Nové předpisy

Nařízení vlády č. 168/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.

   168/2014 Sb.
   NAŘÍZENÍ VLÁDY

   ze dne 6. srpna 2014,

   kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam
   nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.

   Vláda  nařizuje  podle § 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o
   důchodovém pojištění:

   Čl. I
   Nařízení  vlády  č.  290/1995  Sb.,  kterým  se stanoví seznam nemocí z
   povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  1  odst. 3 se slova „zdravotnickými zařízeními platí zvláštní
   předpisy.^1)“  nahrazují  slovy  „příslušnými poskytovateli zdravotních
   služeb platí jiné právní předpisy^1).“.

   Poznámka pod čarou č. 1 zní:

   „1)  Zákon  č.  373/2011  Sb.,  o specifických zdravotních službách, ve
   znění pozdějších předpisů.

   Vyhláška  č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při
   posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává
   lékařský  posudek  o  nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze
   nadále  uznat  za  nemoc  z  povolání, a náležitosti lékařského posudku
   (vyhláška o posuzování nemocí z povolání).“.

   2.  V  příloze  v kapitole II položce 9 se za slova „šlachových pochev“
   vkládají slova „ , tíhových váčků“.

   3. V příloze v kapitole II se položky 11 a 12 zrušují.

   4.  V  příloze  v  kapitole  III  položce 2c) se slova „pohrudnice nebo
   pobřišnice“ zrušují.

   5. V příloze v kapitole III položce 2d) se slova „nebo rakovina hrtanu“
   nahrazují slovy „ , rakovina hrtanu nebo rakovina vaječníků“.

   6.  V  příloze v kapitole III položce 5 se slova „gama oxidu hlinitého“
   nahrazují slovy „hliníku“.

   7. V příloze v kapitole III položce 11 se slova „ , sisalu nebo cukrové
   třtiny“ nahrazují slovy „nebo sisalu“.

   8. V příloze v kapitole III položka 13 zní:

   „13.  Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1
   50%  referenčních hodnot nebo méně (CHOPN stadium III) Nemoc vzniká při
   těžbě  v  podzemí  černouhelných  dolů po dosažení nejméně 80% nejvyšší
   přípustné  expozice  a  je  nově  zjištěna  nejpozději  do  dvou let po
   skončení   práce  s  rizikem  fibrogenního  prachu  s  obsahem  volného
   krystalického oxidu křemičitého.“.

   Čl. II
   Přechodné ustanovení

   Nemocemi  z  povolání  jsou  též  nemoci,  které byly uvedeny v seznamu
   nemocí  z  povolání  a  vznikly  za  podmínek  podle  nařízení vlády č.
   290/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

   Čl. III
   Účinnost

   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

   Předseda vlády:
   Mgr. Sobotka v. r.

   Ministryně práce a sociálních věcí:
   Mgr. Marksová v. r.