Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 4 § 335 - § 351 Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci

Díl 4

  Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci

  § 335

  Zasahování do nezávislosti soudu

  (1) Kdo působí na soudce, aby porušil své povinnosti v řízení před
  soudem, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu

  a) opatřit sobě nebo jinému značný prospěch,

  b) způsobit značnou škodu, nebo

  c) jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo
  způsobit mu jinou vážnou újmu.

  (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu

  a) opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo

  b) způsobit škodu velkého rozsahu.

  § 336

  Pohrdání soudem

  Kdo opakovaně

  a) závažným způsobem ruší jednání soudu,

  b) při takovém jednání se k soudu chová urážlivě nebo soud znevažuje,
  nebo

  c) bez dostatečné omluvy neuposlechne příkaz nebo výzvu soudu anebo
  jednání soudu zmaří,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo propadnutím věci
  nebo jiné majetkové hodnoty.

  § 337

  Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání

  (1) Kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného
  orgánu veřejné moci tím, že

  a) vykonává činnost, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána nebo
  pro kterou mu bylo odňato příslušné oprávnění podle jiného právního
  předpisu nebo pro kterou takové oprávnění pozbyl,

  b) zdržuje se na území České republiky, ačkoli mu byl uložen trest
  vyhoštění nebo bylo rozhodnuto o jeho správním vyhoštění,

  c) bez povolení a bez vážného důvodu se zdržuje v místě nebo obvodě, na
  které se vztahuje trest zákazu pobytu, nebo nedodržuje omezení, která
  mu byla soudem uložena v souvislosti s výkonem tohoto trestu,

  d) navštíví akci, na kterou se vztahuje trest zákazu vstupu na
  sportovní, kulturní a jiné společenské akce, nebo se dopustí jiného
  závažného jednání, aby zmařil účel tohoto trestu,

  e) bez závažného důvodu nenastoupí na výzvu soudu trest odnětí svobody
  nebo se jiným způsobem neoprávněně brání nástupu výkonu tohoto trestu,

  f) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel trestu,

  g) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel vazby,

  h)  dopustí  se  závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel
  zabezpečovací detence, nebo

  i) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel ochranného
  léčení nebo ochranné výchovy, které byly uloženy soudem, nebo jinak,
  zejména útěkem z ústavu, pomocí při útěku, výkon takových rozhodnutí
  podstatně ztěžuje, anebo maří dohled uložený při ukončení ochranného
  léčení,

  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo se dopustí závažného nebo opakovaného
  jednání, aby zmařil vykázání provedené podle jiného právního předpisu
  nebo rozhodnutí o předběžném opatření soudu, kterým se ukládá povinnost
  dočasně opustit společné obydlí a jeho bezprostřední okolí a zdržet se
  vstupu do něj nebo povinnost zdržet se styku s navrhovatelem a
  navazování kontaktů s ním.

  (3) Kdo zmaří nebo podstatně ztíží výkon rozhodnutí soudu nebo jiného
  orgánu veřejné moci tím, že

  a) zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou, zatají, zcizí nebo odstraní
  věc nebo jinou majetkovou hodnotu, které se takové rozhodnutí týká,
  nebo

  b) uprchne stráži, z vazby, z výkonu trestu odnětí svobody nebo
  zabezpečovací detence,

  bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo peněžitým trestem.

  (4) Kdo poté, co proti němu byla bezvýsledně použita opatření v
  občanském soudním řízení směřující k výkonu rozhodnutí soudu nebo
  soudem schválené dohody o výchově nezletilých dětí, včetně úpravy styku
  s dítětem, maří výkon takového rozhodnutí nebo dohody, nebo

  kdo se dopustí závažného jednání, aby zmařil výkon rozhodnutí jiného
  orgánu veřejné moci týkajícího se výchovy nezletilých dětí,

  bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

  § 338

  Osvobození vězně

  (1) Kdo osvobodí vězně nebo chovance ve výkonu zabezpečovací detence,
  jeho útěk organizuje, navádí ho k útěku nebo jeho útěk připravuje, bude
  potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo
  propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  a) se zbraní, nebo

  b) jako úřední osoba.

  § 339

  Násilné překročení státní hranice

  (1) Kdo překročí státní hranici za použití násilí nebo pohrůžky
  bezprostředního násilí, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až
  pět let.

  (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku
  bude pachatel potrestán, jestliže

  a) čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje,

  b) spáchá takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami,

  c) spáchá takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin,

  d) způsobí takovým činem těžkou újmu na zdraví,

  e) způsobí takovým činem značnou škodu, nebo

  f) spáchá takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

  (3) Odnětím svobody na osm až patnáct let, popřípadě vedle tohoto
  trestu též propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt,

  b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob,

  c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo

  d) spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení státu nebo za
  válečného stavu.

  (4) Příprava je trestná.

  § 340

  Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice

  (1) Kdo pro jiného organizuje nedovolené překročení státní hranice nebo
  jinému umožní či mu pomáhá nedovoleně překročit státní hranici nebo
  jinému po nedovoleném překročení státní hranice umožní či mu pomáhá
  přepravit  se přes území České republiky nebo takové přepravení
  organizuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem
  činnosti.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, propadnutím majetku nebo
  peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b)  vystaví-li takovým činem jiného nelidskému nebo ponižujícímu
  zacházení,

  c) spáchá-li takový čin za úplatu,

  d) spáchá-li takový čin opětovně, nebo

  e) spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku
  bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny a
  za úplatu,

  b) vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí smrti,

  c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,

  d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,

  e) spáchá-li takový čin se zbraní, nebo

  f) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného
  stavu.

  (4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto
  trestu též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt,

  b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob,

  c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
  rozsahu, nebo

  d) spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení státu nebo za
  válečného stavu.

  (5) Příprava je trestná.

  § 341

  Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky

  (1) Kdo v úmyslu získat neoprávněný majetkový nebo jiný prospěch pomáhá
  jinému k neoprávněnému pobytu na území České republiky, bude potrestán
  odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, jestliže

  a) čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje,

  b) spáchá takový čin jako člen organizované skupiny,

  c) spáchá takový čin opětovně, nebo

  d) spáchá takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, propadnutím majetku nebo
  peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

  a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný
  prospěch, nebo

  b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného
  stavu.

  (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let, popřípadě vedle tohoto
  trestu též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán,

  a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného
  prospěch velkého rozsahu, nebo

  b) spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení státu nebo za
  válečného stavu.

  § 342

  Neoprávněné zaměstnávání cizinců

  (1) Kdo soustavně, opakovaně, za zvlášť vykořisťujících pracovních
  podmínek nebo ve větším rozsahu neoprávněně zaměstná nebo zprostředkuje
  zaměstnání cizince, který se zdržuje neoprávněně na území České
  republiky nebo nemá platné povolení k zaměstnání, pokud je podle jiného
  právního předpisu vyžadováno, bude potrestán odnětím svobody až na šest
  měsíců, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo zákazem
  činnosti.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání
  cizince, který je dítětem a zdržuje se neoprávněně na území České
  republiky nebo nemá platné povolení k zaměstnání podle jiného právního
  předpisu.

  (3) Odnětím svobody až na jeden rok bude pachatel potrestán, spáchá-li
  čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

  a) jako člen organizované skupiny,

  b) za úplatu, nebo

  c) opětovně.

  (4) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
  získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného
  značný prospěch.

  (5) Odnětím svobody na jeden rok až pět let, popřípadě vedle tohoto
  trestu též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, získá-li činem
  uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
  rozsahu.

  § 343

  Porušení předpisů o mezinárodních letech

  Kdo poruší zákony o mezinárodních letech tím, že vnikne vzdušným
  dopravním prostředkem na území České republiky, bude potrestán odnětím
  svobody na šest měsíců až tři léta.

  § 344

  Vzpoura vězňů

  (1) Kdo se zúčastní vzepření nebo odporu skupiny vězňů nebo chovanců ve
  výkonu zabezpečovací detence dozorčímu orgánu, jeho rozkazu, vězeňskému
  řádu nebo řádu výkonu zabezpečovací detence, bude potrestán odnětím
  svobody na jeden rok až pět let.

  (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  jestliže

  a) čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje,

  b) spáchá takový čin se zbraní,

  c) spáchá takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin,

  d) způsobí takovým činem těžkou újmu na zdraví,

  e) způsobí takovým činem značnou škodu, nebo

  f) spáchá takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

  (3) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1

  a) smrt,

  b) těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob, nebo

  c) škodu velkého rozsahu.

  (4) Příprava je trestná.

  § 345

  Křivé obvinění

  (1) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu, bude potrestán odnětím
  svobody až na dvě léta.

  (2) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho
  trestní stíhání, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu,

  b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně
  přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,

  c) spáchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání,
  narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,

  d) spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo zlehčit svůj vlastní
  trestný čin, nebo

  e) spáchá-li takový čin na jiném, který vůči němu plnil svoji povinnost
  vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo
  uloženou mu podle zákona.

  (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.

  § 346

  Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek

  (1) Kdo jako znalec podá nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný
  znalecký posudek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo
  zákazem činnosti.

  (2) Kdo jako svědek nebo znalec před soudem nebo před mezinárodním
  soudním orgánem, před notářem jako soudním komisařem, státním zástupcem
  nebo před policejním orgánem, který koná přípravné řízení podle
  trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny
  Parlamentu České republiky

  a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí
  nebo pro zjištění vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu
  České republiky, nebo

  b) takovou okolnost zamlčí,

  bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem
  činnosti.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu, nebo

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání,
  narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.

  § 347

  Křivé tlumočení

  (1) Kdo jako tlumočník nesprávně, hrubě zkresleně nebo neúplně tlumočí
  nebo písemně překládá v řízení před orgánem veřejné moci nebo v
  souvislosti s takovým řízením skutečnosti nebo okolnosti, které mají
  podstatný význam pro rozhodnutí orgánu veřejné moci, bude potrestán
  odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Kdo jako tlumočník před soudem nebo před mezinárodním soudním
  orgánem, státním zástupcem nebo před policejním orgánem, který koná
  přípravné řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí
  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu České republiky nesprávně, hrubě
  zkresleně nebo neúplně tlumočí nebo písemně překládá, bude potrestán
  odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu, nebo

  b) páchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání,
  narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.

  § 348

  Padělání a pozměnění veřejné listiny

  (1) Kdo padělá veřejnou listinu nebo podstatně změní její obsah v
  úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé, nebo takovou listinu užije jako
  pravou,

  kdo takovou listinu opatří sobě nebo jinému nebo ji přechovává v
  úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé, nebo

  kdo vyrobí, nabízí, prodá, zprostředkuje nebo jinak zpřístupní, sobě
  nebo jinému opatří nebo přechovává nástroj, zařízení nebo jeho součást,
  postup, pomůcku nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového
  programu, vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění veřejné
  listiny,

  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo

  c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny
  působící ve více státech,

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání
  trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo
  teroru (§ 312),

  c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo

  d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
  rozsahu.

  § 349

  Nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka

  Kdo neoprávněně vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává
  pečetidlo státní pečeti nebo razítko orgánu veřejné moci s vyobrazením
  státního znaku nebo razítko, jehož otisk je povinnou součástí veřejných
  listin, anebo předmět způsobilý plnit jejich funkci, bude potrestán
  odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

  § 350

  Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu

  (1) Kdo padělá lékařskou zprávu, posudek nebo nález nebo podstatně
  změní jejich obsah v úmyslu užít je v řízení před orgánem sociálního
  zabezpečení  anebo před jiným orgánem veřejné moci, v trestním,
  občanském nebo jiném soudním řízení, nebo

  kdo užije v řízení před orgánem sociálního zabezpečení nebo před jiným
  orgánem veřejné moci, v trestním, občanském nebo jiném soudním řízení
  takové zprávy, posudku nebo nálezu jako pravého,

  bude potrestán trestem odnětí svobody až na dvě léta nebo zákazem
  činnosti.

  (2) Stejně bude potrestán,

  kdo  jako  lékař nebo jiná způsobilá zdravotnická osoba vystaví
  nepravdivou nebo hrubě zkreslenou lékařskou zprávu, posudek nebo nález
  nebo v něm zamlčí podstatné skutečnosti o zdravotním stavu svém nebo
  jiného, aby jej bylo užito v řízení před orgánem sociálního zabezpečení
  nebo před jiným orgánem veřejné moci, v trestním, občanském nebo jiném
  soudním řízení, nebo

  kdo užije takové lékařské zprávy, posudku nebo nálezu v řízení před
  orgánem sociálního zabezpečení nebo před jiným orgánem veřejné moci, v
  trestním, občanském nebo jiném soudním řízení.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
  bude pachatel potrestán,

  a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 sobě nebo jinému značný
  prospěch, nebo

  b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

  (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 sobě nebo jinému
  prospěch velkého rozsahu, nebo

  b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

  § 351

  Maření přípravy a průběhu voleb a referenda

  Kdo jinému násilím nebo pohrůžkou násilí nebo lstí brání ve výkonu
  volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu anebo jiného takovým
  způsobem k výkonu volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu
  nutí,

  kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s výkonem volebního práva nebo
  hlasovacího práva v referendu poskytne, nabídne nebo slíbí finanční,
  majetkový nebo jiný obdobný prospěch, aby volil nebo hlasoval v rozporu
  s nezávislým vyjádřením své vůle,

  kdo padělá údaje v dokladu o počtu členů politické strany nebo na
  petici pro volební účely nebo v jiném dokumentu souvisejícím s volbami
  nebo referendem anebo vědomě použije takového dokumentu jako pravého,

  kdo vědomě nesprávně sečte hlasy či poruší tajnost hlasování, nebo

  kdo  jinak  hrubým způsobem maří přípravy nebo průběh voleb do
  zákonodárného sboru nebo zastupitelstva územního samosprávného celku
  anebo přípravy nebo průběh referenda, až do vyhlášení jejich výsledků,

  bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.