Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 737 - § 741 Smlouva o obstarání prodeje věci


ODDÍL TŘETÍ

  Smlouva o obstarání prodeje věci

  § 737

  Smlouvou o obstarání prodeje věci vznikne objednateli právo, aby
  obstaratel převzal od něj do prodeje svěřenou věc a učinil potřebná
  opatření k prodeji.

  § 738

  Smlouva musí být uzavřena písemně. Musí obsahovat zejména předmět
  prodeje, cenu, za kterou má být předmět prodán, odměnu obstaratele za
  obstarání prodeje a poplatek pro případ odstoupení od smlouvy před
  dohodnutou dobou určenou k prodeji věci.

  § 739

  (1) Obstaratel má právo na odměnu pouze, byla-li svěřená věc prodána.

  (2) Objednatel má právo, aby mu obstaratel vyplatil po srážce odměny
  částku, za kterou věc prodal.

  § 740

  Neprodá-li obstaratel věc do tří měsíců ode dne, kdy mu byla věc
  svěřena do prodeje, smlouva se ruší, nebylo-li mezi objednatelem a
  obstaratelem dohodnuto jinak. Účastníci se mohou dohodnout, že se po
  uplynutí stanovené doby prodá věc za nižší cenu.

  § 741

  (1) Při prodeji věci svěřené do prodeje odpovídá obstaratel prodeje
  kupujícímu za vady prodané věci; obstaratel prodeje odpovídá i za to,
  že prodaná věc má vlastnosti, které obstaratel při prodeji uvedl.

  (2) Jinak pro tuto odpovědnost platí obdobně ustanovení týkající se
  prodeje použitých věcí.