Nové předpisy

Nařízení vlády č. 2/2012 Sb., změna nařízení o látkách s anabolickým a jiným hormonálním účinkem


2/2012 Sb.

  NAŘÍZENÍ VLÁDY

  ze dne 30. listopadu 2011,

  kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely
  trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a
  jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro
  účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování
  přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým
  účinkem

  Vláda nařizuje podle § 289 odst. 4 zákona č. 40/2009 Sb., trestní
  zákoník:

  Čl. I

  Nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku
  stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním
  účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního
  zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v
  lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem, se mění takto:

  1. V příloze č. 1 části A bodu 1 písmenu b) se slova „testosteron a“
  nahrazují slovem „testosteron,“.

  2. V příloze č. 1 části A bodu 1 se na konci písmene b) na samostatném
  řádku doplňují slova „a další látky s podobnou chemickou strukturou
  nebo podobnými biologickými účinky.“.

  3. V příloze č. 2 část B včetně nadpisu zní:

  „B. GENOVÝ DOPING

  1. Transfer nukleových kyselin nebo jejich sekvencí s potenciálem
  zvýšit sportovní výkon.

  2. Použití normálních nebo geneticky modifikovaných buněk s potenciálem
  zvýšit sportovní výkon.

  3. Použití látek, které přímo nebo nepřímo ovlivňují funkce známé svým
  vlivem na výkonnost modifikováním genové exprese, například receptor
  delta aktivovaný peroxizomovými proliferátory /Peroxisome Proliferator
  Activated Receptor d (PPARd) agonists/ (například GW 1516) a Agonisté
  proteinkinasové  osy  aktivované AMP v součinnosti s PPAR delta
  /PPARd-AMP-activated protein kinase (AMPK) axis agonists/ (například
  AICAR).“.

  Čl. II

  Účinnost

  Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

  Předseda vlády:

  RNDr. Nečas v. r.

  Ministr spravedlnosti:

  JUDr. Pospíšil v. r.