Nové předpisy

Vyhláška č. 177/2012 Sb.

177/2012 Sb.

VYHLÁŠKA
ze dne 24. května 2012,
kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů


        Ministerstvo obrany stanoví podle § 93 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 122/2012 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 456/2002 Sb., vyhlášky č. 69/2008 Sb., vyhlášky č. 334/2008 Sb. a vyhlášky č. 290/2010 Sb., se mění takto:
        1.  V § 4 odst.  1 písm.  g) větě druhé se slovo „Stravné“ nahrazuje slovy „Bezplatné stravování“.
        2.  V § 14 se odstavce  3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavce  5 až 8 se označují jako odstavce  3 až 6.
        3.  V § 14 odst.  3 se slova „podle doby trvání služebního poměru vydává vojenská výstroj podle odstavce  3 nebo 4“ nahrazují slovy „se vydává vojenská výstroj podle odstavce  1“.
        4.  V § 14 se odstavec  6 zrušuje.
        5.  V § 15 odst.  2 se slova „výstrojního materiálu a jeho pořizovacích nákladech“ nahrazují slovy „součástek vojenské výstroje a výši jejich pořizovacích nákladů“.
        6.  V § 17 odst.  1 písm.  d) se slova „uplynutím stanovené doby trvání služebního poměru, propuštěním ze služebního poměru, odnětím hodnosti nebo ztrátou vojenské hodnosti na základě rozhodnutí soudu, úmrtím vojáka nebo jeho prohlášením za mrtvého“ nahrazují slovy „podle § 18 zákona č. 221/1999 Sb.“.
        7.  V § 17 se doplňuje odstavec  4, který zní:
        „(4)  Za nevyužitou vojenskou výstroj se pro vyplacení náhrady v penězích podle odstavce  1 nebo 2 považuje vojenská výstroj zabezpečená vojákovi podle § 15 přidělením poukázek na vydání vojenské výstroje, které vojákovi náležejí za posledních 12 kalendářních měsíců.“.
        8.  Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně nadpisu zní:

㤠17a


Peněžitá výše nákladů na vojenskou výstroj

        Měsíční výše nákladů na vojenskou výstroj pro účely stanovené v § 91 odst.  2 zákona č. 221/1999 Sb. činí ve zkušební době 250 Kč. Po ukončení zkušební doby tato výše nákladů činí
a)   pro vojáka z povolání 1 400 Kč,
b)   pro vojáka z povolání, který vykonává službu u Vojenské kanceláře prezidenta republiky, 2 700  Kč,
c)   pro vojáka z povolání, který vykonává službu u Hradní stráže, 2 800 Kč.“.


Čl. II
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2012.


Ministr:
RNDr. Vondra v. r.