Nové předpisy

Vyhláška č. 4/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

   4/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA

   ze dne 2. ledna 2014,

   kterou  se  mění  vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o
   jednacím   řádu  státního  zastupitelství,  zřízení  poboček  některých
   státních  zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními
   čekateli, ve znění pozdějších předpisů

   Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40 zákona č. 283/1993 Sb., o
   státním  zastupitelství,  ve  znění  zákona  č.  14/2002 Sb., zákona č.
   192/2003 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb.:

   Čl. I

   Změna jednacího řádu státního zastupitelství

   Vyhláška  č.  23/1994  Sb.,  o  jednacím  řádu státního zastupitelství,
   zřízení  poboček  některých  státních  zastupitelství a podrobnostech o
   úkonech  prováděných  právními  čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997
   Sb.,  vyhlášky  č.  218/1998 Sb., vyhlášky č. 311/2000 Sb., vyhlášky č.
   183/2001  Sb.,  vyhlášky  č.  468/2001  Sb.,  vyhlášky  č. 88/2005 Sb.,
   vyhlášky č. 252/2007 Sb., vyhlášky č. 7/2010 Sb. a vyhlášky č. 462/2011
   Sb., se mění takto:

   1. V § 10 odst. 2 se slova „Obvodního státního zastupitelství pro Prahu
   1“   nahrazují   slovy   „krajského   státního   zastupitelství,  jehož
   příslušnost se určí podle § 12, 14 a 16“.

   2.  V § 10 odst. 3 se slova „Městského státního zastupitelství v Praze“
   nahrazují slovy „vrchního státního zastupitelství“.

   3. V § 15 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

   „(2) K výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení ve
   věcech  trestných  činů  podílnictví  podle  §  214 trestního zákoníku,
   podílnictví  z  nedbalosti  podle  § 215 trestního zákoníku, legalizace
   výnosů  z  trestné činnosti podle § 216 trestního zákoníku a legalizace
   výnosů  z  trestné činnosti z nedbalosti podle § 217 trestního zákoníku
   je  příslušný státní zástupce vrchního státního zastupitelství, v jehož
   obvodu  je  nižší  státní  zastupitelství,  které by bylo jinak ve věci
   příslušné,  jestliže  zdrojovým  trestným  činem je některý z trestných
   činů uvedených v odstavci 1.“.

   Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

   4. V § 15 odst. 3 se slova „v odstavci 1“ nahrazují slovy „v odstavcích
   1  a  2“  a  slova  „a  k  úkonům  před zahájením trestního stíhání“ se
   zrušují.

   5.  V  §  15 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Dojde-li k vyloučení
   věci  ze  společného  řízení  a  u  takové  věci  dále není příslušnost
   vrchního  státního  zastupitelství  dána  podle odstavce 1 nebo 2, může
   vrchní státní zastupitelství s předchozím souhlasem nejvyššího státního
   zástupce  rozhodnout  o  tom,  že  je  příslušné  k  výkonu  dozoru nad
   zachováváním  zákonnosti  v  přípravném  řízení i v této věci, jinak je
   povinno  věc  neprodleně  postoupit věcně a místně příslušnému státnímu
   zastupitelství.“.

   6.  V  §  15  odst.  4 se slova „v odstavcích 1 a 2“ nahrazují slovy „v
   odstavcích 1 až 3“.

   7.  V § 20 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce
   1.

   8. V § 27 odstavec 3 zní:

   „(3)  Státní  zástupce je v rámci pracovní pohotovosti (dosažitelnosti)
   povinen zabezpečit i plnění úkolů státního zastupitelství v souvislosti
   s  přípravným  řízením  konaným Generální inspekcí bezpečnostních sborů
   nebo  v  souvislosti  s  vyšetřováním a zkráceným přípravným řízením ve
   věcech  trestných  činů  příslušníků  Generální inspekce bezpečnostních
   sborů,  příslušníků  Bezpečnostní  informační služby, příslušníků Úřadu
   pro zahraniční styky a informace, příslušníků Vojenského zpravodajství,
   příslušníků Vojenské policie a zaměstnanců České republiky zařazených k
   výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů (§ 10); za tímto
   účelem   jsou   státní  zástupci  zařazení  do  dosažitelnosti  povinni
   poskytovat  si  účinnou  pomoc.  Vykoná-li  takový úkon státní zástupce
   jiného  státního zastupitelství než státního zastupitelství příslušného
   k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení konaném
   Generální  inspekcí  bezpečnostních  sborů  nebo  k  řízení o trestných
   činech příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů, příslušníků
   Bezpečnostní  informační služby, příslušníků Úřadu pro zahraniční styky
   a informace, příslušníků Vojenského zpravodajství, příslušníků Vojenské
   policie  a  zaměstnanců  České  republiky  zařazených  k výkonu práce v
   Generální  inspekci  bezpečnostních sborů, neprodleně poté postoupí věc
   věcně  i  místně  příslušnému státnímu zastupitelství k dalšímu řízení.
   Stejnopis  rozhodnutí či návrhu nebo jiného opatření, které v této věci
   takový  státní  zástupce  učinil,  zašle  současně  na  vědomí státnímu
   zástupci, jenž je příslušný k výkonu dozoru v těchto věcech.“.

   9. V § 46 odstavce 1 a 2 znějí:

   „(1)  Státní  zastupitelství,  které bylo ve věci činné, může z vlastní
   iniciativy   nebo  krajské  státní  zastupitelství  může  z  iniciativy
   okresního  státního  zastupitelství  přezkoumat  trestní  věc, ve které
   vzniknou  pochybnosti  o  zákonnosti pravomocného rozhodnutí soudu nebo
   státního  zástupce nebo řízení mu předcházejícího, a to v rozsahu § 40,
   bez  omezení uvedeného v jeho druhé větě, nestanoví-li zvláštní předpis
   jinak.

   (2)  Vyšší  státní  zastupitelství  mohou  provést z vlastní iniciativy
   přezkumné  řízení  i ve věcech, v nichž jsou k přezkumnému řízení jinak
   příslušná nižší státní zastupitelství.“.

   Čl. II

   Přechodné ustanovení

   Ve  věcech  uvedených  v  §  10 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 23/1994 Sb., ve
   znění  účinném  do  nabytí  účinnosti  této vyhlášky, se řízení dokončí
   podle dosavadních právních předpisů.

   Čl. III

   Účinnost

   Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

   Ministryně:

   Mgr. Benešová v. r.