Nové předpisy

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 31/13, ve věci návrhu na zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

   162/2014 Sb.
   NÁLEZ
   Ústavního soudu

   Jménem republiky

   Ústavní  soud  rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 31/13 dne 10. července 2014 v
   plénu  složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského (soudce zpravodaj) a
   soudců   Ludvíka   Davida,   Jaroslava   Fenyka,  Jana  Filipa,  Vlasty
   Formánkové,   Ivany  Janů,  Vladimíra  Kůrky,  Jana  Musila,  Vladimíra
   Sládečka,  Radovana  Suchánka,  Kateřiny  Šimáčkové,  Vojtěcha Šimíčka,
   Milady  Tomkové  a  Jiřího  Zemánka o návrhu skupiny 19 senátorů Senátu
   Parlamentu  České republiky, zastoupených prof. JUDr. Alešem Gerlochem,
   CSc. advokátem se sídlem Praha 2, Botičská 4, na zrušení § 35ba odst. 1
   písm.  a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č.
   500/2012  Sb.,  ve slovech "; daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1.
   lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění
   nebo  ze  zahraničního  povinného  pojištění stejného druhu", za účasti
   Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  České  republiky  a Senátu Parlamentu
   České  republiky  jako  účastníků  řízení a Ing. Marie Adámkové, právně
   zastoupené  JUDr.  Ondřejem Moravcem, Ph.D., advokátem se sídlem Hradec
   Králové, Resslova 1253, jako vedlejší účastnice řízení,

   takto:

   Ustanovení  §  35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z
   příjmů,  ve  znění  zákona  č.  500/2012  Sb.,  se ve slovech "; daň se
   nesnižuje  u  poplatníka,  který  k  1. lednu zdaňovacího období pobírá
   starobní  důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného
   pojištění stejného druhu" ruší dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

   Odůvodnění

   I.

   Shrnutí návrhu

   1.  Ústavní  soud obdržel dne 12. června 2013 návrh skupiny 19 senátorů
   Senátu  Parlamentu  České  republiky,  za  kterou  jedná  senátor JUDr.
   Miroslav  Antl,  (dále  jen „navrhovatel“) na zrušení ustanovení § 35ba
   odst.  1  písm.  a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
   zákona  č.  500/2012  Sb., ve slovech „; daň se nesnižuje u poplatníka,
   který   k   1.  lednu  zdaňovacího  období  pobírá  starobní  důchod  z
   důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného
   druhu“ (dále též jen „napadené ustanovení“). Podle navrhovatele je toto
   ustanovení, v jehož důsledku se na osoby v něm uvedené nevztahuje sleva
   na  dani z příjmů fyzických osob na poplatníka (tj. snížení této daňové
   povinnosti) ve výši 24 840 Kč, v rozporu s čl. 1, čl. 3 odst. 1, čl. 11
   odst.  1  a  5  a  čl.  26  Listiny  základních práv a svobod (dále jen
   „Listina“)  a  s  čl. 26 Mezinárodního paktu o občanských a politických
   právech (dále jen „Pakt“).

   2.    Navrhovatel    považuje   předmětné   opatření   za   nepřípustně
   diskriminační, protože staví osoby, jež mají vedle starobního důchodu i
   jiný  příjem  ve  smyslu  zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
   znění  pozdějších  předpisů,  do  nevýhodného  postavení  ve srovnání s
   ostatními  poplatníky  této  daně,  kteří  starobní  důchod nepobírají.
   Jakkoliv  souhlasí,  že  ukládání daní ve smyslu čl. 11 odst. 5 Listiny
   představuje legitimní zásah do vlastnického práva, tato legitimita není
   dána  jen  veřejným  zájmem  na  shromažďování finančních prostředků na
   zabezpečení  různých veřejných statků, nýbrž i požadavkem na rovnoměrné
   rozdělování  daňového  břemene.  Právě  v  tomto  směru  ovšem napadené
   ustanovení neobstojí z hlediska kritérií, která formuloval Ústavní soud
   ve  své judikatuře k přezkumu ústavnosti zákonné úpravy daní [konkrétně
   v  nálezu ze dne 21. dubna 2009 sp. zn. Pl. ÚS 29/08 (N 89/53 SbNU 125;
   181/2009  Sb.)],  a  to  z  hledisek  extrémní disproporcionality (tzv.
   rdousícího efektu) a neakcesorické a akcesorické rovnosti.

   3.  Pokud jde o první z uvedených hledisek, extrémní disproporcionalitu
   má  napadané  ustanovení  vykazovat  tím, že jím dochází ke zpochybnění
   základního  smyslu slevy na dani na poplatníka, jímž je vynětí určitého
   životního  minima  (byť  nikoliv  striktně ve smyslu zákona č. 110/2006
   Sb.,  o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů) ze
   zdanění.  Takto  vymezený  princip  odpovídá  požadavkům vyplývajícím z
   judikatury  Ústavního  soudu,  resp. judikatury vrcholných soudů jiných
   států (zejména německého Spolkového ústavního soudu), podle nichž nesmí
   být  právní úpravou daní dotčena samotná podstata statku, který je dani
   podroben. Až doposud byl přitom zákonodárcem vždy respektován. Důvodová
   zpráva k zákonu č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších
   zákonů  v  souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, kterým
   byl  zákon  o  daních  z  příjmů  doplněn  o  napadené ustanovení, sice
   obhajuje  přípustnost napadeného opatření právě tím, že životní minimum
   je    pracujícím    poživatelům    starobního    důchodu    garantováno
   prostřednictvím  nezdaněného  starobního  důchodu,  takovéto zdůvodnění
   však  podle navrhovatele nemůže obstát. Dotčeným osobám je totiž odňata
   část  výtěžku  z  jejich  výdělečné  činnosti,  tedy příjmu, který nemá
   žádnou  věcnou  souvislost s jim zároveň vypláceným starobním důchodem,
   pro  jehož výplatu splnily zákonné podmínky. Navrhovatel netvrdí, že se
   tzv. rdousící efekt musí projevit u všech dotčených daňových poplatníků
   (tedy  těch,  již  jsou současně poživateli starobního důchodu) stejným
   způsobem;  k  tomu, aby byla dána protiústavnost napadeného ustanovení,
   však  stačí  i  potenciální  dopady do postavení některých těchto osob.
   Ostatně  významná část poživatelů starobního důchodu je výdělečně činná
   právě  kvůli  nutnosti  doplnit  své  příjmy, resp. kompenzovat snížení
   životní  úrovně,  k  němuž  by  došlo  v případě, že by zanechali svých
   ekonomických aktivit.

   4.  Předmětná  disproporcionalita je umocněna i časovým faktorem, neboť
   pro  uplatnění  slevy  na  dani  je  rozhodující  1.  leden příslušného
   kalendářního  roku.  Naopak  je  nerozhodné,  jaká je situace v průběhu
   zbytku  kalendářního  roku,  což  podle  navrhovatele  zakládá  nerovné
   postavení  dotčených  poplatníků,  mj.  ve srovnání s dalšími zákonnými
   slevami  na  dani  uvedenými  v  § 35ba odst. 1 písm. b) až f) zákona o
   daních  z  příjmů,  jež  jsou uplatnitelné po jednotlivých kalendářních
   měsících,  v nichž k tomu byly splněny podmínky. Důsledkem je tak stav,
   kdy  i  poživatel  starobního  důchodu,  jenž byl zaměstnán jen několik
   měsíců v roce, přichází o možnost odpočtu celé slevy na dani, a nikoliv
   pouze  o možnost jejího odpočtu v poměru odpovídajícím počtu měsíců, po
   které vykonával výdělečnou činnost.

   5.   Nesoulad  napadené  úpravy  shledává  navrhovatel  i  s  principem
   neakcesorické  rovnosti  ve  smyslu  čl. 1 Listiny (ve spojení s čl. 26
   Paktu),  protože  zákonodárce  napadeným  opatřením  znevýhodnil  osoby
   pobírající  starobní  důchod. Bez ohledu na to, jak velký příjem takový
   poplatník  má za kalendářní rok, jej totiž připravil o částku až 24 840
   Kč  ročně.  Učinil  tak  přitom  svévolně,  bez  jakéhokoliv  rozumného
   zdůvodnění.  Současná  právní  úprava  starobních  důchodů nejenže není
   postavena na vyloučení souběhu příjmů z výdělečné činnosti se starobním
   důchodem, nýbrž naopak na jejich apriorní slučitelnosti. To je patrné z
   §  34  odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
   pozdějších  předpisů,  který  tento  souběh podporuje tím, že se v jeho
   důsledku zvyšuje procentní výměra starobního důchodu. Naopak neexistuje
   žádný  právní  předpis,  který by (na rozdíl od dřívější právní úpravy)
   takovýto  souběh  zakazoval.  Dosažení  věku  pro  přiznání  nároku  na
   starobní  důchod  není  ani  důvodem  výpovědi  z pracovního poměru ani
   důvodem  pro ukončení samostatné výdělečné činnosti, tudíž není žádného
   důvodu,  pro  který  by  výdělečně  činní  starobní důchodci měli být z
   hlediska  daňového  v  horším  postavení než ostatní daňoví poplatníci.
   Napadené  ustanovení  je z těchto důvodů nelogicky nesystémové. Zatímco
   zákon  o  důchodovém  pojištění  souběžný  výkon  výdělečné  činnosti s
   pobíráním  starobního důchodu vlastně odměňuje, zákon o daních z příjmů
   tutéž situaci daňově sankcionuje.

   6. Navrhovatel za účelem srovnání upozorňuje, že dřívější právní úprava
   omezovala  nárok na starobní důchod při souběhu s výdělečnou činností v
   závislosti  na  tom,  jaký  z  ní  měla  dotčená  osoba příjem, resp. v
   závislosti  na formě, ve které byla výdělečná činnost vykonávána (srov.
   §  37  zákona  o  důchodovém pojištění, ve znění účinném v jednotlivých
   časových  úsecích  před  1.  lednem  2010). I napadená právní úprava by
   mohla  být  ústavně konformní, jestliže by podmínky pro výkon výdělečné
   činnosti   a   její   souběh   se  starobním  důchodem  byly  stanoveny
   komplementárně.  Za  situace,  kdy zákon o důchodovém pojištění v tomto
   směru nijak neomezuje výkon výdělečné činnosti (např. tím, že by omezil
   výši  důchodu), však nelze považovat za legitimní, aby předmětný souběh
   sankcionoval zákon o daních z příjmů prostřednictvím vyššího zdanění.

   7.  Napadená  právní  úprava fakticky zvyšuje daňovou zátěž pracujících
   starobních  důchodců,  takto  provedený  výběr  cílové  skupiny  tohoto
   opatření  je  nicméně  svévolný,  neracionální  a nelegitimní. K tomuto
   závěru  vede  navrhovatele  úvaha  ohledně  toho, co vlastně je v tomto
   případě předmětem daně. Obecně se akceptuje, že daň představuje obecnou
   zátěž,  která  zavazuje  všechny tuzemce podle jejich příjmů, majetku a
   kupní  síly k financování všeobecných úkolů státu. V případě napadaného
   ustanovení   je  však  fakticky  předmětem  zdanění  nikoliv  příjem  z
   výdělečné  činnosti,  nýbrž  skutečnost,  že  poplatník  je poživatelem
   starobního  důchodu.  Jinak řečeno, reálně není předmětem daně příjem z
   výdělečné  činnosti,  nýbrž  je  daňově  postiženo  to, že poplatník je
   starobním  důchodcem.  Zdaňován  je  tedy  určitý  osobní stav daňového
   poplatníka ve spojení s příjmy z výdělečné činnosti. Takovéto kritérium
   pro  zdanění  považuje  navrhovatel  za  neakceptovatelné, přičemž jeho
   iracionalita  je  dána již tím, že jedinou možností, jak se předmětnému
   vyššímu  daňovému  zatížení  vyhnout,  je  upuštění od výkonu výdělečné
   činnosti.  Je-li právo na práci, resp. právo opatřovat si prostředky na
   své  životní  potřeby  prací  ve  smyslu čl. 26 odst. 1 Listiny, právem
   ústavně  zaručeným,  pak  není  možné,  aby  tímto způsobem zákonodárce
   „motivoval“ starobní důchodce k zanechání výdělečné činnosti. Lze totiž
   předpokládat,  že právě vyšší míra zdanění bude pro řadu z nich důvodem
   pro zanechání výdělečné činnosti.

   8.  Konečně  má  navrhovatel  za  to,  že  došlo  i k porušení principu
   akcesorické rovnosti, tedy k porušení čl. 3 odst. 1 ve spojení s čl. 11
   odst.  1  a  5 a čl. 26 Listiny. Prvně uvedeným ustanovením se zakazuje
   diskriminace  v  základních právech a svobodách z řady důvodů, mezi něž
   patří  i  jiné  postavení,  včetně např. postavení starobního důchodce.
   Porušeným  základním  právem  v  důsledku  předmětného  diskriminačního
   závěru  je  přitom právě čl. 11 Listiny, neboť starobním důchodcům není
   poskytována  stejná míra ochrany jejich výdělků (majetku) ve srovnání s
   jinými  osobami výdělečně činnými. Navrhovatel si je vědom toho, že ani
   v  případě  ústavně  zaručené  rovnosti se nejedná o rovnost absolutní,
   nýbrž o rovnost relativní, a tedy že i v postavení kategorií osob podle
   čl.  3  odst.  1  Listiny  mohou existovat určité odůvodněné rozdíly. V
   projednávané  věci  je však zvolené rozlišovací kritérium nelegitimní z
   důvodu  jeho  iracionality,  v  důsledku čehož je nelegitimní i vzniklá
   nerovnost,  pokud  jde  o rozdílnou míru zásahu do vlastnického práva u
   jednotlivých  poplatníků.  Racionálními  rozlišovacími kritérii totiž s
   ohledem  na  předmět  daně  z  příjmů mohou být pouze okolnosti, jež se
   vztahují  k  výdělečné  činnosti jako takové, např. zda jde o příjmy ze
   závislé  činnosti,  podnikání,  z pronájmu majetku apod. Mezi starobním
   důchodem a zdaněním příjmů ale žádná racionální souvislost není.

   II.

   Průběh řízení před Ústavním soudem

   9. Ústavní soud podle § 69 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve
   znění  pozdějších  předpisů,  zaslal návrh Poslanecké sněmovně a Senátu
   Parlamentu  České  republiky jako účastníkům řízení a vládě a veřejnému
   ochránci  práv,  kteří  jsou oprávněni vstoupit do řízení jako vedlejší
   účastníci  řízení. Na základě § 48 odst. 2 zákona o Ústavním soudu bylo
   o   vyjádření  požádáno  i  Ministerstvo  práce  a  sociálních  věcí  a
   Ministerstvo financí.

   10.  Usnesením  ze dne 31. října 2013 sp. zn. I. ÚS 2340/13 přerušil I.
   senát  Ústavního  soudu  řízení  ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky
   Ing.  Marie  Adámkové proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Středočeský
   kraj  ze  dne 31. května 2013 č. j. 2430469/13/2122-20300-203234 (výrok
   I),  se  kterou  byl  spojen  návrh  na zrušení § 35ba odst. 1 písm. a)
   zákona  č.  586/1992  Sb.,  o  daních  z  příjmů,  ve  znění pozdějších
   předpisů,  v  části  věty  za  středníkem  znějící  „daň se nesnižuje u
   poplatníka,  který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod
   z  důchodového  pojištění  nebo  ze  zahraničního  povinného  pojištění
   stejného druhu“. Současně postoupil uvedený návrh plénu Ústavního soudu
   (výrok  II),  které jej usnesením ze dne 28. listopadu 2013 sp. zn. Pl.
   ÚS  51/13  podle  §  35  odst.  2  zákona o Ústavním soudu odmítlo jako
   nepřípustný  z  důvodu  litispendence. Tím získala uvedená stěžovatelka
   právo účastnit se tohoto řízení jako vedlejší účastnice.

   11.  Ze statistické ročenky z oblasti důchodového pojištění za rok 2012
   a  důchodové  statistiky za rok 2013 vydaných Českou správou sociálního
   zabezpečení získal Ústavní soud statistické údaje ohledně průměrné výše
   vyplácených starobních důchodů v letech 1992 až 2012, přehled rozložení
   souboru  důchodců  podle  výše  důchodů v kvantilovém vyjádření od roku
   2001,  přehled o počtu vyplácených důchodů podle měsíční výše důchodu a
   přehled o počtu důchodců a průměrném důchodu za rok 2013.

   II./a

   Vyjádření Poslanecké sněmovny a Senátu

   12. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová ve svém vyjádření
   ze  17. července 2013 a předseda Senátu Milan Štěch ve svém vyjádření z
   24. července 2013 shrnuli průběh legislativního procesu v obou komorách
   Parlamentu.

   II./b

   Vyjádření vlády a veřejného ochránce práv

   13.  Předseda  vlády  Ing.  Jiří  Rusnok  ve  svém vyjádření ze dne 26.
   července   2013  Ústavnímu  soudu  sdělil,  že  vláda  České  republiky
   nevyužije  svého  práva  podle  §  69 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o
   Ústavním  soudu,  ve  znění  pozdějších předpisů, a nevstoupí do tohoto
   řízení.  Obdobné sdělení obdržel Ústavní soud dne 2. července 2013 i od
   tehdejšího  veřejného  ochránce  práv  JUDr. Pavla Varvařovského, jemuž
   právo  vstoupit  do  tohoto  řízení  vyplývalo z § 69 odst. 3 zákona č.
   182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 404/2012 Sb.

   II./c

   Vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí

   14.  Ministr  práce  a  sociálních  věcí Ing. František Koníček ve svém
   vyjádření  z 9. srpna 2013 poukázal na to, že z věcného hlediska oblast
   daně  z  příjmů,  kam napadené ustanovení dopadá, nepatří do gesce jeho
   ministerstva.  Z  tohoto  důvodu  se omezil na konstatování, že otázkou
   neomezeného  souběhu  pobírání  starobního důchodu a výdělku se zabýval
   již   poradní  expertní  sbor  ministra  financí  a  ministra  práce  a
   sociálních  věcí  v letech 2009 a 2010, který ve své závěrečné zprávě k
   této  problematice doporučil řešit otázku neomezeného souběhu důchodu a
   pracovního  příjmu nepřímo, tedy prostřednictvím daňové soustavy, nežli
   drahými   a  neefektivními  administrativními  zásahy  (např.  krácením
   důchodu  dle  výše  příjmu). Využít lze vhodné nastavení systému daně z
   příjmů  fyzických  osob  pro oblast důchodů (bez dopadů na ty důchodce,
   pro  něž  je  důchod  jediným  příjmem).  Na  tento  výstup  navázalo i
   programové  prohlášení  tehdejší  vlády, v němž se uvádí, že vláda bude
   respektovat  v  co  nejvyšší  možné  míře  závěry  uvedeného  poradního
   expertního sboru k reformě důchodového systému. Uvedená doporučení byla
   realizována právě přijetím tohoto zákona.

   15.  K  některým argumentům předkladatelů návrhu na zrušení předmětného
   ustanovení  zákona  o daních z příjmů uvedl, že co se týče srovnávání s
   dřívějšími  právními  úpravami,  v minulosti provedené úpravy, které ve
   větší  míře  umožňovaly  úpravu  výše  důchodu  při  souběžné výdělečné
   činnosti,  byly  vždy  spojeny  se snahou narovnat podmínky ve vazbě na
   povinnost  platit  pojistné  na  důchodové pojištění, a nikoliv tedy ve
   vazbě  na  platbu  daně  z  příjmů  či ve snaze podporovat či zvýhodnit
   výdělečnou   činnost   poživatelů  důchodů.  Není  pravda,  že  jedinou
   možností,  jak se vyhnout zmiňované vyšší daňové povinnosti, je ukončit
   výdělečnou   činnost.   Existuje   totiž  i  možnost  přerušit  výplatu
   starobního  důchodu  po  dobu  takto  vykonávané  výdělečné činnosti, v
   důsledku  čehož  bude docházet ke zvyšování procentní výměry starobního
   důchodu na základě § 34 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění.

   II./d

   Vyjádření Ministerstva financí

   16.  Ministerstvo  financí  ve  svém vyjádření ze dne 13. prosince 2013
   uvedlo,  že  napadené  ustanovení  bylo  přijato jako součást opatření,
   jejichž  cílem  bylo udržení schodku státního rozpočtu v letech 2013 až
   2015  pod třemi procenty hrubého domácího produktu. Z tohoto důvodu jej
   nelze   posuzovat   izolovaně  bez  vzájemné  souvislosti  s  ostatními
   dočasnými nebo trvalými opatřeními, jež jsou tvořena především úsporami
   na  výdajové  straně  a jen v menší míře také navýšením příjmové strany
   rozpočtu  zvýšením daní. Skladba úsporných opatření byla vytvořena tak,
   aby se na úsporách podílely všechny skupiny obyvatel. Příjem starobních
   důchodců  je  s  dvěma  výjimkami  zdaněn  stejně jako příjem ostatních
   poplatníků  daně z příjmů. Za prvé, podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o
   daních  z  příjmů  je  od  této  daně osvobozen příjem v podobě dávky z
   důchodového  pojištění  do  výše  36násobku  minimální mzdy ročně. A za
   druhé,  v  letech 2013 až 2015 se podle § 35ba odst. 1 písm. a) věty za
   středníkem zákona o daních z příjmů u poplatníků, kteří jsou k 1. lednu
   příslušného   zdaňovacího   období   poživateli  starobního  důchodu  z
   důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného
   druhu, nesnižuje daň z příjmů o základní slevu ve výši 24 840 Kč.

   17.  Ve  vztahu  k  námitce  rozporu  s  principem akcesorické rovnosti
   poukazuje  Ministerstvo  financí na navrhovatelem zmíněný nález sp. zn.
   Pl. ÚS 29/08, z něhož dovozuje širokou pravomoc zákonodárce rozhodnout,
   který  okruh  osob  bude  zdaněn  a jakým způsobem. Při posuzování, zda
   určitá  daň  narušuje princip rovnosti, je třeba vycházet z komplexního
   zatížení  osoby touto daní s ohledem na celou její majetkovou podstatu,
   a  nikoliv odtrženě po jednotlivých dílčích konstrukčních prvcích daně.
   Zároveň  je  třeba přihlédnout k ostatním pravidlům upravujícím zdanění
   příjmů   starobních   důchodců.  Dočasným  omezením  možnosti  uplatnit
   základní slevu na dani zákonodárce kompenzuje skutečnost, že poplatník,
   který  je starobním důchodcem, má osvobozen jeden ze svých příjmů, čímž
   je  oproti  ostatním poplatníkům daňově zvýhodněn. Z tohoto důvodu toto
   opatření  není znevýhodněním, ale narovnáním právního postavení skupiny
   subjektů vůči ostatním.

   18.  Dočasné vyloučení možnosti uplatnit základní slevu na dani se sice
   negativně  projevuje  ve  snížení  příjmů  poplatníka,  jenž  je jednak
   poživatelem starobního důchodu, jednak má další příjmy, tato skutečnost
   ovšem  ještě  neznamená,  že by uvedené opatření mělo ve vztahu k těmto
   osobám  likvidační  dopady.  Nadále  jim  je  zajištěn minimálně příjem
   starobního  důchodu  a  teprve  jejich  případný  další  příjem podléhá
   zdanění.  Předmětné  opatření  nadto není ani svévolné ani iracionální.
   Smysl  existence  základní  slevy  na dani spočívá v nezdanění určitého
   životního  minima,  přičemž  tuto  funkci  u  starobních  důchodců plní
   starobní  důchod,  který  je od daně z příjmů osvobozen. U poplatníků s
   příjmy ve formě dávek z důchodového pojištění tak plní funkci životního
   minima osvobození této dávky od daně z příjmů, a nikoliv základní sleva
   na dani.

   19.  Závěrem  Ministerstvo  financí  poznamenává, že využívání časového
   testu  je  v  daňových  předpisech  obvyklé,  a  to  na  roční bázi pro
   uplatnění  této  slevy,  z  čehož  plyne  nutnost  stanovení  1.  ledna
   zdaňovacího  období  jako rozhodného dne pro možnost uplatnění základní
   slevy  na  dani  z  příjmů.  Obdobně jako pravomoc rozhodnout se, které
   subjekty  budou  podléhat  té  které  dani, náleží i právo posoudit, od
   kterého  okamžiku  tomu tak bude, zákonodárci. Tato úprava je navíc pro
   velkou část poplatníků výhodná.

   II./e

   Vyjádření vedlejší účastnice

   20.  Podáním  ze  dne 6. září 2013 sdělila vedlejší účastnice Ústavnímu
   soudu,  že  ve  smyslu  §  35  odst.  2  zákona  o  Ústavním soudu bude
   uplatňovat  práva  vedlejšího  účastníka  v  tomto  řízení. V následném
   vyjádření  ze  dne  1.  listopadu  2013  odkázala  na  svou argumentaci
   obsaženou  v  ústavní stížnosti ze dne 30. července 2013, o níž je před
   Ústavním  soudem  vedeno  řízení  pod  sp.  zn. I. ÚS 2340/13. Z jejího
   obsahu vyplývá, že sleva na poplatníka není daňovou úlevou zvýhodňující
   určitou  skupinu  osob  zvolenou  na  základě  politického klíče, nýbrž
   konstrukčním  prvkem  daně,  který  do  daňového  systému založeného na
   konceptu   tzv.   rovné   daně   zavádí   prvek   daňové   progrese.  U
   nízkopříjmových  osob  tak  právě jeho prostřednictvím dochází k jejímu
   zásadnímu   snížení,   což  umožňuje  dosáhnout  nezbytné  (a  to  i  v
   ústavněprávní  rovině)  solidarity bohatších s chudými. Má-li proto být
   tato  sleva  ve  vztahu  k  některým  poplatníkům  odňata,  musí k tomu
   existovat  legitimní a dostatečně intenzivní důvody, jež však v případě
   napadeného  ustanovení  konstatovat  nelze.  V žádném případě přitom za
   takovýto  důvod  nemůže  být  považován  starobní  důchod,  tedy plnění
   čerpané  ze  systému  důchodového  pojištění,  které  není  zdanitelným
   příjmem.

   21.  Rozpor napadeného ustanovení s ústavním pořádkem spatřuje vedlejší
   účastnice v tom, že určité předem dané skupině poplatníků daně z příjmů
   fyzických osob je bez legitimního důvodu odňato právo na slevu na dani,
   která  obecně  náleží  všem  poplatníkům  bez  rozdílu. Tím je narušena
   zásada  rovnosti  v  právech  a  povinnostech  a v rovině ústavněprávní
   porušen  čl. 11 odst. 1 věta druhá ve spojení s čl. 11 odst. 5 Listiny,
   a  to  z důvodu věku, na němž je pobírání starobního důchodu závislé. V
   důsledku  takto  vzniklého nerovnoměrného daňového zatížení za totožnou
   práci zároveň tito poplatníci pobírají za totožnou práci nižší mzdu než
   jiné  osoby  ve  srovnatelném postavení, čímž je v rovině ústavněprávní
   porušeno  právo  na  spravedlivou odměnu za práci podle čl. 28 Listiny.
   Poslední  důvod  protiústavnosti  spatřuje vedlejší účastnice v tom, že
   jednotlivci, kterým vzniklo právo na starobní důchod, jsou zákonodárcem
   demotivováni  od  ekonomické činnosti, resp. jejich ekonomická aktivita
   je  zákonem  vnímána  spíše  jako  zájmová  činnost,  v  čemž  je třeba
   spatřovat  porušení  lidské  důstojnosti  dotčených osob, jakož i práva
   získávat  prostředky  pro  své  životní  potřeby prací ve smyslu čl. 26
   odst. 3 Listiny.

   22. V rámci svého vyjádření ze dne 1. listopadu 2013 vedlejší účastnice
   poukazuje  i  na  nález  Ústavního  soudu České a Slovenské Federativní
   Republiky  ze dne 8. října 1992 sp. zn. Pl. ÚS 22/92 (publikován pod č.
   11  ve  Sbírce  usnesení  a  nálezů  Ústavního  soudu České a Slovenské
   Federativní  Republiky), z něhož vyvozuje jednak požadavek objektivního
   a  racionálního  odůvodnění  daňové právní úpravy, jednak nepřípustnost
   směšování  práva  na  hmotné  zabezpečení  ve stáří a povinnosti platit
   daně.  Nadto je na napadenou zákonnou úpravu třeba nahlížet i prizmatem
   základních  principů  demokratického  právního  státu.  Podle  vedlejší
   účastnice  je  protiústavní  i  taková  úprava,  která procedurou svého
   vzniku  či svým obsahem nereflektuje princip ochrany menšin proti zvůli
   většiny  [čl.  6 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“)], pročež je
   nutno  zabývat  se  též otázkou, zda napadeným ustanovením není dotčena
   určitá  skupina  osob  tvořící  relevantní  menšinu, která nemá reálnou
   možnost  dosáhnout  ochrany svých práv v soutěži politických sil (resp.
   „nemá žádné zastání v zastupitelských orgánech“), ať už z důvodu, že je
   nějakým  způsobem znevýhodněna, nebo že způsob utváření zastupitelských
   sborů  neumožňuje  efektivní  reprezentaci této skupiny. Právě sleva na
   dani,  jež  se vztahovala na všechny poplatníky daně z příjmů fyzických
   osob,  byla prezentována jako nástroj, kterým je sociálně znevýhodněným
   poplatníkům kompenzováno odstranění daňové progrese. Tím bylo usilováno
   o  ospravedlnění  zaváděných  opatření, přičemž tyto doprovodné aspekty
   byly  nepochybně brány v potaz i při ústavním přezkumu tehdy zavedených
   opatření.  Není  proto přípustné, aby s odstupem několika let bylo toto
   kompenzační opatření bez dalšího odstraněno.

   23.  Vedlejší  účastnice  ve své replice ze dne 3. února 2014 vyjádřila
   nesouhlas   s   tvrzeními   Ministerstva  financí,  přičemž  zdůraznila
   charakter  starobního důchodu jako nárokového plnění ze strany státu na
   základě  prostředků  odváděných  do  systému  důchodového  pojištění  z
   celoživotního příjmu jednotlivce podléhajícího zdanění daní z příjmů. K
   jednotlivým  jeho  argumentům  uvedla,  že  tzv.  rdousící efekt nemusí
   nastat  plošně.  Byl  to  zákonodárce,  kdo  ke  zrušení  slevy na dani
   přistoupil bez jakéhokoli respektu k individuálním odlišnostem, a proto
   je  na  něm,  aby  prokázal,  že  napadené ustanovení zákona nebude mít
   rdousící  efekt  v  žádném  konkrétním  případě.  V tomto případě je za
   dotčenou  skupinu  třeba  považovat  pouze pracující starobní důchodce,
   tedy  skupinu  bez adekvátního voličského potenciálu. Současně je třeba
   přihlédnout  k její povaze jakožto sociální skupiny silně znevýhodněné,
   mj. ve vztahu ke stavu a změnám systému důchodového zabezpečení. V této
   souvislosti  odkazuje  též  na  nález Ústavního soudu ze dne 23. března
   2010  sp.  zn.  Pl.  ÚS  8/07  (N  61/56  SbNU  653;  135/2010  Sb.). V
   souvislosti  s  argumentací  Ministerstva  financí  vedlejší  účastnice
   poukazuje  na  skutečnost,  že  starobní  důchod,  přinejmenším  ve své
   průměrné  výši,  nedosahuje  hodnoty základní slevy na dani z příjmů, v
   důsledku  čehož  nemůže ani účinně plnit její roli. Vzhledem k tuzemské
   politické  a právní kultuře nelze považovat za postačující ani ujištění
   o  údajné  dočasné  povaze  opatření  zavedeného napadeným ustanovením.
   Závěrem  vedlejší  účastnice  rozporovala  tvrzení Ministerstva práce a
   sociálních   věcí   ohledně  zamýšleného  legitimního  cíle  napadeného
   ustanovení.

   II./f

   Replika navrhovatele

   24.   Na   výše  uvedená  vyjádření  replikoval  navrhovatel  ve  svých
   vyjádřeních  z  25.  listopadu  2013  a z 14. února 2014, v nichž kromě
   rekapitulace  jednotlivých  podání  opakovaně  odkázal na svůj návrh na
   zrušení   napadeného  ustanovení.  K  vyjádření  Ministerstva  práce  a
   sociálních  věcí  dodal,  že  terčem  jeho  kritiky není skutečnost, že
   pracující důchodci nejsou podporováni či zvýhodňováni při své výdělečné
   činnosti,  nýbrž  to,  že  jsou  bez legitimního důvodu nadměrně daňově
   zatěžováni  ve  srovnání  s  ostatními  zaměstnanci.  Za  absurdní  pak
   považuje poukaz na možnost požádat o pozastavení výplaty důchodu, která
   nijak nezdůvodňuje, z jakého důvodu by měli být pracující důchodci více
   daňově  zatíženi.  Takovýto krok je navíc v úplném rozporu s explicitně
   připuštěnou  možností  souběžného  výkonu  pracovního poměru a pobírání
   starobního důchodu.

   25.  Obšírně  pak  navrhovatel  polemizuje  s  vyjádřením  Ministerstva
   financí. Předně uvádí, že proti návrhu na zrušení napadeného ustanovení
   zákona  o  daních z příjmů z důvodu jeho diskriminační povahy neobstojí
   argumentace  jinými  ustanoveními  tohoto  zákona  nebo  právní úpravou
   starobních   důchodů.  Rozdílné  postavení  je  dáno  mezi  zaměstnanci
   nepobírajícími  starobní  důchod  s  možností uplatnit slevu na dani na
   straně  jedné  a „pracujícími starobními důchodci“ bez této možnosti na
   straně  druhé.  Rozdíl  přitom  nespočívá  v tom, že jde o „důchodce“ a
   „nedůchodce“,  ale  v  tom,  že  určitá  skupina  zaměstnanců si nemůže
   uplatnit  slevu  na  dani.  Další  nelogičnost  uvedeného vyjádření lze
   spatřovat  v  tom,  že  Ministerstvo  financí spojuje dvě nesouvisející
   skutečnosti  -  tedy  to,  že  starobní  důchodci pracují a že současně
   (kromě  výjimek)  pobírají  nezdaněný důchod, v důsledku čehož prý musí
   legitimně  strpět  krácení  svých  příjmů. Navrhovatel možnost takového
   narovnávání  odmítá,  přičemž argumentuje zejména rozdílným charakterem
   příjmu ze zaměstnání a starobního důchodu. Zatímco příjem ze zaměstnání
   je bezprostřední odměnou za vykonanou práci, starobní důchod je nárokem
   plynoucím  z  účasti  v  průběžném systému důchodového pojištění, který
   pobírají  ti,  kteří  do  něj  po celou dobu svého ekonomicky aktivního
   života  přispívali.  Oba  zdroje  příjmů  spolu  věcně nesouvisí. Platí
   přitom, že jakkoliv může zákonodárce zakotvit odlišné daňové režimy pro
   jednotlivé  skupiny osob, musí tak činit nediskriminačním způsobem, tj.
   nesmí   vytvářet   nedůvodné   rozdíly   na   základě  nelegitimních  a
   neracionálních  kritérií.  Navrhovatel  je nadále přesvědčen, že je dán
   prostor  pro  přezkum  napadeného ustanovení Ústavním soudem z hledisek
   případného  „porušení  zákazu  extrémní disproporcionality ve spojení s
   kritérii, která vyplývají z ústavního principu rovnosti -“ (sp. zn. Pl.
   ÚS 29/08).

   26.  Za zjevně protiústavní považuje navrhovatel zásadní nepoměr, který
   vzniká  v  důsledku toho, že uplatnění základní slevy na dani závisí od
   prvního  dne  kalendářního  roku.  Samotné  Ministerstvo financí přitom
   uvádí  řadu  příkladů  slev  na  dani, jež se aplikují na měsíční bázi.
   Závěrem   své   repliky  shrnuje,  že  vnitřní  obsahová  rozporuplnost
   vyjádření   Ministerstva  financí  jen  potvrzuje  jeho  přesvědčení  o
   protiústavnosti  napadeného  ustanovení  zákona  o  daních z příjmů. Je
   totiž  zjevné, že obhájit toto ustanovení z hlediska požadavku na výběr
   legitimního  a  racionálního  kritéria  rozlišování  prostě není možné.
   Pokud  jde  o  vyjádření  vedlejší účastnice, navrhovatel považuje její
   argumenty za relevantní.

   II./g

   Ústní jednání

   27.  Ve  smyslu § 44 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění
   pozdějších  předpisů,  rozhodl  Ústavní soud ve věci bez konání ústního
   jednání, neboť od něj nebylo lze očekávat další objasnění věci.

   II./h

   Změna soudce zpravodaje

   28.  Soudcem  zpravodajem  v  projednávané věci byl původně v souladu s
   platným  rozvrhem  práce  určen  soudce Vladimír Sládeček. Poté, co byl
   místo  jeho  návrhu  na  neveřejném jednání pléna dne 10. července 2014
   přijat  odlišný  návrh jiného soudce, který se podstatně liší od návrhu
   soudce zpravodaje, určil předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský podle
   §  55  zákona o Ústavním soudu soudcem, který vypracuje znění přijatého
   nálezu, sebe.

   III.

   Posouzení kompetence a ústavní konformity legislativního procesu

   29.  Ústavní  soud konstatuje, že je příslušný k projednání předmětného
   návrhu,  který  byl podán k tomu oprávněným navrhovatelem [§ 64 odst. 1
   písm.  b)  zákona  o  Ústavním  soudu],  je přípustný a splňuje všechny
   zákonem  stanovené náležitosti. Mohl tedy přistoupit k věcnému přezkumu
   napadeného  ustanovení,  přičemž  v  souladu  s  § 68 odst. 2 zákona č.
   182/1993  Sb.,  o  Ústavním  soudu,  ve znění zákona č. 48/2002 Sb., se
   nejdříve  zabýval otázkou, zda bylo přijato a vydáno ústavně konformním
   způsobem a v mezích Ústavou stanovené kompetence.

   30.  Podle  §  68  odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve
   znění  zákona  č.  48/2002  Sb.,  sestává posouzení ústavnosti zákona s
   ústavním  pořádkem  ze zodpovězení tří otázek: zda byl přijat a vydán v
   mezích Ústavou stanovené kompetence, zda byl přijat ústavně předepsaným
   způsobem  a  zda jeho obsah je v souladu s ústavními zákony a v případě
   jiného  právního  předpisu i se zákony. V případě napadeného ustanovení
   je  mimo jakoukoliv pochybnost, že Parlament měl ve smyslu čl. 15 odst.
   1  Ústavy  kompetenci k jeho přijetí. Kromě toho Ústavní soud zjistil z
   vyjádření   účastníků  řízení,  jakož  i  dalších  veřejně  přístupných
   dokumentů   vztahujících   se   k  legislativnímu  procesu  následující
   skutečnosti:  část ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z
   příjmů,  jejíž  zrušení navrhuje navrhovatel, byla do tohoto ustanovení
   vložena zákonem č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších
   zákonů  v  souvislosti  se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Návrh
   tohoto  zákona  (sněmovní  tisk  č.  801, 6. volební období, 2010-2013)
   předložila  vláda  Poslanecké  sněmovně  dne  6.  září 2012. Poslanecká
   sněmovna jej schválila ve třetím čtení dne 7. listopadu 2012 na své 47.
   schůzi  (usnesení  č. 1354), kdy pro něj hlasovalo 101 z přítomných 195
   poslanců,  93 z nich bylo proti a 1 poslanec se zdržel. Senát projednal
   a  zamítl  návrh  zákona  (senátní  tisk  č.  442,  8.  funkční období,
   2010-2012)  dne  5.  prosince 2012 na své 2. schůzi (usnesení č. 32, 9.
   funkční období, 2012-2014). Z přítomných 67 senátorů hlasovalo pro jeho
   zamítnutí  50,  7  bylo  proti  a  10  se  hlasování  zdrželo. Následně
   Poslanecká  sněmovna  setrvala  na  původním návrhu zákona (usnesení č.
   1444),  přičemž  pro jeho opětovné schválení hlasovalo dne 19. prosince
   2012 na její 49. schůzi 102 ze 193 přítomných poslanců a 88 bylo proti,
   3  se hlasování zdrželi. Zákon byl doručen prezidentu republiky dne 19.
   prosince  2012. Podepsán jím byl 21. prosince 2012. K jeho vyhlášení ve
   Sbírce zákonů došlo 27. prosince 2012 v částce 187 pod č. 500/2012 Sb.,
   účinnost nabyl dne 1. ledna 2013.

   31.  Uvedená  zjištění považoval Ústavní soud za postačující pro závěr,
   že  ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů bylo do
   tohoto  zákona  v  napadené  části  doplněno  zákonem,  jenž byl přijat
   ústavně  předepsaným  způsobem. Vzal přitom v úvahu, že navrhovatel ani
   vedlejší  účastnice  nezpochybňovali  ústavnost přijetí a vydání tohoto
   zákona.  Nic mu tedy nebránilo, aby mohl přistoupit k věcnému posouzení
   ústavnosti napadeného ustanovení.

   IV.

   Znění a obsah napadeného ustanovení a další relevantní skutečnosti

   32.   Ustanovení   §   35ba  zákona  o  daních  z  příjmů  je  „sběrným
   ustanovením“,  které  vymezuje různé druhy slevy na dani pro poplatníky
   daně  z  příjmů  fyzických  osob.  Uvedenou  slevou se rozumí částka, o
   kterou se poplatníkovi sníží jeho daňová povinnost. Odstavec 1 písm. a)
   tohoto  ustanovení upravuje tu nejobecnější z nich, která se (s jedinou
   výjimkou, jejíž ústavnost je posuzována v tomto řízení) vztahuje obecně
   na  všechny  poplatníky  této daně a činí 24 840 Kč ročně. Přesné znění
   tohoto ustanovení, účinné ke dni přijetí tohoto nálezu, je následující:

   „§ 35ba

   Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob

   (1)  Poplatníkům  uvedeným  v § 2 se daň vypočtená podle § 16, případně
   snížená podle § 35, 35a nebo § 35b za zdaňovací období snižuje o

   a)  základní  slevu ve výši 24 840 Kč na poplatníka; daň se nesnižuje u
   poplatníka,  který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod
   z  důchodového  pojištění  nebo  ze  zahraničního  povinného  pojištění
   stejného druhu,“;

   napadena je přitom pouze jeho část uvedená za středníkem.

   33. Posouzení ústavnosti napadeného ustanovení, tedy části ustanovení §
   35ba  odst.  1 písm. a) odst. 1 za středníkem, předpokládá v první řadě
   přiblížení  smyslu zákonné konstrukce předmětné slevy na dani. Součástí
   zákonné  úpravy daně z příjmů fyzických osob je po celou dobu účinnosti
   platného  zákona  o  daních  z  příjmů  sleva či snížení celkové daňové
   povinnosti pro její poplatníky. Tím se v oblasti daňového práva vytváří
   určitá  garance,  že  osoby, které jsou schopny získávat prostředky pro
   své   životní   potřeby   samostatně,  nebude  stát  zatěžovat  daňovou
   povinností  ve vztahu k určité minimální části příjmů, jejíž zdanění by
   se  do  jejich  poměrů  mohlo  promítnout nepřiměřeně tíživě. V krajním
   případě  by dokonce mohlo být dotčeno i jejich právo na důstojný život,
   a  tedy  s ohledem na čl. 30 odst. 2 Listiny, podle něhož má každý, kdo
   je  v  hmotné  nouzi,  právo  na  takovou  pomoc, která je nezbytná pro
   zajištění  základních životních potřeb, by tento zásah stejně musel být
   kompenzován v rámci sociálního zabezpečení. Výše této částky samozřejmě
   není  vázána  na  životní  minimum  (ve  smyslu  zákona  o  životním  a
   existenčním   minimu),   nýbrž  je  zpravidla  vyšší  a  odvíjí  se  od
   politického rozhodnutí zákonodárce.

   34.  Zákon  o  daních  z  příjmů  původně  (k  1. lednu 1993, kdy nabyl
   účinnosti) ve svém § 15 odst. 1 písm. a) předpokládal u poplatníků daně
   z   příjmů   fyzických   osob   snížení  základu  této  daně  o  částku
   představující  20 400 Kč ročně. Tato částka pak v důsledku jednotlivých
   novelizací  postupně vzrostla až do výše 38 040 Kč, ve které zůstala do
   31. prosince 2005. Problémem takto nastaveného odpočtu byl jeho vliv na
   konečnou  výši  daně  z  příjmů  fyzických osob, jejíž sazba byla tehdy
   stanovena  jako  progresivně  klouzavá.  To  znamená, že základ daně se
   nezdaňoval  jedinou sazbou, nýbrž nad určitou částku se zdaňoval sazbou
   vyšší,  přičemž  těchto  úrovní mohlo být i více (např. v roce 2005 byl
   roční  příjem  od  0  do  109 200 Kč zdaňován sazbou 15 %, část ročního
   příjmu nad 109 200 Kč sazbou 20 %, nad 218 400 Kč sazbou 25 % a nad 331
   200  Kč sazbou 32 %). Vzhledem k tomu, že snížení daňového základu o 38
   040 Kč se vždy dotklo části příjmů zdaňované nejvyšší sazbou, měl tento
   odpočet u jednotlivých poplatníků rozdílný účinek na výši jejich daňové
   povinnosti,  neboť  částka,  o kterou se jim snížila daň, rostla s výší
   příjmů  [např.  byl-li  roční příjem poplatníka 100 000 Kč, po uvedeném
   odpočtu  představoval základ jeho daně 61 960 Kč, což znamená, že tento
   poplatník na dani zaplatil místo 15 000 Kč pouze 9 294 Kč, tedy o 5 706
   Kč  (tj.  15  % z 38 040 Kč) méně; naopak, byl-li jeho roční příjem 400
   000  Kč,  po  provedení uvedeného odpočtu představoval základ jeho daně
   361  960  Kč,  v  důsledku čehož poplatník zaplatil místo 88 436 Kč bez
   zaokrouhlení pouze 76 263,20 Kč, tedy o 12 172,80 Kč (tj. 32 % z 38 040
   Kč)  méně].  Právě  za účelem odstranění tohoto progresivního účinku, v
   jehož  důsledku  se  s  vyšším  příjmem  zvyšovala  i  částka, o kterou
   poplatník  zaplatil  na  daních  méně,  došlo zákonem č. 545/2005 Sb. k
   novelizaci  zákona  o  daních  z příjmů a k nahrazení uvedeného odpočtu
   institutem slevy na dani. Do budoucna se tak již všem poplatníkům neměl
   o  jednotnou  částku  snižovat  daňový základ, nýbrž až z něho vyměřená
   daň.  Každý  si tak mohl uplatnit nominálně stejnou daňovou výhodu, bez
   ohledu  na  výši  příjmu,  resp.  výši  základu daně pro výpočet daně z
   příjmů fyzických osob (srov. důvodovou zprávu k zákonu č. 545/2005 Sb.,
   sněmovní tisk č. 1040, 4. volební období, 2002-2006).

   35.  Snížení základu daně podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona o daních z
   příjmů  bylo  po  dobu právní úpravy platné v letech 1993 až 2005 možné
   pouze  v případě, že poplatník nepobíral ve stejné výši starobní důchod
   z  důchodového  pojištění  podle  zákona o důchodovém pojištění nebo ze
   zahraničního  povinného  pojištění  stejného  druhu (srov. § 15 odst. 2
   zákona  o  daních z příjmů). Pokud jej pobíral ve výši menší než té, ve
   které  bylo  možné uvedený odpočet provést, docházelo u něho ke snížení
   základu  daně  pouze  o  částku,  jež  představovala  jejich rozdíl. To
   znamená,   že  jestliže  se  daňový  základ  snižoval  podle  uvedeného
   ustanovení  o  částku  38  040 Kč na poplatníka ročně a výše starobního
   důchodu,  který  poplatník pobíral, činila 30 000 Kč ročně, pak došlo v
   případě  tohoto  poplatníka ke snížení daňového základu jen o rozdíl ve
   výši  8  040  Kč ročně. Uvedené omezení snížení základu daně bylo možné
   pouze  za  předpokladu,  že poplatník daně nebyl poživatelem starobního
   důchodu  na počátku zdaňovacího období a tento starobní důchod mu nebyl
   přiznán  ani  zpětně  k  počátku zdaňovacího období (poslední věta § 15
   odst. 2 zákona o daních z příjmů).

   36.  Ustanovení  §  35ba bylo do zákona o daních z příjmů vloženo právě
   již zmíněným zákonem č. 545/2005 Sb., jenž nabyl účinnosti dne 1. ledna
   2006.  Původní výše slevy na dani na poplatníka jím byla stanovena na 7
   200  Kč, což je částka v zásadě odpovídající průměrné úrovni, v jaké do
   té  doby  docházelo  ke  snížení  výše  daně  v důsledku snížení jejího
   základu.   Ani   podle   této   právní  úpravy  nebyla  přiznána  sleva
   poplatníkům,  kteří  pobírali  starobní  důchod z důchodového pojištění
   podle  zákona  o  důchodovém  pojištění  nebo ze zahraničního povinného
   pojištění  stejného  druhu  ve  výši  převyšující 38 040 Kč. Pokud však
   jejich  starobní  důchod  tuto částku nepřevyšoval, uplatnila se u nich
   (na  rozdíl  od  minulosti)  celá  sleva  na  dani,  a nikoliv jen její
   adekvátní  část. I v tomto případě se uvedené omezení vztahovalo jen na
   poplatníky,   kteří  byli  poživateli  starobního  důchodu  na  počátku
   zdaňovacího období a tento starobní důchod jim nebyl přiznán ani zpětně
   k  počátku zdaňovacího období (§ 35ba odst. 2 zákona o daních z příjmů,
   účinný od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007).

   37.  K  zásadnímu zvýšení slevy na dani na poplatníka z částky 7 200 Kč
   na  24  840  Kč  došlo s účinností od 1. ledna 2008 zákonem č. 261/2007
   Sb.,  o stabilizaci veřejných rozpočtů, který mimo jiné novelizoval i §
   35ba  zákona  o  daních  z  příjmů.  V  jeho  důsledku došlo ke zrušení
   odstavce  2  tohoto  ustanovení,  pročež  si  nově mohli uvedenou slevu
   uplatnit  bez  omezení  i  poplatníci, kteří byli poživateli starobního
   důchodu.  Uvedené  změny  byly součástí balíku zásadních změn v oblasti
   daňového   práva,  přičemž  jejich  smysl  měl  spočívat  v  kompenzaci
   negativních  dopadů  daně z příjmů fyzických osob, pro kterou byla nově
   stanovena  jednotná sazba, do postavení osob s nižšími příjmy, jež byly
   do  té  doby  zdaňovány  sazbou  nižší  (k  31.  prosinci  2007  činily
   jednotlivé  daňové  sazby 12 %, 20 %, 25 % a 32 %). Tato jednotná sazba
   byla  stanovena  ve  výši 15 %. V případě příjmů ze závislé činnosti se
   ovšem  počítala a doposud počítá z tzv. superhrubé mzdy [to znamená, že
   základem  daně  jsou  příjmy  ze  závislé  činnosti  zvýšené  o  částku
   odpovídající  pojistnému  na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
   politiku  zaměstnanosti  a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění,
   které  je  z  těchto  příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen
   platit  zaměstnavatel,  srov. § 6 odst. 13 zákona o daních z příjmů, ve
   zněních od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2013, resp. § 6 odst. 12 téhož
   zákona  od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014], v důsledku čehož reálně
   činí  20,1  %  [tedy 15 % z částky, která tvoří 1,34násobek hrubé mzdy,
   tj.  součet  hrubé mzdy a odvodů placených zaměstnavatelem na zdravotní
   (9 %) a sociální pojištění (25 %)].

   38.  V  dalším období zůstala právní úprava slevy na dani na poplatníka
   zachována,  přičemž  pouze  v  důsledku  novely  provedené  zákonem  č.
   346/2010  Sb.  došlo  ke  snížení  její  výše z 24 840 na 23 640 Kč pro
   zdaňovací  období  roku 2011. Další změna pak byla provedena až zákonem
   č.  500/2012  Sb.,  který  doplnil  ustanovení  § 35ba odst. 1 písm. a)
   zákona  o daních z příjmů v tom smyslu, že se na jeho základě nesnižuje
   daň  u  poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní
   důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění
   stejného  druhu.  Toto  ustanovení  se  uplatní ve vztahu ke zdaňovacím
   obdobím  let  2013,  2014  a  2015,  přičemž  by  mělo pozbýt platnosti
   uplynutím  dne 31. prosince 2015 [srov. čl. XVII bod 2 a čl. XXII písm.
   c) zákona č. 500/2012 Sb.].

   39.  Z  napadeného  ustanovení  plyne,  že pro rozsah daňové povinnosti
   poplatníka  je  podstatné  to,  zda  pobíral starobní důchod právě k 1.
   lednu  zdaňovacího  období.  Jestliže  by  jej k tomuto dni nepobíral a
   začal by jej pobírat teprve dodatečně (např. 1. února), tato skutečnost
   by  na  možnost uplatnit si předmětnou slevu na dani pro toto zdaňovací
   období  neměla  žádný  vliv.  V  této  souvislosti je namístě uvést, že
   osoba, které vznikl nárok na starobní důchod, jej není povinna uplatnit
   ihned,  nýbrž  den,  ke  kterému  tak  učiní,  závisí  pouze  na  jejím
   rozhodnutí.  Zákon jí navíc přiznává právo žádat o tento důchod zpětně,
   a  to  ve  vztahu  k  období  5  let  (§ 55 odst. 2 zákona o důchodovém
   pojištění).  Pakliže  tak  proto  učiní až v průběhu zdaňovacího období
   (tedy  po  jeho  1.  lednu)  nebo  dokonce po jeho uplynutí, zůstane mu
   předmětná  sleva  pro  toto zdaňovací období v celém rozsahu zachována.
   Zákon  totiž pro tento případ nic jiného nestanoví. Uvedené znamená, že
   požádá-li  si osoba, které vznikl nárok na výplatu starobního důchodu k
   1.  říjnu,  o  jeho výplatu zpětně až 1. února následujícího roku, bude
   mít  pro  tento  rok  zachovánu  celou  slevu  na dani a zároveň obdrží
   starobní  důchod  za období počínaje již 1. říjnem. Naopak osoba, která
   jej  pobírala již k 1. lednu stejného roku, si předmětnou slevu na dani
   nebude  moci  uplatnit  vůbec.  Výplata  starobního  důchodu může být k
   žádosti  jeho  poživatele  rovněž  pozastavena. Důvodem tohoto kroku je
   zpravidla  skutečnost,  že  výdělečná  činnost osoby, která má nárok na
   starobní důchod, avšak není jeho příjemcem, má za následek zvýšení výše
   procentní  výměry  starobního důchodu. Pozastavení jeho výplaty je však
   možné i z jakéhokoliv jiného důvodu.

   V.

   Vlastní přezkum

   40.   Ze   shrnutí   obsahu  napadené  zákonné  úpravy  vyplývá,  že  v
   projednávané  věci je předmětem kontroly ústavnosti daňová povinnost, a
   to  konkrétně  daň  z  příjmů  těch  fyzických  osob,  jež  k  1. lednu
   zdaňovacího  období  pobíraly  starobní  důchod.  Navrhovatel  nikterak
   nezpochybňuje  samotnou  existenci  daně z příjmů fyzických osob, jakož
   ani  většinu  jejích  náležitostí,  nesoulad  s ústavním pořádkem ovšem
   spatřuje v tom, že na rozdíl od všech ostatních poplatníků této daně se
   v  případě  uvedené  skupiny  osob  daň  vypočtená na základě stanovené
   procentuální sazby nesnižuje o částku 24 840 Kč, představující slevu na
   dani  na  poplatníka. Podle jeho názoru proto takto vymezená daň jednak
   nepřiměřeným  způsobem dopadá do jejich majetkové sféry, jednak zakládá
   rozpor s ústavní zásadou rovnosti.

   V./a

   Východiska přezkumu napadeného ustanovení

   41.  Ústavní  soud  při  posuzování  otázky, zda k zásahu do základního
   práva  vlastnit  majetek  došlo  v  souladu  s  čl. 11 odst. 1 Listiny,
   standardně posuzuje v první řadě to, zda se tak stalo na základě zákona
   a  v jeho mezích [srov. nález ze dne 11. října 1995 sp. zn. Pl. ÚS 3/95
   (N  59/4  SbNU  91; 265/1995 Sb.) nebo nález ze dne 22. března 2005 sp.
   zn.  Pl.  ÚS 63/04 (N 61/36 SbNU 663; 210/2005 Sb.)]. Pakliže jsou tyto
   podmínky  splněny,  zkoumá,  zda  předmětné  opatření sleduje legitimní
   (ústavně  aprobovaný)  cíl  jeho  omezení,  a  pokud  ano,  zda je toto
   opatření k dosažení tohoto cíle vhodné (požadavek vhodnosti), dále, zda
   tohoto  cíle  nelze  dosáhnout  jiným způsobem, jenž by byl k dotčenému
   základnímu  právu  šetrnější  (požadavek  potřebnosti),  a nakonec, zda
   zájem  na dosažení tohoto cíle v rámci určitého právního vztahu převáží
   nad dotčeným základním právem (proporcionalita v užším smyslu).

   42.  Daněmi a poplatky se rozumí veřejnoprávní povinnost peněžní platby
   státu  (daňová  a  poplatková  povinnost).  Ustanovení  čl.  11 odst. 5
   Listiny  obsahuje  ústavní  zmocnění  Parlamentu  ke  stanovení  daní a
   poplatků,  v  jehož  rámci  je současně aprobován zásah do vlastnického
   práva,  k  němuž v souvislosti s jejich stanovením, vyměřením a výběrem
   dochází  [srov.  nález  ze  dne  1. června 2005 sp. zn. IV. ÚS 29/05 (N
   113/37  SbNU  463)].  Daň  je  ukládána  ve  veřejném  zájmu, kterým je
   především  získání  příjmů  státního  rozpočtu  za  účely  spojenými  s
   naplňováním  funkcí  státu  [nález  sp. zn. Pl. ÚS 29/08, body 40 a 41;
   nález  ze  dne  19.  dubna 2011 sp. zn. Pl. ÚS 53/10 (N 75/61 SbNU 137;
   119/2011 Sb.), bod 170], přičemž není pochyb o tom, že jde o prostředek
   způsobilý  dosáhnout  tohoto  cíle. Pokud však jde o otázku potřebnosti
   daně  právě  v  určité  výši,  takovéto  posouzení již soudním výkladem
   provést  nelze, neboť jde o otázku politického charakteru, jejíž řešení
   je  ve  výlučné  kompetenci  zákonodárce.  Pouze  Parlament je oprávněn
   rozhodnout,  zda  je  stanovení  určité  daně  potřebné  a v jaké výši,
   přičemž  v  tomto  směru  je  oprávněn  zohlednit nejrůznější kritéria.
   Ústavní  soud tak může k přezkumu tohoto jeho rozhodnutí přistoupit jen
   v  rámci posouzení proporcionality v užším smyslu, které v případě daní
   (obdobně  jako  např.  v  případě  stanovení  horní  hranice peněžitých
   sankcí)  spočívá ve vyloučení jejich extrémní disproporcionality. Zásah
   do  vlastnického  práva  prostě  nesmí  vést  k  takové  zásadní  změně
   majetkových poměrů dotčeného subjektu, že by jím došlo ke „zmaření samé
   podstaty  majetku“,  tj.  „ke  zničení  majetkové  základny“ poplatníka
   [srov.  nález  ze dne 13. srpna 2002 sp. zn. Pl. ÚS 3/02 (N 105/27 SbNU
   177;  405/2002  Sb.)],  resp.  že by „hranice veřejnoprávního povinného
   peněžitého plnění jednotlivcem vůči státu nabyla škrtícího (rdousícího)
   působení“  [nález  ze  dne 18. srpna 2004 sp. zn. Pl. ÚS 7/03 (N 113/34
   SbNU  165;  512/2004  Sb.)].  V  takovém  případě je založen nesoulad s
   ústavním pořádkem i tehdy, jestliže se tento účinek projeví jen u části
   poplatníků daně.

   43.  Daňová  povinnost  musí obstát nejen z hlediska vyloučení extrémní
   disproporcionality,  nýbrž  také  ústavního principu rovnosti, a to jak
   neakcesorické,  plynoucí  z  požadavku vyloučení svévole při odlišování
   subjektů  a  práv  podle  čl.  1  Listiny,  tak i akcesorické v rozsahu
   vymezeném  v  čl. 3 odst. 1 Listiny (srov. nálezy sp. zn. Pl. ÚS 7/03 a
   sp.  zn.  Pl. ÚS 29/08, bod 43). Obsahem principu rovnosti v právech ve
   smyslu čl. 1 Listiny se ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 22/92 zabýval již
   Ústavní  soud  České  a  Slovenské  Federativní Republiky, který v této
   souvislosti  vyslovil  závěr, že rovnost je třeba chápat jako kategorii
   relativní,  nikoliv  absolutní.  Na jeho pojetí následně navázal v řadě
   svých  rozhodnutí  i  Ústavní  soud,  který  v  obecné rovině připustil
   zákonem  založenou  nerovnost,  avšak  pouze  za předpokladu, že ji lze
   odůvodnit  na základě ústavně akceptovaných hledisek. O takovýto případ
   se  přitom nejedná tehdy, pokud je tato založena na libovůli (nerovnost
   neakcesorická) nebo je jejím důsledkem porušení některého ze základních
   práv  a  svobod  (nerovnost  akcesorická) - srov. např. nález ze dne 4.
   června 1997 sp. zn. Pl. ÚS 33/96 (N 67/8 SbNU 163; 185/1997 Sb.), nález
   ze dne 25. června 2002 sp. zn. Pl. ÚS 36/01 (N 80/26 SbNU 317; 403/2002
   Sb.),  nález  sp.  zn.  Pl.  ÚS  7/03 (viz výše), nebo nález ze dne 15.
   května 2012 sp. zn. Pl. ÚS 17/11 (N 102/65 SbNU 367; 220/2012 Sb.).

   44.  Je  namístě  zdůraznit,  že  „ne každé nerovné zacházení s různými
   subjekty  lze  kvalifikovat  jako porušení principu rovnosti, tedy jako
   protiprávní  diskriminaci  jedněch  subjektů  ve  srovnání  se subjekty
   jinými.  Aby  k  porušení  došlo,  musí být splněno několik podmínek: s
   různými  subjekty,  které  se  nacházejí  ve  stejné  nebo  srovnatelné
   situaci, se zachází rozdílným způsobem, aniž by existovaly objektivní a
   rozumné  důvody pro uplatněný rozdílný přístup“ [nález ze dne 21. ledna
   2003 sp. zn. Pl. ÚS 15/02 (N 11/29 SbNU 79; 40/2003 Sb.)].

   45.  Ústavní  soud  ve  své  ustálené  judikatuře  aplikuje  za  účelem
   posouzení,  zda  napadeným opatřením nedošlo k nerovnému zacházení mezi
   stejnými  nebo  srovnatelnými  jednotlivci  nebo  skupinami, test přímé
   diskriminace,  jenž sestává ze zodpovězení následujících otázek: 1. Jde
   o  srovnatelného  jednotlivce  nebo  skupiny?;  2.  Je s nimi nakládáno
   odlišně  na  základě  některého  ze  zakázaných  důvodů?; 3. Je odlišné
   zacházení dotčenému jednotlivci k tíži (uložením břemene nebo odepřením
   dobra)?;  4. Je toto odlišné zacházení ospravedlnitelné, tj. a) sleduje
   legitimní  zájem  a b) je přiměřené? [srov. nález ze dne 16. října 2007
   sp.  zn.  Pl. ÚS 53/04 (N 160/47 SbNU 111; 341/2007 Sb.), bod 29; nález
   ze  dne  30.  dubna  2009 sp. zn. II. ÚS 1609/08 (N 105/53 SbNU 313) ve
   znění  opravného  usnesení  ze  dne  9.  července  2009  sp. zn. II. ÚS
   1609/08;  nález  ze  dne 1. prosince 2009 sp. zn. Pl. ÚS 4/07 (N 249/55
   SbNU  397;  10/2010  Sb.);  nález  ze dne 28. ledna 2014 sp. zn. Pl. ÚS
   49/10  (44/2014  Sb.),  dostupný  též na http://nalus.usoud.cz, bod 34;
   rozsudek  velkého  senátu  Evropského soudu pro lidská práva ze dne 13.
   listopadu  2007  ve  věci  stížnosti  č.  57325/00  - D. H. proti České
   republice,  §  75;  rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská
   práva  ze  dne  16.  března 2010 ve věci stížnosti č. 42184/05 - Carson
   proti  Spojenému  království,  § 61]. Z judikatury Evropského soudu pro
   lidská  práva k zákazu diskriminace rovněž plyne, že ospravedlnitelnost
   určitého  odlišného  zacházení  se odvíjí i od jeho důvodu. Zatímco pro
   odlišné  zacházení z důvodu rasy či etnického původu, pohlaví, sexuální
   orientace,  národnosti  či původu dítěte je třeba předložit velmi pádné
   ospravedlnění  [srov.  např.  rozsudek  ze  dne 21. června 2011 ve věci
   stížnosti  č. 5335/05 - Ponomaryov a další proti Bulharsku (národnost);
   již citovaný rozsudek D. H. proti České republice (rasa) či rozsudek ze
   dne  16.  listopadu  2004  ve  věci stížnosti č. 29865/96 - Ünal Tekeli
   proti  Turecku, § 53 (pohlaví)], u ostatních důvodů odlišného zacházení
   je přezkum ze strany Evropského soudu pro lidská práva méně intenzivní.
   V této souvislosti lze jako pátý krok testu přímé diskriminace rozlišit
   i míru „podezřelosti“ důvodu pro odlišné zacházení, od které se posléze
   odvíjí  intenzita přezkumu ze strany soudu (nález sp. zn. Pl. ÚS 49/10,
   bod 34).

   46.  Pro  stanovení  daňové povinnosti se bez dalšího uplatní požadavky
   vyplývající ze zásady právního státu podle čl. 1 odst. 1 Ústavy, jež se
   obecně  vztahují  na tvorbu právních předpisů, a to především požadavky
   určitosti  a  předvídatelnosti práva či principy právní jistoty a zákaz
   retroaktivity  (srov.  např.  nález  sp.  zn.  Pl.  ÚS 53/10, bod 172).
   Zdůraznění  nezbytnosti,  aby  zákonné vymezení daně nebo poplatku bylo
   určité  a  jednoznačné,  lze  odůvodnit  ochranou jednotlivce, do jehož
   vlastnického  práva  má  být  touto  formou  zasaženo. Účelem daně nebo
   poplatku  je  v první řadě zabezpečení příjmů státního rozpočtu, což je
   však  účel  natolik  obecný,  že  je  jím  možno  odůvodnit  v podstatě
   jakoukoliv  daň  nebo  poplatek.  Právě  z  tohoto  důvodu,  že  jejich
   náležitosti  nelze  vyvodit,  nýbrž  pouze určit, je k jejich stanovení
   oprávněn  výlučně  zákonodárce,  přičemž jeho rozhodnutí nesmí vytvářet
   prostor  pro dvojí výklad, v jehož důsledku by dotčený poplatník nemohl
   s  jistotou  zjistit,  zda  a  v  jakém  rozsahu mu vznikla daňová nebo
   poplatková povinnost. Jen stěží je naopak představitelné, aby předmětné
   náležitosti dotvářel svou rozhodovací činností soud či správní orgán, v
   důsledku   čehož   by   jednotliví   poplatníci   mohli   být  následně
   sankcionováni  za  nesplnění své daňové povinnosti pouze z toho důvodu,
   že zaujali jiný výklad neurčitého zákonného ustanovení, než k jakému se
   přiklonila  dodatečně  utvářená  praxe. Jinými slovy, „nelze připustit,
   aby  se  vlivem  interpretace  zákona  stalo předmětem zdanění něco, co
   zákon  za  předmět daně s žádoucí mírou určitosti nepředpokládá“ [nález
   ze  dne 2. prosince 2008 sp. zn. I. ÚS 1611/07 (N 211/51 SbNU 639), bod
   18;  srov. též nález ze dne 6. února 2007 sp. zn. I. ÚS 531/05 (N 24/44
   SbNU  293),  bod  30, nebo nález Ústavního soudu Slovenské republiky ze
   dne 11. července 2012 sp. zn. PL. ÚS 109/2011, zejména body 49 a 50].

   47.  Pro  úplnost  je  třeba zdůraznit i další (již zmíněné) relevantní
   hledisko,  a  to  požadavek předvídatelnosti zákona, které kromě jiného
   předpokládá,   že   rozhodne-li  se  zákonodárce  za  situace,  kdy  má
   jednotlivec  podle  dosavadního zákona možnost jednat určitým způsobem,
   toto  jednání  regulovat  jinak,  pak  musí takto dotčenému jednotlivci
   poskytnout  dostatečný  časový  prostor  k tomu, aby mohl nové regulaci
   přizpůsobit  své  chování.  Tento  nezbytný  časový  prostor  bude vždy
   záviset  na  konkrétních okolnostech, tedy zejména na tom, čeho se daná
   právní úprava týká, kdo jsou její adresáti a zda je respektováno jejich
   legitimní očekávání. Určitý standard v tomto smyslu nakonec vymezil sám
   zákonodárce  v  § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o
   Sbírce  mezinárodních  smluv,  podle něhož v případě, že není stanovena
   účinnost pozdější, nabývají právní předpisy účinnosti patnáctým dnem po
   vyhlášení,  přičemž vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně
   stanovit   dřívější   počátek  účinnosti,  nejdříve  však  dnem  jejich
   vyhlášení.

   V./b

   K námitce tzv. rdousícího efektu

   48.  Na  základě  těchto  východisek  posoudil  Ústavní soud jednotlivé
   námitky  navrhovatele,  načež  dospěl  k  následujícím  závěrům. Předně
   neshledal,  že  by  napadená úprava měla vůči poplatníkům daně z příjmů
   fyzických  osob,  kteří  jsou  zároveň  poživateli  starobního důchodu,
   rdousící  neboli  konfiskační dopad ve vztahu k jejich majetku. Zdanění
   jejich  příjmů sazbou 15 %, byť počítanou z tzv. superhrubé mzdy, zcela
   zjevně  nezasahuje  do  jejich  ekonomické  aktivity  způsobem, v jehož
   důsledku  by  pozbyla  své základní opodstatnění. Pakliže lze připustit
   její  intenzivnější  dopad  v  případech,  kdy  výše takto zdanitelného
   příjmu  je  menší,  ani  zde  nelze  přehlédnout, že dotčené osoby jsou
   současně poživateli starobního důchodu. Případné krajní případy, kdy by
   s  ohledem  na nízkou výši tohoto důchodu mohlo být uvažováno o tom, že
   celková  výše příjmu poplatníka neumožňuje jeho důstojný život nebo jej
   dokonce  staví  do  situace  hmotné  nouze,  jsou  řešitelné  v oblasti
   sociálního  zabezpečení.  Předmětná  námitka proto neodůvodňuje závěr o
   nesouladu  napadeného  ustanovení  s  ústavně zaručeným právem vlastnit
   majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny.

   V./c

   Posouzení  kritéria,  od  něhož  se  odvíjí uplatnění základní slevy na
   dani, z hlediska námitky neakcesorické nerovnosti

   49. Dále se Ústavní soud zabýval samotným kritériem, od něhož se odvíjí
   to, zda se ve vztahu ke konkrétnímu poplatníkovi uplatní nebo neuplatní
   základní  sleva  na  dani  ve  výši  24  840 Kč ročně. Podle napadeného
   ustanovení  se  tato  sleva  neuplatní  v  případě,  kdy  poplatník byl
   poživatelem   starobního   důchodu   k  1.  lednu  zdaňovacího  období.
   Rozhodující  z  tohoto  hlediska  tak  byl  stav  k tomuto dni, přičemž
   jakékoliv jiné časové hledisko bylo nepodstatné.

   50.  Jakkoliv  lze  připustit,  že původní intencí předkladatele novely
   zákona   o   daních  z  příjmů,  kterou  došlo  k  doplnění  napadeného
   ustanovení,  mělo  být  zamezení  tomu,  aby se na poplatníky, již jsou
   zároveň  poživateli  starobního důchodu, vztahovala v rámci zdaňovacího
   období v podstatě dvě srovnatelná daňová opatření (tj. sleva na dani na
   poplatníka   a   osvobození   starobního  důchodu  od  daně),  napadené
   ustanovení  tohoto  cíle dosahuje pouze částečně. Nejenže dopadá jen na
   část   uvedených  poplatníků,  nýbrž  současně  zřejmě  umožňuje  těmto
   poplatníkům  přizpůsobit  své  chování  tak,  aby si v důsledku splnění
   uvedeného  časového  kritéria  zachovali  bez ohledu na to, že pobírají
   starobní důchod, i slevu na dani.

   51.   Nerovnost  mezi  poplatníky,  kteří  jsou  ve  zdaňovacím  období
   poživateli  starobního  důchodu, se projevuje již v tom, že ti, co mají
   toto  postavení  k  1.  lednu zdaňovacího období, přichází vždy o celou
   základní  slevu na dani, zatímco ti, kteří se v tomto postavení ocitnou
   kdykoliv  později,  třeba  i  jen následující den (tedy 2. ledna), mají
   tuto  slevu zachovanou v plné výši. Není přitom podstatné, zda po celou
   dobu,  po  kterou vykonávají výdělečnou činnost, pobírají také starobní
   důchod.  Důsledkem uvedené právní úpravy je významný rozdíl v postavení
   obou  těchto  skupin poplatníků, protože ti, v jejichž případě se sleva
   na  dani  uplatní, budou mít bez ohledu na pobíraný starobní důchod daň
   ze  zdanitelných  příjmů  o  24 840 Kč ročně nižší. V případě příjmů ze
   závislé  činnosti  to  znamená,  že  se  jim s ohledem na daňovou sazbu
   nezdaní  roční příjem odpovídající hrubé mzdě ve výši 123 582 Kč, resp.
   tzv.  superhrubé mzdě ve výši 165 600 Kč (viz bod 37), tedy pro většinu
   lidí nepochybně nikoliv zanedbatelná částka. Kritérium, na němž je toto
   rozlišení  založeno,  je  přitom  ryze  formální  a zákon navíc vytváří
   procesní  možnosti, jak si mohou jednotlivé osoby zachovat i nadále obě
   výhody.  V  případě  těch,  co  starobní důchod dosud nepobírají, jde o
   odložení  počátku  jeho  přiznání  tak, aby k němu došlo až po 1. lednu
   příslušného  zdaňovacího období. Těmto osobám je totiž nadále zachována
   možnost žádat zpětně o vyplácení důchodu bez toho, aby uplatnění tohoto
   nároku  mělo  dodatečně  jakýkoliv  vliv  na uplatnění slevy na dani. V
   případě  těch,  co  jej  již  pobírají, jde zas zřejmě o zastavení jeho
   výplaty pro období, jež bude uvedený den zahrnovat.

   52.  Za  této  situace  vyvstává  otázka,  jaký účel lze vlastně reálně
   přisuzovat  napadenému  ustanovení.  Je zřejmé, že v důsledku uvedeného
   opatření  ztrácí  slevu  na  dani  pouze  část  poplatníků pobírajících
   starobní   důchod,   jejíž   odlišení   od   ostatních   poplatníků  je
   problematické  ze dvou důvodů. Jednak není dán žádný rozumný důvod, pro
   který  by  se  na  poplatníka,  jenž  pobíral  starobní  důchod po celý
   kalendářní rok, neměla vztahovat předmětná sleva na dani vůbec, zatímco
   u  toho, jenž jej začal pobírat teprve od 2. ledna nebo pozdějšího dne,
   by  měla být zachována v celém rozsahu. Na kritérium dne 1. ledna nelze
   v této souvislosti hledět ani jako na nezbytné administrativní opatření
   za  účelem  provádění srážek daně, neboť jak jednoznačně plyne z § 35ba
   odst.  3 zákona o daních z příjmů, možnost uplatnění předmětné slevy by
   mohla  být  bez  jakýchkoliv technických obtíží vázána i jen na některé
   měsíce.  Nadto je vzniklá nerovnost umocněna relativně vysokou částkou,
   o  kterou  jde, což již samo o sobě představuje důvod, pro který tomuto
   rozdílu nelze upřít ústavněprávní relevanci (jde o nerovnost extrémní).
   Druhý důvod pak spočívá v tom, že jednotliví poplatníci mohli dosáhnout
   zachování  slevy  na dani tím, že se vyhnuli pobírání důchodu právě dne
   1. ledna zdaňovacího období.

   53.  Tyto skutečnosti zjevně neumožňují pojmenovat žádný rozumný důvod,
   pro  který  má  mít  v  příslušném  zdaňovacím  období  jedna  z  takto
   vymezených  skupin  poplatníků  pobírajících  starobní  důchod  určitou
   významnou  daňovou výhodu, zatímco druhá z nich nikoliv. Rozlišení obou
   skupin  má  naopak  arbitrární  povahu.  Ústavní  soud  proto  považuje
   napadené  ustanovení  za  jsoucí  v  rozporu  se  zásadou neakcesorické
   rovnosti, jež vyplývá z čl. 1 Listiny.

   V./d

   Posouzení napadeného ustanovení z hlediska akcesorické rovnosti

   54.  Důsledkem  napadeného  ustanovení  není  jen  nerovnost mezi dvěma
   skupinami  poplatníků  daně  z  příjmů  fyzických  osob, kteří pobírají
   starobní  důchod,  nýbrž také mezi dotčenými příslušníky této skupiny a
   všemi  dalšími  poplatníky  této  daně. Její důvod je třeba spatřovat v
   tom,  že  jim  zákon  o  daních  z  příjmů  nezaručuje  ve shodném nebo
   srovnatelném  rozsahu  určitou  minimální  částku  příjmu, u které se s
   ohledem  na její potřebnost k zajištění důstojného života nepředpokládá
   její  zdanění.  Zatímco  totiž  v případě prvně uvedené skupiny má tuto
   funkci  plnit  starobní důchod, jehož výše se u jednotlivých poplatníků
   liší,  v  případě  druhé  ji  plní sleva na dani na poplatníka, která u
   všech  činí 24 840 Kč ročně. Vzhledem k tomu, že předmětná nerovnost by
   byla  dána  i tehdy, pokud by zákon jako rozhodující kritérium stanovil
   pobírání  starobního  důchodu  ke  kterémukoliv  dni tohoto zdaňovacího
   období,  bude  další výklad pro zjednodušení vycházet právě z rozlišení
   poplatníků  podle  toho,  zda  v  tomto období pobírali nebo nepobírali
   starobní důchod.

   55.  Zmíněná  nerovnost  je  zapříčiněna  tím,  že  na  rozdíl  od výše
   předmětné  slevy na dani je výše starobního důchodu u jednotlivých jeho
   poživatelů rozdílná, v důsledku čehož je rozdílná i jejich část příjmů,
   na  kterou daňová povinnost nedopadá. Ze statistických údajů, které měl
   Ústavní  soud  k  dispozici  (viz bod 11), vyplývá, že v roce 2012 byla
   průměrná  výše  starobního  důchodu  10 788 Kč měsíčně, přičemž 10 % ze
   starobních důchodců pobíralo důchod nižší než 8 192 Kč. Starobní důchod
   nižší  než  8 500 Kč pobíralo přibližně 250 000 z celkového počtu 1 726
   523  důchodců. U 4 858 osob jeho výše činila dokonce méně než 3 000 Kč.
   Vyjde-li  se  z  teze  prezentované  Ministerstvem financí, že starobní
   důchod  plní  obdobnou funkci jako sleva na dani na poplatníka, tedy že
   garantuje  jednotlivým  poplatníkům  určitou  minimální  částku,  která
   nebude zdaňována, pak se tato teze uplatní pouze za předpokladu, že obě
   tyto  částky budou srovnatelné. Již výše bylo uvedeno, že sleva na dani
   na  poplatníka  ve  výši 24 840 Kč ročně odpovídá nezdanitelnému příjmu
   (hrubé  mzdě)  ve  výši  123  582  Kč  ročně,  tedy přibližně 10 300 Kč
   měsíčně,  což  je  částka  v zásadě odpovídající průměrné výši důchodu.
   Protože  je  však  u  významné  části  starobních důchodců výše důchodů
   nižší,  je třeba u nich z hlediska logiky tohoto srovnání uvažovat tak,
   že  se  na  ně vlastně fakticky vztahuje nižší daňová výhoda. Například
   pobírají-li  starobní  důchodci důchod ve výši 8 192 Kč měsíčně (98 304
   Kč  ročně),  jde  o srovnatelnou situaci s postavením poplatníka, který
   není  příjemcem starobního důchodu a který by měl slevu na dani ve výši
   19  759  Kč ročně, tedy o přibližně 20 % méně, než činí předmětná sleva
   podle  §  35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů. V případě, že
   tyto  osoby pobírají důchod ve výši 4 000 Kč (tedy 48 000 Kč ročně, což
   se  týká  přibližně  15  000  osob),  jde  zas o srovnatelnou situaci s
   postavením  poplatníka, který není příjemcem starobního důchodu a který
   by  měl  slevu  na  dani  ve výši 9 648 Kč ročně, tedy o přibližně 60 %
   méně.

   56.  Uvedené  údaje lze shrnout tak, že ve vztahu k poplatníkovi daně z
   příjmů  fyzických  osob,  jenž  není  příjemcem  starobního důchodu, se
   uplatní  sleva na dani ve výši 24 840 Kč ročně. V případě poplatníka, u
   něhož  však  pobírání starobního důchodu vylučuje uplatnění této slevy,
   bude  z hlediska svého účelu srovnatelná daňová výhoda jiná, odvíjející
   se  od  výše  důchodu. Jestliže přitom bude přiznaný důchod nižší, bude
   nižší  i  výše  příjmu těchto osob, která nepodléhá předmětné dani, což
   lze  opět  ilustrovat  na  příkladu.  Kupříkladu bude-li mít poplatník,
   který  není  příjemcem starobního důchodu, měsíční příjem ve výši 9 000
   Kč,  pak  s  ohledem na slevu na dani ve výši 24 840 Kč ročně (2 070 Kč
   měsíčně)  neodvede  z  tohoto příjmu žádnou daň. V případě, že bude mít
   poplatník,  jenž  je  příjemcem  starobního  důchodu  a  na  něhož se v
   důsledku  této skutečnosti sleva na dani nevztahuje, starobní důchod ve
   výši  4 000 Kč a k tomu další příjem (např. ze závislé činnosti, kterou
   si  přivydělává)  ve  výši 5 000 Kč měsíčně, se mu však těchto 5 000 Kč
   zdaní  sazbou  15  % z tzv. superhrubé mzdy, tj. 20,1 % z hrubé mzdy, v
   důsledku  čehož  mu  z  celkového  měsíčního příjmu 9 000 Kč zůstane po
   zdanění pouze 7 995 Kč.

   57.  Je  namístě  dodat,  že posledně uvedený příklad vypovídá o určité
   nekoncepčnosti celého opatření, neboť napadená právní úprava, pokud jde
   o  celkovou  výši zdanění, fakticky postihuje právě ty osoby, jež patří
   mezi  nejzranitelnější  daňové  poplatníky.  Tento  stav  je  o to více
   nežádoucí, že základním cílem našeho demokratického právního státu musí
   být zachování lidské důstojnosti, která se odráží i v tom, že člověk je
   schopen  se  o sebe postarat díky svým příjmům, jichž se domohl vlastní
   prací - tedy příjmem ze zaměstnání a příjmem z důchodového pojištění.

   58.  Vycházeje z těchto zjištění, aplikoval Ústavní soud v projednávané
   věci  test  přímé  diskriminace  (viz  bod  45),  v jehož rámci srovnal
   postavení  dvou  skupin poplatníků daně z příjmů fyzických osob - té, u
   níž  se  uplatní sleva na dani na poplatníka podle § 35ba odst. 1 písm.
   a)  zákona  o  daních  z  příjmů,  a  té,  u níž se v důsledku pobírání
   starobního  důchodu  tato  sleva naopak neuplatní. Aniž by Ústavní soud
   zastával  názor,  že  v  oblasti daňového práva mají osoby vykonávající
   výdělečnou  činnost  vždy  srovnatelné  postavení  s osobami, jež kromě
   výkonu  této  činnosti  pobírají  starobní  důchod,  v tomto konkrétním
   případě  má  za  to,  že  tomu  tak  je  (krok 1). Srovnatelnost jejich
   postavení je přitom dána s ohledem na ten aspekt, že u příslušníků obou
   těchto  skupin se shodně uplatní požadavek ponechat určitou část jejich
   příjmů,  která  slouží k zajištění jejich důstojného života, nedotčenou
   daní  z  příjmů  (viz bod 33). Kromě toho lze konstatovat, že předmětné
   kritérium  rozlišení  (jímž  je  pobírání starobního důchodu, a nikoliv
   věk,  jak  nesprávně tvrdí vedlejší účastnice) není zakázané (krok 2) a
   že toto rozlišení jde k tíži dotčených poplatníků pobírajících starobní
   důchod  (krok  3). Zbývá tedy zodpovězení otázky, zda je toto rozlišení
   ospravedlnitelné (krok 4).

   59. Úvaha, podle níž může k naplnění účelu základní slevy na dani dojít
   i  prostřednictvím  starobního  důchodu,  má rozumný základ. Historicky
   nejstarší   funkcí   důchodového  systému  je  právě  funkce  ochranná,
   zajišťující  lidem hmotné zabezpečení pro případ stáří, kdy si již tito
   nemohou  sami  zajistit  prostředky  pro  své živobytí. Jde přitom svým
   způsobem  o  obdobnou funkci, jakou plní (byť nikoliv nezbytně výlučně)
   sleva  na  dani  u  všech  poplatníků  tím,  že vylučuje zdanění určité
   minimální  částky  sloužící  pro zajišťování životních potřeb, u níž by
   účinek   zdanění  byl  podle  názoru  zákonodárce  nepřiměřeně  tíživý.
   Sleduje-li proto napadené ustanovení omezení daňové výhody v případech,
   kdy  je  její účel zajištěn již starobním důchodem, lze v obecné rovině
   považovat  tento  účel  za  legitimní  zájem,  který může opodstatňovat
   vzniklou nerovnost [krok 4 písmeno a)]. K tomu, aby toto opatření mohlo
   v  rámci  předmětného testu obstát, by ale muselo být zároveň přiměřené
   [krok  4  písmeno  b)],  což  je  závěr,  jemuž Ústavní soud přisvědčit
   nemůže.  Důvodem  jsou právě popsané zásadní (extrémní) rozdíly ve výši
   přiznaných  starobních  důchodů,  které  v případě nižších z nich brání
   tomu,   aby   jejich   vyplácení  mohlo  naplňovat  výše  uvedený  účel
   srovnatelným  způsobem  jako sleva na dani na poplatníka ve výši 24 840
   Kč  ročně.  Důsledkem  napadeného  ustanovení je pouze to, že čím nižší
   starobní  důchod jednotliví poplatníci pobírají, tím větší na ně doléhá
   daňové  břemeno.  Napadené  ustanovení proto s ohledem na nepřiměřenost
   této nerovnosti neobstojí v předmětném testu, v důsledku čehož je třeba
   jej  považovat  za jsoucí v rozporu s čl. 3 odst. 1 ve spojení s čl. 11
   odst. 1 a 5 Listiny.

   60.  Ústavní soud zdůrazňuje, že výše uvedené závěry se dotýkají toliko
   otázky  rovnosti  uvedených  skupin  poplatníků daně z příjmů fyzických
   osob,  přičemž  z  nich nelze vyvozovat ani neměnnost platné konstrukce
   slevy  na  dani  na  poplatníka,  včetně  její  výše,  ani požadavek na
   zákonodárce,  aby  jakýmkoliv  způsobem  upravoval (zvyšoval) současnou
   výši důchodů.

   61.  Závěrem  tohoto  nálezu se nelze nepozastavit nad tím, že zákon č.
   500/2012  Sb.,  jímž  bylo do zákona o daních z příjmů vloženo napadené
   ustanovení,  nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013, tedy pouhé čtyři dny po
   svém vyhlášení dne 27. prosince 2012. Formálně vzato je sice pro právní
   úpravu  dostačující,  pokud  nabude  platnosti,  tedy je publikována ve
   Sbírce zákonů, dříve, než má nabýt účinnosti, materiálně, tedy pohledem
   ústavního  požadavku  předvídatelnosti právní úpravy je však třeba vždy
   zohlednit i to, čeho se daná právní úprava týká, kdo jsou její adresáti
   a  zda  respektuje  jejich  legitimní očekávání (srov. bod 47). Ústavní
   soud  zastává  názor,  že  míra  zdanění je jedním z klíčových aspektů,
   jimiž se řídí rozhodování daňových poplatníků o tom, kam nasměrují svou
   ekonomickou  aktivitu,  neboť rozhodnutí, které při určité míře zdanění
   může být výhodné, se může stát nevýhodným při míře zdanění jiné. Rychlé
   a  nekoncepční změny daňové legislativy jsou obecně jednou z největších
   slabin  nejen  české  právní  úpravy,  ale  i  národního  hospodářství.
   Prakticky   totiž  všem  ekonomickým  subjektům  znemožňují  dlouhodobé
   plánování.  U  řady  subjektů  sice lze tento stav kritizovat z pohledu
   ekonomického,  což  pochopitelně  není  úkolem Ústavního soudu. Způsob,
   jakým  tato  nekoncepčnost  a rychlost změny dopadla v nyní posuzovaném
   případě  na  pracující  důchodce,  však  začíná  vyvolávat přinejmenším
   určité pochybnosti, zda po stránce materiální skutečně došlo k naplnění
   požadavku předvídatelnosti práva.

   62. Člověk v důchodovém věku má v zásadě tři možnosti: požívat starobní
   důchod  nebo  požívat starobní důchod a přitom nadále zůstat ekonomicky
   aktivní  nebo  odložit požívání starobního důchodu a nadále ekonomickou
   aktivitou  přispívat  do  důchodového  systému.  Řada  důchodců  přitom
   pracuje právě z toho důvodu, aby si zachovala důstojnou životní úroveň,
   na  jejíž udržení by jim státem vyplácený důchod - jak vyplývá právě ze
   statistik získaných Ústavním soudem - nestačil. Při rozhodování, kterou
   z uvedených strategií zvolit, je jistě zvažována řada hledisek, přičemž
   míra  zdanění  případné  ekonomické  aktivity  patří  nepochybně  k těm
   nejdůležitějším.  Nelze  proto  zůstat  nekritický  vůči  tomu, že stát
   nechal  osoby  v  důchodovém  věku  tuto  volbu  -  při vědomí určitého
   legislativního  nastavení  podmínek  -  učinit a následně tyto podmínky
   změnil  s  účinností  nastávající  o  pouhé  čtyři  dny později. V této
   konkrétní  situaci  změny  daňového  předpisu vůči tomuto typu adresátů
   (pracující   starobní  důchodci)  tak  došlo  již  nedodržením  zákonem
   předepsané  legisvakanční  lhůty  bez  toho,  aby  bylo  možné  dovodit
   naléhavý  obecný  zájem, pro který by tato lhůta neměla být dodržena, k
   zásahu do zásad demokratického právního státu.

   VI.

   Závěr

   63.  Vzhledem k tomu, že napadené ustanovení je v rozporu s čl. 1 a čl.
   3 odst. 1 ve spojení s čl. 11 odst. 1 a 5 Listiny, vyhověl Ústavní soud
   podle  §  70 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění
   zákona  č.  48/2002  Sb., návrhu skupiny senátorů a rozhodl, že se toto
   ustanovení  ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů. Protože
   k  tomuto  zrušení  dochází  v průběhu zdaňovacího období, uplatní se v
   jeho  rámci  sleva  na dani na poplatníka podle § 35ba odst. 1 písm. a)
   zákona  o  daních z příjmů na všechny poplatníky, včetně těch, již k 1.
   lednu tohoto roku pobírali starobní důchod z důchodového pojištění nebo
   ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu.

   Předseda Ústavního soudu:

   JUDr. Rychetský v. r.

   Odlišná stanoviska podle § 14 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu,
   ve  znění pozdějších předpisů, zaujali k rozhodnutí pléna soudci Vlasta
   Formánková, Ivana Janů, Vladimír Kůrka a Vladimír Sládeček.