Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 733 - § 736 Smlouva o obstarání věci


ODDÍL DRUHÝ

  Smlouva o obstarání věci

  § 733

  Smlouvou o obstarání věci se obstaratel zavazuje objednateli obstarat
  určitou věc. Obstaratel má právo věc obstarat i prostřednictvím jiné
  osoby. Objednatel je povinen obstarateli za obstarání věci poskytnout
  odměnu.

  § 734

  O uzavření smlouvy musí obstaratel vydat objednateli písemné potvrzení,
  ve kterém musí být uveden předmět obstarání, jeho cena a doba
  obstarání.

  § 735

  Objednatel může až do obstarání věci od smlouvy odstoupit; musí však
  obstarateli nahradit účelně vynaložené náklady a jinou újmu vzniklou
  obstarateli, pokud jí obstaratel nemohl zabránit. Tím není dotčen nárok
  na uplatnění práv vyplývajících z prodlení nebo z vadného plnění
  obstaratele.

  § 736

  Obstaratel je povinen při obstarávání dbát pokynů objednatele; odchýlit
  se od nich může pouze tehdy, je-li to v zájmu objednatele nevyhnutelné
  a nemůže-li včas dosáhnout jeho souhlasu.