Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 8 § 364 - § 368 Některé další formy trestné součinnosti

Díl 8

  Některé další formy trestné součinnosti

  § 364

  Podněcování k trestnému činu

  Kdo veřejně podněcuje k trestnému činu, bude potrestán odnětím svobody
  až na dvě léta.

  § 365

  Schvalování trestného činu

  (1) Kdo veřejně schvaluje spáchaný zločin nebo kdo veřejně vychvaluje
  pro zločin jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden
  rok.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu projevit souhlas s trestným
  činem

  a) pachatele nebo osobu jemu blízkou odmění nebo odškodní za trest,
  nebo

  b) na takovou odměnu nebo odškodnění pořádá sbírku.

  § 366

  Nadržování

  (1) Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl
  trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu,
  bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta; pomáhá-li však takto
  pachateli  trestného činu, na který trestní zákon stanoví trest
  mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.

  (2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1 ve prospěch osoby sobě blízké,
  není trestný, ledaže by tak učinil v úmyslu

  a) pomoci osobě, která spáchala trestný čin vlastizrady (§ 309),
  rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§
  312), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a
  diskriminace skupiny lidí (§ 402), přípravy útočné války (§ 406),
  použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§
  411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění
  v  prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně
  uznávaných a státních znaků (§ 415), nebo

  b) opatřit sobě nebo jinému majetkový prospěch.

  § 367

  Nepřekažení trestného činu

  (1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá
  trestný čin vraždy (§ 140), zabití (§ 141), těžkého ublížení na zdraví
  (§ 145), mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149),
  nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy (§ 159),
  neoprávněného odebrání tkání a orgánů (§ 164), obchodování s lidmi (§
  168), zbavení osobní svobody (§ 170), zavlečení podle § 172 odst. 3 a
  4, loupeže (§ 173), braní rukojmí (§ 174), vydírání podle § 175 odst. 3
  a 4, neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 180 odst. 4,
  znásilnění (§ 185), pohlavního zneužití (§ 187), zneužití dítěte k
  výrobě pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198), krádeže podle
  § 205 odst. 5, zpronevěry podle § 206 odst. 5, podvodu podle § 209
  odst. 5, pojistného podvodu podle § 210 odst. 6, úvěrového podvodu
  podle § 211 odst. 6, dotačního podvodu podle § 212 odst. 6, podílnictví
  podle § 214 odst. 3 a 4, legalizace výnosů z trestné činnosti podle §
  216 odst. 4, padělání a pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného
  opatření,  padělání  a  pozměnění platebního prostředku (§ 234),
  neoprávněné výroby peněz (§ 237), zkrácení daně, poplatku a podobné
  povinné platby podle § 240 odst. 3, zneužití informace a postavení v
  obchodním styku podle § 255 odst. 4, poškození finančních zájmů
  Evropské unie podle § 260 odst. 5, porušení předpisů o kontrole vývozu
  zboží a technologií dvojího užití (§ 262), porušení povinností při
  vývozu  zboží  a  technologií  dvojího užití (§ 263), provedení
  zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence
  (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence
  pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266), obecného ohrožení
  (§ 272), vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků (§
  280), nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné
  látky (§ 281), nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a
  zvláštního štěpného materiálu (§ 282), nedovolené výroby a jiného
  nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 283), získání
  kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a
  pevnou plošinou (§ 290), zavlečení vzdušného dopravního prostředku do
  ciziny (§ 292), vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310),
  teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314),
  vyzvědačství (§ 316), ohrožení utajované informace (§ 317), válečné
  zrady (§ 320), násilí proti orgánu veřejné moci podle § 323 odst. 3 a
  4, násilí proti úřední osobě podle § 325 odst. 3 a 4, přijetí úplatku
  (§ 331), podplacení (§ 332), násilného překročení státní hranice podle
  § 339 odst. 2 a 3, organizování a umožnění nedovoleného překročení
  státní hranice podle § 340 odst. 4, vzpoury vězňů (§ 344), účasti na
  organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 2 a 3, neuposlechnutí
  rozkazu podle § 375 odst. 2 a 3, zprotivení a donucení k porušení
  vojenské povinnosti podle § 377 odst. 2 a 3, porušování práv a
  chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti podle § 382 odst. 3 a 4,
  porušování práv a chráněných zájmů vojáků podřízených nebo s nižší
  hodností podle § 383 odst. 3 a 4, zběhnutí (§ 386), ohrožování
  morálního stavu vojáků podle § 392 odst. 2, genocidia (§ 400), útoku
  proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§
  402), přípravy útočné války (§ 406), styků ohrožujících mír (§ 409),
  použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§
  411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění
  v  prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně
  uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3, a spáchání nebo
  dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím
  svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto
  trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.

  (2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li
  trestný čin překazit bez značných nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu
  blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy
  nebo trestního stíhání. Uvedení osoby blízké v nebezpečí trestního
  stíhání však nezbavuje pachatele trestní odpovědnosti, týká-li se
  nepřekažení trestného činu vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§
  310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314),
  vyzvědačství (§ 316), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401),
  apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), přípravy útočné války
  (§ 406), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení
  boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413),
  plenění v prostoru válečných operací (§ 414) a zneužití mezinárodně
  uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3.

  (3) Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci
  nebo  policejnímu orgánu; voják může místo toho učinit oznámení
  nadřízenému.

  § 368

  Neoznámení trestného činu

  (1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin
  vraždy (§ 140), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), mučení a jiného
  nelidského a krutého zacházení (§ 149), obchodování s lidmi (§ 168),
  zbavení osobní svobody (§ 170), braní rukojmí (§ 174), zneužití dítěte
  k výrobě pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198), padělání a
  pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného opatření, padělání a pozměnění
  platebního prostředku (§ 234), neoprávněné výroby peněz (§ 237),
  porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití
  (§ 262), porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího
  užití (§ 263), provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem
  bez povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s
  vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem
  (§ 266), obecného ohrožení (§ 272), vývoje, výroby a držení zakázaných
  bojových prostředků (§ 280), nedovolené výroby a držení radioaktivní
  látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281), nedovolené výroby a držení
  jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282), získání
  kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a
  pevnou plošinou (§ 290), zavlečení vzdušného dopravního prostředku do
  ciziny (§ 292), vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310),
  teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314),
  vyzvědačství (§ 316), ohrožení utajované informace (§ 317), válečné
  zrady (§ 320), přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), účasti na
  organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 2 a 3, genocidia (§
  400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny
  lidí (§ 402), přípravy útočné války (§ 406), použití zakázaného
  bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné
  krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru
  válečných operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně uznávaných a
  státních znaků podle § 415 odst. 3, a takový trestný čin neoznámí bez
  odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho,
  jde-li o vojáka, nadřízenému, bude potrestán odnětím svobody až na tři
  léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest
  mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.

  (2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li
  oznámení učinit, aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí
  smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání.

  (3) Oznamovací povinnost podle odstavce 1 nemá advokát nebo jeho
  zaměstnanec, který se dozví o spáchání trestného činu v souvislosti s
  výkonem advokacie nebo právní praxe. Oznamovací povinnost nemá také
  duchovní registrované církve a náboženské společnosti s oprávněním k
  výkonu zvláštních práv, dozví-li se o spáchání trestného činu v
  souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem
  práva obdobného zpovědnímu tajemství. Oznamovací povinnost trestného
  činu obchodování s lidmi podle § 168 odst. 2 a zbavení osobní svobody
  (§ 170) nemá též osoba poskytující pomoc obětem trestných činů.