Nové předpisy

Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

   170/2014 Sb.
   NAŘÍZENÍ VLÁDY

   ze dne 6. srpna 2014,

   kterým  se  mění  nařízení  vlády  č.  201/2010 Sb., o způsobu evidence
   úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

   Vláda  nařizuje  k  provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
   znění  zákona  č.  585/2006  Sb.,  zákona  č.  181/2007  Sb., zákona č.
   261/2007  Sb.,  zákona  č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu
   Ústavního  soudu,  vyhlášeného  pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008
   Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008
   Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009
   Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010
   Sb.,  zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011
   Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011
   Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011
   Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 385/2012
   Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013
   Sb.,  zákona  č.  303/2013  Sb. a zákona č. 101/2014 Sb., a k provedení
   zákona  č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
   a  ochrany  zdraví  při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
   bezpečnosti  a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
   pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
   ochrany  zdraví  při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č.
   189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č.
   375/2011 Sb. a zákona č. 225/2012 Sb.:

   Čl. I
   Nařízení  vlády  č.  201/2010  Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a
   zasílání záznamu o úrazu, se mění takto:

   1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

   „2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16.
   prosince  2008  o  statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a
   bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

   Nařízení  Komise  (EU)  č.  349/2011  ze  dne 11. dubna 2011, kterým se
   provádí  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES) č. 1338/2008 o
   statistice  Společenství  v  oblasti  veřejného  zdraví a bezpečnosti a
   ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiku pracovních úrazů.“.

   2.  V  §  2  odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „podle
   přílohy č. 3 k tomuto nařízení“.

   3. V § 2 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

   „h) popis úrazového děje,“.

   Dosavadní písmena h) až l) se označují jako písmena i) až m).

   4. V § 2 odst. 3 se slovo „kopii“ nahrazuje slovy „potvrzenou kopii“.

   5.  V  §  4  odst.  1  se  na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a
   písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 14 zrušuje.

   6.  V § 6 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se
   zrušuje.

   7.  V § 7 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se
   zrušuje.

   8.  Za  §  7 se vkládá nový § 7a, který včetně poznámky pod čarou č. 16
   zní:

   „§ 7a

   Zaměstnavatel  zašle  pro  účely likvidace pojistných událostí z důvodu
   zákonného  pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním
   úrazu  nebo  nemoci  z  povolání  záznam o úrazu i organizační jednotce
   pojišťovny, u které je pro tento účel pojištěn^16).

   16) § 8 písm. c) vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a
   sazby  zákonného  pojištění  odpovědnosti  zaměstnavatele  za škodu při
   pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.“.

   9. V § 8 odst. 2 písmeno a) zní:

   „a)  hospitalizace  úrazem  postiženého  zaměstnance přesáhla 5 po sobě
   jdoucích dnů a byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu,“.

   10. V § 8 odst. 2 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.

   11.  V  § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno e), které zní:

   „e)  na  základě  téhož  pracovního úrazu vznikla a byla ukončena další
   pracovní neschopnost.“.

   12.  V  §  8  odst.  3  se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a
   písmeno e) se zrušuje.

   13. V § 8 odstavec 4 zní:

   „(4)  Zaměstnavatel  zašle  pro  účely  likvidace pojistných událostí z
   důvodu  zákonného  pojištění  odpovědnosti  zaměstnavatele za škodu při
   pracovním  úrazu nebo nemoci z povolání a při smrtelném pracovním úrazu
   záznam  o úrazu - hlášení změn i organizační složce pojišťovny, u které
   je pro tento účel pojištěn^16).“.

   14. V § 8 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

   „(5)  V  případě,  že  došlo  ke  změně v posouzení zdroje nebo příčiny
   úrazu,  povahy  úrazu,  popřípadě  k jiným skutečnostem majícím vliv na
   zpracování  a obsah záznamu o úrazu - hlášení změn, předá zaměstnavatel
   jedno  vyhotovení  záznamu  o  úrazu  - hlášení změn úrazem postiženému
   zaměstnanci  a  v  případě  smrtelného  pracovního  úrazu jeho rodinným
   příslušníkům.“.

   Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

   15. Přílohy č. 1 a 2 znějí:

   „Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

   VZOR

   ZÁZNAM O ÚRAZU

   Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

   VZOR

   ZÁZNAM O ÚRAZU - HLÁŠENÍ ZMĚN

   16. Doplňuje se příloha č. 3, která zní:

   „Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

   Čl. II
   Účinnost
   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

   Předseda vlády:
   Mgr. Sobotka v. r.

   Ministryně práce a sociálních věcí:
   Mgr. Marksová v. r.