Nové předpisy

Nařízení vlády č. 11/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

   11/2014 Sb.
   NAŘÍZENÍ VLÁDY

   ze dne 15. ledna 2014,

   kterým   se   mění  nařízení  vlády  č.  243/2013  Sb.,  o  investování
   investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

   Vláda  nařizuje  k  provedení  zákona  č.  240/2013 Sb., o investičních
   společnostech a investičních fondech:

   Čl. I

   Nařízení  vlády  č.  243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o
   technikách k jejich obhospodařování, se mění takto:

   1.  V § 17 odst. 2 písm. b), § 19 odst. 2 písm. a) a v § 20 odst. 1 a 4
   se za slovo „celek“ vkládá slovo „členského“.

   2.  V  §  19  odst.  2 písm. b) se slova „členský stát“ nahrazují slovy
   „jeden nebo více členských států“.

   3.  V  nadpisu § 20 se slova „cenných papírů nebo zaknihovaných cenných
   papírů  vydávaných“  nahrazují  slovy „investičních cenných papírů nebo
   nástrojů peněžního trhu vydávaných nebo zaručených“.

   4.  V  § 20 odst. 1 se slova „cenných papírů nebo zaknihovaných cenných
   papírů“  nahrazují  slovy  „investičních  cenných  papírů nebo nástrojů
   peněžního  trhu“  a slova „členský stát“ se nahrazují slovy „jeden nebo
   více členských států“.

   5.  V  §  47  odst.  1 se na konci textu písmene a) slovo „a“ nahrazuje
   čárkou a za písmeno a) se vkládá nové písmeno b), které zní:

   „b) podle statutu nebo srovnatelného dokumentu fondu, který tento cenný
   papír  nebo zaknihovaný cenný papír vydal, investuje tento fond nejvýše
   10  %  hodnoty  svého majetku do cenných papírů a zaknihovaných cenných
   papírů  vydávaných  fondy  kolektivního  investování nebo srovnatelnými
   zahraničními investičními fondy a“.

   Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

   6.  V § 47 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo je
   zajištěno,  že se cena těchto cenných papírů nebo zaknihovaných cenných
   papírů  na trhu uvedeném v § 3 odst. 1 písm. a) významně neodchyluje od
   jejich aktuální hodnoty“.

   7.  V  §  52 odst. 2 se slovo „nelze“ nahrazuje slovem „lze“ a na konci
   textu  odstavce  2  se  doplňují  slova  „jen  za  podmínek  a z důvodů
   uvedených  v  rámci  investiční  strategie  každého z těchto podfondů v
   jejich statutu“.

   8.  V  §  56 odst. 1 se slova „za účelem přijetí úvěru“ nahrazují slovy
   „tehdy,  je-li ve jmění tohoto fondu dluh, který má být tímto zástavním
   právem zajištěn“.

   9.  V  §  57 odst. 1 písm. d) se slova „ , 56, 68, § 70 odst. 4, § 73 a
   74“ nahrazují slovy „a 56“.

   10. V § 60 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

   „(3)  Pro  nabývání investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního
   trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný
   celek  členského  státu  nebo  mezinárodní  finanční organizace, jejímž
   členem  je  jeden nebo více členských států, do jmění speciálního fondu
   se § 17 odst. 2 písm. b) a § 20 odst. 1, 3 a 4 použijí obdobně.

   (4) Pro nabývání dluhopisů vydaných jednou bankou, jedním spořitelním a
   úvěrním  družstvem  nebo  jednou  zahraniční  bankou,  která má sídlo v
   členském   státě  a  podléhá  dohledu  tohoto  státu  chránícímu  zájmy
   vlastníků  dluhopisů,  jsou-li  peněžní prostředky získané emisí těchto
   dluhopisů   investovány   do  takových  druhů  majetku,  které  do  dne
   splatnosti  dluhopisů kryjí závazky emitenta z těchto dluhopisů a které
   mohou  být  v případě platební neschopnosti emitenta přednostně použity
   ke  splacení dluhopisu a k vyplacení výnosů, do jmění speciálního fondu
   se § 17 odst. 2 písm. c) použije obdobně.“.

   11. V § 61 se slova „§ 19 použije“ nahrazují slovy „§ 18 a 19 použijí“.

   12.  V  §  71  odst.  2  úvodní části ustanovení se za slovo „zápůjčku“
   vkládají slova „se splatností delší než 6 měsíců“.

   13. V § 73 odst. 1 se číslo „50“ nahrazuje číslem „100“.

   14. V § 74 odst. 4 se číslo „25“ nahrazuje číslem „55“.

   15. V § 90 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 91 odst. 1 a v § 95 odst.
   1 a 2 se číslo „30“ nahrazuje číslem „35“.

   16. V § 90 odst. 1 písm. a) se slovo „jedné“ nahrazuje slovem „téže“.

   17.  V  §  90  odst. 1 písm. b) a c) a v § 95 odst. 1 se slovo „jedním“
   nahrazuje slovem „týmž“.

   18. V § 90 odst. 1 písmeno d) zní:

   „d) pohledávek za týmž dlužníkem,“.

   19. V § 90 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

   Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).

   20. V § 90 odst. 1 písm. g) se slovo „g)“ nahrazuje slovem „f)“.

   21. V § 90 odstavec 2 zní:

   „(2)  Pro  účely  odstavce  1 písm. a) až d) a § 95 odst. 1 se za tutéž
   osobu považují i osoby, které jsou k sobě navzájem v takovém poměru, že
   finanční obtíže jedné z nich mohou způsobit platební obtíže druhé.“.

   22.   V   nadpisu   §   91  se  slova  „nebo  účastí  v  nemovitostních
   společnostech“ zrušují.

   23.  V  §  91 odst. 2 se slova „nebo účastí v nemovitostní společnosti“
   zrušují.

   24.  V  §  93  se  na  konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , jejímž
   členem je takový stát“.

   25. V § 93 se odstavec 2 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

   26.  V  §  93  odst. 2 se slova „a e) se nepoužijí“ nahrazují slovy „se
   nepoužije“.

   27. V § 93 odstavec 3 zní:

   „(3)  Pro  fond  kvalifikovaných investorů, u něhož číslo představující
   hodnotu  jeho  majetku  vyjádřenou  v miliónech eur není nižší než 10 a
   současně  je  vyšší než podíl 174 a páté odmocniny čtvrté mocniny počtu
   kvalifikovaných investorů tohoto fondu, se § 90 a 91 použijí jen tehdy,
   nevyplývá-li ze statutu tohoto fondu něco jiného.“.

   28.  V  §  93  odst. 4 písm. a) se za slova „jehož depozitářem může být
   notář,“   vkládají   slova   „nebo  o  fond  kvalifikovaných  investorů
   investující  podle svého statutu více než 49 % hodnoty svého majetku do
   nemovitostí nebo nemovitostních společností^22),“.

   29. V § 93 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

   „(6)  Jde-li o případ podle § 95 odst. 2 písm. b) zákona o investičních
   společnostech   a  investičních  fondech,  vstupují  do  výpočtu  podle
   odstavce 3 namísto kvalifikovaného investora tohoto fondu kvalifikovaní
   investoři,   s   nimiž   je  pro  účely  této  jejich  investice  tento
   kvalifikovaný investor ve smluvním vztahu.

   (7)  Pro fond kvalifikovaných investorů, který vznikl nebo byl vytvořen
   přede  dnem 19. srpna 2013, se § 90 a 91 použijí jen tehdy, jestliže ze
   statutu  tohoto  fondu  nevyplývá  něco  jiného a splňuje-li tento fond
   alespoň 1 z těchto 3 kritérií:

   a)  počet jeho podílníků nebo akcionářů dosahoval ke dni 19. srpna 2013
   alespoň 10,

   b)  jeho  akcionářem  nebo  podílníkem  je pouze ten, kdo byl ke dni 1.
   listopadu  2013  jeho  akcionářem  nebo podílníkem nebo kdo nabyl akcii
   vydanou  tímto  fondem nebo podílový list vydaný tímto fondem jinak než
   smlouvou, nebo

   c)  mají  na  něm  alespoň 85% podíl pojišťovny, zajišťovny, zahraniční
   osoby  srovnatelné  s pojišťovnou nebo zajišťovnou nebo právnické osoby
   nebo  zařízení bez právní osobnosti, na nichž má 100% podíl pojišťovna,
   zajišťovna   nebo  zahraniční  osoba  srovnatelná  s  pojišťovnou  nebo
   zajišťovnou.“.

   30.  V  §  95  odst.  2 se slova „ke komoditám jednoho druhu“ nahrazují
   slovy „k jedné komoditě“.

   31. § 98 včetně nadpisu zní:

   „§ 98

   Majetek investičního fondu

   Majetkem  investičního  fondu se pro účely výpočtu investičních limitů,
   limitů u celkové expozice a jiných limitů podle tohoto nařízení rozumí

   a) aktiva investičního fondu, jde-li o fond kvalifikovaných investorů a
   fond nemovitostí, a

   b) aktiva investičního fondu snížená o dluhy tohoto fondu, jde-li o

   1. investiční fond neuvedený v písmeni a),

   2. investiční fond, u nějž to určuje jeho statut, nebo

   3. limity uvedené v § 73 odst. 1 nebo 2 nebo v § 74 odst. 4.“.

   32.  V  §  99  odst. 1 se slova „22. července 2014“ nahrazují slovy „1.
   ledna 2015“.

   33. V § 99 odst. 2 se slova „I pro případy uvedené v odstavci 1 se toto
   nařízení použije v rozsahu, jaký materiálně vyplýval z“ nahrazují slovy
   „V  rozsahu,  v  jakém  se v případech uvedených v odstavci 1 nepoužije
   toto nařízení, se postupuje podle“.

   Čl. II

   Přechodná ustanovení

   1.  Do  dne  1.  ledna  2015 se § 98 nařízení vlády č. 243/2013 Sb., ve
   znění  účinném  ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, nepoužije. To
   nebrání  již  před tímto dnem ve statutu příslušného investičního fondu
   určit, že se u tohoto fondu majetkem rozumí aktiva snížená o dluhy, jak
   stanoví  § 98 písm. b) nařízení vlády č. 243/2013 Sb., ve znění účinném
   ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

   2.  V rozsahu, v jakém se v případech uvedených v § 93 odst. 7 nařízení
   vlády č. 243/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
   nařízení,  nepoužijí § 90 a 91 nařízení vlády č. 243/2013 Sb., ve znění
   účinném  ode  dne  nabytí účinnosti tohoto nařízení, se postupuje podle
   právních předpisů účinných přede dnem 19. srpna 2013.

   Čl. III

   Účinnost

   1.  Toto  nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2014, s výjimkou bodů
   13 a 14, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.

   2.  Ustanovení  §  93  odst.  7  nařízení vlády č. 243/2013 Sb. pozbývá
   platnosti uplynutím dne 21. července 2020.

   Předseda vlády:

   Rusnok v. r.

   1. místopředseda vlády a ministr financí:

   Fischer v. r.