Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 2 § 316 - § 318 Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace

Díl 2

  Trestné  činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a
  mezinárodní organizace

  § 316

  Vyzvědačství

  (1) Kdo vyzvídá informaci utajovanou podle jiného právního předpisu,
  jejíž zneužití může vážným způsobem ohrozit nebo poškodit ústavní
  zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu a bezpečnost České
  republiky nebo jiného státu anebo obranu a bezpečnost mezinárodní
  organizace, k ochraně jejichž zájmů v uvedených oblastech se Česká
  republika zavázala, s cílem vyzradit ji cizí moci,

  kdo s takovým cílem sbírá údaje obsahující utajovanou informaci, nebo

  kdo takovou utajovanou informaci cizí moci úmyslně vyzradí,

  bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo umožní nebo usnadní činnost pachateli
  činu uvedeného v odstavci 1 nebo organizaci, jejímž cílem je vyzvídat
  utajované informace.

  (3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizace,
  jejímž cílem je vyzvídat utajované informace,

  b) spáchá-li takový čin, ačkoli mu byla ochrana utajovaných informací
  zvlášť uložena,

  c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo
  spáchá-li takový čin ve značném rozsahu, nebo

  d) týká-li se takový čin utajované informace v jiném právním předpisu
  klasifikované stupněm utajení „Přísně tajné“.

  (4) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem
  bude pachatel potrestán, spáchá- li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za
  stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

  (5) Příprava je trestná.

  § 317

  Ohrožení utajované informace

  (1) Kdo vyzvídá informaci utajovanou podle jiného právního předpisu s
  cílem vyzradit ji nepovolané osobě, kdo s takovým cílem sbírá údaje
  obsahující utajovanou informaci nebo kdo takovou utajovanou informaci
  nepovolané osobě úmyslně vyzradí, bude potrestán odnětím svobody až na
  tři léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) vyzradí-li úmyslně nepovolané osobě utajovanou informaci v jiném
  právním předpisu klasifikovanou stupněm utajení „Přísně tajné“ nebo
  „Tajné“,

  b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, ačkoli mu ochrana utajovaných
  informací byla zvlášť uložena, nebo

  c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo
  způsobí-li značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

  (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

  a) týká-li se čin uvedený v odstavci 1 utajované informace z oblasti
  zabezpečení obranyschopnosti České republiky klasifikované v jiném
  právním předpisu stupněm utajení „Přísně tajné“, nebo

  b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného
  stavu.

  (4) Příprava je trestná.

  § 318

  Ohrožení utajované informace z nedbalosti

  Kdo z nedbalosti způsobí vyzrazení utajované informace v jiném právním
  předpisu klasifikované stupněm utajení „Přísně tajné“ nebo „Tajné“,
  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.