Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 5 § 352 - § 356 Trestné činy narušující soužití lidí

Díl 5

  Trestné činy narušující soužití lidí

  § 352

  Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci

  (1) Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo
  způsobením škody velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na
  jeden rok.

  (2) Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim
  vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého
  rozsahu pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické
  skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou
  skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody na
  šest měsíců až tři léta.

  (3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán,

  a) kdo se spolčí nebo srotí ke spáchání takového činu, nebo

  b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem,
  televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně
  účinným způsobem.

  § 353

  Nebezpečné vyhrožování

  (1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou
  těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude
  potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel
  potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  a) jako člen organizované skupiny,

  b) vůči dítěti nebo těhotné ženě,

  c) se zbraní,

  d) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich
  povinnosti, nebo

  e) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání
  nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví nebo na
  jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví
  nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo
  funkce nebo uloženou mu podle zákona.

  § 354

  Nebezpečné pronásledování

  (1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že

  a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám
  blízkým,

  b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,

  c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací,
  písemně nebo jinak kontaktuje,

  d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo

  e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného
  kontaktu,

  a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život
  nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán
  odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  a) vůči dítěti nebo těhotné ženě,

  b) se zbraní, nebo

  c) nejméně se dvěma osobami.

  § 355

  Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

  (1) Kdo veřejně hanobí

  a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo

  b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k
  etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto,
  že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li
  čin uvedený v odstavci 1

  a) nejméně se dvěma osobami, nebo

  b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou
  sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

  § 356

  Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv
  a svobod

  (1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické
  skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování
  práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na
  dvě léta.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu
  uvedeného v odstavci 1.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem,
  televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně
  účinným způsobem, nebo

  b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace
  nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou,
  třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.