Nové předpisy

Zákon č. 57/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě

   57/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 20. března 2014,

   kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   Čl. I
   Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě, se mění takto:

   1.  V  §  2  odst.  3 se slova „dozor nad pověřenými osobami“ nahrazují
   slovy „kontrolu pověřených osob“.

   2. § 8 zní:

   „§ 8

   (1) Ministerstvo vnitra využívá k výkonu působnosti podle tohoto zákona

   a) ze základního registru obyvatel

   1. příjmení,

   2. jméno, popřípadě jména,

   3. datum narození,

   4.  datum  úmrtí  nebo den, který je v rozhodnutí soudu o prohlášení za
   mrtvého  uveden  jako  den  smrti,  popřípadě  den, který subjekt údajů
   nepřežil,

   5. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

   6. čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,

   b) z informačního systému evidence obyvatel

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení,

   2. datum narození,

   3. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

   c) z informačního systému evidence občanských průkazů

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení,

   2. číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,

   d) z informačního systému evidence cestovních dokladů

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení,

   2. číslo cestovního dokladu.

   (2)  Z údajů uvedených v odstavci 1 lze v konkrétním případě použít jen
   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které
   jsou  uvedeny  jako  referenční údaje v základním registru obyvatel, se
   využijí  z  informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve
   tvaru předcházejícím současný stav.“.

   Čl. II
   Účinnost

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.