Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 3 § 149 - § 158 Trestné činy ohrožující život nebo zdraví

Díl 3

  Trestné činy ohrožující život nebo zdraví

  § 149

  Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení

  (1) Kdo mučením nebo jiným nelidským a krutým zacházením v souvislosti
  s výkonem pravomoci orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo
  jiného orgánu veřejné moci působí jinému tělesné nebo duševní utrpení,
  bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako úřední osoba,

  b) spáchá-li takový čin na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v
  souvislosti s výkonem jejich povinnosti,

  c) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu,
  příslušnost  k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení,
  vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,

  d) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami, nebo

  e) spáchá-li takový čin opětovně.

  (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na těhotné ženě,

  b) spáchá-li takový čin na dítěti mladším patnácti let,

  c) spáchá-li takový čin zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo

  d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

  (4) Odnětím svobody na osm až osmnáct let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

  (5) Příprava je trestná.

  § 150

  Neposkytnutí pomoci

  (1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné
  poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou
  pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude
  potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné
  poruchy zdraví nebo vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač
  je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude
  potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

  § 151

  Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku

  Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl
  účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví,
  potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného,
  bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti.

  § 152

  Šíření nakažlivé lidské nemoci

  (1) Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření
  nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců
  až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
  hodnoty.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného
  stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život
  nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek,

  c) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho
  zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle
  zákona, nebo

  d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně
  dvou osob nebo smrt.

  (4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob.

  (5) Příprava je trestná.

  § 153

  Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti

  (1) Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo
  rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody až na
  jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
  hodnoty.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za
  válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující
  život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek,

  b) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho
  zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle
  zákona, nebo

  c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo

  b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) těžkou újmu na
  zdraví.

  (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 proto, že hrubě porušil zákony na
  ochranu veřejného zdraví.

  (5) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob proto, že
  hrubě porušil předpisy na ochranu veřejného zdraví.

  § 154

  Společné ustanovení

  Vláda nařízením stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci.

  § 155

  Ohrožení pohlavní nemocí

  Kdo jiného vydá, byť i z nedbalosti, nebezpečí nákazy pohlavní nemocí,
  bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

  § 156

  Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty

  (1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem má na prodej nebo pro tento
  účel vyrobí anebo sobě nebo jinému opatří úmyslně potraviny nebo jiné
  předměty, jejichž požití nebo užití k obvyklému účelu je nebezpečné
  lidskému zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem
  činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného
  stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život
  nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek,

  c) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho
  zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle
  zákona, nebo

  d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně
  dvou osob nebo smrt.

  (4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob.

  (5) Příprava je trestná.

  § 157

  Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti

  (1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem má na prodej nebo pro tento
  účel vyrobí anebo sobě nebo jinému opatří z nedbalosti potraviny nebo
  jiné  předměty, jejichž požití nebo užití k obvyklému účelu je
  nebezpečné lidskému zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na šest
  měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové
  hodnoty.

  (2) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za
  válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující
  život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek,

  b) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho
  zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle
  zákona, nebo

  c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo

  b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) těžkou újmu na
  zdraví.

  (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 písm. a) proto, že hrubě porušil
  hygienické  nebo jiné zákony týkající se takových potravin nebo
  předmětů.

  (5) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob proto, že
  hrubě porušil hygienické nebo jiné zákony týkající se takových potravin
  nebo předmětů.

  § 158

  Rvačka

  (1) Kdo úmyslně ohrozí život nebo zdraví jiného tím, že se zúčastní
  rvačky, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem
  bude pachatel potrestán, je-li při činu uvedeném v odstavci 1 jinému
  způsobena těžká újma na zdraví.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  je-li při činu uvedeném v odstavci 1 jinému způsobena smrt.