Nové předpisy

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů - § 70 Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním

ČÁST ČTVRTÁ

  Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním

  § 70

  Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve
  znění zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 234/1992 Sb., zákona č.
  264/1992 Sb. a zákona č. 125/2002 Sb., se mění takto:

  Za § 10 se vkládají nové § 10a a 10b, které znějí:

  "§ 10a

  (1) Pojistná smlouva uzavíraná v neživotním pojištění se řídí právním
  řádem toho členského státu Evropské unie nebo jiného státu Evropského
  hospodářského prostoru (dále jen "členský stát"), ve kterém je umístěno
  pojistné riziko. Účastníci smlouvy se mohou dohodnout na použití jiného
  právního řádu.

  (2) Členským státem, v němž je umístěno pojistné riziko, je členský
  stát,

  a) na jehož území se nacházejí pojištěné budovy, jejich součásti,
  příslušenství a věci, které se v nich nacházejí, jsou-li pojištěny
  stejnou pojistnou smlouvou,

  b) kde je registrován dopravní prostředek bez ohledu na jeho typ,

  c) kde pojistník uzavřel pojistnou smlouvu na dobu čtyř a méně měsíců,
  která se týká pojistných rizik spojených s cestováním bez ohledu na
  pojistné odvětví,

  d) ve kterém má pojistník bydliště nebo sídlo, jedná-li se o případy,
  které nejsou uvedeny pod písmeny a) až c).

  (3) Pokud pojistná smlouva obsahuje jedno nebo více pojistných rizik,
  která jsou umístěna ve více členských státech, je pro účely tohoto
  zákona považována za několik pojistných smluv, z nichž každá se týká
  toho pojistného rizika nebo jeho části, které se nachází na území
  jednoho z členských států.

  (4) Má-li stát několik územních oblastí s vlastní právní úpravou
  závazkových vztahů, pak se pro účely tohoto paragrafu považuje každá
  územní oblast za stát.

  (5) Ustanovení odstavců 1 až 3 se použije pouze tehdy, jestliže zákon
  nestanoví, že pro pojistnou smlouvu musí být použito českého práva,
  nebo jestliže právní řád jiného členského státu, ve kterém je umístěno
  pojistné riziko, nebo právní řád členského státu, jehož právní předpisy
  stanoví povinnost uzavřít pojištění, nestanoví použití svých právních
  předpisů bez ohledu na to, kterým právním řádem by se jinak pojistná
  smlouva řídila.

  § 10b

  (1) Pro pojistné smlouvy uzavírané v pojištění spadajícím do pojistných
  odvětví životního pojištění se použije právního řádu členského státu (§
  10a odst. 1), ve kterém má pojistník bydliště nebo sídlo, jestliže
  nebylo účastníky pojistné smlouvy zvoleno použití jiného právního řádu.
  Je-li pojistník fyzickou osobou s bydlištěm v jiném členském státě, než
  kterého je občanem, mohou smluvní strany zvolit právo státu, jehož je
  pojistník občanem.

  (2) Ustanovení § 10a odst. 4 platí obdobně.

  (3) Ustanovení odstavce 1 se použije pouze tehdy, jestliže zákon
  nestanoví, že pro pojistnou smlouvu musí být použito českého práva,
  nebo jestliže právní řád jiného členského státu, ve kterém má pojistník
  bydliště nebo sídlo, nestanoví použití svých právních předpisů bez
  ohledu na to, kterým právním řádem by se jinak pojistná smlouva
  řídila.".