Nové předpisy

Nařízení vlády č. 10/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů

   10/2014 Sb.
   NAŘÍZENÍ VLÁDY

   ze dne 8. ledna 2014,

   kterým  se  mění  nařízení  vlády  č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na
   vytváření  nových  pracovních  míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo
   školení  zaměstnanců  v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších
   předpisů

   Vláda  nařizuje  podle  §  111  odst.  12  zákona  č.  435/2004  Sb., o
   zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb.:

   Čl. I
   Nařízení  vlády  č.  515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových
   pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců
   v  rámci investičních pobídek, ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb.,
   nařízení  vlády  č.  338/2006  Sb.,  nařízení  vlády  č.  68/2008 Sb. a
   nařízení vlády č. 97/2010 Sb., se mění takto:

   1. V § 1 odst. 1 se částka „50 000 Kč“ nahrazuje částkou „200 000 Kč“.

   2.  V  §  3  odst. 2 větách první a druhé se za slovo „výroby“ vkládají
   slova  „  ,  vybudování  technologického  centra nebo zahájení činnosti
   centra strategických služeb“.

   3.  V § 3 odst. 3 se ve větách první a druhé za slovo „výroby“ vkládají
   slova  „  ,  rozšíření  technologického  centra nebo rozšíření činnosti
   centra strategických služeb“.

   Čl. II
   Přechodné ustanovení

   Na  záměry získat investiční pobídku podané přede dnem nabytí účinnosti
   tohoto  nařízení  se  vztahuje  výše  hmotné  podpory podle § 1 odst. 1
   nařízení  vlády  č.  515/2004  Sb.,  ve znění účinném přede dnem nabytí
   účinnosti tohoto nařízení.

   Čl. III
   Účinnost

   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2014.

   Předseda vlády:

   Rusnok v. r.

   Ministr práce a sociálních věcí:

   Koníček v. r.