Nové předpisy

Vyhláška č. 144/2012 Sb.

144/2012 Sb.

  VYHLÁŠKA
   ze dne 25. dubna 2012,

   kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek
   registrace,  provozu,  způsobu  a  podmínek  testování  historických  a
   sportovních vozidel


   Ministerstvo  dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb.,
   o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
   č.  168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
   vozidla  a  o  změně  některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
   odpovědnosti  z  provozu  vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve
   znění  zákona  č.  103/2004  Sb.,  zákona  č.  411/2005  Sb., zákona č.
   226/2006  Sb.,  zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb. a zákona
   č.  152/2011  Sb.,  (dále  jen  „zákon“) k provedení § 7 odst. 4, § 79b
   odst. 7 a § 79c odst. 4 zákona:

   Čl. I

   Vyhláška  č.  355/2006  Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace,
   provozu,  způsobu  a  podmínek  testování  historických  a  sportovních
   vozidel, se mění takto:

   1.  Na  konci  textu  nadpisu  vyhlášky  se doplňují slova „a způsobu a
   podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru
   silničních vozidel“.

   2.  V  §  1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
   písmena f) až h), která znějí:

   „f)   způsob   a   podmínky  testování  silničního  vozidla,  které  je
   registrováno   v   registru  silničních  vozidel  (dále  jen  „silniční
   vozidlo“),

   g) vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla,

   h)  vzor  dokladu  o uznání testování silničního vozidla na historickou
   původnost.“.

   3.  V  §  6  odst.  6  se  slova  „Pověřená právnická“ nahrazují slovem
   „Právnická“.

   4. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

   „§ 6a

   Testování silničního vozidla

   (1)    Testování    silničního    vozidla   provádí   právnická   osoba
   prostřednictvím svých pověřených klubových testovacích komisí.

   (2)  Právnická  osoba  poskytne  místně  příslušnému úřadu seznam členů
   svých  pověřených  klubových  testovacích  komisí  s jejich podpisovými
   vzory a doloží rozsah oprávnění pro testování silničních vozidel.

   (3)  Právnická  osoba  zajišťuje odborné školení členů svých pověřených
   klubových testovacích komisí pro testování silničních vozidel.

   (4)  Testování  silničních  vozidel  probíhá jako jednostupňové klubové
   testování  silničních  vozidel,  při  kterém  se  kontroluje historická
   původnost vozidla.

   (5)  Výsledek  testování  silničního vozidla vyznačí právnická osoba do
   žádosti o provedení testování historického vozidla. Testování je platné
   vždy  do  31.  května  následujícího roku. Právnická osoba předá místně
   příslušnému  úřadu  nejpozději  do 30. června běžného kalendářního roku
   seznamy vozidel, která prošla kladným testováním.

   (6)   Pokud   silniční   vozidlo   při   testování  nesplňuje  podmínky
   mezinárodního  technického  kódu  nebo  mezinárodních sportovních řádů,
   testování se ukončí. Právnická osoba vede přehled neúspěšného testování
   silničních vozidel.

   (7)  Pro testování silničního vozidla se použijí body 2 až 7 přílohy č.
   6 této vyhlášky obdobně.

   (8)  Vzor  žádosti  o  uznání  testování silničního vozidla je uveden v
   příloze č. 7 této vyhlášky a vzor dokladu o uznání testování silničního
   vozidla  na  historickou  původnost  je  uveden  v  příloze  č.  8 této
   vyhlášky.“.

   5. Příloha č. 3 zní:

   „Příloha č. 3 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.

   6. V příloze č. 6 bod 3 zní:

   „3.  Podle  mezinárodního technického kódu lze schválit jako historické
   vozidlo  mechanicky  poháněné  vozidlo minimálně 30 let staré, které je
   uchováváno a udržováno v historicky autentickém stavu.“.

   7. V příloze č. 6 se bod 13 zrušuje.

   8. Doplňují se přílohy č. 7 a 8, které znějí:

   „Příloha č. 7 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.

   Příloha č. 8 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.

   Čl. II

   Přechodná ustanovení

   (1)  Při  testování  historického vozidla již registrovaného v registru
   historických  a  sportovních vozidel, jehož stáří nedosahuje 30 let, se
   použije  bod  3  přílohy č. 6 ve znění účinném do nabytí účinnosti této
   vyhlášky.

   (2)  Tiskopisy  žádosti  o  provedení  testování  historického  vozidla
   vyrobené  před  nabytím účinnosti této vyhlášky lze používat nejpozději
   do 31. prosince 2013.

   Čl. III

   Účinnost

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

   Ministr:

   Mgr. Dobeš v. r.