Nové předpisy

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů - § 1 - § 25 obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ

  POJISTNÁ SMLOUVA

  HLAVA I

  OBECNÁ USTANOVENÍ

  Díl 1

  Základní ustanovení

  § 1

  Předmět právní úpravy

  (1) Tento zákon upravuje vztahy účastníků pojištění vzniklého na
  základě  pojistné smlouvy (dále jen "soukromé pojištění"), pokud
  zvláštní právní předpis tyto vztahy neupravuje jinak.^1)

  (2) Nejsou-li některá práva a povinnosti účastníků soukromého pojištění
  upravena tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem, řídí se
  občanským zákoníkem.

  § 2

  Pojistná smlouva

  Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se
  pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve
  sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli
  pojistné.

  § 3

  Vymezení pojmů

  Pro účely tohoto zákona se rozumí

  a) nahodilou skutečností skutečnost, která je možná a u které není
  jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není
  známa doba jejího vzniku,

  b) pojistnou událostí nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné
  smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná
  smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele
  poskytnout pojistné plnění,

  c) pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno,

  d) zájemcem osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s
  pojistitelem,

  e) účastníkem soukromého pojištění pojistitel a pojistník jakožto
  smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze
  soukromého pojištění vzniklo právo nebo povinnost,

  f)  pojistitelem  právnická osoba, která je oprávněna provozovat
  pojišťovací činnost podle zvláštního zákona,^2)

  g) pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu,

  h) pojištěným osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za
  škodu  nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění
  vztahuje,

  i) oprávněnou osobou osoba, které v důsledku pojistné události vznikne
  právo na pojistné plnění,

  j) obmyšleným osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které
  vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného,

  k) skupinovým pojištěním soukromé pojištění, které se vztahuje na
  skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž
  totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa,

  l) pojistným nebezpečím možná příčina vzniku pojistné události,

  m) pojistným rizikem míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události
  vyvolané pojistným nebezpečím,

  n) pojistným zájmem oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé
  skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím,

  o) pojistnou hodnotou nejvyšší možná majetková újma, která může v
  důsledku pojistné události nastat,

  p) pojistným úplata za soukromé pojištění,

  r) běžným pojistným pojistné stanovené za pojistné období,

  s) pojistným obdobím časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za
  které se platí pojistné,

  t) jednorázovým pojistným pojistné stanovené na celou dobu, na kterou
  bylo soukromé pojištění sjednáno,

  u) škodnou událostí skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla
  být důvodem vzniku práva na pojistné plnění,

  v) časovou cenou cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou
  událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni
  opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž
  došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem,

  w) novou cenou cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc
  stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou,
  stejného druhu a účelu,

  x) odkupným část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako
  technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu
  zániku soukromého pojištění,

  y)  čekací dobou doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost
  poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými
  událostmi,

  z) pojištěním škodovým soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada
  škody vzniklé v důsledku pojistné události,

  aa) pojištěním obnosovým soukromé pojištění, jehož účelem je získání
  obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve
  výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody,

  bb) pojistnou smlouvou uzavřenou formou obchodu na dálku v souladu s
  právem Evropských společenství^3) pojistná smlouva uzavřená s výhradním
  použitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku,^4)

  cc) trvalým nosičem dat nástroj, který umožňuje uchování informací tak,
  aby mohly být k dispozici během doby přiměřené účelu informace, a
  reprodukci těchto informací v nezměněné podobě,

  dd) volným poskytováním služeb provozování pojišťovací činnosti na
  území jiného členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího
  Evropský hospodářský prostor (dále jen "členský stát"), než je členský
  stát sídla pojistitele, na základě povolení uděleného orgánem dohledu
  členského státu sídla pojistitele, aniž by tato činnost měla charakter
  trvalé přítomnosti pojistitele na území členského státu, kde tyto
  služby poskytuje.

  § 4

  (1) Pojistná smlouva obsahuje vždy

  a) určení pojistitele a pojistníka,

  b) určení oprávněné osoby,

  c) určení, zda se jedná o pojištění škodové nebo obnosové,

  d) vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události,

  e) výši pojistného, jeho splatnost a údaj o tom, zda se jedná o
  pojistné běžné nebo jednorázové,

  f) vymezení pojistné doby a doby, na kterou byla pojistná smlouva
  uzavřena,

  g) v případě pojištění osob, bylo-li dohodnuto, že se oprávněná osoba
  bude podílet na výnosech pojistitele, způsob, jakým se oprávněná osoba
  na těchto výnosech bude podílet.

  (2)  Pojistitel  je  oprávněn zabezpečit identifikaci pojistníka,
  pojištěného a oprávněné osoby při uzavírání a změně pojistné smlouvy a
  identifikační  údaje  o  těchto  osobách  vést ve své evidenci.
  Identifikačními údaji se rozumí

  a) u fyzických osob jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa bydliště a
  rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno,
  popřípadě obchodní firma,

  b) u právnických osob obchodní firma nebo název právnické osoby, její
  sídlo a u tuzemských právnických osob též identifikační číslo osoby.

  (3) Identifikační údaje podle odstavce 2 musí být uvedeny v pojistné
  smlouvě a v pojistce.

  (4)  Součástí  pojistné  smlouvy  jsou  pojistné podmínky vydané
  pojistitelem, nejsou-li uvedeny přímo v pojistné smlouvě. Pojistník s
  nimi musí být před uzavřením pojistné smlouvy prokazatelně seznámen, s
  výjimkou § 23 odst. 4, a bez jeho souhlasu nelze tyto pojistné podmínky
  měnit.

  (5) Pojistné podmínky obsahují zejména vymezení podmínek vzniku, trvání
  a zániku pojištění, vymezení pojistné události, stanovení podmínek, za
  kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění
  (výluky z pojištění), způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho
  splatnost.

  § 5

  Povinné pojištění

  (1) Je-li zvláštním právním předpisem stanovena osobě povinnost uzavřít
  pojistnou smlouvu (dále jen "povinné pojištění"), lze se v pojistné
  smlouvě odchýlit od ustanovení tohoto zákona, jen pokud to tento zákon
  nebo zvláštní právní předpis připouští a nedojde-li tím ke snížení
  rozsahu soukromého pojištění stanoveného zvláštním právním předpisem.

  (2)  Stanoví-li  tak zvláštní právní předpis, vzniká pojistiteli
  povinnost uzavřít pojistnou smlouvu tak, aby mu povinnost poskytnout
  pojistné plnění vznikla i tehdy, byla-li škoda způsobena úmyslným
  jednáním pojistníka, pojištěného nebo jiné oprávněné osoby.

  (3) Z takto uzavřené pojistné smlouvy může pojistitel odmítnout
  poskytnutí pojistného plnění pouze v případě uvedeném v tomto zákoně [§
  24 odst. 1 písm. b)], pokud se na uvedení nepravdivých nebo neúplně
  zodpovězených písemných dotazů nebo na uvedení vědomě nepravdivých nebo
  hrubě zkreslených údajů výlučně podílel poškozený nebo s jeho vědomím
  jiná osoba.

  (4) Pojištěný je povinen nahradit pojistiteli vyplacené pojistné
  plnění, jehož poskytnutí nemohl pojistitel z důvodů uvedených v
  odstavcích 2 a 3 odmítnout.

  § 6

  Některá ustanovení o uzavření pojistné smlouvy

  (1) K uzavření pojistné smlouvy je třeba, aby návrh byl přijat ve
  lhůtě, kterou navrhovatel určil, a neurčil-li ji, do 1 měsíce nebo,
  je-li podmínkou uzavření pojistné smlouvy lékařská prohlídka, do 2
  měsíců ode dne, kdy osoba, které byl návrh určen, tento návrh obdržela.

  (2) Návrh pojistitele lze přijmout též zaplacením pojistného ve výši
  uvedené v návrhu, jestliže se tak stane ve lhůtě stanovené v odstavci
  1. Pojistná smlouva je v takovém případě uzavřena, jakmile bylo
  pojistné zaplaceno.

  (3) Obsahuje-li přijetí návrhu dodatky, výhrady, omezení nebo jiné
  změny proti původnímu návrhu, považuje se takové přijetí za nový návrh.
  Nevyjádří-li se druhá strana k novému návrhu ve lhůtě 1 měsíce ode dne,
  kdy jí byl nový návrh doručen, považuje se návrh za odmítnutý.

  (4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí obdobně i pro návrh na změnu
  pojistné smlouvy.

  (5) Soukromé pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy,
  nebylo-li dohodnuto, že vznikne již uzavřením pojistné smlouvy nebo
  později.

  (6) Lze dohodnout, že se soukromé pojištění vztahuje i na dobu před
  uzavřením pojistné smlouvy. Nestanoví-li tento zákon jinak, pojistitel
  není povinen poskytnout pojistné plnění, pokud pojistník v době podání
  návrhu na uzavření pojistné smlouvy věděl nebo mohl vědět, že pojistná
  událost již nastala, a pojistitel nemá právo na pojistné, jestliže v
  době podání návrhu na uzavření pojistné smlouvy věděl nebo mohl vědět,
  že pojistná událost nemůže nastat.

  § 7

  Forma právních úkonů

  (1) Pojistná smlouva musí mít písemnou formu, s výjimkou případů, kdy
  zakládá pojištění s pojistnou dobou kratší než 1 rok (krátkodobé
  pojištění). Ostatní právní úkony týkající se pojištění musí mít
  písemnou formu, není-li dále stanoveno jinak nebo není-li jinak
  dohodnuto v pojistné smlouvě.

  (2) Každá ze stran musí obdržet alespoň jedno vyhotovení pojistné
  smlouvy. To platí i pro změnu pojistné smlouvy, pro kterou je stanovena
  písemná forma.

  (3) Pojistná smlouva týkající se velkých pojistných rizik podle zákona
  upravujícího pojišťovnictví^4a) musí být uzavřena písemně. Řídí-li se
  tato smlouva nebo její část tímto zákonem, použijí se jeho ustanovení
  přiměřeně s ohledem na charakter pojistného rizika, nestanoví-li tento
  nebo jiný zákon jinak.

  § 8

  Promlčení

  Právo na plnění z pojištění se promlčí nejpozději za 3 roky, a jedná-li
  se o životní pojištění (§ 54), za 10 let; promlčecí doba práva na
  pojistné plnění počíná běžet za 1 rok po vzniku pojistné události. To
  platí i v případě, kdy poškozenému vznikl přímý nárok na pojistné
  plnění vůči pojistiteli, nebo v případě, kdy pojištěný žádá na
  pojistiteli úhradu částky, kterou poskytl poškozenému jako náhradu
  škody, za kterou poškozenému odpovídá.

  § 9

  Pojistka

  (1) Pojistitel vydá pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavření
  pojistné smlouvy.

  (2) Nebyla-li pojistná smlouva uzavřena v písemné formě, musí pojistka
  obsahovat nejméně číslo pojistné smlouvy, náležitosti uvedené v § 4
  odst. 1 a 2 a případná ujednání odchylná od pojistných podmínek. V
  ostatních případech musí pojistka obsahovat nejméně určení smluvních
  stran, číslo pojistné smlouvy, pojistné nebezpečí, pojistnou dobu a
  dobu platnosti pojistné smlouvy.

  (3)  Dojde-li  ke ztrátě, poškození nebo zničení pojistky, vydá
  pojistitel na žádost a náklady pojistníka druhopis pojistky. Vzniká-li
  podle pojistné smlouvy povinnost předložit k uplatnění práva na
  pojistné plnění pojistku, může pojistitel požadovat, aby se původní
  pojistka před vydáním druhopisu umořila.

  § 10

  Pojištění cizího pojistného rizika

  (1) Pojistník může uzavřít pojistnou smlouvu na pojistné riziko
  pojištěného,  který  je osobou odlišnou od pojistníka (dále jen
  "pojištění cizího pojistného rizika").

  (2) Pojistník je povinen seznámit pojištěného s obsahem pojistné
  smlouvy týkající se pojištění jeho pojistného rizika.

  (3) Právo na pojistné plnění může pojistník uplatnit pouze tehdy,
  jestliže prokáže splnění povinnosti podle odstavce 2 a jestliže
  prokáže, že mu byl k přijetí pojistného plnění dán souhlas pojištěného,
  popřípadě zákonného zástupce takové osoby, není-li zákonným zástupcem
  pojistník sám.

  (4) Zemře-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, který
  sjednal pojištění cizího pojistného rizika, vstupuje pojištěný do
  soukromého pojištění namísto pojistníka, a to dnem, kdy pojistník
  zemřel nebo zanikl bez právního nástupce, nestanoví-li pojistná smlouva
  jinak.

  § 11

  Pojištění ve prospěch třetí osoby

  Pojistnou smlouvu lze uzavřít i ve prospěch třetí osoby. Ustanovení
  občanského zákoníku o smlouvě ve prospěch třetí osoby se v takovém
  případě použijí obdobně. Souhlas třetí osoby může být dán i dodatečně
  při uplatnění práva na pojistné plnění.

  Pojistné

  § 12

  (1) Právo pojistitele na pojistné vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy
  nebo dnem dohodnutým v pojistné smlouvě, nestanoví-li tento zákon
  jinak.

  (2) Nebylo-li dohodnuto jinak, je běžné pojistné splatné prvního dne
  pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku soukromého
  pojištění.

  (3) Na žádost pojistníka je pojistitel povinen sdělit zásady pro
  stanovení výše pojistného.

  § 13

  (1) Pojistitel má právo na pojistné za pojistnou dobu, nestanoví-li
  tento zákon jinak nebo nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

  (2) Nastala-li pojistná událost, v důsledku které soukromé pojištění
  zaniklo, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž
  pojistná událost nastala; jednorázové pojistné náleží v takovém případě
  pojistiteli za celou dobu, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.
  To platí, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak nebo nebylo-li jinak
  dohodnuto.

  (3) Pojistná smlouva může stanovit podmínky, za kterých má pojistitel
  právo v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše
  pojistného, s výjimkou změny věku a zdravotního stavu u pojištění osob,
  upravit  nově výši běžného pojistného na další pojistné období.
  Pojistitel  je  povinen  nově  stanovenou výši pojistného sdělit
  pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za
  pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. V jiných
  případech nelze bez dohody s pojistníkem výši pojistného měnit,
  nestanoví-li tento zákon jinak.

  (4) Pokud pojistník se změnou výše pojistného podle odstavce 3
  nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 1 měsíce ode dne, kdy se o
  navrhované změně výše pojistného dozvěděl; v tomto případě pak soukromé
  pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné
  zaplaceno, nebylo-li dohodnuto jinak. Pojistitel je povinen ve sdělení
  o  nově  stanovené výši pojistného pojistníka na tento následek
  upozornit.

  (5) Pojistitel je oprávněn započíst proti pojistnému plnění, s výjimkou
  pojistného plnění z povinného pojištění, dlužné částky pojistného a
  jiné splatné pohledávky ze soukromého pojištění.

  (6) Pojistitel je povinen přijmout splatné pojistné a jiné splatné
  pohledávky ze soukromého pojištění vyplývající z pojistné smlouvy též
  od zástavního věřitele pojistníka nebo od oprávněné osoby či od
  pojištěného.

  § 13a

  Zásada rovného zacházení

  Práva a povinnosti vznikající ze soukromého po jištění nesmějí být v
  rozporu se zásadou rovného zacházení^4b). V rozporu se zásadou rovného
  zacházení není použití pohlaví, věku nebo zdravotního stavu jako
  určujícího  faktoru při stanovení výše pojistného a pro výpočet
  pojistného plnění u pojištění těch pojistných nebezpečí, u kterých je
  hodnocení pojistného rizika založeno na příslušných a přesných pojistně
  matematických a statistických údajích a je-li rozdíl ve výši pojistného
  či pojistného plnění přiměřený. Náklady související s těhotenstvím a
  mateřstvím nesmějí vést k rozdílům ve výši pojistného a výpočtu
  pojistného plnění.

  Další práva a povinnosti účastníků soukromého pojištění

  § 14

  (1) Pojistník a pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně odpovědět na
  všechny písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného soukromého
  pojištění. To platí i v případě, že jde o změnu soukromého pojištění.
  Stejnou povinnost má pojistitel vůči pojistníkovi a pojištěnému.

  (2) Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že
  nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu
  následků této události, předložit k tomu potřebné doklady a postupovat
  způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě. Není-li pojistník současně
  pojištěným, má tuto povinnost pojištěný; je-li pojistnou událostí smrt
  pojištěného, má tuto povinnost oprávněná osoba.

  (3) S výjimkou případů stanovených v tomto nebo zvláštním zákoně nemá
  oprávněná osoba právo na pojistné plnění, jestliže pojistnou událost
  způsobila úmyslně sama nebo z jejího podnětu jiná osoba.

  § 15

  (1) Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli
  změnu  nebo zánik pojistného rizika. V případě pojištění cizího
  pojistného rizika má tuto povinnost pojištěný.

  (2) Jestliže se v pojistné době pojistné riziko podstatně sníží, je
  pojistitel povinen úměrně tomuto snížení snížit pojistné, a to s
  účinností ode dne, kdy se o snížení pojistného rizika dozvěděl.

  (3) Jestliže se v době trvání soukromého pojištění pojistné riziko
  podstatně zvýší tak, že pokud by v tomto rozsahu existovalo již při
  uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by smlouvu uzavřel za jiných
  podmínek, vzniká pojistiteli právo do 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl
  o zvýšení pojistného rizika, navrhnout změnu pojistné smlouvy ode dne,
  kdy se pojistné riziko zvýšilo. Pojistník je povinen se k tomuto návrhu
  vyjádřit do 1 měsíce ode dne jeho doručení, nebylo-li dohodnuto jinak.

  (4)  Nesouhlasí-li  pojistník  se  změnou  pojistné smlouvy nebo
  nevyjádří-li se k této změně ve lhůtě podle odstavce 3, má pojistitel
  právo pojistnou smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy
  obdržel nesouhlas pojistníka se změnou pojistné smlouvy, nebo ode dne,
  kdy uplynula lhůta pro vyjádření pojistníka podle odstavce 3. V takovém
  případě soukromé pojištění zanikne uplynutím 8 dnů ode dne doručení
  výpovědi pojistníkovi.

  (5) Jestliže se v době trvání soukromého pojištění pojistné riziko
  podstatně zvýší tak, že pokud by v tomto rozsahu existovalo již při
  uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by za těchto podmínek pojistnou
  smlouvu neuzavřel, má právo pojistnou smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě
  1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o zvýšení pojistného rizika. V
  takovém případě soukromé pojištění zanikne uplynutím 8 dnů ode dne
  doručení výpovědi pojistníkovi.

  (6)  Jestliže  pojistitel  ve  stanovené lhůtě pojistnou smlouvu
  nevypověděl a ani nepředložil návrh na její změnu, nemůže se dodatečně
  dovolávat důsledků zvýšení pojistného rizika, nestanoví-li pojistná
  smlouva jinak.

  (7) Ustanovení odstavců 2 až 5 se nepoužije u pojištění osob v
  případech, kdy se pojistné riziko mění v průběhu doby trvání soukromého
  pojištění a kdy je tato změna promítnuta ve výpočtu pojistného.

  § 16

  (1) Pojistitel je povinen po oznámení události, se kterou je spojen
  požadavek na plnění z pojištění, bez zbytečného odkladu zahájit šetření
  nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit.

  (2) Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření podle
  odstavce 1. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky
  oprávněné osobě.

  (3) Nestanoví-li tento zákon jinak, je pojistitel povinen ukončit
  šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla tato událost podle odstavce 1
  oznámena. Nemůže-li ukončit šetření ve lhůtě podle věty prvé, je
  pojistitel povinen sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo
  na pojistné plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit, a
  poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu. Lhůtu podle věty prvé
  lze dohodou prodloužit. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno
  nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného.

  (4)  Pokud  byly  náklady  šetření podle odstavce 1, vynaložené
  pojistitelem, vyvolány nebo zvýšeny porušením povinností účastníků
  soukromého pojištění, má pojistitel právo požadovat na tom, kdo
  povinnost porušil, přiměřenou náhradu.

  § 17

  Následky porušení povinností

  (1) Porušil-li při sjednávání soukromého pojištění nebo při změně
  pojistné  smlouvy pojistník nebo pojištěný některou z povinností
  uvedených v tomto zákoně nebo v pojistné smlouvě a bylo-li v důsledku
  toho  stanoveno  nižší pojistné, může pojistitel pojistné plnění
  přiměřeně snížit, nestanoví-li tento zákon jinak.

  (2) Pokud mělo porušení povinností uvedených v tomto zákoně nebo v
  pojistné smlouvě podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh
  nebo na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení
  výše pojistného plnění, může pojistitel pojistné plnění snížit úměrně
  tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit,
  nestanoví-li tento zákon jinak.

  (3) V případě, že nebyla splněna povinnost oznámit zvýšení pojistného
  rizika a pojistitel na základě svého zjištění pojistnou smlouvu
  vypověděl, náleží mu pojistné až do konce pojistného období, ve kterém
  došlo k zániku soukromého pojištění; jednorázové pojistné náleží
  pojistiteli v tomto případě celé.

  § 18

  Přerušení soukromého pojištění

  (1) Soukromé pojištění může být během pojistné doby přerušeno. Za dobu
  přerušení soukromého pojištění netrvá povinnost platit pojistné a není
  dáno právo na plnění z událostí, které nastaly v době přerušení
  soukromého pojištění a které by byly jinak pojistnými událostmi.

  (2) Soukromé pojištění se přerušuje, nebylo-li pojistné zaplaceno do 2
  měsíců ode dne jeho splatnosti, pokud nebylo v pojistné smlouvě
  dohodnuto jinak.

  (3) V pojistné smlouvě lze dohodnout podmínky, za kterých může být
  soukromé pojištění přerušeno.

  (4) Doba přerušení soukromého pojištění se započítává do pojistné doby.

  (5) Přerušit nelze povinné pojištění, pokud existují zákonem stanovené
  důvody jeho trvání, a životní pojištění, pokud nebylo v pojistné
  smlouvě dohodnuto jinak.

  Díl 2

  Zánik soukromého pojištění

  § 19

  Uplynutí doby

  (1) Soukromé pojištění zaniká uplynutím pojistné doby.

  (2) U soukromého pojištění sjednaného na dobu určitou lze v pojistné
  smlouvě dohodnout, že uplynutím doby, na kterou bylo soukromé pojištění
  sjednáno, soukromé pojištění nezaniká, pokud pojistitel nebo pojistník
  nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, že
  na dalším trvání soukromého pojištění nemá zájem. Pokud soukromé
  pojištění nezanikne, prodlužuje se za stejných podmínek o stejnou dobu,
  na kterou bylo sjednáno, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

  § 20

  Nezaplacení pojistného

  Nestanoví-li  tento  zákon jinak, zaniká soukromé pojištění dnem
  následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce
  k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi; tato
  lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc. Upomínka pojistitele musí obsahovat
  upozornění na zánik soukromého pojištění v případě nezaplacení dlužného
  pojistného. Lhůtu podle věty první lze před jejím uplynutím dohodou
  prodloužit.

  § 21

  Dohoda

  Pojistitel  a pojistník se mohou na zániku soukromého pojištění
  dohodnout. V této dohodě musí být určen okamžik zániku soukromého
  pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků.

  § 22

  Výpověď

  (1) Je-li sjednáno soukromé pojištění s běžným pojistným, zaniká
  soukromé pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci
  pojistného období; výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před
  uplynutím pojistného období, jinak je neplatná.

  (2) Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 2
  měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná
  běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění
  zaniká.

  (3) Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 3
  měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem
  doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž
  uplynutím soukromé pojištění zaniká.

  (4) Pojistník může soukromé pojištění vypovědět do 1 měsíce ode dne
  doručení sdělení o převodu pojistného kmene nebo jeho části podle
  zvláštního právního předpisu^5) nebo do 1 měsíce ode dne zveřejnění
  oznámení  o  odnětí  povolení k provozování pojišťovací činnosti
  pojistitele.^6) Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní
  lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.

  (5) Pojistitel nemůže podle odstavců 1 a 3 vypovědět životní pojištění.

  § 23

  Odstoupení

  (1) Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy
  úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy
  pojistitele  týkající  se  sjednávaného  soukromého pojištění, má
  pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém
  a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto právo
  může pojistitel uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost
  zjistil, jinak právo zanikne. To platí i v případě změny pojistné
  smlouvy.

  (2) Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy jako pojistitel má, za
  podmínek podle odstavce 1, i pojistník, jestliže mu pojistitel nebo jím
  zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné
  dotazy týkající se sjednávaného soukromého pojištění.

  (3) Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší.
  Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30
  dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné,
  od kterého se odečte to, co již ze soukromého pojištění plnil. V
  případě odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného odečítají i
  náklady spojené se vznikem a správou soukromého pojištění. Pojistník
  nebo pojištěný, který není současně pojistníkem, popřípadě obmyšlený,
  je ve stejné lhůtě jako pojistitel povinen pojistiteli vrátit částku
  vyplaceného  pojistného  plnění, která přesahuje výši zaplaceného
  pojistného.

  (4) Jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku,
  má pojistník právo bez udání důvodů odstoupit od pojistné smlouvy ve
  lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu
  byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho
  žádost po uzavření pojistné smlouvy. Jedná-li se o pojištění spadající
  do odvětví životních pojištění podle zvláštního právního předpisu,^7)
  je pojistník oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy
  obdržel sdělení o uzavření obchodu na dálku, nebo ode dne, kdy mu byly
  sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost
  po uzavření pojistné smlouvy.

  (5) Ustanovení odstavce 4 se nepoužije na pojistné smlouvy spadající do
  pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa
  svého trvalého bydliště včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně
  souvisejících s cestováním, jestliže byly tyto smlouvy sjednány na dobu
  kratší než 1 měsíc.

  (6) Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě
  do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy podle odstavce 4,
  vrátit pojistníkovi zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již
  ze soukromého pojištění plnil, a pojistník nebo pojištěný, který není
  současně pojistníkem, popřípadě obmyšlený, je ve stejné lhůtě povinen
  pojistiteli  vrátit  částku  vyplaceného pojistného plnění, která
  přesahuje výši zaplaceného pojistného.

  § 24

  (1) Nestanoví-li zákon jinak, může pojistitel plnění z pojistné smlouvy
  odmítnout, jestliže

  a) příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až
  po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání
  pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti
  nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by
  při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto
  smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek, nebo

  b) oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění
  vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu
  pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události
  zamlčí.

  (2) Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění
  zanikne.

  § 25

  Jiné důvody zániku soukromého pojištění

  Soukromé pojištění zaniká dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo
  pojištěná věc nebo jiná majetková hodnota, nebo dnem, kdy došlo ke
  smrti pojištěné fyzické osoby nebo zániku pojištěné právnické osoby bez
  právního nástupce, nestanoví-li tento zákon nebo pojistná smlouva
  jinak.