Nové předpisy

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů - Poznámky pod čarou

1) Například zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v
  oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský
  zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o
  živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
  předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb., o
  pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
  některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z
  provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.

  2) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých
  souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších
  předpisů.

  3) Směrnice 2002/65/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. září
  2002 o uvádění spotřebitelských finančních služeb na trh na dálku a
  kterou se mění směrnice Rady 90/619/EHS a směrnice 97/7/ES a 98/27/ES.

  4) § 53 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
  pozdějších předpisů.

  4a) § 131 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.

  4b) Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se
  zavádí zásada rovného zacházení s mužia ženami vpřístupu ke zboží a
  službám a jejich poskytování.

  5) § 32 zákona č. 363/1999 Sb., ve znění zákona č. 39/2004 Sb.

  6) § 33 zákona č. 363/1999 Sb., ve znění zákona č. 39/2004 Sb.

  7) Část A přílohy č. 1 k zákonu č. 363/1999 Sb., ve znění zákona č.
  39/2004 Sb.

  8)  §  18  odst.  8  zákona  č.  38/2004 Sb., o pojišťovacích
  zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a
  o   změně  živnostenského  zákona  (zákon  o  pojišťovacích
  zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).

  9) Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně
  některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže).

  10) Například zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
  a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

  11) § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně
  některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

  12) Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích
  nálezů.

  13) Například zákon č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  14) § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
  změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb.

  15) Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní
  podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním
  úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.