Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Hlava 8 § 293 - § 308 Trestné činy proti životnímu prostředí

HLAVA VIII

  TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

  § 293

  Poškození a ohrožení životního prostředí

  (1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem úmyslně poškodí nebo ohrozí
  půdu, vodu, ovzduší nebo jinou složku životního prostředí, a to ve
  větším rozsahu nebo na větším území, nebo takovým způsobem, že tím může
  způsobit těžkou újmu na zdraví nebo smrt nebo je-li k odstranění
  následků takového jednání třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu,
  nebo

  kdo úmyslně takové poškození nebo ohrožení složky životního prostředí
  zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,

  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně,

  b)  spáchá-li  takový čin proto, že porušil důležitou povinnost
  vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo
  uloženou mu podle zákona,

  c) způsobí-li takovým činem trvalé nebo dlouhodobé poškození složky
  životního prostředí,

  d) je-li k odstranění následků takového činu třeba vynaložit náklady ve
  velkém rozsahu, nebo

  e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
  prospěch.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch
  velkého rozsahu.

  § 294

  Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti

  (1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem z hrubé nedbalosti poškodí
  nebo ohrozí půdu, vodu, ovzduší nebo jinou složku životního prostředí,
  a to ve větším rozsahu nebo na větším území, nebo takovým způsobem, že
  tím může způsobit těžkou újmu na zdraví nebo smrt anebo je-li k
  odstranění následků takového jednání třeba vynaložit náklady ve značném
  rozsahu, nebo

  kdo z hrubé nedbalosti takové poškození nebo ohrožení složky životního
  prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,

  bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel
  potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou
  povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo
  funkce nebo uloženou mu podle zákona,

  b) způsobí-li takovým činem trvalé nebo dlouhodobé poškození složky
  životního prostředí, nebo

  c) je-li k odstranění následků takového činu třeba vynaložit náklady ve
  velkém rozsahu.

  § 294a

  Poškození vodního zdroje

  Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, způsobí poškození vodního zdroje, u
  něhož je stanoveno ochranné pásmo, tak, že tím zanikne nebo je značně
  oslaben důvod pro zvláštní ochranu vodního zdroje, bude potrestán
  odnětím svobody až na dvě léta.

  § 295

  Poškození lesa

  (1) Kdo, byť i z nedbalosti, těžbou lesních porostů nebo jinou činností
  provedenou  v rozporu s jiným právním předpisem způsobí, byť i
  připojením k již existující holině, vznik holé seče nebo způsobí
  závažné poškození lesa na celkové větší ploše lesa nebo proředí lesní
  porost pod hranici zakmenění stanovené jiným právním předpisem na
  celkové větší ploše lesa, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta
  nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti
  bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně, nebo

  b) vznikne-li těžbou nebo jinou činností uvedenou v odstavci 1 holá seč
  nebo proředění na celkové značné ploše lesa.

  § 296

  Společné ustanovení

  (1) Větším územím podle § 293 a 294 se rozumí území o rozloze nejméně
  tři hektary a v případě povrchových vod ve vodních útvarech, s výjimkou
  vodních toků, nejméně jeden hektar vodní plochy a u vodního toku
  nejméně dva kilometry jeho délky; jednotlivá zasažená území a délky
  vodního toku se sčítají.

  (2) Celkovou větší plochou lesa podle § 295 se rozumí plocha větší než
  jeden a půl hektaru a celkovou značnou plochou lesa se rozumí plocha
  větší než tři hektary.

  (3) Poškozením nebo ohrožením půdy, vody, ovzduší nebo jiné složky
  životního prostředí se rozumí i provozování zařízení, ve kterém je
  prováděna nebezpečná činnost nebo v němž se skladují nebo používají
  nebezpečné látky či směsi, bez povolení podle jiného právního předpisu.

  § 297

  Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek

  (1) Kdo v rozporu s mezinárodní smlouvou, byť i z nedbalosti, vypustí
  nebo, ač je k tomu povinen, nezabrání vypuštění ropné, jedovaté kapalné
  nebo jiné obdobné znečišťující látky z lodi nebo jiného námořního
  plavidla, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta,
  zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  a) jako člen organizované skupiny, nebo

  b) opětovně.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1

  a) těžkou újmu na zdraví,

  b)  závažné a rozsáhlé poškození jakosti vody, živočišných nebo
  rostlinných druhů nebo jejich částí, nebo

  c) poškození životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit
  náklady ve velkém rozsahu.

  (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

  § 298

  Neoprávněné nakládání s odpady

  (1) Kdo, byť i z nedbalosti, poruší jiný právní předpis upravující
  nakládání s odpady tím, že přepraví odpad přes hranice státu bez
  oznámení nebo souhlasu příslušného orgánu veřejné moci, anebo v takovém
  oznámení nebo žádosti o souhlas nebo v připojených podkladech uvede
  nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude
  potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

  (2) Kdo, byť i z nedbalosti, v rozporu s jiným právním předpisem ukládá
  odpady nebo je odkládá, přepravuje nebo jinak s nimi nakládá, a tím
  způsobí poškození nebo ohrožení životního prostředí, k jehož odstranění
  je třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu, bude potrestán odnětím
  svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti
  bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
  skupiny,

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
  nebo

  c) spáchá-li takový čin opětovně.

  (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude
  pachatel potrestán,

  a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného
  prospěch velkého rozsahu, nebo

  b) týká-li se takový čin nebezpečného odpadu.

  § 298a

  Neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou
  vrstvu

  (1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem v nikoli malém rozsahu
  vyrobí, doveze, vyveze, uvede na trh látku poškozující ozonovou vrstvu
  nebo s ní jinak nakládá, bude potrestán odnětím svobody až na jeden
  rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
  hodnoty.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta bude pachatel
  potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně,

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
  prospěch, nebo

  c) spáchá takový čin ve značném rozsahu.

  § 299

  Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě
  rostoucími rostlinami

  (1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, poškodí,
  odejme z přírody, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává,
  nabízí,  zprostředkuje,  sobě nebo jinému opatří jedince zvláště
  chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář chráněného druhu
  a spáchá takový čin na více než dvaceti pěti kusech živočichů, rostlin
  nebo exemplářů, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem
  činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem
  usmrtí, zničí, poškodí, odejme z přírody, zpracovává, doveze, vyveze,
  proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří
  jedince silně nebo kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny
  nebo exemplář druhu přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, zákazem činnosti nebo
  propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
  skupiny,

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný
  prospěch, nebo

  c) způsobí-li takovým činem dlouhodobé nebo nevratné poškození populace
  volně žijícího živočicha nebo planě rostoucí rostliny nebo místní
  populace nebo biotopu zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny.

  (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení s organizovanou
  skupinou působící ve více státech,

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného
  prospěch velkého rozsahu, nebo

  c) způsobí-li takovým činem dlouhodobé nebo nevratné poškození místní
  populace  nebo  biotopu kriticky ohroženého druhu živočicha nebo
  rostliny.

  § 300

  Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě
  rostoucími rostlinami z nedbalosti

  Kdo z hrubé nedbalosti poruší jiný právní předpis tím, že usmrtí,
  zničí, poškodí, odejme z přírody, zpracovává, opakovaně doveze, vyveze
  nebo proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje nebo sobě nebo jinému
  opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo
  exemplář chráněného druhu ve větším rozsahu než dvaceti pěti kusů nebo
  jedince kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář
  druhu přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím, bude potrestán odnětím
  svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo
  jiné majetkové hodnoty.

  § 301

  Poškození chráněných částí přírody

  Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, poruší jiný právní předpis tím, že
  poškodí nebo zničí památný strom, významný krajinný prvek, jeskyni,
  zvláště chráněné území, evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
  tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod pro ochranu takové
  části přírody, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem
  činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  § 302

  Týrání zvířat

  (1) Kdo týrá zvíře

  a) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo

  b) surovým nebo trýznivým způsobem veřejně nebo na místě veřejnosti
  přístupném,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo
  propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti
  bude pachatel potrestán,

  a) byl-li za čin uvedený v odstavci 1 v posledních třech letech
  odsouzen nebo potrestán, nebo

  b) způsobí-li týranému zvířeti takovým činem trvalé následky na zdraví
  nebo smrt.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na větším počtu zvířat.

  § 303

  Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti

  (1) Kdo z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které
  vlastní nebo o něž je povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu
  tím trvalé následky na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody
  až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné
  majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, způsobí-li
  činem uvedeným v odstavci 1 smrt nebo trvalé následky na zdraví většímu
  počtu zvířat.

  § 304

  Pytláctví

  (1) Kdo neoprávněně loví zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné nebo
  ukryje, na sebe nebo jiného převede nebo přechovává neoprávněně
  ulovenou zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné, bude potrestán
  odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci
  nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo
  propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch,

  c) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost
  chránit životní prostředí,

  d) spáchá-li takový čin zvlášť zavrženíhodným způsobem, hromadně
  účinným způsobem nebo v době hájení, nebo

  e) byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo
  potrestán.

  § 305

  Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami
  ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat

  (1)  Kdo  neoprávněně  vyrobí,  doveze, vyveze, proveze, nabízí,
  zprostředkuje,  prodá nebo jinak opatří nebo přechovává látku s
  thyreostatickými, gestagenními, androgenními, estrogenními nebo jinými
  hormonálními  účinky,  beta-agonisty nebo jinou látku určenou ke
  stimulaci užitkovosti hospodářských zvířat nebo přípravek obsahující
  takovou látku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem
  činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem
  používá léčiva za účelem zvýšení užitkovosti hospodářských zvířat nebo
  je  za  tím  účelem  vyrobí,  doveze,  vyveze, proveze, nabízí,
  zprostředkuje, prodá nebo jinak opatří nebo přechovává.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta bude pachatel
  potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

  a) jako člen organizované skupiny,

  b) opětovně,

  c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo

  d) ve značném rozsahu.

  (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

  a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech,

  b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,
  nebo

  c) ve velkém rozsahu.

  § 306

  Šíření nakažlivé nemoci zvířat

  (1) Kdo, byť i z nedbalosti, způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení
  nebo  rozšíření  nakažlivé  nemoci  zvířat  v zájmových chovech,
  hospodářských zvířat nebo volně žijících zvířat, bude potrestán odnětím
  svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo
  jiné majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 rozšíření takové nemoci.

  § 307

  Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin

  (1) Kdo, byť i z nedbalosti, způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení
  nebo rozšíření nakažlivé nemoci nebo škůdce užitkových rostlin, bude
  potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo
  propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 rozšíření takové nemoci nebo
  takového škůdce.

  § 308

  Společné ustanovení

  Vláda nařízením stanoví, které nemoci zvířat a rostlin se považují za
  nakažlivé ve smyslu § 306 a 307 a na které škůdce se vztahuje
  ustanovení § 307.