Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 3 § 331 - § 334 Úplatkářství

Díl 3

  Úplatkářství

  § 331

  Přijetí úplatku

  (1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním
  věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit
  úplatek, nebo

  kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým
  nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek,

  bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 úplatek žádá, bude
  potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku
  bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo
  jinému značný prospěch, nebo

  b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba.

  (4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo
  jinému prospěch velkého rozsahu, nebo

  b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo
  jinému značný prospěch.

  § 332

  Podplacení

  (1) Kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí
  obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, nebo

  kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného
  poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let, propadnutím majetku nebo
  peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému
  značný prospěch nebo způsobit jinému značnou škodu anebo jiný zvlášť
  závažný následek, nebo

  b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě.

  § 333

  Nepřímé úplatkářství

  (1) Kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo
  prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za
  to, že tak již učinil, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

  (2) Kdo z důvodu uvedeného v odstavci 1 jinému poskytne, nabídne nebo
  slíbí úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  § 334

  Společné ustanovení

  (1)  Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém
  majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má
  dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou
  není nárok.

  (2) Úřední osobou podle § 331 až 333 se vedle osoby uvedené v § 127
  rozumí též jakákoliv osoba

  a) zastávající funkci v zákonodárném orgánu, soudním orgánu nebo v
  jiném orgánu veřejné moci cizího státu,

  b) zastávající funkci nebo zaměstnaná nebo pracující v mezinárodním
  soudním orgánu,

  c) zastávající funkci nebo zaměstnaná nebo pracující v mezinárodní nebo
  nadnárodní  organizaci  vytvořené  státy  nebo  jinými  subjekty
  mezinárodního práva veřejného nebo v jejím orgánu nebo instituci, nebo

  d)  zastávající funkci v podnikající právnické osobě, v níž má
  rozhodující vliv Česká republika nebo cizí stát,

  pokud je s výkonem takové funkce, zaměstnání nebo práce spojena
  pravomoc při obstarávání věcí obecného zájmu a trestný čin byl spáchán
  v souvislosti s touto pravomocí.

  (3) Za obstarávání věcí obecného zájmu se považuje též zachovávání
  povinnosti uložené právním předpisem nebo smluvně převzaté, jejímž
  účelem je zajistit, aby v obchodních vztazích nedocházelo k poškozování
  nebo bezdůvodnému zvýhodňování účastníků těchto vztahů nebo osob, které
  jejich jménem jednají.