Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 2 § 329 - § 330 Trestné činy úředních osob

Díl 2

  Trestné činy úředních osob

  § 329

  Zneužití pravomoci úřední osoby

  (1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou
  závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch

  a)  vykonává  svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu
  předpisu,

  b) překročí svou pravomoc, nebo

  c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci,
  bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem
  činnosti.

  (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

  a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému značný
  prospěch,

  b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
  příslušnost  k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení,
  vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,

  c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní
  správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,

  d) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo
  fyzické osoby, která je podnikatelem,

  e) spáchá-li takový čin zneužívaje bezbrannosti, závislosti, tísně,
  rozumové slabosti nebo nezkušenosti jiného, nebo

  f) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

  (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude
  pachatel potrestán,

  a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému prospěch
  velkého rozsahu, nebo

  b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

  (4) Příprava je trestná.

  § 330

  Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti

  (1) Úřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří
  nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, bude potrestána odnětím
  svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel
  potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 vážnou poruchu v činnosti
  orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu
  veřejné moci,

  b) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo
  fyzické osoby, která je podnikatelem,

  c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo

  d) zajistí-li takovým činem jinému značný prospěch.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo

  b) zajistí-li takovým činem jinému prospěch velkého rozsahu.