Nové předpisy

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů - § 26 - § 36 Škodové pojištění a obnosové pojištění

HLAVA II

  ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ A OBNOSOVÉ POJIŠTĚNÍ

  Díl 1

  Obecná ustanovení o škodovém pojištění

  § 26

  Základní ustanovení

  V případě vzniku pojistné události je pojistitel povinen poskytnout
  náhradu škody v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou, nestanoví-li
  tento zákon jinak.

  § 27

  Změna vlastnictví pojištěného majetku

  (1) Nebylo-li dohodnuto jinak, soukromé pojištění, které se vztahuje k
  majetku,  zaniká  dnem,  kdy  došlo  ke  změně vlastnictví nebo
  spoluvlastnictví tohoto majetku.

  (2) Nabývá-li se vlastnictví nebo spoluvlastnictví k nemovitému majetku
  vkladem do katastru nemovitostí, soukromé pojištění zaniká dnem nabytí
  právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva nového
  vlastníka nebo spoluvlastníka do katastru nemovitostí.

  (3) Pokud bylo v pojistné smlouvě dohodnuto, že soukromé pojištění,
  které  se  vztahuje k majetku, nezaniká změnou vlastnictví nebo
  spoluvlastnictví tohoto majetku, ke kterému došlo v době trvání
  soukromého pojištění, musí pojistná smlouva současně stanovit, za
  jakých podmínek soukromé pojištění dále trvá, a upravit způsob přechodu
  práv a povinností ze soukromého pojištění. Nejsou-li tyto podmínky v
  pojistné smlouvě stanoveny, změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví
  pojištěného majetku soukromé pojištění zaniká.

  § 28

  Hranice pojistného plnění

  (1) Není-li tímto zákonem stanoveno nebo v pojistné smlouvě dohodnuto
  jinak, je pojistné plnění pojistitele omezeno horní hranicí. Horní
  hranice se určí pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění.

  (2) Jde-li o soukromé pojištění majetku, jehož pojistnou hodnotu lze
  určit v době uzavření pojistné smlouvy, je horní hranice pojistného
  plnění určena pojistnou částkou. Pojistná částka se na návrh pojistníka
  stanoví v pojistné smlouvě tak, aby odpovídala pojistné hodnotě
  pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy. Pojistitel je
  oprávněn při uzavření pojistné smlouvy přezkoumat hodnotu pojištěného
  majetku.

  (3) Nelze-li v době uzavření pojistné smlouvy určit pojistnou hodnotu,
  stanoví se na návrh pojistníka horní hranice pojistného plnění limitem
  pojistného plnění. Limit pojistného plnění se v pojistné smlouvě
  stanoví i v případě, že se soukromé pojištění vztahuje pouze na část
  hodnoty pojištěného majetku podle odstavce 2 (zlomkové pojištění).
  Horní hranici pojistného plnění lze určit limitem pojistného plnění i v
  případě podle odstavce 2, jestliže tomu odpovídá pojistný zájem.

  (4) V pojistné smlouvě lze dohodnout, že pojistitel neposkytne pojistné
  plnění, pokud výše škody nepřesáhne hranici stanovenou v pojistné
  smlouvě. Lze také dohodnout, že se oprávněná osoba bude podílet na
  úhradě  vzniklé  škody  způsobem  stanoveným  v pojistné smlouvě
  (spoluúčast).

  (5) Hranice pojistného plnění se vztahuje na jednu škodnou událost,
  nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

  Množné pojištění

  § 29

  Vztahují-li se dvě nebo více soukromých pojištění na totéž pojistné
  riziko pojištěné pro stejné období, vzniká množné pojištění. Množné
  pojištění může vzniknout jako

  a)  soupojištění,  které  vzniká uzavřením pojistné smlouvy mezi
  pojistníkem a více pojistiteli zastoupenými vedoucím pojistitelem, a to
  za jediné pojistné,

  b) souběžné pojištění, jestliže souhrn pojistných částek nepřesahuje
  pojistnou hodnotu pojištěného majetku, nebo souhrn limitů pojistného
  plnění nepřesáhne skutečnou výši vzniklé škody, nebo

  c) vícenásobné pojištění, jestliže souhrn pojistných částek přesahuje
  pojistnou hodnotu pojištěného majetku nebo souhrn limitů pojistného
  plnění přesáhne skutečnou výši vzniklé škody.

  § 30

  Soupojištění

  (1) V případě soupojištění pojistná smlouva určí, kdo je vedoucím
  pojistitelem.

  (2) Vedoucí pojistitel stanoví pojistné podmínky a výši pojistného,
  spravuje  soupojištění,  přijímá pojistné, přejímá od pojištěného
  oznámení o pojistné události, vede šetření nezbytná ke zjištění rozsahu
  povinnosti pojistitelů poskytnout pojistné plnění. Vedoucí pojistitel v
  tomto  rozsahu jedná jménem ostatních pojistitelů. Způsob příjmu
  pojistného lze dohodnout i jinak.

  (3) V soupojištění je dohodnuta výše podílů jednotlivých pojistitelů na
  právech a závazcích plynoucích ze soupojištění.

  (4) Oprávněná osoba má právo na pojistné plnění v celé výši vůči
  vedoucímu pojistiteli. Pojistitelé se mezi sebou vzájemně vypořádají v
  poměru výše svých podílů podle odstavce 3, nebylo-li dohodnuto jinak.

  (5) Závazky ze soukromého pojištění, vyplývající ze soupojištění, musí
  být v případě likvidace pojistitele splněny stejně jako závazky
  vyplývající  z  jiných  soukromých  pojištění  sjednaných  tímto
  pojistitelem.

  (6) V rámci soupojištění může být pojistná smlouva uzavřena mezi
  pojistníkem a více pojistiteli, kteří uzavřeli vzájemnou dohodu o
  společném postupu při soukromém pojištění určitých pojistných rizik, a
  to jménem a na účet všech pojistitelů. Tato dohoda o společném postupu
  musí  určit vedoucího pojistitele podle odstavce 1 nebo plněním
  povinností stanovených tímto zákonem vedoucímu pojistiteli pověřit
  společný orgán k tomuto účelu vytvořený, nebo společně dohodnutého
  pojišťovacího  zprostředkovatele  kvalifikovaného pro vyšší stupeň
  odborné způsobilosti.^8)

  (7) S výjimkou pojištění velkých rizik podle zvláštního právního
  předpisu upravujícího pojišťovnictví se od ustanovení tohoto paragrafu
  nelze v pojistné smlouvě odchýlit ani v případě, kdy se některý z
  pojistitelů účastní soupojištění prostřednictvím obchodní sítě založené
  v místě sídla pojistitele nebo prostřednictvím jeho pobočky, které se
  nacházejí v jiném členském státě než členském státě sídla pojistitele,
  nebo nachází-li se pojistné riziko v jiném členském státě nebo v České
  republice.

  (8) Postup podle odstavců 2 a 6 nesmí být v rozporu s pravidly
  hospodářské soutěže.^9)

  § 31

  Vícenásobné pojištění

  (1) Vznikne-li vícenásobné pojištění, je pojistník povinen oznámit to
  každému pojistiteli, uvést ostatní pojistitele a pojistné částky nebo
  limity pojistného plnění sjednané v ostatních pojistných smlouvách,
  jakmile se dozví o vzniku vícenásobného pojištění.

  (2) Jde-li o vícenásobné pojištění, je pojistitel, který obdržel
  oznámení o vzniku pojistné události jako první, povinen poskytnout
  pojistné plnění za celou škodu, nejvíce však do výše pojistné částky
  nebo limitu pojistného plnění sjednaného pojistnou smlouvou, kterou je
  vázán, a informovat o poskytnutí pojistného plnění ostatní pojistitele,
  o nichž se dozvěděl.

  (3) Pojistitelé jsou povinni se mezi sebou bez zbytečného odkladu
  vypořádat v poměru, v jakém jsou k sobě pojistné částky nebo limity
  pojistného plnění sjednané v pojistné smlouvě, kterou jsou vázáni.

  (4) Platí-li pro některé soukromé pojištění právo jiného státu než
  České  republiky,  může pojistitel, jenž je tímto právem vázán,
  uplatňovat nárok na vypořádání podle odstavce 3 jen tehdy, je-li sám
  podle tohoto práva k takovému vypořádání povinen.

  (5)  Nastala-li pojistná událost, nemůže pojistitel v neprospěch
  ostatních pojistitelů změnit nebo zrušit žádné soukromé pojištění,
  které sjednal a které náleží do vícenásobného pojištění.

  § 32

  Zachraňovací náklady

  (1) Zachraňovacími náklady se rozumí účelně vynaložené náklady, které
  pojistník

  a)  vynaložil na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné
  události,

  b) vynaložil na zmírnění následků již nastalé pojistné události,

  c) byl povinen vynaložit z hygienických, ekologických či bezpečnostních
  důvodů při odklízení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků.

  (2) Pojistník má proti pojistiteli právo na náhradu zachraňovacích
  nákladů a na náhradu škody, kterou utrpěl v souvislosti s činností
  uvedenou v odstavci 1.

  (3) Výše náhrady zachraňovacích nákladů může být v pojistné smlouvě
  omezena. Výše limitu zachraňovacích nákladů na záchranu života nebo
  zdraví osob nesmí být nižší než 30 % sjednané pojistné částky nebo
  limitu  pojistného  plnění. Zachraňovací náklady, které pojistník
  vynaložil se souhlasem pojistitele a k nimž by jinak nebyl povinen, je
  pojistitel povinen uhradit bez omezení.

  (4) Vynaložil-li zachraňovací náklady pojištěný nebo jiná osoba, která
  tyto náklady vynaložila nad rámec povinností stanovených zvláštním
  právním předpisem,^10) má proti pojistiteli stejné právo na jejich
  náhradu jako pojistník.

  (5) Pojistnou částku nebo limit pojistného plnění nelze snížit o výši
  zachraňovacích nákladů a o výši náhrady škody.

  § 33

  Přechod práv na pojistitele

  (1) Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí
  oprávněné osobě, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací
  náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo,
  přechází výplatou plnění z pojištění toto právo na pojistitele, a to až
  do výše částek, které pojistitel ze soukromého pojištění oprávněné
  osobě, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady,
  vyplatil.

  (2) Přešlo-li na pojistitele právo podle odstavce 1, platí při jeho
  uplatňování přiměřeně ustanovení § 450 občanského zákoníku.

  (3) Na pojistitele nepřecházejí práva uvedená v odstavci 1 proti
  osobám, které s oprávněnou osobou, pojištěným nebo osobou, která
  vynaložila zachraňovací náklady, žijí ve společné domácnosti nebo které
  jsou na ni odkázány výživou. To však neplatí, jestliže tyto osoby
  způsobily pojistnou událost úmyslně.

  (4)  Oprávněná  osoba,  pojištěný  nebo  osoba, která vynaložila
  zachraňovací náklady, je povinna postupovat tak, aby pojistitel mohl
  vůči jinému uplatnit právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo,
  které jí v souvislosti s pojistnou událostí vzniklo.

  (5)  Vzdala-li  se oprávněná osoba, pojištěný nebo osoba, která
  vynaložila zachraňovací náklady, svého práva na náhradu škody nebo
  jiného obdobného práva nebo toto právo včas neuplatnila, anebo jinak
  zmařila přechod svých nároků na pojistitele, má pojistitel právo
  pojistné plnění snížit až do výše částek, které by jinak mohl získat,
  nestanoví-li tento zákon jinak.

  (6) Projeví-li se následky jednání uvedeného v odstavci 5 až po výplatě
  pojistného  plnění,  má  pojistitel právo na vrácení vyplaceného
  pojistného plnění až do výše částek, které by jinak mohl získat.

  Díl 2

  Obecná ustanovení o obnosovém pojištění

  § 34

  Základní ustanovení

  (1) V případě pojistné události je pojistitel povinen poskytnout
  jednorázové  nebo opakované pojistné plnění v rozsahu stanoveném
  pojistnou smlouvou.

  (2) Základem pro stanovení výše pojistného a pro výpočet pojistného
  plnění je částka určená pojistníkem v pojistné smlouvě, která má být v
  případě vzniku pojistné události pojistitelem vyplacena (pojistná
  částka), nebo výše a četnost vyplácení důchodu.

  § 35

  Právo na náhradu škody

  Právem vůči pojistiteli na pojistné plnění z obnosového pojištění není
  dotčeno právo na náhradu škody ani jiné právo proti tomu, kdo za škodu
  odpovídá.

  § 36

  Pojistná smlouva a právo na redukci, odkupné nebo obnovení soukromého
  pojištění

  Nestanoví-li tento zákon jinak, může pojistná smlouva určit, kdy z
  obnosového pojištění vzniká právo na redukci pojistné doby, na odkupné
  a na obnovení soukromého pojištění po redukci pojistné částky, po
  snížení ročního důchodu nebo po redukci pojistné doby.