Nové předpisy

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů - § 69 Změna zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

ČÁST TŘETÍ

  Změna zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního
  ruchu

  § 69

  Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti
  cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
  znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
  podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění
  zákona č. 39/2004 Sb., se mění takto:

  1. Nadpis nad § 6 zní: "Povinné pojištění záruky".

  2. V § 6 odst. 1 se za slovo "pojištění" doplňují slova "záruky pro
  případ úpadku cestovní kanceláře".

  3. V § 6 odst. 2 se slova "použijí se pro povinné smluvní pojištění
  ustanovení  části osmé hlavy patnácté oddílu prvého až čtvrtého
  občanského zákoníku." nahrazují slovy "řídí se povinné pojištění záruky
  příslušnými ustanoveními zvláštního zákona.^10a)".

  Poznámka pod čarou č. 10a) zní:

  "10a) Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících
  zákonů (zákon o pojistné smlouvě).".