Nové předpisy

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 169/2014 Sb., o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

   169/2014 Sb.
   SDĚLENÍ
   Ministerstva práce a sociálních věcí

   ze dne 4. srpna 2014

   o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

   Ministerstvo  práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o
   kolektivním  vyjednávání,  ve  znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
   pod  č.  199/2003  Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Kolektivní
   smlouva vyššího stupně na rok 2014, uzavřená dne 4. 6. 2014 mezi vyšším
   odborovým  orgánem - Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy -
   Asociací  svobodných odborů České republiky a organizací zaměstnavatelů
   -  Zemědělským  svazem  České  republiky, je s účinností od prvního dne
   měsíce  následujícího  po  vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další
   zaměstnavatele   s   převažující  činností  v  odvětví  označeném  kódy
   klasifikace ekonomických činností CZ - NACE s číselným označením Úroveň
   1, kód A Zemědělství, lesnictví, rybářství.

   S  obsahem  Kolektivní  smlouvy  vyššího  stupně  se  lze  seznámit  na
   krajských  pobočkách  Úřadu  práce  ČR  a  na  internetových  stránkách
   Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

   Ministryně:
   Mgr. Marksová v. r.