Nové předpisy

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů - § 63 - § 67 Zvláštní ustanovení

HLAVA V

  ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

  Díl 1

  Zvláštní ustanovení pro soukromé pojištění sjednávané v rámci členských
  států

  § 63

  Soukromé pojištění v rámci volného poskytování služeb

  (1) V případě soukromého pojištění musí být zájemci sděleny informace
  nejméně v rozsahu uvedeném v § 66.

  (2) Pojistník musí být pojistitelem po celou dobu trvání pojistné
  smlouvy  týkající  se soukromého pojištění průběžně informován o
  uzavřeném soukromém pojištění nejméně v rozsahu uvedeném v § 67.

  (3) Závazky z pojistných smluv uzavřených v rámci volného poskytování
  služeb musí být v případě likvidace pojistitele uspokojovány stejným
  způsobem jako jiné závazky z pojistných smluv uzavřených pojistitelem.

  § 64

  Povinné pojištění uložené členským státem

  (1) Stanoví-li právní předpis členského státu povinné pojištění, je
  tato povinnost splněna pouze tehdy, je-li pojistná smlouva uzavřena v
  souladu s právními předpisy členského státu, které se týkají tohoto
  soukromého pojištění. Nachází-li se pojistné riziko na území více
  členských států, platí pro pojistnou smlouvu právo členského státu,
  který povinné pojištění ukládá.

  (2) Je-li v členském státě, který ukládá povinnost uzavřít pojistnou
  smlouvu, uložena pojistiteli povinnost oznámit oprávněným orgánům
  jakýkoli zánik soukromého pojištění, pak tento zánik může být vůči
  poškozeným  třetím  osobám pojistiteli namítán pouze za podmínek
  stanovených právními předpisy tohoto státu.

  Díl 2

  Informace poskytované zájemci a pojistníkovi

  § 65

  Poskytování informací

  (1) Zájemci musí být před uzavřením pojistné smlouvy oznámeny informace
  uvedené v § 66 a pojistníkovi musí být během trvání této smlouvy
  oznamovány informace uvedené v § 67.

  (2) Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 musí být oznamovány jasným a
  přesným způsobem, písemně a v českém jazyce. Tyto informace mohou být
  poskytnuty i v jiném než v českém jazyce, pokud to výslovně zájemce
  nebo pojistník požaduje nebo pokud má možnost volby práva, které bude
  pro pojistnou smlouvu použito.

  § 66

  Informace, které musí být zájemci oznámeny před uzavřením pojistné
  smlouvy

  (1) Zájemci musí být před uzavřením pojistné smlouvy oznámeny tyto
  informace o pojistiteli:

  a) obchodní firma a právní forma pojistitele,

  b) název členského státu, kde má pojistitel svoje sídlo, a tam, kde to
  přichází v úvahu, adresa agentury nebo pobočky pojistitele, která
  uzavírá pojistnou smlouvu,

  c) adresa sídla pojistitele, popřípadě agentury nebo pobočky, která
  uzavírá pojistnou smlouvu,

  d) a jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavíranou na dálku, také místo
  registrace pojistitele v obchodním nebo obdobném veřejném registru,
  jeho registrační číslo nebo odpovídající prostředek identifikace v
  takovém registru a informace o názvu a sídle orgánu odpovědného za
  výkon dohledu nad jeho činností.

  (2) Zájemci musí být před uzavřením pojistné smlouvy týkající se
  pojištění osob oznámeny tyto informace o závazku:

  a) definice všech pojištění a všech opcí,

  b) doba platnosti pojistné smlouvy,

  c) způsoby zániku pojistné smlouvy,

  d) způsoby a doba placení pojistného,

  e) způsoby výpočtu a rozdělení bonusů, pokud jsou obsahem pojistné
  smlouvy,

  f) způsob určení výše odkupného,

  g) informace o výši pojistného za každé sjednané soukromé pojištění
  včetně doplňkového soukromého pojištění, pokud bylo požadováno,

  h) v případě soukromého pojištění vázaného na investiční podíly
  definice podílů, na které je vázáno pojistné plnění,

  i) uvedení povahy podkladových aktiv pro pojistné smlouvy vázané na
  investiční podíly,

  j) podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od pojistné
  smlouvy, způsob určení možných odečítaných částek a informace o adrese,
  na kterou je možno odstoupení od pojistné smlouvy zaslat,

  k) obecné informace o daňových právních předpisech, které se vztahují k
  danému soukromému pojištění,

  l) způsob vyřizování stížností pojistníků, pojištěných nebo oprávněných
  osob, včetně možnosti obrátit se se stížností na Českou národní bankou,

  m) právo platné pro pojistnou smlouvu tam, kde strany nemají volný
  výběr práva platného pro pojistnou smlouvu, nebo právo, které navrhuje
  pojistitel v případech, kdy strany mají možnost výběru platného práva.

  (3)  Před uzavřením pojistné smlouvy týkající se pojištění osob
  uzavírané na dálku musí být zájemci sděleny také informace o

  a)  existenci  daní  nebo jiných poplatků, které nejsou hrazeny
  pojistitelem nebo jím nejsou ukládány,

  b) zvláštních poplatcích za použití prostředku komunikace na dálku,

  c) minimální délce trvání pojistné smlouvy,

  d) jazyku, popřípadě jazycích, ve kterých se souhlasem zájemce bude
  pojistitel komunikovat s pojistníkem během trvání smlouvy uzavřené na
  dálku a ve kterých jsou poskytovány pojistné podmínky a další informace
  podle tohoto ustanovení.

  (4) Pojistitel je povinen informovat zájemce o uzavření pojistné
  smlouvy týkající se pojištění osob a uzavírané na dálku, že na vyžádání
  může obdržet další informace, a o povaze těchto informací.

  (5) Pojistitel je povinen písemně informovat zájemce o uzavření
  pojistné smlouvy životního pojištění, je-li nositelem investičního
  rizika  pojistník,  spojeného  se standardním fondem kolektivního
  investování, vnitřním fondem pojišťovny, indexem akcií nebo s jinou
  odvozenou hodnotou o

  a) riziku investice s uvedením charakteru rizika nebo o tom, kde je
  možno tuto informaci získat,

  b) neexistenci záruky návratnosti investice,

  c) způsobu a rozsahu záruky, je-li dána,

  d) předpokládaných nebo možných výnosech nebo vlastnostech investice,
  přičemž nesmějí být uváděny údaje pouze za vybrané nebo vybraná časová
  období, ve kterých bylo dosaženo mimořádné výnosnosti, a o tom, že
  minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.

  (6) Pojistitel je povinen informovat pojistníka způsobem umožňujícím
  dálkový přístup

  a) nejméně jednou za čtvrtletí o aktuální hodnotě podílů, na které je
  vázáno pojistné plnění,

  b) nejméně jednou za rok o struktuře podkladových aktiv pro pojistné
  smlouvy vázané na investiční podíly.

  (7) Informace podle odstavců 3 a 4 musí být dány k dispozici zájemci na
  trvalém nosiči dat v dostatečné době před tím, než je zájemce pojistnou
  smlouvou vázán. Pojistník má právo obdržet kdykoli během trvání
  pojistné smlouvy uzavřené na dálku pojistné podmínky v tištěné podobě a
  změnit způsob komunikace na dálku.

  § 67

  Informace, které musí být pojistníkovi oznámeny během trvání pojistné
  smlouvy

  Pojistníkovi musí být během trvání pojistné smlouvy oznámeny informace

  a) o jakékoliv změně obchodní firmy pojistitele, změně jeho právní
  formy nebo adresy jeho sídla a tam, kde to přichází v úvahu, i o změně
  adresy agentury nebo pobočky, která uzavřela pojistnou smlouvu,

  b) uvedené v § 66 odst. 2 písm. a) až i) při jakékoliv změně pojistných
  podmínek nebo při změně právního předpisu, kterým se řídí vztahy
  vzniklé z pojistné smlouvy, a

  c) o každoročním stavu bonusů.