Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 7 § 361 - § 363 Organizovaná zločinecká skupina

Díl 7

  Organizovaná zločinecká skupina

  § 361

  Účast na organizované zločinecké skupině

  (1) Kdo založí organizovanou zločineckou skupinu,

  kdo se činnosti organizované zločinecké skupiny účastní, nebo

  kdo organizovanou zločineckou skupinu podporuje,

  bude  potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo
  propadnutím majetku.

  (2) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let nebo propadnutím majetku
  bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k
  organizované  zločinecké  skupině určené nebo zaměřené k páchání
  vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).

  (3) Odnětím svobody na pět až patnáct let nebo propadnutím majetku bude
  pachatel  potrestán, je-li vedoucím činitelem nebo představitelem
  organizované  zločinecké  skupiny určené nebo zaměřené k páchání
  vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).

  (4) Ustanovení § 107 a 108 se na pachatele činu uvedeného v odstavcích
  1 až 3 neužijí.

  § 362

  Zvláštní ustanovení o účinné lítosti

  Kdo spáchá čin uvedený v § 361, není trestný, učinil-li o organizované
  zločinecké skupině oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu v
  době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému tímto zákonem z
  jiného činu organizované zločinecké skupiny, než je uveden v § 361,
  mohlo být ještě odstraněno. Voják může takové oznámení učinit i
  nadřízenému.

  § 363

  Beztrestnost agenta

  (1) Policista plnící úkoly jako agent podle jiného právního předpisu
  (dále jen „agent“), který se účastní činnosti organizované zločinecké
  skupiny nebo organizovanou zločineckou skupinu podporuje, není pro
  trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst.
  1, 2 trestný, jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit
  pachatele trestné činnosti spáchané ve prospěch organizované zločinecké
  skupiny.

  (2) Policista plnící úkoly jako agent, který se účastní činnosti
  organizované zločinecké skupiny nebo jako člen organizované skupiny
  nebo některou takovou skupinu podporuje, není trestný pro trestné činy
  obchodování s lidmi (§ 168), svěření dítěte do moci jiného (§ 169),
  porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182), kuplířství (§ 189),
  šíření pornografie (§ 191), výroby a jiného nakládání s dětskou
  pornografií (§ 192), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193),
  provozování nepoctivých her a sázek (§ 213), podílnictví (§ 214),
  legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216), pletichy v insolvenčním
  řízení (§ 226), porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o
  majetku (§ 227), padělání a pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného
  opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234), udávání
  padělaných a pozměněných peněz (§ 235), výroby a držení padělatelského
  náčiní (§ 236), neoprávněné výroby peněz (§ 237), porušení předpisů o
  nálepkách a jiných předmětech k označení zboží (§ 244), padělání a
  pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů
  dokazujících splnění poplatkové povinnosti (§ 245), porušení zákazů v
  době nouzového stavu v devizovém hospodářství (§ 247), neoprávněného
  podnikání (§ 251), neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové
  hry (§ 252), sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné
  soutěži a veřejné dražbě (§ 256), pletichy při zadání veřejné zakázky a
  při veřejné soutěži (§ 257), pletichy při veřejné dražbě (§ 258),
  porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 261), porušení
  předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262),
  porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§
  263),  provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez
  povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s
  vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem
  (§ 266), zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního
  obchodu s vojenským materiálem (§ 267), nedovoleného ozbrojování (§
  279), vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280),
  nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky
  (§ 281), nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního
  štěpného materiálu (§ 282), nedovolené výroby a jiného nakládání s
  omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 283), přechovávání omamné
  a psychotropní látky a jedu (§ 284), nedovoleného pěstování rostlin
  obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (§ 285), výroby a držení
  předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu (§
  286), neoprávněného nakládání s odpady (§ 298), neoprávněného nakládání
  s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§
  299), zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329), přijetí úplatku (§ 331),
  podplacení (§ 332), nepřímého úplatkářství podle § 333 odst. 2,
  organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice (§ 340),
  napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky (§ 341), padělání
  a pozměnění veřejné listiny (§ 348), jestliže se takového činu dopustil
  s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané členy organizované
  skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo spáchané ve prospěch
  organizované zločinecké skupiny.

  (3) Beztrestným se nestává agent, který organizovanou zločineckou
  skupinu nebo organizovanou skupinu založil nebo zosnoval.