Nové předpisy

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů - § 49 - § 62 Pojištění osob

HLAVA IV

  POJIŠTĚNÍ OSOB

  Díl 1

  Obecná ustanovení o pojištění osob

  § 49

  Základní ustanovení o pojištění osob

  (1) V pojištění osob lze pojistit fyzickou osobu pro případ smrti,
  dožití se určitého věku nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako
  konec pojištění, pro případ úrazu, nemoci nebo jiné skutečnosti
  související se zdravím nebo se změnou osobního postavení této osoby.

  (2) Z pojištění osob má oprávněná osoba právo, aby jí byla vyplacena
  dohodnutá částka, nebo aby jí byl vyplacen dohodnutý důchod, anebo aby
  jí bylo poskytnuto plnění ve výši určené podle pojistných podmínek,
  nastane-li pojistná událost podle odstavce 1.

  § 50

  Právo pojistitele související se zjišťováním a přezkoumáním zdravotního
  stavu

  (1)  V pojištění osob je pojistitel oprávněn požadovat údaje o
  zdravotním stavu a zjištění zdravotního stavu nebo příčiny smrti
  pojištěného, jsou-li pro to důvody související se stanovením výše
  pojistného rizika, výše pojistného a šetřením pojistné události, pokud
  k  tomu  byl pojistiteli dán souhlas pojištěného.^14) Zjišťování
  zdravotního stavu nebo příčiny smrti se provádí na základě zpráv a
  výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace vyžádaných poskytovatelem
  zdravotních služeb, kterého pověřil pojistitel, od jiných poskytovatelů
  zdravotních služeb, a v případě potřeby i prohlídkou nebo vyšetřením
  provedeným  poskytovatelem  zdravotních  služeb,  kterého  pověřil
  pojistitel.

  (2) Bylo-li dohodnuto, že pojistník je zproštěn povinnosti platit
  pojistné, je pojistitel oprávněn požadovat údaje o jeho zdravotním
  stavu a na základě souhlasu pojistníka přezkoumávat jeho zdravotní stav
  způsobem podle odstavce 1.

  § 51

  Právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného

  (1) Je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, může pojistník určit
  obmyšleného  jako oprávněnou osobu, a to jménem nebo vztahem k
  pojištěnému. Až do vzniku pojistné události může pojistník obmyšleného
  měnit. Změna obmyšleného je účinná dnem doručení sdělení pojistiteli.

  (2) Nebyl-li v době pojistné události určen obmyšlený nebo nenabude-li
  obmyšlený práva na pojistné plnění, nabývají tohoto práva manžel
  pojištěného, a není-li ho, děti pojištěného.

  (3) Není-li osob uvedených v odstavcích 1 a 2, nabývají práva na
  pojistné plnění rodiče pojištěného, a není-li jich, nabývají práva na
  pojistné plnění osoby, které žily s pojištěným po dobu nejméně jednoho
  roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu
  pečovaly  o  společnou  domácnost nebo byly odkázány výživou na
  pojištěného; není-li ani těchto osob, nabývají tohoto práva dědici
  pojištěného. V případě zjištění, že dědicem je někdo jiný nebo je
  dědiců více, použije se obdobně ustanovení občanského zákoníku o
  ochraně oprávněného dědice.

  (4) Vznikne-li právo na pojistné plnění několika osobám a nejsou-li
  jejich podíly určeny, má každá z nich právo na stejný díl.

  § 52

  Souhlas pojištěného

  (1) Je-li pojistník odlišný od pojištěného, může určit nebo změnit
  osobu obmyšleného nebo pohledávky ze soukromého pojištění postoupit
  nebo zastavit jen se souhlasem pojištěného.

  (2) Uzavírá-li pojistník pojistnou smlouvu ve prospěch obmyšleného, je
  k  uzavření  takové pojistné smlouvy třeba souhlasu pojištěného,
  popřípadě zákonného zástupce takové osoby, není-li zákonným zástupcem
  pojistník sám. Souhlas pojištěného nebo zákonného zástupce se vyžaduje
  i v případě změny obmyšleného, změny podílů na pojistném plnění,
  bylo-li určeno více obmyšlených, a k vyplacení odkupného.

  § 53

  Skupinové pojištění

  (1) Pojistná smlouva o skupinovém pojištění nemusí obsahovat jména
  pojištěných, pokud jsou v době pojistné události určeni jiným způsobem
  vylučujícím pochybnosti. Pro uzavření takové pojistné smlouvy není
  třeba souhlasu pojištěných.

  (2) V případě skupinového pojištění se nepoužije ustanovení § 52 odst.
  2.

  Díl 2

  Životní pojištění

  § 54

  Základní ustanovení pro životní pojištění

  (1) V životním pojištění lze pojistit fyzickou osobu zejména pro případ
  smrti, dožití se určitého věku, nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě
  jako konec soukromého pojištění, anebo pro případ jiné skutečnosti
  týkající se změny osobního postavení této osoby.

  (2) Životní pojištění lze sjednat pouze jako pojištění obnosové.

  (3) Nelze sjednat pojištění pro případ smrti dítěte, která by nastala
  do 3 let jeho věku, nebo pro případ potratu nebo narození mrtvého
  dítěte.

  § 55

  Uvedení nesprávného data narození nebo nesprávného pohlaví

  (1) Pokud pojistník uvedl nesprávné datum narození nebo pohlaví
  pojištěného a v důsledku toho bylo pojistitelem chybně stanoveno
  pojistné, pojistná doba, doba placení pojistného nebo pojistná částka,
  je pojistitel oprávněn pojistné plnění z této smlouvy snížit v poměru
  výše pojistného, které bylo placeno, k výši pojistného, které by bylo
  placeno, kdyby pojistník uvedl správné datum narození nebo pohlaví
  pojištěného.

  (2) Bylo-li v důsledku nesprávně uvedených údajů o datu narození nebo
  pohlaví pojištěného placeno vyšší pojistné, je pojistitel povinen
  upravit jeho výši počínaje pojistným obdobím následujícím po pojistném
  období, ve kterém se správné údaje dozvěděl. Pojistné placené za
  následující pojistná období se snižuje o přeplatek pojistného, v
  případě  jednorázového pojistného je pojistitel povinen přeplatek
  pojistného pojistníkovi bez zbytečného odkladu vrátit.

  (3) Zjistí-li pojistitel v době trvání soukromého pojištění, že
  pojistník uvedl nesprávné datum narození pojištěného, je oprávněn
  odstoupit od pojistné smlouvy, jestliže by s pojistníkem v případě
  správně uvedeného data narození pojištěného v době uzavření pojistné
  smlouvy za daných podmínek pojistnou smlouvu neuzavřel.

  § 56

  Výluka ze soukromého pojištění

  V případě sebevraždy pojištěného je pojistitel povinen poskytnout
  pojistné plnění jen tehdy, trvalo-li soukromé pojištění nepřetržitě
  nejméně 2 roky bezprostředně předcházející sebevraždě, nebylo-li v
  pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

  § 57

  Redukce pojistné částky, snížení ročního důchodu a redukce pojistné
  doby

  (1) Pokud bylo za soukromé pojištění zaplaceno běžné pojistné za dobu
  stanovenou v pojistné smlouvě a pokud nebylo po uplynutí této doby
  další běžné pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě, mění se takové
  soukromé pojištění na pojištění se sníženou pojistnou částkou (redukce
  pojistné částky) nebo na snížený roční důchod, a to bez povinnosti
  platit běžné pojistné.

  (2) Pokud redukovaná pojistná částka nebo snížený roční důchod jsou
  menší než limity sjednané v pojistné smlouvě, dojde ke zkrácení doby
  pojištění (redukce pojistné doby), jejímž uplynutím soukromé pojištění
  zaniká, nebylo-li dohodnuto jinak.

  (3) K redukci pojistné částky, snížení ročního důchodu nebo k redukci
  pojistné doby dojde prvního dne po uplynutí lhůty, jejímž uplynutím by
  jinak soukromé pojištění zaniklo pro neplacení pojistného.

  (4)  Pojištění pro případ smrti, které bylo sjednáno na přesně
  stanovenou dobu za běžné pojistné, zaniká pro neplacení pojistného bez
  nároku na redukci pojistné částky, snížení ročního důchodu nebo redukci
  pojistné doby.

  § 58

  Odkupné

  (1) Pokud bylo v životním pojištění sjednaném s běžným pojistným
  zaplaceno pojistné nejméně za 2 roky nebo jde-li o soukromé pojištění
  za jednorázové pojistné sjednané na dobu delší než 1 rok nebo jde-li o
  soukromé pojištění s redukovanou pojistnou částkou, má pojistník právo,
  aby mu na jeho žádost pojistitel vyplatil odkupné, není-li v pojistných
  podmínkách stanoveno jinak. Výplatou odkupného soukromé pojištění
  zaniká. Odkupné je splatné do 3 měsíců ode dne, kdy pojistitel obdržel
  žádost o výplatu odkupného.

  (2) Pojistník má právo kdykoliv během trvání soukromého pojištění
  požadovat na pojistiteli sdělení o tom, kolik by činila výše odkupného.
  Pojistitel výši odkupného sdělí ve lhůtě 1 měsíce ode dne obdržení
  žádosti pojistníka včetně jejího výpočtu.

  (3) Nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, právo na odkupné
  nevzniká u pojištění pro případ smrti, které bylo sjednáno na přesně
  stanovenou dobu, ani u jiného soukromého pojištění, z něhož se vyplácí
  důchod, pokud již došlo k výplatě důchodu.

  § 59

  Obnovení podmínek soukromého pojištění po redukci pojistné částky,
  snížení ročního důchodu nebo po redukci pojistné doby

  Bylo-li tak dohodnuto, může pojistník za podmínek stanovených v
  pojistné smlouvě požadovat, aby redukovaná pojistná částka nebo výše
  ročního důchodu byla opět zvýšena na původní výši nebo redukovaná
  pojistná doba prodloužena na původní délku.

  Díl 3

  Úrazové pojištění

  § 60

  Základní ustanovení pro úrazové pojištění

  (1) Z úrazového pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši
  stanovené v pojistné smlouvě, došlo-li k úrazu pojištěného. Úrazové
  pojištění lze sjednat jako pojištění škodové nebo pojištění obnosové.

  (2) Úrazem se pro účely tohoto zákona rozumí neočekávané a náhlé
  působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli
  pojištěného, ke kterému došlo během trvání soukromého pojištění a
  kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt.

  § 61

  Právo pojistitele na odmítnutí pojistného plnění nebo jeho snížení

  Pojistitel má právo

  a) odmítnout poskytnutí pojistného plnění, došlo-li k úrazu pojištěného
  v souvislosti s jednáním, pro které byl uznán vinným úmyslným trestným
  činem, nebo kterým si úmyslně poškodil zdraví,

  b) snížit pojistné plnění až na jednu polovinu, došlo-li k úrazu
  následkem požití alkoholu nebo aplikací návykových látek nebo přípravků
  obsahujících návykové látky pojištěným, a okolnosti, za kterých k úrazu
  došlo, to odůvodňují; měl-li však takový úraz za následek smrt
  pojištěného, sníží pojistitel plnění jen tehdy, jestliže k tomuto úrazu
  došlo v souvislosti s jednáním pojištěného, jímž jinému způsobil těžkou
  újmu na zdraví nebo smrt. To neplatí, pokud látky podle věty prvé
  obsahovaly léky, které pojištěný užil způsobem předepsaným pojištěnému
  lékařem, a pokud nebyl lékařem nebo výrobcem léku upozorněn, že v době
  aplikace těchto léků nelze vykonávat činnost, v jejímž důsledku došlo k
  úrazu.

  Díl 4

  Pojištění pro případ nemoci

  § 62

  (1) V pojištění pro případ nemoci hradí pojistitel za pojištěného v
  rozsahu dohodnutém v pojistné smlouvě náklady na zdravotní služby
  vzniklé v důsledku nemoci nebo následku úrazu a úkonu souvisejících se
  zdravotním stavem pojištěného, zejména s nemocí, úrazem, těhotenstvím a
  preventivní nebo dispenzární péčí. V pojistné smlouvě lze dohodnout i
  jiné skutečnosti související se zdravotním stavem pojištěného, se
  kterými je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

  (2) Pojištění pro případ nemoci lze sjednat jako pojištění škodové nebo
  obnosové.

  (3) Je-li pojištěným osoba, která není účastna veřejného zdravotního
  pojištění podle zvláštního právního předpisu, a pojištění pro případ
  nemoci bylo sjednáno nejméně v rozsahu úhrady nákladů, které by jinak
  byly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, musí být pojistná
  smlouva uzavřena s nejméně jednoroční pojistnou dobou. Od takto
  uzavřené pojistné smlouvy nemůže pojistitel odstoupit nebo odmítnout
  poskytnutí pojistného plnění, a to ani z důvodů uvedených v tomto
  zákoně.

  (4) Byla-li sjednána čekací doba, nesmí přesáhnout 3 měsíce ode dne
  počátku soukromého pojištění; v případě porodu, psychoterapie, zubních
  a ortopedických náhrad nesmí tato čekací doba přesáhnout 8 měsíců ode
  dne počátku soukromého pojištění; v pojištění pro případ ošetřovatelské
  péče nesmí tato čekací doba přesáhnout 3 roky ode dne počátku
  soukromého pojištění.

  (5) Pro pojištění pro případ nemoci se ustanovení § 15 odst. 2 až 5
  nepoužije.