Nové předpisy

Vyhláška č. 2/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů

   2/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA

   ze dne 20. prosince 2013,

   kterou  se  mění  vyhláška  č.  352/2004  Sb.,  o  provozní a technické
   propojenosti  evropského  železničního  systému,  ve  znění  pozdějších
   předpisů

   Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.,
   o  dráhách,  ve  znění  zákona  č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb.,
   zákona  č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb.
   a zákona č. 134/2011 Sb.:

   Čl. I

   Vyhláška   č.   352/2004  Sb.,  o  provozní  a  technické  propojenosti
   evropského  železničního  systému,  ve znění vyhlášky č. 377/2006 Sb. a
   vyhlášky č. 326/2011 Sb., se mění takto:

   1.  Na  konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Komise
   2013/9/EU  ze  dne 11. března 2013, kterou se mění příloha III směrnice
   Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního
   systému ve Společenství.“.

   2. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:

   „§ 12a

   Přístupnost

   (1)  Subsystémy  infrastruktura,  kolejová vozidla, provozování dráhy a
   organizování  drážní  dopravy  a  telematika  v osobní dopravě zahrnují
   opatření  k  předcházení  a  odstraňování  překážek  v přístupu osob se
   zdravotním  postižením a osob se sníženou schopností pohybu a orientace
   k přepravním službám pro přepravu osob a zajišťují jejich rovný přístup
   k těmto službám.

   (2) Požadavky podle odstavce 1 musí být pro subsystémy infrastruktura a
   kolejová   vozidla   splněny  v  souladu  s  technickými  specifikacemi
   interoperability   při   jejich  návrhu,  konstrukci,  údržbě,  obnově,
   modernizaci  a  provozu.  V  případě  subsystému  provozování  dráhy  a
   organizování drážní dopravy jsou požadavky podle odstavce 1 obsaženy ve
   vnitřních předpisech provozovatele dráhy a dopravce.“.

   Čl. II

   Účinnost

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

   Ministr:

   Žák v. r.