Nové předpisy

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů - § 37 - § 48 Soukromé pojištění věci a jiného majetku

  HLAVA III

  SOUKROMÉ POJIŠTĚNÍ VĚCI A JINÉHO MAJETKU

  Díl 1

  Obecná ustanovení o soukromém pojištění věci a jiného majetku

  Základní ustanovení

  § 37

  (1) Pojistit lze věc, soubor věcí nebo jiný majetek vymezený v pojistné
  smlouvě.

  (2) Soukromé pojištění jiného majetku než věci nebo souboru věcí lze
  sjednat jako pojištění škodové nebo pojištění obnosové. Soukromé
  pojištění věci nebo souboru věcí lze sjednat pouze jako pojištění
  škodové.

  (3) Není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak, představuje pojistnou
  hodnotu majetku jeho obvyklá cena,^11) kterou má majetek v době, ke
  které se určuje jeho hodnota.

  § 38

  (1) Je-li pojištěn soubor věcí a nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto
  jinak, vztahuje se soukromé pojištění na všechny věci, které k souboru
  náleží v okamžiku vzniku pojistné události. Ustanovení o pojistné
  částce a o limitu plnění, o pojistné hodnotě, o podpojištění a
  přepojištění se vztahují na celý pojištěný soubor.

  (2) Vztahuje-li se soukromé pojištění na několik pojištěných souborů
  věcí, určí se pojistná částka nebo limit pojistného plnění na každý
  soubor samostatně.

  § 39

  (1) Pokud pojistník nebo oprávněná osoba zjistí po pojistné události
  nebo po výplatě plnění pojistitele, že se našel ztracený nebo odcizený
  majetek, kterého se pojistná událost týká, je povinen tuto skutečnost
  bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli.

  (2)  Nebylo-li  v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, přechází na
  pojistitele  vlastnictví  nalezeného pojištěného majetku, pokud v
  důsledku vzniku pojistné události na takovém majetku pojistitel poskytl
  pojistné plnění. Pojistitel je povinen nalezený pojištěný majetek
  převzít. Pokud v důsledku dohody uvedené v pojistné smlouvě vlastnické
  právo k nalezenému pojištěnému majetku nepřešlo na pojistitele, je
  oprávněná osoba povinna pojistné plnění pojistiteli vrátit po odečtení
  přiměřených nákladů, které musela vynaložit na opravu závad vzniklých v
  době, kdy byla zbavena možnosti s majetkem nakládat.

  (3) Oprávněná osoba je povinna vyčkat s opravou majetku poškozeného
  pojistnou událostí nebo s odstraňováním zbytků majetku takto zničeného
  na pokyn pojistitele, nejdéle však po dobu stanovenou v pojistné
  smlouvě,  pokud  není  potřeba  z  bezpečnostních,  hygienických,
  ekologických nebo jiných závažných důvodů s opravou majetku nebo s
  odstraněním jeho zbytků začít dříve.

  § 40

  Přepojištění

  (1) Převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného majetku,
  může pojistník nebo pojistitel navrhnout, aby byla pojistná částka
  snížena při současném poměrném snížení pojistného pro další pojistné
  období, následující po této změně.

  (2) Pokud návrh na snížení pojistné částky nebude pojistitelem přijat
  ve lhůtě 1 měsíce ode dne jeho obdržení, soukromé pojištění zaniká
  uplynutím posledního dne této lhůty.

  § 41

  Podpojištění

  Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná
  hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění v poměru,
  v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty
  pojištěného majetku, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

  Díl 2

  Pojištění právní ochrany

  § 42

  (1) Pojištění právní ochrany spočívá v závazku pojistitele hradit na
  základě pojistné smlouvy náklady pojištěného spojené s uplatněním jeho
  práva v rozsahu vymezeném v pojistné smlouvě a poskytovat služby přímo
  spojené s tímto soukromým pojištěním v pojistné smlouvě dohodnutém
  rozsahu. Pojištění právní ochrany lze sjednat pouze jako pojištění
  škodové.

  (2) Pojistná smlouva musí zabezpečit pojištěnému pro zastupování a
  hájení jeho zájmů svobodu výběru jeho zástupce.

  (3) Není-li pojištění právní ochrany předmětem samostatné pojistné
  smlouvy, musí být toto soukromé pojištění uvedeno ve zvláštní části
  pojistné smlouvy uzavřené pro více pojistných rizik (sdružená pojistná
  smlouva), ve které se vymezí obsah a rozsah pojištění právní ochrany a
  uvede výše pojistného za toto soukromé pojištění.

  (4) Pojistitel musí zabezpečit, aby

  a) žádný z jeho zaměstnanců pověřených vyřizováním nároků z pojištění
  právní ochrany nebo právním poradenstvím v tomto odvětví soukromého
  pojištění nevykonával současně obdobnou činnost v jiném pojistném
  odvětví provozovaném pojistitelem, který pojistnou smlouvu o pojištění
  právní ochrany uzavřel. To platí i v případě, jestliže je tato obdobná
  činnost v jiném pojistném odvětví provozována jiným pojistitelem
  provozujícím neživotní pojištění, který je ve vztahu k pojistiteli,
  který pojistnou smlouvu týkající se pojištění právní ochrany uzavřel,
  osobou ovládanou nebo ovládající,

  b) vyřizování nároků z pojištění právní ochrany prováděla osoba
  nezávislá na pojistiteli, uvedená v pojistné smlouvě, nebo

  c) oprávněná osoba měla okamžikem, kdy jí vzniklo vůči pojistiteli
  právo na pojistné plnění, právo výběru svého zástupce k ochraně svých
  zájmů.

  (5) Pojistitel je povinen uzavřít s pojistníkem rozhodčí smlouvu podle
  zvláštního právního předpisu^12) pro řešení sporů vyplývajících z
  pojištění právní ochrany. V pojistné smlouvě musí být uvedeno, že
  pojistník má právo požádat o uzavření rozhodčí smlouvy. Dojde-li při
  řešení sporu ke střetu zájmů nebo neshodě při urovnání sporu, je
  pojistitel povinen informovat pojištěného o jeho právu podle odstavce 2
  a o možnosti řešit spor rozhodčím řízením.

  (6) Ustanovení odstavců 2 až 5 se nevztahuje na

  a) pojištění právní ochrany, které se týká provozu námořních plavidel
  nebo pojistných nebezpečí vznikajících v souvislosti s tímto provozem,

  b) zastupování pojištěného, je-li taková činnost současně vykonávána ve
  vlastním zájmu pojistitele v rámci pojištění odpovědnosti za škodu,

  c) pojištění právní ochrany provozované pojistitelem jako doplněk k
  soukromému pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu
  mimo místa svého bydliště.

  Díl 3

  Pojištění odpovědnosti za škodu

  Základní ustanovení pro pojištění odpovědnosti za škodu

  § 43

  (1) Pojištění odpovědnosti za škodu lze sjednat pouze jako pojištění
  škodové.

  (2) Pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává pro případ odpovědnosti
  pojištěného za škodu, kterou způsobil jinému.

  (3) Náhradu škody platí pojistitel poškozenému; poškozený však právo na
  pojistné plnění proti pojistiteli nemá, nestanoví-li zvláštní právní
  předpis^13) nebo pojistná smlouva jinak.

  (4) Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s
  vlastnictvím věci, pak toto soukromé pojištění se změnou vlastníka
  zaniká, nestanoví-li zvláštní právní předpis nebo pojistná smlouva
  jinak. Ustanovení § 27 odst. 2 se použije obdobně.

  (5) Pojistitel je oprávněn zjišťovat v souvislosti se šetřením škodné
  události týkající se pojištění odpovědnosti za škodu údaje o zdravotním
  stavu  nebo  o příčině smrti poškozeného. Nejedná-li se o smrt
  poškozeného,  je  ke  zjišťování zdravotního stavu nutný souhlas
  poškozeného.^14) Ustanovení § 50 odst. 1 o zjišťování zdravotního stavu
  nebo příčiny smrti pojistitelem se použije obdobně.

  § 44

  (1) Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný právo, aby za něj
  pojistitel v případě vzniku pojistné události uhradil v rozsahu a ve
  výši určené právním předpisem škodu, za kterou pojištěný podle zákona
  odpovídá, a to až do výše limitu pojistného plnění sjednaného v
  pojistné smlouvě.

  (2) Nebyl-li v pojistné smlouvě rozsah pojistného plnění pojistitele
  omezen limitem pojistného plnění, je pojistitel povinen plnit v rozsahu
  a ve výši vzniklé škody, za kterou pojištěný odpovídá.

  (3) Uhradil-li pojištěný škodu, za kterou odpovídá přímo poškozenému,
  má proti pojistiteli právo na úhradu vyplacené částky, a to až do výše,
  do které by byl jinak povinen plnit poškozenému pojistitel.

  (4) Jednorázové odškodnění budoucích nároků v případě nároku na náhradu
  škody za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, na
  náhradu nákladů na výživu pozůstalých či jiného nároku majícího
  charakter opakovaného plnění může pojistitel, který nárok vyplácí z
  pojištění odpovědnosti za škodu povinné osoby, navrhnout oprávněné
  osobě formou jednorázové výplaty. Pro stanovení její výše použije
  pojistitel pojistně matematických metod. Dojde-li mezi oprávněnou
  osobou  a  pojistitelem k dohodě o této formě odškodnění, jsou
  jednorázovou výplatou vyrovnány tyto veškeré již vzniklé a budoucí
  nároky.

  § 45

  (1) Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli
  vznik škodné události, skutečnost, že poškozený uplatnil proti němu
  právo na náhradu škody, a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou
  škodu, požadované náhradě škody a její výši.

  (2) Škodnou událost je pojistitel oprávněn za pojištěného projednávat,
  jakmile mu byla oznámena, pokud nebylo v pojistné smlouvě dohodnuto
  jinak.  Současně  je  pojistitel oprávněn zabezpečit identifikaci
  poškozeného podle § 4 odst. 2.

  (3) Pojištěný je povinen sdělit pojistiteli, že bylo proti němu v
  souvislosti se škodnou událostí zahájeno řízení před státním orgánem
  nebo rozhodčí řízení, sdělit jméno svého právního zástupce a informovat
  o průběhu a výsledcích řízení.

  (4) Pojištěný v řízení o náhradě škody je povinen postupovat v souladu
  s pokyny pojistitele. Náklady tohoto řízení vynaložené pojištěným hradí
  pojistitel.

  § 46

  Právo pojistitele na náhradu pojistného plnění

  (1)  Jestliže pojištěný způsobí škodu svým jednáním, které bylo
  ovlivněno požitím alkoholu nebo aplikací omamných nebo psychotropních
  látek, má pojistitel proti němu právo na náhradu toho, co za něho
  plnil.

  (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na případy, kdy pojištěný užil
  léky obsahující návykové látky nebo přípravky obsahující návykové
  látky, pokud tyto léky užil způsobem předepsaným lékařem a pokud nebyl
  lékařem nebo výrobcem léku upozorněn, že v době aplikace těchto léků
  nelze vykonávat činnost, v důsledku které způsobil škodu.

  Díl 4

  Pojištění úvěru a záruky

  § 47

  (1) Pojištění úvěru se sjednává na ochranu před majetkovými důsledky,
  které mohou pojištěnému vzniknout nesplácením poskytnutých peněžních
  prostředků dlužníkem uvedeným v pojistné smlouvě, popřípadě z jiného, v
  pojistné smlouvě dohodnutého důvodu.

  (2) Pojištění záruky se sjednává pro případ plnění z ručitelského
  závazku pojištěného, propadnutí kauce, jistoty nebo plnění z kauce nebo
  z jistoty nebo z jiného obdobného důvodu uvedeného v pojistné smlouvě.

  (3) Pojištění úvěru nebo záruky lze sjednat pouze jako pojištění
  škodové.

  (4) Nárok na pojistné plnění zanikne, jestliže oprávněná osoba neoznámí
  pojistiteli vznik škodné události ve lhůtě stanovené v pojistné
  smlouvě. Ustanovení § 16 odst. 3 se pro pojištění úvěru nebo záruky
  nepoužije.

  (5) Pojištění úvěru se státní podporou se řídí tímto zákonem a
  zvláštním právním předpisem.^15)

  Díl 5

  Pojištění finančních ztrát

  § 48

  (1) Předmětem pojištění finančních ztrát jsou vynaložené náklady, které
  vznikly v důsledku škodné události, nebo ušlý zisk anebo jiné finanční
  ztráty dohodnuté v pojistné smlouvě.

  (2) Pojištění finančních ztrát lze sjednat pouze jako pojištění
  škodové.