Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 6 § 357 - § 360 Jiná rušení veřejného pořádku

Díl 6

  Jiná rušení veřejného pořádku

  § 357

  Šíření poplašné zprávy

  (1) Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části
  obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která
  je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo
  zákazem činnosti.

  (2) Kdo zprávu uvedenou v odstavci 1 nebo jinou nepravdivou zprávu,
  která je způsobilá vyvolat opatření vedoucí k nebezpečí vážného
  znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa anebo bezdůvodnou
  záchrannou práci integrovaného záchranného systému sdělí soudu, orgánu
  Policie České republiky, orgánu státní správy, územní samosprávy, nebo
  jinému orgánu veřejné moci, právnické osobě, fyzické osobě, která je
  podnikatelem, anebo hromadnému informačnímu prostředku, bude potrestán
  odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 opětovně,

  b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,

  c) způsobí-li takovým činem značnou škodu,

  d) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní
  správy, územní samosprávy soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, nebo,

  e) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo
  fyzické osoby, která je podnikatelem.

  (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu
  nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně
  ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo

  b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

  § 358

  Výtržnictví

  (1) Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé
  neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí
  hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší
  přípravu nebo průběh organizovaného sportovního utkání, shromáždění
  nebo obřadu lidí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li
  čin uvedený v odstavci 1

  a) opětovně, nebo

  b) jako člen organizované skupiny.

  § 359

  Hanobení lidských ostatků

  (1) Kdo neoprávněně otevře hrob nebo hrobku nebo urnu s lidskými
  ostatky, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem
  činnosti.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo z pohřebiště svévolně odejme lidské
  ostatky nebo s lidskými ostatky nakládá v rozporu se zákonem.

  (3) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li
  čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

  a) jako člen organizované skupiny,

  b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch, nebo

  c) v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.

  § 360

  Opilství

  (1) Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky přivede, byť i z
  nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak
  trestného, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let;
  dopustí-li se však činu jinak trestného, na který zákon stanoví trest
  mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším.

  (2) Ustanovení odstavce 1, jakož i § 26 se neužije, přivedl-li se
  pachatel do stavu nepříčetnosti v úmyslu spáchat trestný čin, nebo
  spáchal trestný čin z nedbalosti, která spočívá v tom, že se přivedl do
  stavu nepříčetnosti.