Nové předpisy

Vyhláška č. 179/2012 Sb.

179/2012 Sb.

VYHLÁŠKA
ze dne 23. května 2012,
kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 9 zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 68/2000 Sb. a zákona č. 322/2004 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele, se mění takto:
        1.  V § 4 odst.  1 písmeno a) zní:
„a)   označovací štítek, který obsahuje označení Česká republika, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, odrůdu chmele, chmelařskou oblast, popřípadě chmelařskou polohu, katastrální území obce, ve které byl chmel vypěstován, ročník sklizně, pořadové číslo obalů s chmelem a čárový kód,“.
        2.  V § 4 odst.  2 písm.  b) body 1 a 2 znějí:
„1.   označovací štítek musí být na rovné ploše hlavy hranolu přelepen přes motouz, který spojuje složené okraje obalového materiálu tak, aby při otevření hranolu musel být označovací štítek porušen,
2.   označovací štítek je zároveň plombou.“.
        3.  V přílohách č. 2, 3, 4, 6 a 7 se slova „Odbor trvalých kultur - oddělení chmele v Žatci“ nahrazují slovy „Sekce rostlinné výroby - oddělení chmele“.


Čl. II
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Bendl v. r.