Nové předpisy

Vyhláška č. 6/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 111/2013 Sb., o stanovení požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci

   6/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA

   ze dne 9. ledna 2014,

   kterou  se  mění  vyhláška  č.  111/2013  Sb., o stanovení požadavků na
   vytvoření   pracovních   postupů   pro   zajištění  systému  jakosti  a
   bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci

   Ministerstvo  zdravotnictví  stanoví  podle  §  25  odst.  4  zákona č.
   285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o
   změně  některých  zákonů  (transplantační  zákon),  ve  znění zákona č.
   44/2013 Sb.:

   Čl. I

   Vyhláška č. 111/2013 Sb., o stanovení požadavků na vytvoření pracovních
   postupů  pro  zajištění  systému  jakosti a bezpečnosti lidských orgánů
   určených k transplantaci, se mění takto:

   1.  Na  konci  poznámky  pod  čarou  č.  1  se doplňuje věta „Prováděcí
   směrnice  Komise  2012/25/EU  ze  dne  9. října 2012, kterou se stanoví
   informační  postupy pro výměnu lidských orgánů určených k transplantaci
   mezi členskými státy.“.

   2. V § 3 odst. 2 písm. a) bod 3 zní:

   „3.  identifikaci  orgánu  v rozsahu anatomický popis, anatomický název
   orgánu,  případně jeho poloha v těle vlevo nebo vpravo, a údaj, zda jde
   o  celý  orgán  nebo  část  orgánu  s  upřesněním  laloku nebo segmentu
   orgánu,“.

   3. V § 3 odst. 2 se na konci písmene a) doplňuje bod 5, který zní:

   „5.  identifikaci  transplantačního  centra, ve kterém byla uskutečněna
   transplantace,  v  rozsahu  název, adresa a kontaktní telefonní číslo a
   datum transplantace a“.

   4. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:

   „(3)  Pro  zajištění  sledovatelnosti  v  případě  výměny  orgánů  mezi
   členskými  státy  musí  být  vytvořeny  pracovní  postupy pro předávání
   informací podle odstavců 1 a 2. Koordinační středisko transplantací při
   předávání  těchto informací příslušnému orgánu nebo pověřenému subjektu
   členského  státu,  s  nímž se orgán vyměňuje, dále poskytne informace o
   jedinečném identifikačním čísle darování nebo jedinečném identifikačním
   čísle  příjemce,  kterým  se  rozumí  číslo vygenerované při registraci
   příjemce  v Koordinačním středisku transplantací. Nebyl-li orgán použit
   k  transplantaci,  předávají se také informace o jeho konečném použití.
   Pro  účely  výměny  orgánů  mezi  členskými  státy se rodné číslo dárce
   neuvádí.“.

   5. V § 4 odstavec 3 zní:

   „(3)  Při  vytvoření  pracovních postupů, pokud byla uskutečněna výměna
   orgánů mezi členskými státy, se

   a)  pro  případ  zjištění  závažných  nežádoucích účinků nebo závažných
   nežádoucích reakcí odstavec 2 použije obdobně, nebo

   b)  v  případě  zjištění  závažných  nežádoucích  účinků nebo závažných
   nežádoucích   reakcí   pro   účely   předávání  informací  Koordinačním
   střediskem  transplantací  příslušnému  orgánu nebo pověřenému subjektu
   členského  státu,  s  nímž  byla  výměna  uskutečněna,  zajistí  takové
   postupy, aby

   1.  hlášení  o těchto účincích nebo reakcích obsahovalo údaje v rozsahu
   podle části A a části C bodu I přílohy k této vyhlášce a

   2. závěrečné hlášení o těchto událostech nebo reakcích obsahovalo údaje
   v rozsahu podle části C bodu II přílohy k této vyhlášce.“.

   6. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

   „§ 4a

   Společné  pracovní  postupy  pro  zajištění sledovatelnosti a hlášení o
   závažných  nežádoucích  účincích  a  závažných  nežádoucích  reakcích v
   případě výměny orgánů mezi členskými státy

   Společné  pracovní  postupy  pro  zajištění sledovatelnosti a hlášení o
   závažných  nežádoucích  účincích  a závažných nežádoucích reakcích musí
   být vytvořeny tak, aby v případě výměny orgánů mezi členskými státy

   a) byly informace předávány

   1. bezodkladně,

   2. písemně v elektronické podobě nebo faxem a

   3. v naléhavých případech ústní formou s tím, že následně budou předány
   v písemné formě,

   b) informace

   1.  byly  napsány  v  jazyce  srozumitelném  odesílateli  i adresátovi,
   není-li  takový jazyk, v jazyce vzájemně dohodnutém nebo, nedohodnou-li
   se, v jazyce anglickém,

   2. byly zaznamenávány a mohly být na vyžádání poskytnuty a

   3. přijaté adresátem byly jejich odesílateli potvrzeny,

   c) informace obsahovaly

   1. datum a čas předání,

   2. kontaktní údaje osoby odpovědné za předání a

   3.   upozornění:  „Obsahuje  osobní  údaje.  Musí  být  chráněno  proti
   neoprávněnému sdělení nebo přístupu.“ a

   d)  Koordinační  středisko transplantací bylo schopno nepřetržitě řešit
   naléhavé   situace   a   bezodkladně   přijímat   a  předávat  potřebné
   informace.“.

   7. V příloze části A bod 3 zní:

   „3. Datum a čas oznámení (rok/měsíc/den/hodina/minuta)“.

   8. V příloze části A bod 8 zní:

   „8.    Datum    a    čas   závažné   nežádoucí   reakce   nebo   účinku
   (rok/měsíc/den/hodina/minuta)“.

   9. Na konci přílohy se doplňuje část C, která zní:

   „ČÁST C

   I.  Při výměně orgánů mezi členskými státy obsahuje hlášení o závažných
   nežádoucích  účincích  nebo  závažných  nežádoucích  reakcích a hlášení
   opatření  pro  jejich řešení kromě náležitostí uvedených v části A tyto
   informace:

   1. členský stát podávající hlášení,

   2.  identifikační číslo zprávy: země (ISO) a vnitrostátní identifikační
   číslo hlášení udělené Koordinačním střediskem transplantací,

   3.  kontaktní  údaje  Koordinačního  střediska transplantací: telefonní
   číslo, e-mail a případně fax,

   4.  transplantační  centrum  podávající  hlášení, jeho telefonní číslo,
   e-mail, popřípadě fax,

   5. členský stát, v němž byl orgán odebrán,

   6. jedinečné identifikační číslo darování,

   7. všechny členské státy, do nichž byly orgány odeslány, jsou-li známy,

   8. jedinečné identifikační číslo příjemce,

   9.  datum  a  čas  nástupu  závažného  nežádoucího  účinku nebo závažné
   nežádoucí reakce (rok/měsíc/den/hodina/minuta) a

   10. okamžitá opatření, která byla přijata nebo navržena.

   Hlášení se příslušnému orgánu nebo pověřenému subjektu členského státu,
   s  nímž  byla  výměna  uskutečněna,  předává  neprodleně; pokud byly po
   předání   hlášení  zjištěny  další  související  informace,  jsou  tyto
   informace předány též neprodleně.

   II. Při výměně orgánů mezi členskými státy obsahuje závěrečné hlášení o
   závažných nežádoucích účincích nebo závažných nežádoucích reakcích tyto
   informace:

   1. členský stát podávající hlášení,

   2.  identifikační číslo zprávy: země (ISO) a vnitrostátní identifikační
   číslo hlášení udělené Koordinačním střediskem transplantací,

   3.  kontaktní  údaje  Koordinačního  střediska transplantací: telefonní
   číslo, e-mail, popřípadě fax,

   4. datum a čas hlášení,

   5. identifikační číslo první zprávy,

   6. popis případu,

   7. dotčené členské státy,

   8. výsledek šetření a konečný závěr,

   9. přijatá preventivní a nápravná opatření a

   10. závěr včetně následných opatření, jsou-li požadována.

   Závěrečné  hlášení  se  příslušnému  orgánu  nebo  pověřenému  subjektu
   členského státu, s nímž byla výměna uskutečněna, předává po shromáždění
   příslušných informací od všech dotčených členských států zpravidla do 3
   měsíců  po  prvním  hlášení  závažného  nežádoucího účinku nebo závažné
   nežádoucí reakce všem příslušným orgánům dotčených členských států.“.

   Čl. II

   Účinnost

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. dubna 2014.

   Ministr:

   MUDr. Holcát, MBA, v. r.