Nové předpisy

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů - § 72 Přechodná ustanovení

ČÁST ŠESTÁ

  PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

  § 72

  (1) Právní vztahy vzniklé z pojistných smluv uzavřených přede dnem
  nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

  (2) Pokud se v právních předpisech v souvislosti se životním pojištěním
  užívá pojem "odbytné", rozumí se jím "odkupné" podle tohoto zákona.