Nové předpisy

Zákon č. 141/2012 Sb.

   141/2012 Sb.

   ZÁKON
   ze dne 11. dubna 2012,

   kterým  se  mění  zákon  č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se
   zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů


   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   Čl. I

   V § 38 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním
   postižením a o změně souvisejících zákonů, odstavec 12 zní:

   „(12)  Osobám,  kterým  byl  podle  vyhlášky  č. 182/1991 Sb., ve znění
   účinném  do  dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poskytnut příspěvek na
   zakoupení  motorového  vozidla  a  u nichž běh lhůty podle § 35 odst. 4
   vyhlášky  č.  182/1991  Sb.,  ve  znění účinném do dne nabytí účinnosti
   tohoto  zákona,  stanovené  pro  opětovné  poskytnutí  tohoto příspěvku
   neskončil  před 1. lednem 2012, se příspěvek na zvláštní pomůcku určený
   na   pořízení   motorového   vozidla   poskytne  při  splnění  podmínek
   stanovených v § 9 tohoto zákona poprvé po uplynutí lhůty uvedené v § 35
   odst.  4  vyhlášky  č.  182/1991  Sb.,  ve  znění účinném do dne nabytí
   účinnosti tohoto zákona.“.

   Čl. II

   Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.

   Němcová v. r.

   Klaus v. r.