Nové předpisy

Vyhláška č. 173/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

   173/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 19. srpna 2014,

   kterou  se  mění  vyhláška  č.  177/2009  Sb.,  o  bližších  podmínkách
   ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění
   pozdějších předpisů

   Ministerstvo  školství,  mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 81 odst.
   11,  §  91  odst.  1  a  §  113a  odst.  2  zákona  č.  561/2004 Sb., o
   předškolním,  základním,  středním,  vyšším odborném a jiném vzdělávání
   (školský  zákon),  ve  znění  zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 49/2009
   Sb., zákona č. 472/2011 Sb. a zákona č. 370/2012 Sb.:

   Čl. I
   Vyhláška  č.  177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání
   ve  středních  školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010
   Sb.,  vyhlášky  č.  274/2010  Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č.
   273/2011 Sb. a vyhlášky č. 371/2012 Sb., se mění takto:

   1. V § 2 odst. 3 se slova „31. prosince“ nahrazují slovy „15. ledna“.

   2. V § 5 odst. 4 se slovo „dva“ nahrazuje slovem „čtyři“.

   3. V § 6 odst. 2 se číslo „40“ nahrazuje číslem „60“.

   4. V § 11 odst. 1 se slovo „týdne“ zrušuje.

   5.  V  §  16  odst.  2 se věta druhá nahrazuje větami „Příprava k ústní
   zkoušce  trvá  15  minut.  Pokud  to  vyžaduje  charakter zkoušky, může
   ředitel  školy  stanovit  prodloužení  trvání přípravy k ústní zkoušce,
   nejdéle však na 30 minut.“.

   6. V § 22 odstavec 3 zní:

   „(3)  Písemné  práce  z  cizího  jazyka  obdrží  hodnotitel  od Centra;
   hodnocení  předá  hodnotitel  Centru  prostřednictvím jeho informačního
   systému  v  termínech  stanovených Centrem. Centrum zpřístupní výsledky
   řediteli  školy  v  jarním  zkušebním  období do začátku konání ústních
   zkoušek  společné  části  v  příslušné  třídě,  nejpozději  však do 29.
   května,  a  v  podzimním  zkušebním  období  do  3  pracovních  dnů  od
   shromáždění  hodnocení  všech  písemných  prací  z  cizího  jazyka žáků
   příslušné třídy.“.

   7. V § 22 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

   „(4)  Písemné  práce z českého jazyka a literatury obdrží hodnotitel od
   ředitele  školy  a  hodnocení předává řediteli školy; hodnocení ředitel
   školy  zašle Centru v jarním zkušebním období do začátku konání ústních
   zkoušek  společné  části  v  příslušné  třídě,  nejpozději  však do 29.
   května, a v podzimním zkušebním období do 13. září.

   (5)  Ředitel  školy  bez  zbytečného  odkladu oznámí výsledky písemných
   prací  žákům.  Termíny  zahájení  ústních zkoušek v příslušných třídách
   sdělí ředitel školy Centru prostřednictvím jeho informačního systému do
   zahájení písemných prací.“.

   Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

   8. V § 29 odstavec 3 zní:

   „(3) Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka obdrží
   žák,  který  se  ke zkoušce přihlásil a úspěšně ukončil poslední ročník
   vzdělávání.  Protokol  obdrží  žák  buď  v  listinné podobě od ředitele
   školy, nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup na základě své žádosti
   autorizované  v  informačním  systému  Centra.  Protokol  o  výsledcích
   společné části maturitní zkoušky žáka musí obsahovat datum vystavení.“.

   9. V § 47 odstavec 4 zní:

   „(4)  Odměna  podle odstavců 1 až 3 je splatná v pravidelných termínech
   pro výplatu mzdy nebo platu pro zaměstnance v pracovním poměru.“.

   10. V § 49 se odstavec 8 zrušuje.

   Čl. II
   Přechodná ustanovení

   1.  Uzpůsobení  konání  didaktického  testu  a  písemné práce z českého
   jazyka  a  literatury  žákovi-cizinci  podle  §  5  odst. 4 vyhlášky č.
   177/2009  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky,
   se poprvé přizná pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období
   roku 2015.

   2.  Školní  seznam  literárních děl stanovený ředitelem školy podle § 6
   odst.  2  vyhlášky  č.  177/2009  Sb.,  ve znění účinném ode dne nabytí
   účinnosti  této  vyhlášky,  se poprvé použije pro dílčí ústní zkoušku z
   českého  jazyka  a  literatury  konanou  v jarním zkušebním období roku
   2015.

   Čl. III
   Účinnost

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.

   Ministr:
   PhDr. Chládek, MBA, v. r.