Nové předpisy

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů

Zákon o pojistné smlouvě upravuje vztahy účastníků pojistné smlouvy. Najdete v něm podrobnosti jak má vypadat pojistná smlouva a také jaké práva mají pojištěnci (pojištěný) a pojistné společnosti (pojistitelé).

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů


Úvod   Hlavička zákona
Část I.   Pojistná smlouva
Hlava 1 § 1 - 25  Obecná ustanovení
Hlava 2 § 26 - 36  Škodové pojištění a obnosové pojištění
Hlava 3 § 37 - 48  Soukromé pojištění věci a jiného majetku
Hlava 4 § 49 - 62  Pojištění osob
Hlava 5 § 63 - 67  Zvláštní ustanovení
Část II. § 68  Změna občanského zákoníku
Část III. § 69  Změna zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
Část IV. § 70  Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním
Část V. § 71  Změna zákona o péči o zdraví lidu
Část VI. § 72  Přechodná ustanovení
Část VII. § 73  Účinnost
Poznámky    Poznámky pod čarou