Nové předpisy

Vyhláška č. 7/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2013 Sb., o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)

   7/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA

   ze dne 9. ledna 2014,

   kterou  se mění vyhláška č. 114/2013 Sb., o stanovení bližších podmínek
   posuzování  zdravotní  způsobilosti  a  rozsahu vyšetření žijícího nebo
   zemřelého  dárce  tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o
   zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)

   Ministerstvo  zdravotnictví stanoví podle § 6 odst. 5, § 10 odst. 7 a §
   11   odst.   3   zákona   č.  285/2002  Sb.,  o  darování,  odběrech  a
   transplantacích   tkání   a   orgánů   a   o   změně  některých  zákonů
   (transplantační  zákon),  ve  znění  zákona č. 296/2008 Sb. a zákona č.
   44/2013 Sb.:

   Čl. I

   Vyhláška  č.  114/2013  Sb.,  o  stanovení bližších podmínek posuzování
   zdravotní  způsobilosti  a  rozsahu  vyšetření  žijícího nebo zemřelého
   dárce  tkání  nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní
   způsobilosti  dárce  tkání  a  orgánů pro účely transplantací), se mění
   takto:

   1.  V  §  3  odst.  2  se poslední věta nahrazuje větami „Má-li dojít k
   výměně  orgánu  mezi  členskými  státy, jsou informace o charakterizaci
   dárce  a  orgánu^4)  v rozsahu podle věty první elektronicky nebo faxem
   předány    prostřednictvím    Koordinačního   střediska   transplantací
   příslušnému  orgánu nebo pověřenému subjektu členského státu, s nímž má
   být  výměna  orgánu  provedena.  Jestliže  při předání informací nebyly
   některé  informace  o  charakterizaci  dárce a orgánu k dispozici, jsou
   dodatečně   zjištěné   informace  bezodkladně  předány  prostřednictvím
   Koordinačního   střediska   transplantací   příslušnému   orgánu   nebo
   pověřenému  subjektu  členského  státu,  s  nímž  má  být výměna orgánu
   provedena.  Dodatečně zjištěné informace lze předat též prostřednictvím
   transplantačního  centra přímo transplantačnímu centru členského státu,
   s  nímž  má  být  orgán vyměněn. V případě postupu podle věty čtvrté se
   kopie   dodatečných   informací  předává  též  Koordinačnímu  středisku
   transplantací.“.

   Poznámka pod čarou č. 4 zní:

   „4) Článek 5 prováděcí směrnice Komise 2012/25/EU ze dne 9. října 2012,
   kterou  se  stanoví  informační  postupy  pro  výměnu  lidských  orgánů
   určených k transplantaci mezi členskými státy.“.

   2. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky
   pod čarou č. 5 zní:

   „(3)   Při   předávání   informací  o  charakterizaci  dárce  a  orgánu
   předávaných  mezi členskými státy se použijí pracovní postupy vytvořené
   podle  §  4a  vyhlášky  upravující  požadavky  na  pracovní postupy pro
   zajištění  systému  jakosti  a  bezpečnosti  lidských orgánů určených k
   transplantaci^5).

   5)  Vyhláška  č.  111/2013  Sb.,  o  stanovení  požadavků  na vytvoření
   pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských
   orgánů určených k transplantaci, ve znění vyhlášky č. 6/2014 Sb.“.

   Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

   3. V § 5 písm. a) se slova „je chování jejich rodičů spojeno“ nahrazují
   slovy „vyrůstají v prostředí spojeném“.

   Čl. II

   Účinnost

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. dubna 2014.

   Ministr:

   MUDr. Holcát, MBA, v. r.