Nové předpisy

Vyhláška České národní banky č. 171/2014 Sb.

   171/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA

   ze dne 8. srpna 2014,

   kterou  se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob
   a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti
   osob, ve znění pozdějších předpisů

   Česká  národní  banka stanoví podle § 4 odst. 8, § 20 odst. 4 zákona č.
   21/1992  Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 2a odst.
   1,  §  2b  odst.  4  zákona  č.  87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních
   družstvech  a  některých  opatřeních  s  tím souvisejících a o doplnění
   zákona  České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
   pozdějších  předpisů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 199 odst. 2
   zákona  č.  256/2004  Sb.,  o  podnikání  na kapitálovém trhu, ve znění
   pozdějších  předpisů,  k  provedení  § 7 odst. 2, § 47 odst. 1 a § 104a
   odst.  1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a podle § 170 zákona č.
   427/2011  Sb.,  o  doplňkovém  penzijním  spoření,  ve znění pozdějších
   předpisů,  k  provedení  §  44  odst.  1  zákona o doplňkovém penzijním
   spoření:

   Čl. I
   Vyhláška  č.  233/2009  Sb.,  o  žádostech,  schvalování osob a způsobu
   prokazování  odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve
   znění  vyhlášky  č.  192/2011 Sb., vyhlášky č. 58/2012 Sb., vyhlášky č.
   372/2012 Sb. a vyhlášky č. 248/2013 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  1  odst. 1 písm. f) se slova „(dále jen „regulovaná právnická
   osoba“)“ zrušují.

   2.  V  §  2  písm.  g)  v úvodní části ustanovení se slovo „regulované“
   zrušuje.

   3.  V  §  2  písm.  g) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „nebo po
   které má být osoba ovládána“.

   4. V § 2 písm. g) bodech 3 až 6 se slovo „regulované“ zrušuje.

   5.  V  §  2  písm. g) bodě 6 se za slova „hlasovacích právech právnické
   osoby“ vkládají slova „nebo má dojít k ovládnutí právnické osoby“.

   6.  V  §  2  písm. h) se na konci bodu 3 doplňují slova „včetně rozsahu
   pravomocí  a  odpovědností  spojených s touto činností a počtu řízených
   osob“.

   7. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

   „a) společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,“.

   8. V § 4 odst. 2 písm. a) se slova „§ 3 odst. 2, 3 a 4“ nahrazují slovy
   „§ 3 odst. 2 a 3“.

   9. V § 4 odst. 3 písm. h) se slovo „regulovaná“ zrušuje.

   10. V § 4 odst. 3 písmeno i) zní:

   „i)  popis  skutečnosti,  na  základě  které se osoba uvedená v seznamu
   podle  písmene  a)  stává  osobou  ovládající žadatele, pokud dochází k
   ovládnutí.“.

   11. V § 5 písmeno e) zní:

   „e) seznam vedoucích osob [§ 2 písm. j) bod 2 nebo 3],“.

   12. V § 5 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) a g), která znějí:

   „f) za každou vedoucí osobu podle písmene e)

   1.  výčet  funkcí  v  orgánech  jiných  právnických  osob,  které hodlá
   vykonávat  souběžně  s  výkonem  vedoucí funkce v bance nebo družstevní
   záložně, s uvedením obchodní firmy nebo názvu právnické osoby, ve které
   má  být  funkce  vykonávána, identifikačního čísla osoby a názvu funkce
   včetně uvedení, zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena,

   2.  přehled  finančních  a  personálních  vztahů  této  osoby a osob jí
   blízkých  k  vedoucím  osobám  banky nebo družstevní záložny, právnické
   osoby  ovládající  banku  nebo  družstevní  záložnu  a právnické osoby,
   kterou banka ovládá, a

   3. stručnou koncepci výkonu funkce vedoucí osoby,

   g)  zprávu  žadatele  o  výsledcích vyhodnocení vhodnosti vedoucí osoby
   uvedené  v  seznamu  podle  písmene  e)  pro  výkon  funkce,  do níž je
   navrhována,   z  hlediska  splnění  požadavků  důvěryhodnosti,  odborné
   způsobilosti a zkušenosti této osoby a“.

   Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno h).

   13.  V  § 8 odst. 1 se za slova „§ 4“ vkládají slova „odst. 1 a 2“ a na
   konci odstavce se slova „2 a 3“ nahrazují slovy „2 až 4“.

   14. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 19
   zní:

   „(4) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí
   na žadateli a osobách úzce propojených s žadatelem jsou

   a)  seznam  osob  s  kvalifikovanou  účastí  na  žadateli a osob, které
   jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli,
   a

   b)  informace  a doklady podle § 4 odst. 3 písm. b) až i), nestanoví-li
   přímo použitelný předpis Evropské unie^19) jinak.

   19)  Nařízení  Komise obsahující úplný seznam informací, které musí být
   poskytnuty  k  oznámení  o  navrhovaném  nabytí kvalifikované účasti na
   obchodníkovi s cennými papíry.“.

   15. V části druhé nadpis hlavy VI zní: „SOUHLAS KE KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI
   NEBO K OVLÁDNUTÍ“.

   16. V § 18 se na konci nadpisu doplňují slova „nebo k jejímu ovládnutí“
   a v závorce pod nadpisem se slova „§ 10d odst. 4,“ zrušují.

   17. V § 18 odstavec 1 zní:

   „(1)  Žádost  o  předchozí  souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované
   účasti  na  právnické  osobě,  která  je  bankou,  družstevní záložnou,
   organizátorem   regulovaného  trhu,  centrálním  depozitářem,  ústřední
   protistranou,  penzijní  společností  (dále  jen  „regulovaná právnická
   osoba“),  nebo  k ovládnutí této osoby se předkládá na tiskopisu, jehož
   vzor je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky.“.

   18.  V  §  18  odst.  2 písm. b) se slovo „prostředků“ nahrazuje slovem
   „zdrojů“.

   19.  V  §  18  odst. 2 písmena e) až i) včetně poznámky pod čarou č. 15
   znějí:

   „e) popis vztahů mezi žadatelem a regulovanou právnickou osobou, na níž
   hodlá  žadatel  nabýt  nebo  zvýšit kvalifikovanou účast nebo kterou má
   ovládnout,  a  vztahů  žadatele  k  osobám  se zvláštním vztahem k této
   právnické  osobě,  a to alespoň k osobám, které jsou vedoucími osobami,
   členy  dozorčí  rady  nebo  členy kontrolní komise regulované právnické
   osoby,  v  případě družstevních záložen pak rovněž k osobám zvoleným do
   úvěrové komise,

   f)  originál  písemného  stanoviska  orgánu,  který  provádí dohled nad
   žadatelem  v  zemi  jeho  sídla  k  záměru  žadatele  nabýt nebo zvýšit
   kvalifikovanou  účast  na regulované právnické osobě nebo ji ovládnout,
   jde-li  o  žadatele se sídlem mimo území členského státu, nad kterým je
   takový dohled v zemi jeho sídla vykonáván,

   g) strategický záměr [§ 2 písm. g)],

   h)  seznam osob, které jednáním ve shodě s žadatelem mají, nabudou nebo
   zvýší  kvalifikovanou  účast  na  regulované  právnické  osobě  nebo ji
   ovládnou,  s  údaji^5)  o  těchto osobách a s uvedením výše podílu nebo
   jiné  formy  účasti na regulované právnické osobě, a popis skutečnosti,
   na základě které dochází k jednání ve shodě, a

   i)  popis  skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí regulované
   právnické  osoby,  má-li být žadatel ovládající osobou^15), a doklady o
   původu  finančních  zdrojů,  kterých  má být použito k odkoupení podílu
   společníka, který není ovládající osobou.

   15)  §  74  a  75  zákona  č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
   družstvech (zákon o obchodních korporacích).“.

   20. § 19 zní:

   „§ 19

   Souhlas  k  nabytí  nebo zvýšení kvalifikované účasti na obchodníkovi s
   cennými papíry nebo k jeho ovládnutí

   Žádost  o  předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti
   na  právnické  osobě,  která  je  obchodníkem  s cennými papíry, nebo k
   ovládnutí této osoby, se předkládá na tiskopisu, jehož vzor je uveden v
   příloze  č.  7  této  vyhlášky.  K  žádosti připojí žadatel informace a
   doklady  podle § 18 odst. 2 až 5, nestanoví-li přímo použitelný předpis
   Evropské unie^19) jinak.“.

   21.  V  §  20 odst. 1 se za slova „regulované právnické osobě“ vkládají
   slova „nebo k jejímu ovládnutí“.

   22. V § 20 se odstavec 2 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

   23. V § 20 odst. 2 písmeno d) zní:

   „d)  popis skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí regulované
   právnické  osoby,  a doklady o původu finančních zdrojů, kterých má být
   použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou.“.

   24.  V  příloze č. 1 tabulce 5a a v příloze č. 5 části 3C tabulce a) se
   za  řádek  začínající  slovy  „Pronájem bezpečnostních schránek“ vkládá
   řádek   se   slovy   „Provádění   administrace   investičních  fondů  a
   zahraničních  investičních fondů“ a v posledním řádku těchto tabulek se
   slova  „odst.  3  písm.  a) až n)“ nahrazují slovy „odst. 3 písm. a) až
   o)“.

   25.  V  příloze  č.  3  bodě  8.1 a v příloze č. 4 bodě 7.1 se za slova
   „trestný  čin“  vkládají  slova  „(bez ohledu na to, zda bylo odsouzení
   následně zahlazeno)“.

   26.  V  příloze  č.  3  bodě  9.1  a  v  příloze č. 4 bodě 8.1 se slovo
   „zahájeno“ nahrazuje slovem „vedeno“ a v navazujícím textu k předložené
   otázce  se  za  slovo  „podrobnosti“  vkládají  slova „ , včetně důvodu
   případného zastavení řízení,“.

   27.   Nadpis  přílohy  č.  13  zní:  „Dotazník  související  s  nabytím
   kvalifikované účasti“.

   Čl. II
   Účinnost

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.

   Guvernér:
   Ing. Singer, Ph.D., v. r.