Nové předpisy

Vyhláška č. 8/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů

   8/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA

   ze dne 10. ledna 2014,

   kterou  se  mění  vyhláška  č.  185/2009 Sb., o oborech specializačního
   vzdělávání    lékařů,   zubních   lékařů   a   farmaceutů   a   oborech
   certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů

   Ministerstvo  zdravotnictví  stanoví  podle  § 37 odst. 1 písm. a) a g)
   zákona  č.  95/2004  Sb.,  o  podmínkách  získávání  a uznávání odborné
   způsobilosti  a  specializované  způsobilosti  k  výkonu zdravotnického
   povolání  lékaře,  zubního  lékaře  a  farmaceuta,  ve  znění zákona č.
   189/2008 Sb.:

   Čl. I
   Vyhláška  č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů,
   zubních  lékařů  a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění
   vyhlášky č. 361/2010 Sb. a vyhlášky č. 286/2013 Sb., se mění takto:

   1. V § 2 odst. 2 se za slovo „interní“ vkládá slovo „neurochirurgický“.

   2.  V příloze č. 1 části I. LÉKAŘI se za bod 7 vkládá nový bod 8, který
   zní:

„ 8. dětská neurologie     dětský neurolog      5             neurologický nebopediatrický“.

   Dosavadní body 8 až 44 se označují jako body 9 až 45.

   3. V příloze č. 1 části I. LÉKAŘI bod 25 zní:

„ 25. neurochirurgie       neurochirurg         7             neurochirurgický“.

   4. V příloze č. 1 části I. LÉKAŘI bod 30 zní:

„30. otorinolaryngologie   otorinolaryngolog    5             otorinolaryngologický
     a chirurgie hlavy a
     krku“.

   5.  V  příloze  č.  1  části I. LÉKAŘI se za bod 33 vkládá nový bod 34,
   který zní:

„34. pracovní lékařství    pracovní lékař       4             interní nebo hygienický nebo
                                                              všeobecné praktické lékařství“.

   Dosavadní body 34 až 45 se označují jako body 35 až 46.

   6.  V příloze č. 2 části I. LÉKAŘI se za bod 4 vkládá nový bod 5, který
   zní:

„5. dětská gynekologie     dětský gynekolog     1“.

   Dosavadní body 5 až 51 se označují jako body 6 až 52.

   7. V příloze č. 2 části I. LÉKAŘI se bod 8 zrušuje.

   Dosavadní body 9 až 52 se označují jako body 8 až 51.

   8. V příloze č. 2 části I. LÉKAŘI se bod 43 zrušuje.

   Dosavadní body 44 až 51 se označují jako body 43 až 50.

   Čl. II
   Přechodná ustanovení

   1.  Lékaři zařazení ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky do vzdělávání
   do  nástavbového  oboru  dětská  neurologie  a  do  nástavbového  oboru
   pracovní  lékařství  podle  vyhlášky  č. 185/2009 Sb., ve znění účinném
   přede  dnem  nabytí  účinnosti  této vyhlášky, dokončí vzdělávání podle
   vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této
   vyhlášky.

   2.  Lékaři,  kteří  přede  dnem  nabytí účinnosti této vyhlášky získali
   specializovanou  způsobilost v oboru otorinolaryngologie podle vyhlášky
   č.  185/2009  Sb.,  ve  znění  účinném přede dnem nabytí účinnosti této
   vyhlášky, se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru
   otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku podle vyhlášky č. 185/2009
   Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

   3.  Lékaři, kteří po dni nabytí účinnosti této vyhlášky úspěšně dokončí
   atestační zkouškou specializační vzdělávání v oboru otorinolaryngologie
   podle  vzdělávacího  programu vydaného přede dnem nabytí účinnosti této
   vyhlášky, se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru
   otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku podle vyhlášky č. 185/2009
   Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

   4.  Lékaři,  kteří  jsou  přede  dnem  nabytí  účinnosti  této vyhlášky
   zařazeni   do   základního   kmene  chirurgického,  který  je  součástí
   základního  oboru  neurochirurgie, dokončí vzdělávání podle vyhlášky č.
   185/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

   Čl. III
   Účinnost

   Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

   Ministr:

   MUDr. Holcát, MBA, v. r.