Nové předpisy

Zákon č. 1/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - článek 4., Změna zákona o veřejných zakázkách


ČÁST TŘETÍ

  Změna zákona o veřejných zakázkách

  Čl. IV

  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č.
  110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č.
  124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č.
  227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č.
  179/2010 Sb., zákona č. 423/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č.
  258/2011 Sb., se mění takto:

  1. V § 53 odst. 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které včetně
  poznámky pod čarou č. 77 zní:

  „k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za
  umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu^77),

  77) § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
  znění pozdějších předpisů.“.

  Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena l) a m).

  2. V § 53 odst. 3 písm. d) se slova „i) až l)“ nahrazují slovy „i) až
  m)“.