Nové předpisy

Vyhláška Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí č. 49/2014 Sb.

   49/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA

   ze dne 24. března 2014,

   kterou  se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro
   zvládání povodňových rizik

   Ministerstvo  zemědělství  a  Ministerstvo  životního prostředí stanoví
   podle  § 25 odst. 2 a § 26 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
   změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.:

   Čl. I
   Vyhláška  č.  24/2011  Sb.,  o  plánech  povodí  a plánech pro zvládání
   povodňových rizik, se mění takto:

   1.  V  §  4  odst.  1  se  na  konci  textu  písmene  j) doplňují slova
   „zohledňující   osvědčené   postupy,  včetně  osvědčených  ekologických
   postupů  a  nejlepších dostupných technik stanovených v jiných právních
   předpisech^17),“.

   Poznámka pod čarou č. 17 zní:

   „17)  Například  příloha  č.  3  zákona  č.  76/2002 Sb., o integrované
   prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a
   o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  integrované prevenci), ve znění
   zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 69/2013 Sb.“.

   2. V § 17 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slova „být navrhována,“
   vkládají  slova  „pokud nebude ovlivněno dosažení cílů ochrany vod jako
   složky  životního  prostředí  přijatých  pro daný útvar podzemní vody v
   plánu povodí a“.

   3. V § 17 odst. 4 písmeno e) zní:

   „e)  vtláčení  zemního  plynu nebo zkapalněného ropného plynu (LPG) pro
   účely  skladování  do  geologických  struktur  pro zajištění zásobování
   plynem,  existuje-li veřejný zájem na tomto zásobování a pokud vtláčení
   je  prováděno  tak,  aby  se  zamezilo  ohrožení  jakosti souvisejících
   podzemních vod,“.

   4.  V § 17 odst. 5 se slova „§ 4 odst. 2 písm. k)“ nahrazují slovy „§ 4
   odst. 1 písm. k)“.

   Čl. II
   Účinnost

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2014.

   Ministr zemědělství:
   Ing. Jurečka v. r.

   Ministr životního prostředí:
   Mgr. Brabec v. r.