Nové předpisy

Zákon č. 1/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - článek 5., Změna zákona o nemocenském pojištění


ČÁST ČTVRTÁ

  Změna zákona o nemocenském pojištění

  Čl. V

  V § 9 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se dosavadní
  text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

  „(2) Z pojištění jsou dále vyňaty osoby, které nejsou občany České
  republiky nebo občany Evropské unie a jsou zaměstnány v České republice
  bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky podle jiného
  právního předpisu^6).“.