Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 1 § 309 - § 315 Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace

HLAVA IX

  TRESTNÉ  ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ
  ORGANIZACI

  Díl 1

  Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní
  organizace

  § 309

  Vlastizrada

  (1) Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím
  činitelem  spáchá  trestný  čin  rozvracení  republiky  (§ 310),
  teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314),
  bude potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě
  vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem.

  (2) Příprava je trestná.

  § 310

  Rozvracení republiky

  (1) Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo
  obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost se
  účastní násilných akcí proti České republice nebo jejím orgánům, bude
  potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto
  trestu též propadnutím majetku.

  (2) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto
  trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel
  potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob
  nebo smrt,

  c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,

  d) způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení
  České republiky, nebo

  e) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného
  stavu.

  (3) Příprava je trestná.

  § 311

  Teroristický útok

  (1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České
  republiky, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo
  sociální  strukturu  České republiky nebo mezinárodní organizace,
  závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit
  vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby
  něco konala, opominula nebo trpěla,

  a) provede útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit
  smrt nebo těžkou újmu na zdraví,

  b) zmocní se rukojmí nebo provede únos,

  c) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné zařízení, dopravní nebo
  telekomunikační systém, včetně informačního systému, pevnou plošinu na
  pevninské mělčině, energetické, vodárenské, zdravotnické nebo jiné
  důležité zařízení, veřejné prostranství nebo majetek s cílem ohrozit
  tím  lidské  životy, bezpečnost uvedeného zařízení, systému nebo
  prostranství anebo vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,

  d) naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného
  základního přírodního zdroje s cílem ohrozit tím lidské životy nebo
  vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,

  e) zmocní se letadla, lodi nebo jiného prostředku osobní či nákladní
  dopravy nebo nad ním vykonává kontrolu, anebo zničí nebo vážně poškodí
  navigační zařízení nebo ve větším rozsahu zasahuje do jeho provozu nebo
  sdělí důležitou nepravdivou informaci, čímž ohrozí život nebo zdraví
  lidí, bezpečnost takového dopravního prostředku anebo vydá majetek v
  nebezpečí škody velkého rozsahu,

  f) nedovoleně vyrábí nebo jinak získá, přechovává, dováží, přepravuje,
  vyváží či jinak dodává nebo užije výbušninu, jadernou, biologickou,
  chemickou nebo jinou zbraň, anebo provádí nedovolený výzkum a vývoj
  jaderné, biologické, chemické nebo jiné zbraně nebo bojového prostředku
  nebo výbušniny zakázané zákonem nebo mezinárodní smlouvou, nebo

  g) vydá lidi v obecné nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo
  cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár
  nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo
  jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného
  podobného nebezpečného jednání, nebo takové obecné nebezpečí zvýší nebo
  ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody na
  pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím
  majetku.

  (2) Stejně bude potrestán,

  kdo jednáním uvedeným v odstavci 1 vyhrožuje,

  kdo k takovému jednání veřejně podněcuje, nebo

  kdo takové jednání, teroristu nebo člena teroristické skupiny finančně,
  materiálně nebo jinak podporuje.

  (3) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto
  trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel
  potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo smrt,

  c) způsobí-li takovým činem, že větší počet lidí zůstal bez přístřeší,

  d) způsobí-li takovým činem přerušení dopravy ve větším rozsahu,

  e) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,

  f) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
  rozsahu,

  g)  ohrozí-li  takovým činem závažně mezinárodní postavení České
  republiky  nebo postavení mezinárodní organizace, jejíž je Česká
  republika členem, nebo

  h) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného
  stavu.

  (4) Příprava je trestná.

  § 312

  Teror

  (1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení České republiky jiného
  úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet
  let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo
  výjimečným trestem.

  (2) Příprava je trestná.

  § 313

  Společné ustanovení

  Ochrana podle § 311 a 312 se poskytuje též cizímu státu.

  § 314

  Sabotáž

  (1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České
  republiky  anebo  poškodit  mezinárodní organizaci zneužije svého
  zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce nebo se dopustí jiného
  jednání k tomu, aby

  a) mařil nebo ztěžoval plnění důležitého úkolu mezinárodní organizace,
  orgánu  veřejné moci, ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru,
  hospodářské organizace nebo jiné instituce, nebo

  b) způsobil v činnosti takového orgánu anebo takové organizace nebo
  instituce poruchu nebo jinou závažnou škodu,

  bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let, popřípadě
  vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.

  (2) Odnětím svobody na osm až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto
  trestu též propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
  nebo

  b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného
  stavu.

  (3) Odnětím svobody na deset až dvacet let, popřípadě vedle tohoto
  trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel
  potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně
  dvou osob nebo smrt,

  b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,

  c)  ohrozí-li  takovým činem závažně mezinárodní postavení České
  republiky  nebo postavení mezinárodní organizace, jejíž je Česká
  republika členem, nebo

  d) zorganizuje-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného
  stavu.

  (4) Příprava je trestná.

  § 315

  Zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace

  (1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení, územní celistvost nebo
  obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost anebo
  poškodit mezinárodní organizaci, ač je pověřen zastupovat Českou
  republiku nebo mezinárodní organizaci, jejíž je Česká republika členem,
  nebo vyjednávat s cizí mocí anebo jinak chránit zájmy České republiky
  nebo mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika členem, při
  jednání s osobou, která zastupuje zájmy cizí moci, zneužije své
  pravomoci  jednat  za Českou republiku nebo uvedenou mezinárodní
  organizaci, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo v takovém úmyslu předstírá, že je
  pověřenou osobou a vstoupí v jednání o důležité záležitosti České
  republiky nebo mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika členem,
  s osobou, která zastupuje zájmy cizí moci.

  (3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
  skupiny,

  b) způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení
  České republiky nebo postavení mezinárodní organizace, jejíž je Česká
  republika členem, nebo

  c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného
  stavu.

  (4) Příprava je trestná.