Nové předpisy

Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

   13/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA

   ze dne 10. ledna 2014

   o  postupu  při  provádění  pozemkových  úprav  a  náležitostech návrhu
   pozemkových úprav

   Ministerstvo  zemědělství  stanoví podle § 27 zákona č. 139/2002 Sb., o
   pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991
   Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
   ve  znění  pozdějších  předpisů, ve znění zákona č. 503/2012 Sb., (dále
   jen „zákon“):

   § 1

   Předmět úpravy

   Tato vyhláška upravuje

   a) náležitosti návrhu pozemkových úprav,

   b) pravidla postupu při provádění pozemkových úprav,

   c)  obsah  formuláře  pro podání žádosti o udělení úředního oprávnění k
   projektování pozemkových úprav podle § 18 odst. 6 zákona.

   § 2

   Náležitosti návrhu pozemkových úprav

   Náležitosti návrhu pozemkových úprav jsou uvedeny v příloze č. 1 k této
   vyhlášce.

   § 3

   Příprava řízení o pozemkových úpravách

   (1)  Pozemkový  úřad zpravidla s ročním předstihem oznámí předpokládaný
   termín  zahájení  pozemkových  úprav  příslušnému katastrálnímu úřadu a
   dotčené obci.

   (2)  V  rámci  pozemkových  úprav  nebo  jejich  přípravných  prací  se
   zajišťují zejména

   a)  aktualizovaný  soubor geodetických informací a aktualizovaný soubor
   popisných  informací  katastrálního operátu, popřípadě operáty bývalého
   pozemkového  katastru  a  navazující  operáty přídělového a scelovacího
   řízení,  v  potřebném  rozsahu  a  ve  formě,  v  níž  jsou vedeny nebo
   uschovány,  a dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu
   souboru geodetických informací^1),

   b)  přídělové  listiny  nebo  rozhodnutí,  popřípadě jiné doklady podle
   jiných právních předpisů^2), které mohou být využity pro upřesnění nebo
   rekonstrukci  přídělového  řízení  v  pozemkových úpravách (§ 4 odst. 2
   zákona),

   c)  mapy  bonitovaných půdně ekologických jednotek^3), mapy komplexního
   průzkumu půd a mapy souboru lesních typů,

   d)  schválená  nebo  rozpracovaná  územně plánovací dokumentace, územně
   plánovací podklady a územní rozhodnutí^4),

   e) dostupné podklady, rozbory a informace o stavu území a záměrech jeho
   využití včetně provedených terénních průzkumů, například ohledně poměrů
   v  oblasti  vod,  zejména ochranná pásma vodních zdrojů nebo zranitelné
   oblasti,  nadzemních  a podzemních zařízení, ochrany půdy, geologických
   průzkumů,  dopravy,  územních  systémů  ekologické  stability,  ochrany
   krajinného   rázu,   hydrologická   data,  klimatologická  data,  lesní
   hospodářské  plány, lesní hospodářské osnovy, dříve zpracované projekty
   pozemkových úprav a data Českého hydrometeorologického ústavu,

   f)   ověřené  údaje  o  poloze  rozvodných  sítí,  liniových  staveb  a
   melioračních zařízení,

   g)  ortofotomapy,  letecké  a  satelitní  snímky,  údaje  základní báze
   geografických  dat,  mapy  erozního  ohrožení  území  a registr půdních
   bloků,  který  je  součástí  evidence  využití půdy podle uživatelských
   vztahů, digitální model území České republiky.

   § 4

   Obvod pozemkových úprav

   Pozemkový úřad postupuje při určení obvodu pozemkových úprav tak, že do
   obvodu  zahrne  pozemky, které posoudil jako nezbytné pro dosažení cílů
   pozemkových  úprav  a  obnovy  katastrálního  operátu, s přihlédnutím k
   požadavkům vlastníků pozemků, příslušné obce a katastrálního úřadu.

   § 5

   Podrobný průzkum terénu a jeho vyhodnocení

   (1)  Podrobný  průzkum  terénu  se  provede  v celém obvodu pozemkových
   úprav. Pokud je to potřebné z hlediska ochrany pozemků před vodní erozí
   a  před  povodněmi  nebo  pro  řešení  dalších  opatření v oblasti vod,
   provede se průzkum i v lokalitách navazujících. Průzkum se provede tak,
   aby  byl  zjištěn  skutečný  stav využívání území z hlediska zemědělské
   výroby,  ochrany půdy, ochrany přírody a krajiny a všech faktorů, které
   mohou  ovlivnit  plán  společných  zařízení  (§  9 odst. 8 zákona) nové
   polohové uspořádání pozemků nebo změnu pozemků podle jejich druhů.

   (2)  Podrobný  průzkum  terénu  se zaměří na ty skutečnosti, které jsou
   nezbytné pro zpracování návrhu pozemkových úprav. Jsou to zejména

   a) způsob současného užívání pozemků a označení jejich hranic,

   b)  dopravní  zatížení,  technický  stav všech komunikací včetně jejich
   součástí a příslušenství a přístup na pozemky,

   c)  degradace  půdy,  heterogenita  pozemků,  zjištění  projevů vodní a
   větrné  eroze (smyvy, zamokření, dráhy soustředěného odtoku vody, rýhy,
   strže,  deflace,  akumulace); současný stav eroze se dokladuje výpočtem
   míry erozního ohrožení,

   d)  technický  a  funkční  stav  odvodnění a závlah pozemků, stav koryt
   vodních  toků  a  vodních  děl  umístěných v těchto korytech z hlediska
   možnosti  odvádění  povrchových  vod z povodí vodního toku, technický a
   funkční stav vodních nádrží,

   e)  rozmístění  a  stav  všech prvků sloužících k ochraně proti vodní a
   větrné  erozi, rozmístění a stav prvků významných pro ochranu krajiny a
   spoluvytvářejících krajinný ráz,

   f) výskyt skládek odpadů, energetických, telekomunikačních, tepelných a
   jiných  vedení  včetně  sloupů těchto vedení, studní, popřípadě dalších
   specifických zvláštností území,

   g)  potřeba  zúrodňovacích  nebo asanačních opatření na degradovaných a
   kontaminovaných půdách.

   (3) Při podrobném průzkumu terénu se zjišťuje nesoulad mezi skutečností
   v  terénu  a  stavem  evidovaným v katastru nemovitostí a vypracovávají
   podklady  pro  možné  změny  druhů pozemků v rámci řízení o pozemkových
   úpravách.

   (4)  Při  podrobném  průzkumu  terénu se vedle map katastru nemovitostí
   využijí zejména Státní mapy 1 : 5 000, popřípadě další podklady.

   (5)  Výsledky  podrobného terénního průzkumu se zpracovávají graficky a
   písemně jako jeden z podkladů pro stanovení základních cílů pozemkových
   úprav.

   § 6

   Účastníci

   Jestliže  výsledky  pozemkových  úprav  slouží pro obnovu katastrálního
   operátu,  použije  se  pro  identifikaci  účastníka,  kterým je fyzická
   osoba,  jako identifikátor jeho rodné číslo. Pokud fyzické osobě nebylo
   přiděleno   rodné   číslo   platné   v   České  republice,  použije  se
   identifikátor  podle  katastrální vyhlášky^5). V ostatních případech se
   jako  identifikátor  použije  v  souladu  se  správním  řádem^6)  datum
   narození.

   § 7

   Zahájení řízení

   (1)  Po  zahájení  řízení o pozemkových úpravách (§ 6 zákona) pozemkový
   úřad svolá úvodní jednání (§ 7 zákona). Svolání tohoto úvodního jednání
   lze  z  důvodu  hospodárnosti  řízení  provést  současně  s oznámením o
   zahájení pozemkových úprav.

   (2)  Na  úvodním  jednání  se  poskytnou  účastníkům přítomným na tomto
   jednání  informace  o podstatných skutečnostech zjištěných při přípravě
   řízení  o  pozemkových  úpravách  a  informace  o  cílech a postupu při
   provádění pozemkových úprav.

   (3)  Z  úvodního jednání pořídí pozemkový úřad zápis, jehož přílohou je
   prezenční  listina,  která  obsahuje  náležitosti  podle  §  18 odst. 2
   správního  řádu. Prezenční listina je jedním z dokladů o volbě sboru (§
   5 odst. 5 zákona).

   (4)  Postup jednání a hlasování sboru upraví jednací řád sboru, přijatý
   nadpoloviční  většinou  všech  členů  sboru.  O každém jednání sboru se
   pořídí zápis, který podepíše předseda sboru a vedoucí pozemkového úřadu
   nebo jím pověřený zaměstnanec. Dojde-li při jednání sboru k hlasování o
   určité  věci,  zápis  o  výsledku  hlasování  podepíší všichni přítomní
   členové sboru.

   (5) Osoby, které jsou pověřeny pozemkovým úřadem vstupovat a vjíždět na
   pozemky  (§  6  odst.  9  zákona),  jsou  povinny na vyžádání předložit
   písemné  pověření  a  průkaz  totožnosti  vlastníkovi, na jehož pozemek
   vstupují.

   § 8

   Zjišťování průběhu hranic

   Pozemkový  úřad  uvědomí  příslušnou  obec a katastrální úřad o termínu
   zjišťování  průběhu  hranic  (§  9  odst.  5 zákona) nejméně s měsíčním
   předstihem  a  projedná  s  nimi  způsob  a rozsah spolupráce při tomto
   zjišťování.

   § 9

   Vyrovnání a změna hranice katastrálního území

   Podle  rozsahu  navrhované změny hranice se do obvodu pozemkových úprav
   zahrnou  buď  pouze  změnou  hranice  dotčené  pozemky,  nebo tak velká
   navazující   část   sousedního  katastrálního  území,  aby  bylo  možno
   uspokojivě vyřešit nové uspořádání pozemků i v dotčené části sousedního
   katastrálního území.

   § 10

   Zeměměřické činnosti

   (1)  Pozemkový  úřad  dohodne  s  katastrálním  úřadem zejména postup a
   náležitosti  při  zpracování  podkladů  pro obnovu souboru geodetických
   informací  pro  pozemky  pouze  zaměřené  a  v obvodu pozemkových úprav
   neřešené   podle   §   2   zákona   (nesměňované),  podmínky  stanovené
   katastrálním  úřadem (§ 6 odst. 6 zákona) a intervaly a formu, v jakých
   budou   změny,   týkající  se  řešených  pozemků,  katastrálním  úřadem
   předávány.

   (2)  Výměra  území,  zahrnujícího  pozemky  řešené podle § 2 zákona, se
   stanoví  výpočtem ze souřadnic lomových bodů hranice obvodu pozemkových
   úprav  určených  s kódem 3 charakteristiky kvality souřadnic podrobných
   bodů.

   (3)  Výměra  území zjištěná podle odstavce 2 se porovná s výměrou území
   získanou  součtem  výměr  všech parcel podle katastru nemovitostí. Není
   rozhodující,   jaký  způsob  určení  výměry  je  u  parcel  v  katastru
   nemovitostí evidován. Rozdíl výměr se porovná s hodnotou mezní odchylky
   stanovenou katastrální vyhláškou.

   (4)  Pokud  rozdíl  výměr  podle  odstavce  3 nepřekročí mezní odchylku
   stanovenou  katastrální  vyhláškou,  opraví se součty výměr směňovaných
   parcel  v soupise nároků opravným koeficientem tak, aby zjištěný rozdíl
   podle odstavce 3 byl odstraněn.

   (5)  Jestliže  rozdíl  výměr podle odstavce 3 překročí stanovenou mezní
   odchylku, zhotovitel ověří, zda není chyba v zaměření území, ve výpočtu
   jeho  výměry  nebo  v  součtu  výměr parcel podle katastru nemovitostí.
   Nezjistí-li  zhotovitel takovou chybu, postupuje pozemkový úřad dále na
   základě výsledků projednání s katastrálním úřadem.

   (6)  U  pozemků  v obvodu pozemkových úprav, u kterých se provádí pouze
   obnova  souboru  geodetických informací, se provede zjišťování hranic a
   jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací podle katastrální
   vyhlášky,  aby  byla  známa  jejich  skutečná  výměra v době zpracování
   soupisu nároků a umožněn postup podle katastrální vyhlášky.

   (7)  Při  podrobném  měření  polohopisu  se zaměřují prvky potřebné pro
   návrh  pozemkových  úprav (drenážní šachty, studně, závlahové hydranty,
   vodní  prameny,  povrchové odvodnění, meze, nadzemní a podzemní vedení,
   dřeviny  rostoucí  mimo  les,  osa  železničních  kolejí, polní a lesní
   cesty,  sjezdy,  propustky,  dráhy soustředěného odtoku povrchové vody,
   oplocení  a konstrukce trvalých porostů, rozhraní druhů pozemků, budovy
   a  drobné  stavby). Podle potřeby se provede rovněž podrobné výškopisné
   zaměření.

   (8)  U  pozemků,  které  nevyžadují  řešení  ve  smyslu  §  2 zákona, a
   pozemkový úřad u nich zajišťuje pouze nezbytné zeměměřické činnosti pro
   obnovu  katastrálního  operátu,  se  výsledky těchto činností předávají
   katastrálnímu úřadu bezprostředně po jejich ukončení.

   § 11

   Soupis nároků

   (1)  Na základě zjištěného nesouladu mezi skutečností v terénu a stavem
   evidovaným   v   katastru   nemovitostí   svolá   pozemkový  úřad  před
   vypracováním  soupisu nároků jednání, ke kterému přizve zástupce orgánu
   ochrany  zemědělského  půdního  fondu,  orgánu  ochrany přírody, státní
   správy  lesů  a  případně dalších dotčených orgánů. Na tomto jednání se
   posoudí  možnost  změny  druhů  pozemků.  Vyjádření dotčených orgánů ke
   změnám  druhů  pozemků  se  zaznamená do protokolu, popřípadě se k němu
   toto  vyjádření  přiloží.  Do soupisu nároků se uvádí skutečnosti podle
   výsledků tohoto jednání.

   (2)  K  listu  vlastnictví,  na  kterém jsou uvedeny pozemky, na něž se
   vztahuje  §  3  odst. 4 zákona, se vyhotoví pro tyto pozemky samostatný
   soupis nároků. Obdobně je postupováno i při vyhotovování soupisu nových
   pozemků.

   (3)  Soupis  nároků,  který je součástí dokumentace podle čl. VI bodu 7
   přílohy  č.  1  k  této  vyhlášce, se vyhotoví do tabulky podle vzoru v
   příloze č. 2 k této vyhlášce. Tento soupis nároků pozemkový úřad doručí
   vlastníkovi  do vlastních rukou, určí lhůtu k uplatnění námitek a poučí
   vlastníka  o postupu při udělování souhlasu s řešením pozemků uvedených
   v § 3 odst. 3 zákona.

   (4)  Podkladem  pro  vyhotovení  soupisu  nároků  jsou údaje zaměření a
   zjištění skutečného stavu v terénu a výsledku jednání podle odstavce 1.
   V  případě pozemků, na které se vztahuje § 3 odst. 3 zákona, platí druh
   pozemku vedený v katastru nemovitostí.

   (5) Jestliže vlastník pozemků uvedených v § 3 odst. 3 zákona souhlasí s
   jejich  řešením  ve  smyslu  §  2  zákona, uvede svůj písemný souhlas v
   soupisu  nároků. Pokud se vlastník ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem
   podle  odstavce  3  nevyjádří  k řešení pozemků uvedených v § 3 odst. 3
   zákona,  je  souhlas  doložen dokladem o doručení soupisu nároků, který
   bude ve spisové dokumentaci připojen ke konkrétnímu soupisu nároků.

   (6)  U pozemku, jehož vlastník není znám (§ 9 odst. 16 zákona), se tato
   skutečnost uvede v soupisu nároků v poznámce.

   (7)  Vstupuje-li  do  pozemkových  úprav  vlastník  s jedním pozemkem a
   výměra  tohoto  pozemku  se zvýší o část odpovídající spoluvlastnickému
   podílu  po  reálném  rozdělení  spoluvlastnických  podílů (§ 9 odst. 16
   zákona),  jedná se v případě ustoupení od požadavku na uhrazení rozdílu
   ceny (§ 10 odst. 2 zákona) o jeden pozemek.

   (8)  K  námitkám  podaným  k pozemkům neřešeným podle § 2 zákona, které
   pozemkový  úřad  předává podle § 8 odst. 1 zákona katastrálnímu úřadu k
   rozhodnutí,  připojí  pozemkový  úřad i výsledky zeměměřických činností
   podle katastrální vyhlášky.

   (9) Vzor soupisu nároků je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

   § 12

   Ocenění nároků vlastníků

   Nachází-li se na pozemku vlastníka dřeviny rostoucí mimo les, pozemkový
   úřad  vyzve prostřednictvím soupisu nároků vlastníka pozemku, aby se ve
   stanovené lhůtě vyjádřil, zda požaduje jejich ocenění.

   § 13

   Aktualizace soupisu nároků

   (1)  V  průběhu  zpracování  návrhu  pozemkových úprav se soupis nároků
   upřesňuje,  a  to  například z důvodu úpravy obvodu pozemkových úprav a
   změny  okruhu  účastníků  podle  §  9  odst.  6  zákona nebo vypořádání
   spoluvlastnictví  podle  §  9  odst.  16  zákona.  Poslední aktualizaci
   soupisu   nároků  lze  provést  nejpozději  ke  dni  vystavení  návrhu.
   Aktualizované soupisy nároků se doručí pouze dotčeným vlastníkům.

   (2)  Dojde-li  k  vypořádání  spoluvlastnictví  až  po vyložení soupisu
   nároků,  upraví se u dotčených vlastníků jejich nároky podle uzavřených
   dohod o vypořádání spoluvlastnictví.

   (3) Dojde-li v době mezi vystavením návrhu a vydáním rozhodnutí podle §
   11  odst.  8  zákona  v katastru nemovitostí ke změnám v nárocích, jsou
   tyto  změny uvedeny v přílohách rozhodnutí podle § 11 odst. 4, případně
   odst.  8  zákona.  Aktualizace  soupisu nároků se v takovém případě již
   neprovádí.

   § 14

   Nároky osob uvedených v § 8 odst. 2 zákona

   (1)  Osoby  uvedené  v  §  8 odst. 2 zákona prokážou svůj nárok tak, že
   předloží  doklad  o  přechodu  vlastnického práva na jiného vlastníka u
   nárokovaných    pozemků    včetně   grafické   identifikace   (soutisk)
   nárokovaných pozemků v současné platné mapě daného území.

   (2)  Pozemky  uvedené  v  §  8  odst. 2 zákona se ocení průměrnou cenou
   zemědělských  pozemků  v  katastrálním  území^7) dotčeném katastrálními
   úpravami.  Lesní  pozemky,  které  se po roce 1958 staly součástí území
   Polské lidové republiky, se ocení ve stavu k roku 1958.

   § 15

   Zpracování plánu společných zařízení

   (1)  Plán  společných  zařízení  se zpracuje tak, aby obsahoval přehled
   všech  navržených  společných  zařízení  včetně  změn  druhů pozemků; v
   případě  potřeby  jsou zvláště uvedeny ty změny druhů pozemků, jichž se
   netýkají  navrhovaná  společná  zařízení.  Plán obsahuje rovněž přehled
   výměry  půdy, kterou je nutno vyčlenit k provedení společných zařízení,
   a  dále  přehled  pozemků  a  jejich výměry, které jsou k dispozici pro
   společná  zařízení, s rozdělením na pozemky ve vlastnictví státu, obce,
   popřípadě pozemky jiných vlastníků (§ 9 odst. 17 zákona).

   (2)  Výsledky podrobného průzkumu terénu podle § 5 odst. 2 se vyhodnotí
   spolu s podmínkami dotčených orgánů (§ 6 odst. 6 zákona) a promítnou se
   do  návrhu plánu společných zařízení. Návrh se projedná s těmito orgány
   na kontrolním dni.

   (3)  Pro  společná zařízení se přednostně použijí pozemky, které byly v
   rámci  pozemkových  úprav  vykoupeny  nebo darovány ve prospěch státu a
   jsou  uvedeny  v  čl.  VII  bodě  2  přílohy  č. 1 k této vyhlášce. Pro
   společná  zařízení  lze rovněž použít pozemky v obvodu pozemkové úpravy
   řešené podle § 2 zákona, a to s výlučným souhlasem vlastníka.

   (4)  V případě nedostatku pozemků ve vlastnictví státu a obce, určených
   pro  společná  zařízení, se úměrně sníží nároky vlastníků (§ 9 odst. 17
   zákona)  a provede se aktualizace nároků tak, že se opraví součty výměr
   směňovaných  parcel  opravným koeficientem s přesností na 6 desetinných
   míst.  Po  provedené  aktualizaci nároků se postupuje podle § 8 odst. 1
   zákona.

   (5)  Při  sestavování  grafického  počítačového  souboru nové digitální
   katastrální   mapy  se  druhy  pozemků  přizpůsobují  výslednému  stavu
   vlastnických  hranic  nových pozemků; s tím související upřesnění výměr
   se  nepovažuje  za  rozpor  vůči  návrhu  plánu společných zařízení, ke
   kterému se dotčené orgány (§ 9 odst. 10 zákona) již vyjádřily.

   § 16

   Ochrana půdy, vody a krajiny

   V plánu společných zařízení se celý obvod pozemkových úprav posoudí též
   z  hlediska  erozního ohrožení a povodňových rizik a posoudí se možnost
   retence  území  ve  vztahu  ke  zpomalení povrchového odtoku. O použití
   jednotlivých   způsobů   ochrany  rozhoduje  zejména  jejich  účinnost,
   požadované  snížení  smyvu půdy, snížení maximálních průtoků a nezbytná
   ochrana   vodních   zdrojů,   koryt  vodních  toků,  vodních  nádrží  a
   zastavěných  částí  obce.  Plán společných zařízení v části zaměřené na
   protierozní   a   protipovodňová  opatření  musí  být  doplněn  návrhem
   agrotechnických  a  organizačních  opatření,  se kterým budou vlastníci
   pozemků  prokazatelně seznámeni; v poznámce v soupisu nových pozemků se
   uvede, že na dotčené pozemky se vztahují agrotechnická nebo organizační
   opatření podle plánu společných zařízení. Dále plán společných zařízení
   obsahuje  vyhodnocení  změny  odtokových  parametrů  jako  podkladu pro
   řešení odtokových poměrů v návazném povodí.

   § 17

   Návrh nového uspořádání pozemků

   (1)  Při  zpracování  návrhu  nového uspořádání pozemků se nepřihlíží k
   takovým   požadavkům,   které  jsou  v  rozporu  s  projednaným  plánem
   společných zařízení a stanoveným způsobem využití území.

   (2)  Návrh  nových parcel a jejich označování musí odpovídat požadavkům
   katastrální  vyhlášky.  Návrh nového uspořádání pozemků se zpracovává v
   souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. Výměry
   nových  parcel  se vypočtou ze souřadnic lomových bodů hranic parcel se
   zaokrouhlením výsledků na celé čtvereční metry.

   (3)  Při  zpracování  návrhu  nového uspořádání pozemků se bere v úvahu
   aktualizovaný  stav  údajů  katastru  nemovitostí. Výsledky pozemkových
   úprav   podle   katastrální   vyhlášky,  které  slouží  pro  zpracování
   obnoveného katastrálního operátu, se předávají katastrálnímu úřadu.

   (4)  Pozemkový  úřad  všechny  připomínky  účastníků řízení uplatněné k
   vystavenému  návrhu pozemkových úprav posoudí, popřípadě je s dotčenými
   účastníky  projedná  a  s vypořádáním připomínek tyto účastníky písemně
   seznámí.

   (5)  U  pozemkových úprav, jejichž předmětem je upřesnění přídělů (§ 13
   zákona), se kromě náležitostí uvedených v katastrální vyhlášce zpracuje
   společně s rozhodnutím o určení hranic pozemků porovnání mezi původními
   a novými pozemky, a to včetně evidování jiných právních vztahů.

   § 18

   Soupis nových pozemků

   (1) Kompletní soupis nových pozemků je tvořen

   a)  originály  soupisů  nových  pozemků,  které  vlastník svým podpisem
   odsouhlasil,

   b)  soupisy  nových  pozemků  doplněnými  dokladem o doručení v případě
   postupu podle § 9 odst. 21 zákona,

   c)  originály  soupisů  nových pozemků, na nichž je vlastníkem vyjádřen
   nesouhlas.

   (2)  K doložení souhlasu s novým uspořádáním pozemků získaného postupem
   podle  §  9  odst.  21  zákona  slouží  písemná  výzva a doklad o jejím
   doručení.

   (3)  Poznámka  (§  9 odst. 13 zákona) se nevyznačuje u pozemků, s nimiž
   vlastník  vstupuje  do  pozemkových  úprav  a  na  kterých již společná
   zařízení existují nebo se navrhuje pouze jejich rekonstrukce.

   (4)  Vzor  soupisu  nových  pozemků  je  uveden  v  příloze č. 3 k této
   vyhlášce.

   (5)  Vysvětlivky ke vzoru soupisu nároků a vzoru soupisu nových pozemků
   jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

   § 19

   Výkup pozemků a reálné rozdělení podílového spoluvlastnictví

   (1)  Dohoda  o reálném rozdělení podílového spoluvlastnictví (§ 9 odst.
   16 zákona) se podepisuje před oprávněnou úřední osobou^8); není-li před
   ní podepsána, předkládá se pozemkovému úřadu s úředně ověřenými podpisy
   všech  spoluvlastníků.  Právní  účinky  dohody  nastávají  dnem, kdy je
   dohoda podepsána všemi spoluvlastníky.

   (2)  Na  výměře potřebné pro společná zařízení (§ 9 odst. 17 zákona) se
   podílejí poměrnou částí všichni vlastníci pozemků, včetně těch, jejichž
   pozemky  se  nacházejí  v  navazující  části  sousedícího katastrálního
   území,  a  to  i  v  případě,  že  v této navazující části nejsou žádná
   společná zařízení navrhována.

   § 20

   Věcná břemena

   (1)  Je-li  podle  schváleného  návrhu zřízeno věcné břemeno k pozemku,
   uvede  se  v  soupisu  nových pozemků podle vzoru v příloze č. 3 k této
   vyhlášce způsob, případně výše náhrady.

   (2)  Účastníci  řízení  o  pozemkových úpravách vyjádří svůj souhlas se
   zatížením  navrhovaných  pozemků existujícím věcným břemenem (§ 9 odst.
   18 zákona) svým podpisem na soupisu nových pozemků.

   (3)  U  věcných  břemen,  která  pouze  přecházejí  a nedochází u takto
   zatíženého  pozemku  návrhem  ke  změně  vlastníka,  se  souhlas  podle
   odstavce 2 nevyžaduje.

   § 21

   Přiměřenost  kvality,  výměry  a  vzdálenosti  původních a navrhovaných
   pozemků

   (1)  Porovnání  ceny,  výměry  a  vzdálenosti  navrhovaných a původních
   pozemků  se  provádí  vždy  za  všechny  pozemky  evidované  v katastru
   nemovitostí na jednom listu vlastnictví.

   (2)  Cena pozemku a porostu v soupisu nároků i v soupisu nových pozemků
   se v součtu uvede se zaokrouhlením směrem nahoru na celé desetikoruny.

   (3)  Za jeden pozemek, s nímž vlastník vstupuje do pozemkových úprav (§
   10  odst.  2  zákona),  lze  považovat i více parcel jednoho vlastníka,
   které  na  sebe  bezprostředně  navazují.  Upuštění  od  úhrady  částky
   nepřesahující  100  Kč  se  týká  každého vlastníka nebo spoluvlastníka
   samostatně.

   (4)  Vzdálenost  se  stanoví jako vážený aritmetický průměr vzdáleností
   jednotlivých  pozemků  měřených  vzdušnou  čarou od bodu dohodnutého na
   úvodním jednání. Tento bod je stejný pro řešené katastrální území i pro
   navazující  části  sousedících  katastrálních  území  řešených v obvodu
   pozemkových úprav.

   § 22

   Vystavení návrhu pozemkových úprav

   (1)  Vystavený  návrh  musí  již  obsahovat  parcelní  čísla  přidělená
   katastrálním  úřadem. Pokud budou parcelní čísla přidělená katastrálním
   úřadem  použita  až  při  vystavení  návrhu,  bude součástí vystaveného
   návrhu  rovněž srovnávací sestavení pracovních a přidělených parcelních
   čísel  s  uvedením  čísla příslušného listu vlastnictví, na kterém jsou
   dosavadní pozemky v katastru nemovitostí evidovány.

   (2)  Ve  vystavené  mapě  návrhu nového uspořádání pozemků jsou parcely
   označeny pouze parcelními čísly přidělenými katastrálním úřadem.

   (3)  Návrh, který se ukládá u pozemkového úřadu, musí obsahovat všechny
   doklady  v  originále.  Za  originál  se  považuje  listinná  podoba  i
   dokumenty   archivované  elektronickou  spisovou  službou,  s  výjimkou
   doručenek  pozvánky  na šetření hranic, které jsou součástí dokumentace
   předávané katastrálnímu úřadu.

   § 23

   Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav

   (1)  Souhlasem  vlastníků alespoň 3/4 výměry pozemků řešených podle § 2
   zákona  se rozumí souhlasy podle § 9 odst. 20 a 21 zákona, s tím, že se
   souhlasy udělené podle § 9 odst. 21 zákona nevedou odděleně.

   (2)  Písemná  a grafická část návrhu, která se společně s rozhodnutím o
   schválení  návrhu  včetně  seznamu  účastníků  řízení zasílá účastníkům
   řízení,  se  pevně  spojí  s  rozhodnutím  do  svazku sešitím, které se
   přelepí  přelepkou  tak, aby přelepka znemožňovala rozdělení listin bez
   jejího  poškození.  Přelepka  se  opatří  otiskem  razítka  příslušného
   pozemkového  úřadu  se státním znakem z obou stran tak, aby část otisku
   tohoto  razítka byla otištěna na listině. Stejným způsobem se postupuje
   i v případě doručování rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona.

   (3)  Grafická  část  musí být vyhotovena v takové kvalitě, aby byla pro
   účastníky řízení čitelná a srozumitelná.

   § 24

   Rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona

   V  rozhodnutí vydaném podle § 11 odst. 8 zákona se u pozemků řešených v
   obvodu  pozemkových  úprav  zohlední  změny  v katastru nemovitostí, ke
   kterým u nich došlo během přerušení řízení podle § 11 odst. 9 zákona.

   § 25

   Provádění pozemkových úprav

   (1) Postup realizace společných zařízení je projednán nejprve se sborem
   (§  12  odst.  1 zákona) před jeho zánikem (§ 5 odst. 5 zákona). Sborem
   stanovené   priority   realizace   jsou   pozemkovým   úřadem   předány
   zastupitelstvu  obce  k  projednání.  Dokladem o projednání je usnesení
   zastupitelstva obce.

   (2)  Součástí  realizace  plánu  společných  zařízení  je  také výsadba
   porostu  a  financování  péče  o  něj  do doby předání obci nebo jinému
   účastníkovi  řízení (§ 9 odst. 12 zákona). Vysazený porost, realizovaný
   podle  schváleného plánu společných zařízení, předá pozemkový úřad obci
   nebo jinému účastníkovi nejdéle do 3 let od výsadby.

   § 26

   Upřesnění a rekonstrukce přídělů v rámci pozemkových úprav

   (1)  V  územích,  kde jsou zahájeny komplexní pozemkové úpravy, jejichž
   součástí  je  upřesnění nebo rekonstrukce přídělů, se postupuje tak, že
   pozemkový úřad rozhodne o určení hranic přídělu (§ 13 zákona). Výsledky
   řízení  o  určení  hranic  přídělů  jsou  podkladem pro soupis nároků v
   řízení o komplexních pozemkových úpravách.

   (2) V řízení o upřesnění a rekonstrukci přídělů se zahájí řízení a koná
   úvodní  jednání, vyhotoví se soupis nároků, který se doručí všem známým
   účastníkům  řízení  a  současně  vyloží  na  dobu  15  dnů  k veřejnému
   nahlédnutí,  zaměří  se  skutečný  stav  terénu,  na jehož základě a na
   základě  dohledaných  podkladů se vyhotoví nový soupis nároků, který se
   doručí  do  vlastních  rukou  všem  známým účastníkům řízení a současně
   vystaví na dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí, a uskuteční se závěrečné
   jednání.  Na  základě nového soupisu nároků se vydá rozhodnutí o určení
   hranic pozemků.

   (3)  Při  vyhotovování  soupisu  nároků se u pozemků s původem grafický
   příděl § 3 odst. 3 zákona nepoužije.

   (4)   Jsou-li   upřesnění   a  rekonstrukce  přídělů  ukončeny  zápisem
   rozhodnutí  o  určení  hranic pozemků do katastru nemovitostí, projedná
   pozemkový  úřad náležitosti podkladů s katastrálním úřadem. Současně se
   dohodne,  zda  se  výsledky  měření  využijí  pro  obnovu katastrálního
   operátu nebo se vyhotoví geometrický plán. V tomto případě se oceňování
   pozemků  ani  jejich  scelování neprovádí a plán společných zařízení se
   nevyhotovuje.

   § 27

   Obsah  formuláře  pro  podání  žádosti  o  udělení úředního oprávnění k
   projektování pozemkových úprav

   Písemná  žádost o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových
   úprav  obsahuje  jméno  a  příjmení,  akademický titul, rodné příjmení,
   datum  a  místo  narození,  rodné číslo, státní občanství, adresu místa
   trvalého  pobytu, kontaktní údaje, jméno a příjmení otce a matky, rodné
   příjmení  matky, nejvyšší dosažené vzdělání, včetně oboru nebo zaměření
   studia,   případně   specializace,   délku  vykonané  odborné  praxe  v
   projektování pozemkových úprav, datum a podpis žadatele.

   § 28

   Zrušovací ustanovení

   Zrušuje se:

   1.  Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav
   a náležitostech návrhu pozemkových úprav.

   2. Vyhláška č. 122/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 545/2002 Sb., o
   postupu   při   provádění  pozemkových  úprav  a  náležitostech  návrhu
   pozemkových úprav.

   § 29

   Účinnost

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2014.

   Ministr:

   Ing. Toman, CSc., v. r.

   Příloha 1

   NÁLEŽITOSTI NÁVRHU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

   Náležitostmi návrhu pozemkových úprav jsou:

   I.

   Průvodní list pozemkových úprav

   Průvodní list obsahuje následující údaje:

   1) název pozemkového úřadu,

   2) forma a název pozemkových úprav,

   3) kraj,

   4) obec,

   5) katastrální území,

   6) převažující důvody pozemkových úprav,

   7) základní cíle pozemkových úprav,

   8) výměra řešeného území,

   9) počet listů vlastnictví při vyložení nároků a ve schváleném návrhu,

   10) počet parcel při vyložení nároků a ve schváleném návrhu,

   11)  zpracovatele  návrhu pozemkových úprav (jméno/název, identifikační
   číslo  /IČ/  bylo-li  přiděleno, popřípadě číslo zakázky) včetně jména,
   příjmení,  čísla  úředního  oprávnění  osoby  oprávněné  k projektování
   pozemkových úprav,

   12)  zpracovatele  geodetických prací spojených s návrhem (jméno/název,
   identifikační  číslo  /IČ/ bylo-li přiděleno, popřípadě číslo zakázky),
   včetně jména, příjmení, čísla úředního oprávnění fyzické osoby,

   13) datum

   a) zahájení přípravných prací,

   b) oznámení o zahájení pozemkových úprav,

   c) zaměření skutečného stavu,

   d) vyložení nároků,

   e) schválení plánu společných zařízení zastupitelstvem obce,

   f) vystavení návrhu pozemkových úprav,

   g) závěrečného jednání,

   h) kontrolních dnů,

   14) náklady (v tis. Kč) na

   a)  přípravné  projekční  práce  (rozbor současného stavu a dokumentace
   soupisu nároků)

   b) přípravné zeměměřické práce (doplnění podrobného bodového polohového
   pole, pokud je to třeba, zaměření skutečného stavu a zjišťování průběhu
   hranic)

   c)   zpracování   návrhu  pozemkových  úprav  (návrh  plánu  společných
   zařízení,   včetně   souvisejícího   zaměření  výškopisu  a  vyhotovení
   podélných a příčných profilů a návrh nového uspořádání pozemků)

   d)  jiné  práce  (například výkupy pozemků, zhotovení studie podle § 17
   zákona, zřízení věcných břemen),

   15) předpokládané náklady (v tis. Kč) na

   a) pořízení digitální katastrální mapy (popřípadě geometrických plánů)

   b) vytyčení a označení pozemků

   c) realizaci celkem, z toho

   ca) opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků,

   cb) protierozní opatření,

   cc) vodohospodářská opatření,

   cd) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí,

   ce jiná opatření.

   II.

   Souhrnná zpráva

   Souhrnná zpráva stručně charakterizuje činnosti a výsledky podle obsahu
   jednotlivých  dále  uvedených bodů III až VIII. Závěrem souhrnné zprávy
   je zhodnocení přínosů pozemkových úprav vzhledem ke stanoveným cílům.

   III.

   Dokumentace o přípravě řízení o pozemkových úpravách

   Dokumentace o přípravě řízení obsahuje

   1) souhrn podkladů pro návrh pozemkových úprav

   a) podklady katastru nemovitostí

   b)   dostupné   projektové  dokumentace  zpracované  v  zájmovém  území
   (například projekty vodo
   hospodářských a melioračních staveb a dřívějších pozemkových úprav)

   c) právní předpisy a metodické návody

   d) územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentaci

   c) podklady k ochraně vod,

   2) podmínky uložené katastrálním úřadem,

   3)  dohodu  s  katastrálním  úřadem  o  zpracování  podkladů pro obnovu
   souboru  geodetických  informací  pro pozemky pouze zaměřené a v obvodu
   pozemkových úprav neřešené (nesměňované),

   4)  podmínky  uložené  správními úřady k ochraně zájmů podle zvláštních
   právních  předpisů,  včetně  podkladů  pro stanovení obvodu pozemkových
   úprav,

   5)  stanoviska  organizací (např. správců vodních toků, správců povodí,
   správců  inženýrských sítí, správců dopravní infrastruktury), vyjádření
   fyzických a právnických osob,

   6) podklady o chráněných ložiskových územích a o stanovených dobývacích
   prostorech.

   IV.

   Rozbor současného stavu

   Rozbor současného stavu obsahuje

   1)   charakteristiku   přírodních   podmínek   (například   klimatické,
   hydrologické,  teplotní,  fenologické,  srážkové,  geologické  a  půdní
   poměry),

   2)  popis  území  a  limity  jeho využití (například členitost reliéfu,
   biogeografické  podmínky  území, krajinný ráz, struktura půdního fondu,
   zastoupení   dřevin  rostoucích  mimo  les,  významné  krajinné  prvky,
   chráněná  území,  území soustavy Natura 2000, pásma hygienické ochrany,
   ochranná  pásma  vodních  zdrojů,  vymezený  územní  systém  ekologické
   stability, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, vegetační stupně),

   3)    hospodářské    využití   území,   vliv   na   životní   prostředí
   (charakteristika zemědělské výroby, lesní výroby, ostatní využití území
   -  například  těžba surovin, průmysl, jímání vody, rekreace, specifické
   zájmy  v  území  -  například  zařízení  pro  obranu  státu, nadzemní a
   podzemní vedení a zařízení),

   4)  vyhodnocení  výsledků  podrobných  terénních  průzkumů,  zaměřených
   zejména na

   a) dopravní systém (hustota dopravní sítě, stav komunikací apod.)

   b)  ochranu  půdy  (degradaci  půdy,  projevy  a  příčiny  vodní eroze,
   posouzení  míry  erozního  ohrožení,  další  příčiny  poškození  půdy -
   například záplavy, imise, těžba nerostů apod.)

   c)  poměry  v  oblasti  vod  (hustota, poloha a stav sítě vodních toků,
   vodohospodářsky  významné lokality a významná zařízení, záplavová území
   a  území  určená  k rozlivům povodní, popis jednotlivých toků, rybníků,
   vodních nádrží, odvodňovacích a závlahových staveb apod.)

   d)  přírodu  a  krajinu  (podmínky  pro  posílení  ekologické stability
   krajiny  a  pro  zajištění  funkčního stavu vymezeného územního systému
   ekologické   stability,  výskyt  zvláště  chráněných  druhů  a  cenných
   biotopů, apod.),

   5) vyhodnocení shromážděných podkladů

   a) katastru nemovitostí

   b)  podmínek  správních  úřadů  a  dotčených  podniků  a  právnických a
   fyzických osob

   c) územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů

   d)  projektové  dokumentace  zpracované  v  zájmovém  území  (posouzení
   využitelnosti dřívější dokumentace),

   6)  v  případě  potřeby  vektorizace  mapy  katastru  nemovitostí a map
   dřívějších evidencí.

   V.

   Zeměměřické práce a dokumentace k určení obvodu pozemkových úprav

   Zeměměřické  práce  a  dokumentace  k  určení  obvodu pozemkových úprav
   obsahují:

   1)  podrobné  zaměření  polohopisu,  popřípadě  i  výškopisu (technická
   zpráva,  zápisníky  podrobného  měření,  protokoly  o výpočtech, seznam
   souřadnic  pomocných podrobných bodů, mapa podrobného měření vyhotovená
   ve  vhodném  měřítku  dohodnutém  s  katastrálním  úřadem);  s výjimkou
   technické zprávy a mapy se vše předává pouze v digitální podobě,

   2) výpočet výměry obvodu pozemkových úprav ze souřadnic, výpočet výměry
   podle  katastru  nemovitostí a výpočet opravného koeficientu podle § 10
   odst. 5,

   3) přehled pozemků podle parcelních čísel v obvodu pozemkových úprav, z
   toho  pozemků  řešených  (směňovaných)  a  neřešených,  u  kterých bude
   provedena pouze obnova souboru geodetických informací,

   4)  dokumentaci  ke  změně  hranic katastrálního území zpracované podle
   katastrální  vyhlášky,  pokud  k  ní  dochází,  a  předává se v termínu
   sjednaném s katastrálním úřadem.

   VI. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

   Dokumentace obsahuje:

   1) abecední rejstřík vlastníků pozemků s uvedením údajů podle § 5 odst.
   2 zákona a čísla listu vlastnictví,

   2)  seznam  čísel  listů vlastnictví s uvedením údajů podle § 5 odst. 2
   zákona,

   3) seznam pozemků podle parcelních čísel s uvedením listů vlastnictví v
   obvodu pozemkových úprav,

   4)  výpisy  z  listu  vlastnictví (na nosiči dohodnutém mezi pozemkovým
   úřadem a zpracovatelem),

   5)  přehled  pozemků  s  věcným  břemenem,  zástavním právem, popřípadě
   předkupním  právem  (§  11  odst.  13 zákona), pokud taková věcná práva
   existují,

   6)   seznam  pozemků  s  chráněnými  zájmy  podle  zvláštních  předpisů
   evidovaných v obvodu pozemkových úprav (§ 3 odst. 3 zákona), které jsou
   vymezeny  příslušnými  správními úřady na základě vyrozumění o zahájení
   pozemkových úprav,

   7) soupis (bilanci) nároků (příloha č. 2),

   8)  doklady  o  jednání  s vlastníky pozemků týkající se řešení pozemků
   podle § 9 odst. 16 zákona,

   9) potvrzení obecního úřadu o vyložení soupisu nároků,

   10)  doklady  o  doručení  soupisu nároků známým vlastníkům a doklady o
   projednání námitek vlastníků k tomuto soupisu,

   11)  mapu  vlastnických  vztahů  v  obvodu pozemkových úprav v měřítku,
   které  umožní  čitelnost  tohoto  grafického  podkladu. Mapa může být v
   případě  řešeného  území  velkého  rozsahu  zobrazena na více listech s
   přílohou  kladu  těchto  listů  a musí být potvrzena a podepsána osobou
   oprávněnou k projektování pozemkových úprav,

   12) doklady o dohledávání neznámých vlastníků.

   7.

   Plán společných zařízení

   Plán společných zařízení obsahuje:

   1) technickou zprávu:

   a) úvodní část (výchozí podklady, účel a přehled navrhovaných opatření,
   zásady   zpracování  plánu  společných  zařízení,  zohlednění  podmínek
   stanovených správními úřady),

   b)  opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (zásady návrhu dopravního
   systému   a   jeho  projednávání,  kategorizace  a  základní  parametry
   prostorového  uspořádání hlavních a vedlejších cest, objekty a zařízení
   dotčené návrhem cestní sítě, přehled cestní sítě),

   c) protierozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu (přehled
   navrhovaných  opatření  proti vodní erozi a posouzení jejich účinnosti,
   navrhovaná  opatření  proti  větrné  erozi,  přehled  dalších  opatření
   navrhovaných   k   ochraně   půdy);  současný  stav  i  případný  návrh
   protierozních  opatření  posouzený  na  základě výpočtu průměrné ztráty
   půdy  a  jeho  porovnání  s  přípustnou hodnotou ztráty půdy stanovenou
   podle hloubky půdního profilu,

   d)  vodohospodářská  opatření  (zejména opatření navrhovaná ke zlepšení
   vodních  poměrů  a  zlepšení  hospodaření  s  vodou  jako jsou opatření
   zadržení  nebo  odvádění  povrchových  vod  z  území,  k  ochraně  před
   povodněmi,  k  ochraně  povrchových a podzemních vod, k ochraně vodních
   zdrojů,  opatření  u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb
   sloužících  k  závlaze  a odvodnění pozemků a ke kompenzaci negativních
   dopadů  melioračních  staveb  na  vodní režim), včetně posouzení jejich
   účinnosti na změnu odtokových parametrů,

   e) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, posílení ekologické
   stability  krajiny  a  biodiverzity  (zejména  skladebné části územního
   systému  ekologické  stability  určené  k  realizaci a návrh opatření k
   zajištění jejich plné funkce).

   Navrhovaná   společná  zařízení  se  doplňují  podle  potřeby  výpočty,
   popřípadě  nezbytným  rozsahem  technického  řešení  za  účelem  určení
   potřebné výměry půdy pro dané opatření.

   2)  přehled  o  výměře  pozemků  potřebné pro společná zařízení (v ha s
   přesností na 4 desetinná místa):

   a)  výměra  pozemků  potřebná  pro  společná  zařízení  celkem a z toho
   výměra, která přejde spolu se společným zařízením

   aa) do vlastnictví obce

   ab) do vlastnictví jiných osob (§ 12 odst. 4 zákona)

   b)  výměra,  kterou  se  na  celkové  potřebě  výměry půdy pro společná
   zařízení (§ 9 odst. 17 zákona) podílí

   ba)  stát  (z  toho  výměra získaná v průběhu pozemkových úprav výkupem
   nebo darem)

   bb) obec

   bc) ostatní vlastníci půdy,

   3)  soupis  změn  druhů pozemků (stav podle KN, skutečný stav, navržený
   stav)

   a) přehledová tabulka

   b) grafické vyjádření,

   4)  doklady  o  projednání  návrhu  plánu  společných zařízení a studii
   posouzení  širších  územních  vazeb a specifických podmínek, pokud bylo
   pozemkovým úřadem zadáno její vypracování,

   5) grafické přílohy

   a) přehledná mapa 1:10000,

   b) mapa erozního ohrožení 1:5000 - 1:10000 (současný a navržený stav),

   c)  mapa  plánu  společných  zařízení s výškopisným obsahem 1:2000 nebo
   1:5000

   d)  schválená  mapa  plánu společných zařízení orazítkovaná a podepsaná
   zástupcem  obce  s  uvedením  data  schválení plánu společných zařízení
   zastupitelstvem obce;
   měřítko  a  počet  mapových  listů  se  volí  podle velikosti a hustoty
   zakreslovaných prvků;

   6)  doklad o předložení zpracovaného plánu společných zařízení dotčeným
   správním úřadům.

   VII.

   Návrh nového uspořádání pozemků

   Návrh obsahuje:

   1)  soupis (bilanci) pozemků vlastníků podle návrhu nového uspořádání a
   jejich porovnání s nárokem s ohledem na přiměřenost podle § 10 zákona a
   vyjádření vlastníka k návrhu (příloha č. 3),

   2) seznam nových pozemků podle parcelních čísel,

   3) seznam listů vlastnictví v obvodu pozemkových úprav,

   4)   seznam  pozemků  s  chráněnými  zájmy  podle  zvláštních  předpisů
   evidovaných  v obvodu pozemkových úprav, vymezené příslušnými správními
   úřady,

   5)  přehled  pozemků  s  věcnými  břemeny,  zástavním právem, popřípadě
   předkupním  právem  (§ 11 odst. 13 zákona), pokud takové pozemky jsou v
   obvodu pozemkových úprav,

   6) doklady o projednávání nového uspořádání pozemků s vlastníky,

   7)  tabulku obsahující přehled souhlasů/nesouhlasů vlastníků s návrhem,
   včetně vyhodnocení procent souhlasů,

   8)  potvrzení  o oznámení, kde a kdy byl návrh vystaven, doklady o jeho
   doručení  známým účastníkům a doklady o projednání námitek a připomínek
   k návrhu,

   9)  srovnávací  sestavení  pracovních  a  přidělených  parcelních čísel
   katastrálním úřadem s uvedením příslušného listu vlastnictví,

   10)  mapu  návrhu nového uspořádání pozemků v obvodu pozemkových úprav;
   mapa  může  být  v  případě řešeného území velkého rozsahu zobrazena na
   více  listech  s  přílohou  kladu  těchto listů a s potvrzením obecního
   úřadu  o  jejím  vystavení  a s potvrzením a podpisem osoby oprávněné k
   projektování  pozemkových  úprav.  V  této mapě se uvádí parcelní čísla
   přidělená katastrálním úřadem,

   11) seznam pozemků dotčených poznámkou podle § 9 odst. 13 zákona.

   IX.

   Ostatní  grafické  přílohy,  které  nejsou  součástí  plánu  společných
   zařízení

   Ostatní grafické přílohy obsahují:

   1) přehlednou mapu 1:10000 nebo 1:25000,

   2) mapu dřívější pozemkové evidence a mapu katastrální doplněnou o stav
   zjednodušené  evidence pozemků nebo soutisk mapy katastrální a dřívější
   pozemkové evidence s provedenou transformací na zaměřený stav,

   3)  mapu  bonitovaných  půdně  ekologických  jednotek  upřesněnou podle
   zaměřeného skutečného stavu.

   X.

   Dokladová část

   1)  Dokladová část obsahuje veškeré doklady, týkající se průběhu řízení
   (např.  doklad  o  zahájení  řízení, zápis z úvodního jednání, zápis ze
   závěrečného  jednání,  doklady  o  doručování,  protokoly  o  jednání s
   účastníky řízení, usnesení, rozhodnutí).

   2)  Veškerá  dokumentace odevzdaná zpracovatelem pozemkovému úřadu bude
   archivována  v  originále.  Jednotlivé  listy  této  dokumentace  budou
   orazítkovány  kulatým  razítkem  osoby  úředně oprávněné k projektování
   pozemkových  úprav  a  touto  osobou  podepsány.  Pokud  jsou vytvořeny
   soubory  dokumentů,  zajištěné  tak,  aby jednotlivé listy nebyly volně
   oddělitelné,   bude   kulatým   razítkem   osoby   úředně  oprávněné  k
   projektování pozemkových úprav a jejím podpisem opatřena titulní strana
   tohoto  souboru  dokumentů. Obdobně se postupuje i v případě grafických
   podkladů.

   Příloha 2

   Soupis nároků

   vzor
   Příloha 3

   Soupis nových pozemků

   vzor

   Příloha 4

   Vysvětlivky ke vzoru soupisu nároků a soupisu nových pozemků

   1.   Vzory   tabulek  jsou  závazné  z  hlediska  obsahu  a  rozmístění
   jednotlivých   údajů,   grafické  vyjádření  je  orientační  a  lze  je
   přizpůsobit např. s ohledem na programové vybavení.

   2. V označení pozemkových úprav v záhlaví se uvede forma a název.

   3.  V  kolonce "podíl" se uvádí výše spoluvlastnického podílu (ve formě
   zlomku),  případně  zkaratky  např.  SJM.  Ve  vysvělivkách se vysvětlí
   význam.

   4.   V   označení  parcely  se  uvádí  zkratka  KN,  PK,  GP,  atd;  ve
   vysvětlivkách se vysvětlí význam.

   5.  Jestliže  dojede  k reálnému rozdělení pozemku, uvede se v poznámce
   soupisu nároků text "reálné dělení" a v soupisu nových pozemků se uvede
   v poznámce text "Převod z LV..."

   6.  Pokud  se  vyskytuje  v  rámci  jedné  parcely  více  BPEJ, nejde o
   rozdělení  pozemků;  k danému číslu parcely se uvedou v části „ocenění"
   údaje v potřebném počtu dalších řádků.

   7.  Druh pozemku v soupisu nároků se uvádí dle stavu KN, pokud není při
   zaměření  zjištěn  stav  jiný.  U pozemků dotčených § 3 odst. zákona se
   uvede druh pozemku dle stavu KN.

   Není-li  stav  v  KN  uveden, např. u pozemků ve zjednodušené evidenci,
   uvádí  se  stav  dle  zaměření.  Druh  pozemku v soupisu nových pozemků
   vyplývá ze schváleného návrhu.

   8. Pokud vlastník ocenění dřevin rostoucích mimo les požaduje, uvede se
   ve  sloupci  "druh"  existence  těchto  dřevin  např. označením "nálet,
   solitéra".

   9.  Tabulka  „Pozemky  mimo  obvod pozemkových úprav" se zařazuje podle
   potřeby.

   10. V řádku „Součet výměr podle druhu pozemků" se uvádějí vždy pouze ty
   druhy  pozemků,  které  se  na daném LV vyskytují, a to za sebou, např.
   orná  půda  ....  m2., chmelnice ... m2, vinice ... m2, zahrady ... m2,
   atd.

   11.  V  soupisu  nároků se ve sloupci "Další údaje" u dotčených pozemků
   uvede  příslušné  ustanovení  zákona (např. § 3 odst. 3), přičemž věcná
   břemena,  zástavní  práva  apod.  lze označit v tabulce zkratkou, příp.
   číselným kódem, a uvést ve "vysvětlivkách" jednotlivě podle potřeby.

   12.  V soupisu nároků, kde je obsažen pozemek, jehož vlastník není znám
   a  o  jehož  výměru se zvýší nárok státu se ve sloupci "poznámka" uvede
   text "§ 9 odst. 16 zákona".

   13. V soupisu nových pozemků se ve sloupci "poznámka" uvede u dotčených
   pozemků text "agrotechnické/organizační opatření".

   14.  V  případě,  že  spoluvlastníci  souhlasí s uhrazením rozdílu ceny
   přesahující  kriterium  4%,  uvede  se  alikvotní část ceny vztažená ke
   každému spoluvlastnickému podílu samostatně.

   15.  V  rámci  poznámek a vysvětlivek je možné uvádět dle potřeby další
   informace.


   1)  Zákon  č.  256/2013  Sb.,  o  katastru  nemovitostí České republiky
   (katastrální zákon).

   2)  Například  zákon č. 142/1947 Sb., o revisi první pozemkové reformy,
   zákon č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě.

   3)  §  2  vyhlášky  č.  327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika
   bonitovaných  půdně  ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a
   aktualizaci.

   4)  Zákon  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním řádu
   (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

   5)  Vyhláška  č.  357/2013  Sb.,  o  katastru  nemovitostí (katastrální
   vyhláška).

   6)  §  18  odst.  2  zákona  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád, ve znění
   pozdějších předpisů.

   7)  Vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s
   přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění
   pozdějších předpisů.

   8) § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.