Nové předpisy

Vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

   69/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 2. dubna 2014

   o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

   Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) k provedení § 24 odst.
   2  zákona  č.  133/1985  Sb.,  o  požární  ochraně, ve znění pozdějších
   předpisů:

   § 1
   Úvodní ustanovení

   (1) Tato vyhláška stanoví technické podmínky věcných prostředků požární
   ochrany  uvedených  v  odstavci  2,  jejichž  splnění  je podmínkou pro
   zařazení  věcných  prostředků  požární  ochrany  do  vybavení  jednotek
   požární ochrany podle zákona o požární ochraně^1).

   (2) Věcným prostředkem požární ochrany pro účely této vyhlášky je:

   a)  terminál  používaný  v digitální rádiové síti PEGAS, který odpovídá
   standardu TETRAPOL,

   b)  radiostanice  používaná  v  analogových  rádiových  sítích  požární
   ochrany  (dále  jen  „radiostanice“),  jejíž  technické  podmínky  jsou
   uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce,

   c) přenosná motorová stříkačka, jejíž technické podmínky jsou uvedeny v
   příloze č. 2 k této vyhlášce,

   d)  autonomní  dýchací  přístroj  s otevřeným okruhem na tlakový vzduch
   (dále  jen  „izolační dýchací přístroj“), jehož technické podmínky jsou
   uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce,

   e)  přilba  pro  hašení  ve  stavbách  a  dalších  prostorech (dále jen
   „přilba“),  jejíž technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 4 k této
   vyhlášce,

   f)  ochranný  oděv  pro  hasiče  (dále  jen  „zásahový  oděv I“), jehož
   technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce,

   g)  ochranný  oděv  pro  hasiče pro likvidaci požárů v otevřeném terénu
   (dále  jen „zásahový oděv II“), jehož technické podmínky jsou uvedeny v
   příloze č. 6 k této vyhlášce,

   h)  doplněk  zásahového  oděvu  I  a  II  (dále  jen  „doplněk“), jehož
   technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce,

   i)  pracovní  stejnokroj  II,  jehož  technické podmínky jsou uvedené v
   příloze č. 8 k této vyhlášce, a

   j) spodní prádlo pro hasiče (dále jen „spodní prádlo“), jehož technické
   podmínky jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

   (3)  Vybrané  technické podmínky uvedené v přílohách k této vyhlášce se
   považují  za  splněné,  postupuje-li  se ve shodě s určenou normou nebo
   její  částí  podle  jiného  zákona^2),  oznámenou ve Věstníku Úřadu pro
   technickou   normalizaci,   metrologii  a  státní  zkušebnictví,  která
   obsahuje  podrobnější  technické  požadavky.  Tyto  požadavky mohou být
   splněny  i  jiným  technickým  řešením  garantujícím stejnou nebo vyšší
   úroveň ochrany oprávněných zájmů, podle této vyhlášky.


   § 2
   Přechodné ustanovení

   Pro věcné prostředky požární ochrany uvedené v § 1 odst. 2, zařazené do
   vybavení  jednotek  požární  ochrany  přede  dnem nabytí účinnosti této
   vyhlášky, platí technické podmínky stanovené vyhláškou č. 255/1999 Sb.,
   ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

   § 3
   Zrušovací ustanovení

   Zrušuje se:

   1.   Vyhláška   č.  255/1999  Sb.,  o  technických  podmínkách  věcných
   prostředků požární ochrany.

   2.  Vyhláška  č.  456/2006  Sb.,  kterou  se mění vyhláška Ministerstva
   vnitra  č.  255/1999  Sb.,  o technických podmínkách věcných prostředků
   požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

   3.  Vyhláška  č.  102/2009  Sb.,  kterou  se mění vyhláška Ministerstva
   vnitra  č.  255/1999  Sb.,  o technických podmínkách věcných prostředků
   požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

   § 4
   Závěrečné ustanovení

   Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu
   a  Rady  98/34/ES  ze  dne  22.  června  1998 o postupu při poskytování
   informací  v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby
   informační společnosti, v platném znění.

   § 5
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

   Ministr:
   Chovanec v. r.

   Příloha 1
   TECHNICKÉ PODMÍNKY RADIOSTANICE

   1. Základnová radiostanice, která je určena pro rádiové spojení zejména
   s radiostanicemi požární ochrany, splňuje tyto podmínky:

   a) druh vysílání 8K50F3E nebo 10K0F3E nebo 11K0F3E,

   b) počet kanálů nejméně 99,

   c) schválení pro provoz nejméně s kanálovou roztečí 12,5 kHz,

   d) kmitočtový rozsah nejméně 146 až 174 MHz,

   e) možnost simplexního a semiduplexního provozu,

   f)  VF výkon programově nastavitelný pro jednotlivé kanály nejméně ve 2
   úrovních v rozsahu nejméně 1 až 10 W,

   g) NF výkon vestavěného reproduktoru při zkreslení <= 5 % nejméně 3 W,

   h) možnost připojení přídavného reproduktoru,

   i)  možnost příjmu, vyhodnocení a vyslání formátu selektivní volby ZVEI
   I  v  rozsahu  1  až  3  sekvence  o  nejvíce  9  znacích,  rozdílně na
   jednotlivých kanálových pozicích,

   j) možnost uživatelsky zadat nejméně jednu sekvenci selektivní volby,

   k)  možnost zobrazení nejméně jedné sekvence selektivní volby o nejvíce
   9 znacích,

   l)  užití  CTCSS  v  rozsahu  nejméně  67,0 až 254,1 Hz včetně možnosti
   zadání nestandardního uživatelského formátu,

   m)  užití  funkce  SCAN  včetně  možnosti  definice priority a možnosti
   dočasného vyřazení zarušeného kanálu.

   2.  Přenosná  radiostanice  pro  mužstvo,  která  je určena pro rádiové
   spojení  při  zásahu  a  ostatních činnostech jednotek požární ochrany,
   splňuje tyto podmínky:

   a) druh vysílání 8K50F3E nebo 10K0F3E nebo 11K0F3E,

   b) počet kanálů nejméně 16,

   c) schválení pro provoz nejméně s kanálovou roztečí 12,5 kHz,

   d) kmitočtový rozsah nejméně 146 až 174 MHz,

   e) možnost simplexního a semiduplexního provozu,

   f)  VF výkon programově nastavitelný pro jednotlivé kanály nejméně ve 2
   úrovních  v  rozsahu  nejméně  1  až 5 W; u radiostanice v provedení do
   prostředí  s  nebezpečím  výbuchu  je  VF  výkon  stanoven  na  1 W bez
   požadavku na možnost programového nastavení v nejméně 2 úrovních,

   g) NF výkon při zkreslení <= 5 % nejméně 500 mW,

   h)  užití  CTCSS  v  rozsahu  nejméně  67,0 až 254,1 Hz včetně možnosti
   zadání nestandardního uživatelského formátu,

   i) krytí nejméně IP 54,

   j) rozsah provozních teplot nejméně -25 až +55 °C,

   k)  možnost  přepínání  vysílání/příjem  a  ovládání přepínače kanálů a
   regulátoru hlasitosti v ochranných rukavicích pro hasiče,

   l) možnost ovládání hlasem (VOX),

   m) možnost zamčení klávesnice, pokud jí je radiostanice vybavena.

   3.  Přenosná  radiostanice  pro velitele, která je určena pro zajištění
   rádiového  spojení  velitele  s  jednotkou  požární  ochrany, ostatními
   účastníky  rádiové  sítě požární ochrany u zásahu, případně základnovou
   radiostanicí, splňuje tyto podmínky:

   a) druh vysílání 8K50F3E nebo 10K0F3E nebo 11K0F3E,

   b) počet kanálů nejméně 99,

   c) schválení pro provoz nejméně s kanálovou roztečí 12,5 kHz,

   d) kmitočtový rozsah nejméně 146 - 174 MHz,

   e) možnost simplexního a semiduplexního provozu,

   f)  VF výkon programově nastavitelný pro jednotlivé kanály nejméně ve 2
   úrovních  v  rozsahu  nejméně  1  až 5 W; u radiostanice v provedení do
   prostředí  s  nebezpečím  výbuchu  je  VF  výkon  stanoven  na  1 W bez
   požadavku na možnost programového nastavení v nejméně 2 úrovních,

   g) NF výkon při zkreslení <= 5 %, nejméně 500 mW,

   h)  možnost příjmu, vyhodnocení a vyslání formátu selektivní volby ZVEI
   I  v  rozsahu  1  až  3  sekvence  o  nejvíce  9  znacích,  rozdílně na
   jednotlivých kanálových pozicích,

   i) možnost uživatelsky zadat nejméně jednu sekvenci selektivní volby,

   j)  možnost zobrazení nejméně jedné sekvence selektivní volby o nejvíce
   9 znacích,

   k)  užití  CTCSS  v  rozsahu  nejméně  67,0 až 254,1 Hz včetně možnosti
   zadání nestandardního uživatelského formátu,

   l)  užití  funkce  SCAN  včetně  možnosti  definice priority a možnosti
   dočasného vyřazení zarušeného kanálu,

   m) krytí nejméně IP 54,

   n) rozsah provozních teplot nejméně -25 až +55 °C,

   o)  možnost  přepínání  vysílání/příjem  a  ovládání přepínače kanálů a
   regulátoru hlasitosti v ochranných rukavicích pro hasiče,

   p) možnost ovládání hlasem (VOX),

   q) možnost zamčení klávesnice, pokud jí je radiostanice vybavena.

   Vozidlová radiostanice, která je určena pro zajištění rádiového spojení
   velitele  s jednotkou požární ochrany, ostatními účastníky rádiové sítě
   požární  ochrany  u  zásahu, případně základnovou radiostanicí, splňuje
   tyto podmínky:

   a) druh vysílání 8K50F3E nebo 10K0F3E nebo 11K0F3E,

   b) počet kanálů nejméně 99,

   c) schválení pro provoz nejméně s kanálovou roztečí 12,5 kHz,

   d) kmitočtový rozsah nejméně 146 až 174 MHz,

   e) možnost simplexního a semiduplexního provozu,

   f)  VF výkon programově nastavitelný pro jednotlivé kanály nejméně ve 2
   úrovních v rozsahu nejméně 1 až 10 W,

   g) NF výkon vestavěného reproduktoru při zkreslení <= 5 % nejméně 3 W,

   h) možnost připojení přídavného reproduktoru,

   i)  možnost příjmu, vyhodnocení a vyslání formátu selektivní volby ZVEI
   I  v  rozsahu  1  až  3  sekvence  o  nejvíce  9  znacích,  rozdílně na
   jednotlivých kanálových pozicích,

   j) možnost uživatelsky zadat nejméně jednu sekvenci selektivní volby,

   k)  možnost zobrazení nejméně jedné sekvence selektivní volby o nejvíce
   9 znacích,

   l)  užití  CTCSS  v  rozsahu  nejméně  67,0 až 254,1 Hz včetně možnosti
   zadání nestandardního uživatelského formátu,

   m)  užití  funkce  SCAN  včetně  možnosti  definice priority a možnosti
   dočasného vyřazení zarušeného kanálu,

   n) rozsah provozních teplot nejméně -25 až +55 °C.

   Příloha 2
   TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘENOSNÉ MOTOROVÉ STŘÍKAČKY

   1.  Přenosná  motorová  stříkačka splňuje požadavky norem uvedené v § 1
   odst.  3  na přenosné motorové stříkačky používající požární odstředivá
   čerpadla se zařízením pro zavodnění jeho sacího potrubí.

   2.   Přenosná  motorová  stříkačka  se  vybavuje  požárním  odstředivým
   čerpadlem,  které  se  označuje  hodnotou  jmenovitého výkonu požárního
   čerpadla  v  souladu  s parametry specifikovanými jmenovitými otáčkami,
   jmenovitým výtlačným tlakem (bar), jmenovitou geodetickou sací výškou a
   jmenovitým  průtokem  čerpadla  (l.min-1).  Označení  přenosné motorové
   stříkačky  je  vyznačeno  zkratkou  v  prostoru  obslužného místa, a to
   kolmým  bezpatkovým  písmem,  písmeny  velké abecedy. Přenosná motorová
   stříkačka se označuje zkratkou:

a) při jmenovitém průtoku 750 l.min-1     PS 7,5,

b) při jmenovitém průtoku 1000 l.min-1    PS 10, nebo

c) při jmenovitém průtoku 1500 l.min-1    PS 15.

   3.  Nachází-li se jmenovitý průtok požárního odstředivého čerpadla mezi
   popsanými hodnotami, velikost jmenovitého průtoku požárního čerpadla se
   označuje podle nejbližší nižší jmenovité hodnoty průtoku.

   Základní funkce přenosné motorové stříkačky

   4. Konstrukce přenosné motorové stříkačky umožňuje:

   a) zavodnění sacího vedení z vnějšího zdroje zavodňovacím zařízením při
   sací výšce 7,5 m,

   b) čerpání a dopravu vody hadicemi z vnějšího volného zdroje,

   c)  dopravu  vody  hadicemi  při  napojení  na  vnější tlakový zdroj se
   vstupním tlakem nejméně 1,5 bar.

   5.  Sací  hrdlo  u přenosné motorové stříkačky je závitové 110 mm podle
   normy uvedené v § 1 odst. 3.

   6. Sací a výtlačná hrdla jsou vyvedena do prostoru, ve kterém neomezují
   obsluhu.

   7.  Přenosná  motorová  stříkačka  je vybavena nejméně jedním výtlačným
   hrdlem  o průměru 75 mm, opatřeným uzavírací armaturou se spojkou podle
   normy  uvedené  v  §  1  odst.  3,  vyvedeným  do strany od podélné osy
   požárního čerpadla. Počet výtlačných hrdel odpovídá jmenovitému průtoku
   požárního  čerpadla. Výška spodní hrany výtlačného hrdla je nejméně 250
   mm nad zemí.

   8.  Konstrukce  přenosné motorové stříkačky umožňuje nepřetržitý provoz
   po  dobu 8 hodin tak, aby nedošlo k překročení přípustné teploty motoru
   a případného převodového ústrojí k čerpadlu.

   9.   Pokud  je  přenosná  motorová  stříkačka  vybavena  akumulátorovou
   baterií,  pak je uzpůsobena k průběžnému dobíjení akumulátorové baterie
   pomocí prvku umístěného v prostoru obslužného místa.

   Požární odstředivé čerpadlo

   10.  Požární  odstředivé čerpadlo je opatřeno zpětnou klapkou k ochraně
   sacích hadic proti poškození tlakem a zařízením na odtlakování.

   11.  Výtlačná  hrdla  požárního odstředivého čerpadla včetně ovládacích
   armatur   jsou   skloněna  pod  vodorovnou  rovinu,  za  účelem  jejich
   odvodnění.

   Příloha 3
   TECHNICKÉ PODMÍNKY IZOLAČNÍHO DÝCHACÍHO PŘÍSTROJE

   1.  Izolační  dýchací  přístroj  splňuje  požadavky normy uvedené v § 1
   odst.  3  na  autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným
   okruhem  s  obličejovou  maskou  používané  jako  prostředky  k ochraně
   dýchacích orgánů.

   2.  Izolační  dýchací  přístroj  je klasifikován jako typ 2 podle normy
   uvedené v § 1 odst. 3.

   3.  Izolační  dýchací  přístroj  umožňuje použití jedné tlakové láhve o
   vodním  objemu  6  až 9 litrů nebo dvou tlakových láhví o vodním objemu
   každé  z  nich 6 až 7 litrů, s plnicím tlakem 30 MPa (300 bar). Nouzově
   lze  použít  též  tlakové  láhve  o vodním objemu 5 a 7 litrů s plnicím
   tlakem 20 MPa (200 bar).

   4. Nejvyšší pracovní tlak izolačního dýchacího přístroje je 30 MPa (300
   bar).

   5. Konstrukce izolačního dýchacího přístroje může umožňovat druhý vstup
   a výstup pro dálkový přívod vzduchu nebo druhou obličejovou masku anebo
   záchrannou  vyváděcí  kuklu  nebo  ventilaci protichemického ochranného
   oděvu.  Ustanovení  tohoto  bodu se nevztahuje na přístroje s nejvyšším
   pracovním tlakem 20 MPa (200 bar).

   6.  Popruhy  a  korpus  izolačního  dýchacího přístroje jsou vyrobeny z
   materiálů, které umožňují mokrý způsob dekontaminace při teplotě do 100
   °C  bez  poškození;  části  z  pórovitých materiálů jsou odepínatelné a
   vyměnitelné.

   7.  Hmotnost  přístroje s obličejovou maskou a úplně naplněnou tlakovou
   lahví  (tlakovými  lahvemi),  který  je  připraven k použití, nesmí být
   vyšší než 15 kg.

   8.  Ovládání ventilů pro spuštění izolačního dýchacího přístroje je pro
   nositele oběma rukama snadno přístupné.

   9.  Izolační  dýchací  přístroj má ručně ovladatelnou přídavnou dodávku
   vzduchu.

   10.  Ovládání přídavné dodávky vzduchu musí být umožněno i v ochranných
   rukavicích pro hasiče.

   11. Izolační dýchací přístroj je zhotoven z materiálů, které znemožňují
   vznik a výboj statické elektřiny.

   12.   Izolační  dýchací  přístroj  má  akustické  pneumatické  popř.  i
   elektronické výstražné zařízení.

   13.  Tlakoměr pro kontrolu přetlaku v tlakové lahvi pro zjištění zásoby
   vzduchu  je  umístěn  na  levém  ramenním  popruhu  v poloze umožňující
   kontrolu  nositelem  a  je  cejchován  v MPa nebo v barech; tlakoměr má
   červené pole v rozsahu 0 až 5 MPa (0 až 50 bar).

   Tlaková lahev

   14. Kovová tlaková lahev je schválena podle jiného právního předpisu^3.

   15.  Značení  tlakových  lahví musí být trvanlivé. Umožňuje jednoznačně
   identifikovat  tlakovou  lahev  a  její  obsah.  Tlakové lahve musí být
   označeny  současně  barevným  označením  lahve,  ražením  nebo  zalitím
   tištěného   štítku   pod   plastovou   fólii   a  snímatelným  značením
   bezpečnostními nálepkami podle norem uvedených v § 1 odst. 3.

   16. Kompozitová tlaková lahev je chráněna snímatelným obalem tmavomodré
   barvy.  Součástí  obalu  je svisle umístěný pás z nápadného materiálu o
   šířce  75  mm.  Obal  i  pás  je vyroben z materiálů s omezeným šířením
   plamene  a je odolný proti mechanickému poškození. Pás se skládá ze tří
   pruhů;  horní a dolní třetina jeho šířky je barvy žluté fluorescenční a
   prostřední  třetina  barvy stříbrné s retroreflexními vlastnostmi podle
   normy uvedené v § 1 odst. 3.

   17.  Připojení  tlakové  lahve  k  izolačnímu  dýchacímu  přístroji  je
   provedeno závitem G 5/8", podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

   18.  Součástí  tlakové lahve nebo ventilu tlakové lahve je bezpečnostní
   prvek, který v případě poškození ventilu omezí průtok unikajícího plynu
   z  tlakové  lahve  tak,  že reakční síla nezpůsobí nekontrolovaný pohyb
   lahve.

   Obličejová maska

   19.  Obličejová  maska  umožňuje  uchycení hlavovým křížem, síťkou nebo
   pomocí rychloupínačů.

   20.   Obličejová   maska  může  být  vybavena  zařízením  pro  hlasovou
   komunikaci pomocí radiostanice nebo jiného komunikačního prostředku.

   Příloha 4
   TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘILBY

   1.  Přilba  splňuje  požadavky  normy  uvedené  v § 1 odst. 3 na přilby
   poskytující uživateli ochranu hlavy při likvidaci požárů a doprovodných
   činnostech  a  to i v situacích, se kterými se lze setkat při likvidaci
   požárů v objektech.

   2.  Povrch  přilby a přilba za mokra vykazují elektroizolační odolnost,
   přilbu lze na základě elektrických vlastností zařadit do kategorie E2 a
   E3 podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

   3. Přilba splňuje požadavky normy uvedené v § 1 odst. 3 při -30 °C, lze
   ji  podle  normy  uvedené v § 1 odst. 3 zařadit do kategorie označované
   "***".

   4.  Součástí  přilby  je  podbradní  pásek jednostranně rozepínatelný v
   rukavicích pro hasiče.

   5. Součástí přilby je chránič šíje (nátýlník).

   6.  Součástí  přilby  je obličejový štít, který poskytuje ochranu očí a
   podstatné  části  obličeje, tzv. chránič obličeje. Součástí přilby může
   být  současně  také  chránič  očí,  pokud  jej  lze použít nezávisle na
   chrániči obličeje.

   7. Všechny součásti přilby jsou vyměnitelné v rámci údržby.

   8. Přilba umožňuje:

   a)  použití  obličejové  masky  izolačního dýchacího přístroje se všemi
   způsoby uchycení podle přílohy č. 3, bodu 19 této vyhlášky,

   b) uchycení svítilny,

   c)  montáž zařízení umožňující kombinované ovládání radiostanice hlasem
   a stiskem tlačítka a montáž reproduktoru,

   d) umístění samolepících prvků pro označení hasičů, na povrch skořepiny
   přilby.

   9.  Materiál  skořepiny je proveden v barvě žlutá, žlutá fluorescenční,
   nebo žlutozelená luminiscenční.

   10.  Přilba  ve  vybavení  Hasičského záchranného sboru České republiky
   může mít povrch skořepiny proveden i v jiné barvě než je uvedeno v bodě
   9.

   Příloha 5
   TECHNICKÉ PODMÍNKY ZÁSAHOVÉHO ODĚVU I

   1.  Ochranný  oděv  I  splňuje požadavky normy uvedené v § 1 odst. 3 na
   ochranu  těla s výjimkou hlavy, rukou a chodidel při likvidaci požárů a
   doprovodných  činnostech  a  to i v situacích, se kterými se lze setkat
   při likvidaci požárů v objektech.

   2.  Zásahový  oděv  I  je proveden jako dvoudílný, skládá se z kabátu a
   kalhot.

   3. Vnější materiál zásahového oděvu I:

   a)  je  odolný vůči oděru, odolá při zkoušení podle normy uvedené v § 1
   odst. 3 bez poškození nejméně 40 000 otáčkám zkušebního zařízení,

   b)  je  stálobarevný,  dosahuje  nejméně  stupně  4  šedé  stupnice při
   zkoušení  stálobarevnosti  v  mechanickém  praní  při 60 °C, v potu a v
   suchém otěru a stupně 3 v mokrém otěru podle určených norem,

   c) je odolný vůči žmolkování, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené
   v § 1 odst. 3 odolnost vůči žmolkování nejméně stupně 4,

   d)  splňuje  požadavky  pro materiál rozptylující elektrostatický náboj
   podle normy uvedené v § 1 odst. 3,

   e) je proveden v tmavě modré barvě s výjimkou nápadného materiálu.

   4.  V  zásahovém oděvu I může být integrován osobní ochranný prostředek
   proti pádu z výšky.

   5.  Zásahový  oděv  I  může  být  vybaven  technickými prvky, jako jsou
   například  poutka  pro  uchycení  svítilny, obličejové masky izolačního
   dýchacího  přístroje  nebo  příslušenství radiostanice, pokud významným
   způsobem nemění vzhled oděvu.

   6.  Zásahový  oděv  I  může být v oblasti ramen, loktů a kolen vyztužen
   další  vrstvou  vnějšího  materiálu  oděvu, případně materiálem s vyšší
   mechanickou odolností v barvě tmavě modré nebo černé.

   7.  Zásahový  oděv  I lze čistit mechanickým praním při teplotě vody 60
   °C.

   Kabát

   8. Kabát má

   a)  zapínání  na  zdrhovadlo  kryté  légou zapínanou na stuhový uzávěr,
   případně stuhový uzávěr s kovovými karabinami; zdrhovadlo i karabiny je
   možné zapínat v ochranných rukavicích pro hasiče,

   b) v dolní části obou předních dílů kapsu krytou patkou se zapínáním na
   stuhové uzávěry; nejméně v jedné z těchto kapes je umístěno poutko,

   c)  nejméně  jednu  vnitřní  kapsu  o  rozměrech  nejméně  150 x 180 mm
   opatřenou zdrhovadlem nebo jiným uzávěrem,

   d)  v horní části levého předního dílu kapsu pro umístění radiostanice;
   kapsa   je   v   takovém   provedení,  aby  bylo  zabezpečeno  upevnění
   radiostanice při práci hasiče,

   e) uvnitř obou rukávů uzávěrku z úpletu s palečnicí.

   9.  V  horní  části pravého předního dílu kabátu může být umístěna část
   stuhového  uzávěru  se  smyčkami  o rozměrech 70 x 38 mm pro připevnění
   hodnostního nebo funkčního označení a pod ní další o rozměrech 125 x 25
   mm pro připevnění jmenovky nebo osobního evidenčního čísla.

   Kalhoty

   10. Kalhoty mají

   a) zvýšený pas a šle,

   b) rozparek krytý légou s fixací zabraňující jeho rozevření při práci.

   11.  Velikost  obvodu  pasu  kalhot  lze upravit, a to například všitou
   gumou nebo páskem na regulaci.

   12.  Kalhoty  mohou  mít  přes pravý nebo i levý boční šev našitu kapsu
   krytou patkou se zapínáním na stuhové uzávěry.

   13. Kalhoty mohou mít ve spodní části nohavic vnitřní manžetu.

   Zpracování oděvu

   14. Zpracování zásahového oděvu I je provedeno následujícím způsobem:

   a) všechny švy jsou zajištěny proti třepení obnitkováním,

   b) u kabátu jsou zejména švy pro spojení předních dílů se zadním dílem,
   dílů  rukávů,  okraji  límce,  patek,  légy  a  průramcích  prošity  na
   dvoujehlovém šicím stroji,

   c)  u kalhot jsou zejména švy pro spojení zadních a předních dílů a švy
   na  patce a na okraji krycí légy rozparku prošity na dvoujehlovém šicím
   stroji,

   d)  začátek  a  konec  strojového  šití  je  zajištěn zpětným zapošitím
   nejméně v délce 10 mm,

   e) počet stehů na 10 mm strojového šití je nejméně 3,5,

   f)  stuhové  uzávěry  jsou  dostatečně  přišity, tzn. po celém obvodu s
   dostatečným zapošitím,

   g) šití nebo ozdobné prošití nezpůsobuje stažení nebo vrásnění švů,

   h) kapsy a patky jsou zpevněny uzávěrkami,

   i) konce nití na celém výrobku jsou odstřižené.

   Nápadný materiál

   15.  Na  horní  zádové  části  kabátu  nad  pásem  je,  v rámečku žluté
   fluorescenční  barvy  o  rozměrech 290 x 75 mm, umístěn nápis "HASIČI".
   Nápis  je  proveden  velkými  tiskacími písmeny typu Switzerland bold v
   barvě  vnějšího  materiálu  oděvu.  Délka nápisu je 260 mm, výška písma
   (bez  háčku)  je 55 mm, šířka písma je 12 mm. Pod nápisem "HASIČI" může
   být  obdobným způsobem proveden nápis označující příslušnost k jednotce
   požární ochrany.

   16.  Pás  o šířce 75 mm, skládající ze tří pruhů; horní a dolní třetina
   jeho  šířky  je  barvy  žluté  fluorescenční a prostřední třetina barvy
   stříbrné s retroreflexními vlastnostmi, je umístěn po obvodu:

   a) kabátu ve výši prsou a umožňuje umístění rámečků s nápisy podle bodu
   16,

   b) spodní části kabátu,

   c) rukávů kabátu ve výši prsou a ve spodní části rukávů,

   d) spodní části nohavic.

   17.  Spodní  okraj  pásu  je  umístěn  ve  vzdálenosti nejméně 50 mm od
   spodního okraje kabátu, rukávů a nohavic.

   Příloha 6
   TECHNICKÉ PODMÍNKY ZÁSAHOVÉHO ODĚVU II

   1.  Ochranný  oděv  II splňuje požadavky normy uvedené v § 1 odst. 3 na
   ochranu  těla s výjimkou hlavy, rukou a chodidel při likvidaci požárů v
   otevřeném terénu a doprovodných činnostech.

   2.  Zásahový  oděv  II  je proveden jako dvoudílný, skládá se z blůzy a
   kalhot.

   3. Vnější materiál zásahového oděvu II:

   a)  je  odolný vůči oděru, odolá při zkoušení podle normy uvedené v § 1
   odst. 3 bez poškození nejméně 40 000 otáčkám zkušebního zařízení,

   b)  je  stálobarevný,  dosahuje  nejméně  stupně  4  šedé  stupnice při
   zkoušení  stálobarevnosti  v  mechanickém  praní  při 60 °C, v potu a v
   suchém otěru a stupně 3 v mokrém otěru podle určených norem,

   c) je odolný vůči žmolkování, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené
   v § 1 odst. 3 odolnost vůči žmolkování nejméně stupně 4,

   d)  splňuje  požadavky  pro materiál rozptylující elektrostatický náboj
   podle normy uvedené v § 1 odst. 3,

   e) je proveden v tmavě modré barvě s výjimkou nápadného materiálu.

   4.  Zásahový  oděv  II  může  být  vybaven technickými prvky, jako jsou
   například  poutka  pro  uchycení  svítilny, obličejové masky izolačního
   dýchacího  přístroje  nebo  příslušenství radiostanice, pokud významným
   způsobem nemění vzhled oděvu.

   5.  Zásahový  oděv  II může být v oblasti ramen, loktů a kolen vyztužen
   další  vrstvou  vnějšího  materiálu  oděvu, případně materiálem s vyšší
   mechanickou odolností v barvě tmavě modré nebo černé.

   6.  Zásahový  oděv II lze čistit mechanickým praním při teplotě vody 60
   °C.

   Blůza

   7. Blůza má:

   a)  zapínání  na zdrhovadlo až do límce stojatého tvaru, kryté légou po
   celé  délce, zapínanou na stuhový uzávěr; zdrhovadlo je možné zapínat v
   ochranných rukavicích pro hasiče,

   b) v dolní části obou předních dílů kapsu krytou patkou se zapínáním na
   stuhové uzávěry,

   c) v horní části pravého předního dílu kapsu krytou patkou se zapínáním
   na stuhové uzávěry,

   d)  v horní části levého předního dílu kapsu pro umístění radiostanice;
   kapsa   je   v   takovém   provedení,  aby  bylo  zabezpečeno  upevnění
   radiostanice při práci hasiče,

   e) zadní díl ve spodní části prodloužený,

   f) v pasové části našitý z lícní strany tunel, s provlečenou pruženkou,

   g) rukávy ukončené do manžety stažené ve spodní části pruženkou,

   h)  na manžetách rukávů našité spínadlo se zapínáním na stuhový uzávěr.
   Část stuhového uzávěru s háčky je našitá na spínadle.

   8.  V  horní  části  pravého  předního dílu blůzy, nad kapsou, může být
   přišita  část  stuhového uzávěru se smyčkami o rozměrech 70 x 38 mm pro
   připevnění  hodnostního  nebo  funkčního  označení  a  pod  ní  další o
   rozměrech 125 x 25 mm pro připevnění jmenovky nebo osobního evidenčního
   čísla.

   Kalhoty

   9. Kalhoty mají:

   a)  všitý  tvarovaný  klín  v krokové a sedové části, usnadňující volný
   pohyb a zvyšující pevnost kalhot v rozkroku,

   b) rozparek se zapínáním na zdrhovadlo kryté légou,

   c)  v  horní části obou předních dílů všity šikmé kapsy se zapínáním na
   zdrhovadlo, s kapesními váčky z vrchového materiálu,

   d) ve spodní části nohavic našité spínadlo, zapínané na stuhový uzávěr.
   Část stuhového uzávěru s háčky je našitá na spínadle,

   e)  zvýšený  pasový  límec  s poutky na opasek a šle, zapínaný v přední
   části na druk,

   f) nastavitelné, odnímatelné šle.

   10.  Velikost  obvodu  pasu  kalhot  lze upravit, a to například všitou
   gumou nebo páskem na regulaci.

   11.  Kalhoty  mohou  mít  přes pravý nebo i levý boční šev našitu kapsu
   krytou patkou se zapínáním na stuhové uzávěry.

   Zpracování oděvu

   12. Zpracování zásahového oděvu II je provedeno následujícím způsobem:

   a) všechny švy jsou zajištěny proti třepení obnitkováním,

   b)  u blůzy jsou nejméně švy pro spojení předních dílů se zadním dílem,
   dílů  rukávů,  a  švy  na sedle, okraji límce, patek, légy a průramcích
   prošity na dvoujehlovém šicím stroji,

   c)  u kalhot jsou nejméně švy pro spojení zadních a předních dílů a švy
   na  patce  a  na  okraji  krycí légy zdrhovadla prošity na dvoujehlovém
   šicím stroji,

   d)  začátek  a  konec  strojového  šití  je  zajištěn zpětným zapošitím
   nejméně v délce 10 mm,

   e) počet stehů na 10 mm strojového šití je nejméně 3,5,

   f)  stuhové  uzávěry  jsou  dostatečně  přišity, tzn. po celém obvodu s
   dostatečným zapošitím,

   g) šití nebo ozdobné prošití nezpůsobuje stažení nebo vrásnění švů,

   h) kapsy a patky, jsou zpevněny uzávěrkami,

   i) stuhové uzávěry jsou našité pouze na spodních dílech patek, légy,

   j) konce nití na celém výrobku jsou odstřižené.

   Nápadný materiál

   13.  Na  horní  zádové  části  blůzy  nad  pásem  je,  v  rámečku žluté
   fluorescenční  barvy  o  rozměrech 290 x 75 mm, umístěn nápis "HASIČI".
   Nápis  je  proveden  velkými  tiskacími písmeny typu Switzerland bold v
   barvě  vnějšího  materiálu  oděvu.  Délka nápisu je 260 mm, výška písma
   (bez  háčku)  je 55 mm, šířka písma je 12 mm. Pod nápisem "HASIČI" může
   být  obdobným způsobem proveden nápis označující příslušnost k jednotce
   požární ochrany.

   14.   Pás   žluté  barvy  o  šířce  50  mm,  provedený  z  materiálu  s
   kombinovanými vlastnostmi, je umístěn po obvodu:

   a)  blůzy ve výši prsou a umožňuje umístění rámečků s nápisy podle bodu
   14,

   b) spodní části blůzy,

   c) rukávů blůzy ve výši prsou a ve spodní části rukávů,

   d) spodní části nohavic.

   15.  Spodní  okraj  pásu  je  umístěn  ve  vzdálenosti nejméně 50 mm od
   spodního okraje blůzy, rukávů a nohavic.

   Příloha 7
   TECHNICKÉ PODMÍNKY DOPLŇKU

   1. Doplňkem se rozumí nátělník s dlouhými nebo krátkými rukávy a spodky
   s dlouhými nebo krátkými nohavicemi používaný pro zvýšení ochrany proti
   teplu a plameni a zlepšení komfortu a termoregulace.

   2.  Všechny  materiály doplňku musí vykazovat omezené šíření plamene na
   úrovni stanovené podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

   3. Všechny materiály doplňku mají index omezeného šíření plamene 2 nebo
   3 podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

   4. Základní materiál doplňku:

   a)  je  stálobarevný,  dosahuje  nejméně  stupně  4  šedé  stupnice při
   zkoušení  stálobarevnosti  v mechanickém praní při 40 °C a v potu podle
   norem uvedených v § 1 odst. 3,

   b)  je  při  údržbě  rozměrově stálý, vykazuje při zkoušení podle normy
   uvedené v § 1 odst. 3 změnu rozměrů v obou směrech <= +- 5 %,
   c) je odolný vůči žmolkování, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené
   v  §  1  odst. 3 odolnost vůči žmolkování nejméně stupně 4, d) vykazuje
   nejméně dobré termoregulační vlastnosti podle normy uvedené v § 1 odst.
   3.

   5. Doplněk je proveden v barvě tmavě modré.

   6. Doplněk lze čistit mechanickým praním při teplotě vody 40 °C.

   7.  Okraj  rukávů  u  nátělníku  s  dlouhými rukávy, nohavic u spodků s
   dlouhými nohavicemi a průkrčník jsou zhotoveny z pružných lemů.

   8. Průkrčník je kulatý, nebo doplněn límečkem o šířce přibližně 80 mm a
   na  předním  díle légou zapínanou na tři knoflíky o délce přibližně 150
   mm.

   9. Střih doplňku je proveden jako přiléhavý.

   10. Švy jsou rovné, pravidelné a pružné.

   11. Konce švů jsou zajištěny proti párání a konce nití odstřiženy.

   12.  Na  levé  hrudní části nátělníku může být proveden rukávový znak a
   nad   ním   označení  příslušnosti  k  jednotce  požární  ochrany  nebo
   organizační  části  Hasičského  záchranného sboru České republiky bílou
   barvou nebo v barevném provedení podle jiných právních předpisů^4.

   Příloha 8
   TECHNICKÉ PODMÍNKY PRACOVNÍHO STEJNOKROJE II

   1.  Tyto technické podmínky se vztahují na pracovní stejnokroj II podle
   §  1  odst.  1  písm.  b) vyhlášky č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních
   stejnokrojů  příslušníků  Hasičského záchranného sboru České republiky,
   jejich  používání  a  způsobu  vnějšího  označení,  a  vzoru služebního
   průkazu  (vyhláška  o  vystrojování  a  služebním  průkazu  příslušníků
   Hasičského  záchranného sboru České republiky) a podle § 43 odst. 1 a 2
   vyhlášky  č.  247/2001  Sb.,  o  organizaci a činnosti jednotek požární
   ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

   2. Pracovní stejnokroj II splňuje všeobecné požadavky na ochranné oděvy
   podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

   3.  Pracovní  stejnokroj II se skládá z blůzy nebo polokošile, kalhot a
   čepice.

   4. Základní materiál blůzy, kalhot a čepice:

   a)  je  odolný vůči oděru, odolá při zkoušení podle normy uvedené v § 1
   odst. 3 bez poškození nejméně 30 000 otáčkám zkušebního zařízení,

   b) je pevný v tahu, odolá v příčném i podélném směru při zkoušení podle
   normy uvedené v § 1 odst. 3 síle >= 450 N,

   c)  je  odolný  vůči  dalšímu trhání, vykazuje při zkoušení podle normy
   uvedené v § 1 odst. 3 v příčném i podélném směru odolnost proti dalšímu
   trhání >= 20 N,

   d)  je  stálobarevný,  dosahuje  nejméně  stupně  4  šedé  stupnice při
   zkoušení  stálobarevnosti  v  mechanickém  praní  při 60 °C, v potu a v
   suchém otěru a stupně 3 v mokrém otěru podle určených norem,

   e) je odolný vůči žmolkování, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené
   v § 1 odst. 3 odolnost vůči žmolkování nejméně stupně 4,

   f)  je  prodyšný  pro  vodní  páru,  vykazuje  při zkoušení podle normy
   uvedené  v  §  1  odst.  3 průměrnou odolnost proti vodní páře <= 10 m2
   Pa/W,

   g) je proveden v tmavomodré barvě.

   5. Základní materiál polokošile:

   a) splňuje požadavky uvedené v bodě 4 písm. d) a e),

   b) vykazuje nejméně dobré termoregulační vlastnosti podle normy uvedené
   v § 1 odst. 3.

   6.  Pracovní  stejnokroj II je při údržbě rozměrově stálý, při zkoušení
   podle  normy  uvedené  v  § 1 odst. 3 je změna rozměrů blůzy a kalhot v
   obou směrech <= +- 3 %, polokošile v obou směrech <= +- 5 %.

   7. Pracovní stejnokroj II má pevné hlavní švy, při zkoušení podle normy
   uvedené  v  § 1 odst. 3 jsou hlavní švy blůzy a kalhot odolné vůči síle
   >= 225 N.

   8.  Blůzu kalhoty lze čistit mechanickým praním při teplotě vody 60 °C,
   polokošili při teplotě vody 40 °C.

   9. Blůza a kalhoty se vyrábí ve variantě A nebo B.

   10.  Blůza  a  kalhoty vyrobené ve variantě A podle normy uvedené v § 1
   odst. 3:

   a) jsou odolné proti teplu při teplotě (180 +- 5) °C,

   b) vykazují omezené šíření plamene,

   c)  poskytují ochranu proti konvekčnímu teplu, úroveň provedení nejméně
   B1,

   d) poskytují ochranu proti sálavému teplu, úroveň provedení nejméně C1.

   11.  Základní  materiál  blůzy  a kalhot vyrobený ve variantě A splňuje
   požadavky  pro  materiál rozptylující elektrostatický náboj podle normy
   uvedené v § 1 odst. 3.

   12.  Základní materiál blůzy a kalhot vyrobený ve variantě B a základní
   materiál  polokošile  je  proti  teplu  při teplotě (180 +- 5) °C podle
   normy uvedené v § 1 odst. 3.

   Blůza

   13. Blůza má:

   a) přes přední díly a zadní díl našité sedlo z vrchového materiálu,

   b)  v  horní části obou předních dílů svrchní nakládané náprsní kapsy o
   rozměrech  150  x  180  mm  s  patkou  do tvaru se zapínáním na stuhové
   uzávěry,

   c)  do  spodní  části  obou bočních švů všité kapsy s kapesními váčky z
   vrchového materiálu,

   d) zapínání na zdrhovadlo od průkrčníku až do spodního okraje, překryté
   légou  našitou  na  levém  předním díle, se zapínáním na 5 ks stuhových
   uzávěrů šíře 25 mm a délky 50 mm,

   e)  na zadním díle pod sedlem zhotoveny záhyby směřující k bočním švům.
   Spodní polovina záhybů je zašita,

   f) jednodílné hlavicové rukávy, ukončené manžetou, staženou přes spodní
   část pruženkou šíře 20 mm ve dvou řadách,

   g)  na  manžetách  našito spínadlo se zapínáním na stuhový uzávěr. Část
   stuhového uzávěru s háčky je našita na spínadle,

   h) jednodílný límec v rožcích odšitý a po obvodě prošitý. Do průkrčníku
   je  všito  zavěšovací  poutko.  Na  spodním  límci  je našita spínka se
   zapínáním na stuhový uzávěr,

   i)  dolní  kraj  ukončený  páskem,  přes zadní díl a část předního dílu
   stažený pruženkou šíře 20 mm ve dvou řadách,

   j)  nad  středem pravé náprsní kapsy, mezi patkou a sedlem, našitu část
   stuhového  uzávěrů  se smyčkami, o rozměrech 70 x 38 mm, pro připevnění
   hodnostního nebo funkčního označení,

   k)  nad  středem  levé náprsní kapsy, mezi patkou a sedlem, našitu část
   stuhového  uzávěrů  se  smyčkami, o rozměrech 125 x 25 mm, pro jmenovku
   nebo osobní evidenční číslo.

   14.  Blůza  vyrobená  ve  variantě B má do vodorovných švů, pro spojení
   sedla  s  předními  díly  a  zadním  dílem,  po celé jejich délce všitu
   paspuli žlutozelené barvy o šíři 2 až 4 mm.

   Polokošile

   15. Polokošile má:

   a) krátké rukávy,

   b) límeček o šířce přibližně 80 mm,

   c) na předním díle v horní části légu zapínanou na tři knoflíky o délce
   přibližně 150 mm,

   d)  ve  vzdálenosti  do 30 mm od spodního okraje průramků přes přední i
   zadní díl umístěn vodorovný pásek žlutozelené barvy o šířce 10 mm,

   e) v pravé horní části předního dílu umístěnu část stuhového uzávěru se
   smyčkami o rozměrech 70 x 38 mm, pro připevnění hodnostního označení,

   f)  v levé horní části předního dílu umístěnu část stuhového uzávěru se
   smyčkami  o  rozměrech  125  x  25  mm  tak,  pro  jmenovku nebo osobní
   evidenční číslo.

   Kalhoty

   16. Kalhoty mají:

   a) na předních dílech vytvořeny záhyby směřující k bočnímu švu,

   b) na zadních dílech odšité záševky,

   c) v horní části obou předních dílů boční klínové kapsy,

   d)  v  horní části pravého zadního dílu jednovýpustkovou kapsu s patkou
   do tvaru, se zapínáním na stuhový uzávěr,

   e)  přes  pravý boční šev našitu nakládanou kapsu o rozměrech 180 x 190
   mm  krytou  patkou  do  tvaru se zapínáním na stuhové uzávěry; kapsa je
   umístěná  ve  vzdálenosti  přibližně  360  mm od kraje pasového límce s
   ohledem na velikost kalhot,

   f) rozparek se zapínáním na zdrhovadlo nebo knoflíky,

   g) pasový límec s podšitím 50 mm, přes boční šev stažený pruženkou šíře
   20 mm ve dvou řadách. Pruženka je všitá od ukončení boční klínové kapsy
   k  záševku  zadního  dílu.  Pasový límec je v přední části zapínán na 2
   knoflíky  nebo  druk,  na  pasovém límci je našito 7 poutek na opasek o
   šířce  20  mm. Na vrchní straně pasového límce jsou našity knoflíky pro
   připnutí šlí.

   h) dolní okraj nohavic podehnutý a prošitý,

   i)  ve spodní části zadních dílů našité spínadlo délky 90 mm a šířky 35
   mm,  zapínané  na  stuhový  uzávěr.  Část  stuhového uzávěru s háčky je
   našita na spínadle,

   j) opasek o šíři 40 mm černé barvy s rychlosponou černé barvy nebo šle.

   k)  knoflíky  o  průměru  16  mm se čtyřmi otvory, které jsou přišity v
   počtu  2  knoflíků  na  pravé straně pasového límce pro zapnutí kalhot,
   pokud  není  použit druk, 6 knoflíků na vrchní straně pasového límce na
   připnutí šlí a 3 knoflíky v rozparku, pokud není použito zdrhovadlo.

   17. Kalhoty vyrobené ve variantě A mají do švů na vnější straně nohavic
   po celé jejich délce všitu paspuli žlutozelené barvy o šíři 2 až 4 mm.

   Čepice

   18. Čepice má:

   a)  šest  panelů  sešitých  k  sobě  rovnostehem. Tento šev je z rubové
   strany překryt paspulí a prošit dvoujehlou s rozpichem 10 mm.

   b) dva čelní panely z rubové strany vyztuženy podlepením tkaninou,

   c)  plastový  tvarovaný  štítek  šestkrát  prošitý  a  potažený vnějším
   materiálem,

   d) z vnitřní strany všit vyztužený černý potní pásek,

   e)  zapínání  provedeno kovovou sponkou s oválným průvlakem na schování
   konce  pásku,  v  horní  části,  vždy  uprostřed panelů, kovové větrací
   otvory s otvorem o velikosti 4 mm,

   f)  na  vrchlíku  čepice  plastový  knoflík,  který  je potažen vnějším
   materiálem.

   19.  Čepice  může  mít  na  čele  nad štítkem nápis "HASIČI", provedený
   výšivkou  o  rozměru  58 x 16 mm (bez háčku), velkými tiskacími písmeny
   typu  Grotesk  medium.  Spodek výšivky je 30 mm nad štítkem. Výšivka je
   provedená  na střed čela čepice. Tímto nejsou dotčena ustanovení jiného
   právního předpisu^5.

   20. Čepice může mít do hrany štítku všitu paspuli žlutozelené barvy.

   Zpracování stejnokroje

   21.  Zpracování  pracovního  stejnokroje  II  je provedeno následujícím
   způsobem:

   a) všechny švy jsou zajištěny párání a proti třepení obnitkováním,

   b)  u blůzy jsou nejméně švy pro spojení předních dílů se zadním dílem,
   a  švy  na sedle, okraji límce, patkách kapes, krycí liště zdrhovadla a
   průramcích prošity na dvoujehlovém šicím stroji,

   c)  u kalhot jsou nejméně boční švy pro spojení zadních a předních dílů
   a  švy  na  patkách  kapes a na okraji krycí légy zdrhovadla prošity na
   dvoujehlovém šicím stroji,

   d)  začátek  a  konec  strojového  šití  je  zajištěn zpětným zapošitím
   nejméně v délce 10 mm,

   e) počet stehů na 10 mm strojového šití je nejméně 3,5,

   f)  stuhové  uzávěry  jsou  dostatečně  přišity, tzn. po celém obvodu s
   dostatečným zapošitím,

   g) šití nebo ozdobné prošití nezpůsobuje stažení nebo vrásnění švů,

   h)  všechna namáhaná místa, jako jsou kapsy, patky a ukončení rozparku,
   jsou zpevněna uzávěrkami,

   i) stuhové uzávěry jsou našité pouze na spodních dílech patek, légy,

   j) konce nití na celém výrobku jsou řádně odstřižené.

   Nápadný materiál

   22. Nápadný materiál je umístěn pouze na blůze vyrobené ve variantě A.

   23. Nápadný materiál splňuje podmínky pro vysoce nápadný materiál žluté
   barvy podle normy uvedené v § 1 odst. 3.

   24.  Na  horní zádové části blůzy, 10 mm pod sedlem, je v rámečku žluté
   fluorescenční  barvy  o  rozměrech 290 x 75 mm, umístěn nápis "HASIČI".
   Nápis  je  proveden  velkými  tiskacími písmeny typu Switzerland bold v
   barvě  základního  materiálu stejnokroje. Délka nápisu je 260 mm, výška
   písma (bez háčku) je 55 mm, šířka písma je 12 mm.

   25.  Zvýrazňující pásek žluté barvy s kombinovanými vlastnostmi o šířce
   25 mm je umístěn na předních dílech a na zadním díle blůzy tak, že jeho
   spodní okraj je umístěn 10 mm nad sedlem.

   Příloha 9
   TECHNICKÉ PODMÍNKY SPODNÍHO PRÁDLA

   1.  Spodním  prádlem  se rozumí triko s dlouhými nebo krátkými rukávy a
   spodky s dlouhými nebo krátkými nohavicemi.

   2.  Spodní  prádlo  splňuje požadavky všeobecné na ochranné oděvy podle
   normy uvedené v § 1 odst. 3.

   3. Spodní prádlo:

   a)  je  stálobarevné,  dosahuje  nejméně  stupně  4  šedé  stupnice při
   zkoušení  stálobarevnosti  v mechanickém praní při 40 °C a v potu podle
   norem uvedených v § 1 odst. 3,

   b)  je  při  údržbě  rozměrově stálé, vykazuje při zkoušení podle normy
   uvedené v § 1 odst. 3 změnu rozměrů v obou směrech <= +- 6,5 %,

   c) je odolné vůči žmolkování, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené
   v § 1 odst. 3 odolnost vůči žmolkování nejméně stupně 4,

   d) je provedeno v barvě šedé nebo šedé melé.

   4. Materiál spodního prádla:

   a) má vazbu pleteniny jednolícní krytou, lemy žebrovanou 1:1,

   b) je proveden na okrouhlém jednolůžkovém stroji, lemy na dvoulůžkovém,

   c)  má  složení  bavlna  60  %,  viskóza  40  %,  lemy jsou zhotoveny z
   materiálu o složení bavlna 58 %, viskóza 38,5 %, elastan 3,5 %, pomocné
   nitě jsou z polyesteru nebo z materiálu polyester/bavlna,

   d) vykazuje plošnou hmotnost uvedenou v tabulce s tolerancí +- 8 %:

------------------------------------------------------------------------------------------
Druh spodního prádla Základní materiál Lemy
------------------------------------------------------------------------------------------
Triko s dlouhými rukávy a spodky s dlouhými nohavicemi       180 g/m2       265g/m2
------------------------------------------------------------------------------------------
Triko s krátkými rukávy a spodky s krátkými nohavicemi       140 g/m2       200g/m2
------------------------------------------------------------------------------------------

   5.  Spodní prádlo může být vyrobeno i z jiného materiálu než je uvedeno
   v bodě 4, pokud tento materiál:

   a) vykazuje nejméně dobré termoregulační vlastnosti podle normy uvedené
   v § 1 odst. 3,

   b)  je odolný proti teplu při teplotě (180 +- 5) °C podle normy uvedené
   v § 1 odst. 3.

   6.  Okraj rukávů u trika s dlouhými rukávy, nohavic u spodků s dlouhými
   nohavicemi a průkrčník jsou zhotoveny z pružných lemů.

   7. Průkrčník je kulatý.

   8. Švy jsou rovné, pravidelné a pružné.

   9. Konce švů jsou zajištěny proti párání a konce nití odstřiženy.

   10.  Na  levé  hrudní části trika může být proveden rukávový znak a nad
   ním  označení  příslušnosti k jednotce požární ochrany nebo organizační
   části Hasičského záchranného sboru České republiky černou barvou nebo v
   barevném provedení podle jiných právních předpisů^6.

   1)  §  65  odst.  1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
   pozdějších předpisů.

   2) § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
   změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

   3  Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení
   a  stanoví  některé  podmínky  k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění
   pozdějších předpisů.

   4  §  5 a 6 vyhlášky č. 97/2008 Sb., o vystrojování a služebním průkazu
   příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky.

   §  43  odst.  4  a  5 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti
   jednotek požární ochrany, ve znění vyhl. 226/2005 Sb.

   5  §  43  odst.  6  vyhlášky  č.  247/2001 Sb., o organizaci a činnosti
   jednotek požární ochrany, ve znění č. 226/2005 Sb.

   6  §  5 a 6 vyhlášky č. 97/2008 Sb., o vystrojování a služebním průkazu
   příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky.

   §  43  odst.  4  a  5 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti
   jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.