Nové předpisy

Zákon č. 56/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   56/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 20. března 2014,

   kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a
   o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   Čl. I
   Zákon  č.  499/2004  Sb.,  o  archivnictví  a  spisové službě a o změně
   některých  zákonů,  ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005
   Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007
   Sb.,  zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009
   Sb.,  zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 167/2012
   Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:


   1. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

   „(4) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají dále
   podnikatelé, kterým bylo uděleno státní povolení k provozování živnosti
   vedení  spisovny  (dále  jen  „koncese  k  vedení  spisovny“), jde-li o
   dokumenty,   ke  kterým  mají  tuto  povinnost  veřejnoprávní  původci,
   soukromoprávní  původci  nebo  jejich  právní  nástupci  a  které  byly
   veřejnoprávními  původci, soukromoprávními původci nebo jejich právními
   nástupci těmto podnikatelům předány k zajištění odborné správy.“.

   Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

   2. V § 18a odst. 2 větě první se slova „zřizovatele soukromého archivu“
   nahrazují slovy „archivu, popřípadě zřizovatele archivu,“.

   3. V § 46 odst. 1 písmena a) až c) znějí:

   „a) kontroluje výkon spisové služby u

   1.  organizačních složek státu s celostátní působností s výjimkou těch,
   u kterých tuto působnost vykonává Archiv bezpečnostních složek,

   2.  státních  příspěvkových  organizací  zřízených  zákonem  a státních
   příspěvkových   organizací   zřízených   organizační  složkou  státu  s
   celostátní působností,

   3. veřejných výzkumných institucí zřízených organizační složkou státu s
   celostátní působností,

   4. právnických osob s celostátní působností zřízených zákonem,

   b) provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u

   1. původců uvedených v písmenu a),

   2. původců uvedených v písmenu c), kteří si zřídili soukromý archiv,

   3.  původců uvedených v § 49 odst. 1 písm. c) bodech 13 až 15, kteří si
   zřídili soukromý archiv,

   4.  vrcholných  nebo  obdobných  orgánů původců uvedených v písmenu c),
   kteří požádají o výběr archiválií ve skartačním řízení,

   c)  provádí  výběr  archiválií  mimo skartační řízení u vrcholných nebo
   obdobných orgánů

   1. politických stran,

   2. politických hnutí,

   3. spolků,

   4. odborových organizací,

   5. organizací zaměstnavatelů,

   6. profesních komor,

   7. církví,

   8. náboženských společností,

   9. nadací,

   10. nadačních fondů,

   11. ústavů,

   12. obecně prospěšných společností,“.

   4.  V  § 48 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno d), které zní:

   „d) místem, kde se nachází provozovna, ve které se vykonává koncesovaná
   živnost  vedení  spisovny, jde-li o výkon působnosti podle § 49 odst. 1
   písm. r) nebo s).“.

   5. V § 49 odst. 1 písmena a) až c) znějí:

   „a) kontroluje výkon spisové služby u

   1. organizačních složek státu s jinou než celostátní působností,

   2.  státních  příspěvkových  organizací  zřízených  organizační složkou
   státu s jinou než celostátní působností,

   3. státních podniků,

   4.   právnických   osob   zřízených  zákonem  s  jinou  než  celostátní
   působností,

   5. územních samosprávných celků,

   6. organizačních složek územních samosprávných celků,

   7.  právnických  osob  zřízených  nebo  založených územním samosprávným
   celkem,

   8. vysokých škol,

   9. škol,

   10. zdravotních pojišťoven,

   11.   veřejných   výzkumných   institucí   s  výjimkou  těch  zřízených
   organizační složkou státu s celostátní působností,

   b) provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u

   1. původců uvedených v písmenu a),

   2.  původců  uvedených  v  písmenu  c) bodech 1 až 12, kteří požádají o
   výběr  archiválií  ve  skartačním  řízení,  s  výjimkou vrcholných nebo
   obdobných  orgánů těchto původců a s výjimkou původců, kteří si zřídili
   soukromý archiv,

   3.  původců  uvedených  v  písmenu  c) bodech 13 až 15 s výjimkou těch,
   kteří si zřídili soukromý archiv,

   c) provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u

   1. politických stran,

   2. politických hnutí,

   3. spolků,

   4. odborových organizací,

   5. organizací zaměstnavatelů,

   6. profesních komor,

   7. církví,

   8. náboženských společností,

   9. nadací,

   10. nadačních fondů,

   11. ústavů,

   12. obecně prospěšných společností,

   13. obchodních společností,

   14. družstev,

   15. notářů,

   s výjimkou jejich vrcholových nebo obdobných orgánů,“.

   6.  V  §  49  odst.  1  písm.  r)  se  slova „podle zvláštního právního
   předpisu22)“ nahrazují slovy „k vedení spisovny“.

   Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje.

   7. V § 49 odst. 1 se za písmeno r) vkládá nové písmeno s), které zní:

   „s)  kontroluje  plnění  povinností  podnikatele,  kterému byla udělena
   koncese k vedení spisovny, stanovených v § 3 odst. 4,“.

   Dosavadní písmeno s) se označuje jako písmeno t).

   8. Za § 57 se vkládá nový § 57a, který zní:

   „§ 57a

   (1)  Výběr  archiválií z dokumentů, které má povinnost uchovávat právní
   nástupce veřejnoprávního původce nebo soukromoprávního původce, provádí
   archiv,  který  by byl příslušný k provedení výběru archiválií u tohoto
   původce.

   (2)  Výběr  archiválií  z  dokumentů předaných veřejnoprávním původcem,
   soukromoprávním  původcem  nebo  jejich  právním  nástupcem k zajištění
   odborné  správy  do  spisovny  provozované  podnikatelem,  kterému byla
   udělena koncese k vedení spisovny, provádí archiv, který je příslušný k
   provedení  výběru  archiválií  u  tohoto  původce  nebo  jeho  právního
   nástupce.“.

   9. V § 68a se doplňuje odstavec 8, který zní:

   „(8)   Pokud  zvláštní  právní  předpis  stanoví,  že  se  při  zrušení
   organizační  součásti  určeného  původce, při změně působnosti určeného
   původce  nebo  jeho organizační součásti anebo při změně vlastníka nebo
   držitele dokumentu dokumenty předají jiné osobě, než která je uvedena v
   odstavci  2,  určený  původce  uvede  tuto skutečnost v plánu provádění
   spisové rozluky, a to včetně jednoznačné identifikace této osoby.“.

   10. V § 69a odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

   11. § 71 zní:

   „§ 71

   (1)  Kontrolu  dodržování  povinností  na  úseku  archivnictví a výkonu
   spisové služby vykonávají

   a)   ministerstvo  u  veřejnoprávních  původců  a  archivů  s  výjimkou
   zpravodajských služeb České republiky a jimi zřízených archivů,

   b) Národní archiv u

   1.  organizačních složek státu s celostátní působností s výjimkou těch,
   u  kterých  tuto  působnost  vykonává Archiv bezpečnostních složek, a u
   archivů zřízených těmito organizačními složkami státu,

   2.  státních  příspěvkových  organizací  zřízených  zákonem  a státních
   příspěvkových   organizací   zřízených   organizační  složkou  státu  s
   celostátní   působností   a   u   archivů   zřízených  těmito  státními
   příspěvkovými organizacemi,

   3. veřejných výzkumných institucí zřízených organizační složkou státu s
   celostátní působností a u archivů zřízených těmito veřejnými výzkumnými
   institucemi,

   4.  právnických  osob  s  celostátní  působností  zřízených zákonem a u
   archivů zřízených těmito právnickými osobami,

   5.  kulturně  vědeckých  institucí,  pokud mají ve své péči archiválie,
   které  vede  v  druhotné evidenci Národního kulturního dědictví Národní
   archiv,

   6.  vlastníků a držitelů archiválií uložených mimo archiv, které vede v
   základní evidenci Národní archiv,

   7. soukromých archivů zřízených subjektem uvedeným v § 46 odst. 1 písm.
   c),

   c) státní oblastní archiv podle své územní působnosti u

   1.  organizačních  složek  státu  s jinou než celostátní působností a u
   archivů zřízených těmito organizačními složkami státu,

   2.  státních  příspěvkových  organizací  zřízených  organizační složkou
   státu  s  jinou  než celostátní působností a u archivů zřízených těmito
   státními příspěvkovými organizacemi,

   3. státních podniků a u archivů zřízených státními podniky,

   4. právnických osob zřízených zákonem s jinou než celostátní působností
   a u archivů zřízených těmito právnickými osobami,

   5.   územních  samosprávných  celků  a  u  archivů  zřízených  územními
   samosprávnými celky,

   6. organizačních složek územních samosprávných celků,

   7.  právnických  osob  zřízených  nebo  založených územním samosprávným
   celkem,

   8. vysokých škol a u archivů zřízených vysokými školami,

   9. škol a u archivů zřízených školami,

   10.   zdravotních   pojišťoven   a   u  archivů  zřízených  zdravotními
   pojišťovnami,

   11.   veřejných   výzkumných   institucí   s  výjimkou  těch  zřízených
   organizační složkou státu s celostátní působností a u archivů zřízených
   těmito veřejnými výzkumnými institucemi,

   12.  kulturně  vědeckých  institucí, pokud mají ve své péči archiválie,
   které  vede  v  druhotné  evidenci Národního kulturního dědictví státní
   oblastní archiv,

   13. vlastníků a držitelů archiválií uložených mimo archiv, které vede v
   základní evidenci státní oblastní archiv,

   14.  soukromých  archivů  s  výjimkou  těch,  u  kterých tuto působnost
   vykonává Národní archiv,

   15. podnikatelů, kterým byla udělena koncese k vedení spisovny.

   (2)  Rozhodne-li  ministerstvo  o změně příslušnosti archivu podle § 44
   písm. q), kontrolu dodržování povinností na úseku archivnictví a výkonu
   spisové  služby vykonává u původce, jehož se změna příslušnosti archivu
   týká,  nebo  organizační  součásti  původce,  jíž se změna příslušnosti
   archivu týká, archiv určený v rozhodnutí.

   (3)  Ministerstvo  kontroluje  bezpečnostní  archivy  pouze  na základě
   výročních zpráv o činnosti.“.

   12. V § 72 odstavec 1 zní:

   „(1)  Kontrolu  vykonává  zaměstnanec  ministerstva, Národního archivu,
   Archivu bezpečnostních složek nebo státního oblastního archivu, kterého
   k  provedení  kontroly  písemně pověří ředitel věcně příslušného útvaru
   ministerstva nebo ředitel archivu (dále jen „kontrolující“).“.

   13.  V  §  72  odst.  2  úvodní  části  ustanovení  se  slova „Archivní
   inspektor“ nahrazují slovy „Kontrolující je“ a slovo „je“ se zrušuje.

   14.  V  §  72  odst.  3  větě  první  se  slova „archivního inspektora“
   nahrazují  slovy  „vydanému  podle  odstavce 2“, ve větě druhé se slovo
   „jeho“ zrušuje a věta třetí se zrušuje.

   15. V § 72 se odstavec 4 zrušuje.

   Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

   16. V § 72 odstavec 4 zní:

   „(4)  Na  kontrolu  prováděnou  podle  §  71 odst. 3 se odstavce 1 až 3
   nepoužijí.“.

   17. V § 74 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

   „(8)  Právnická  nebo  fyzická  osoba  se jako podnikatel, kterému byla
   udělena  koncese k vedení spisovny, dopustí správního deliktu tím, že v
   rozporu   s   §  3  odst.  4  neuchová  dokument  nebo  neumožní  výběr
   archiválie.“.

   Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 9 až 11.

   18. V § 74 odst. 9 úvodní části ustanovení se za slova „Určený původce“
   vkládají slova „nebo původce uvedený v § 63 odst. 2“.

   19.  V  §  74 odst. 11 písm. b) se slova „nebo 9“ nahrazují slovy „ , 9
   nebo 10“.

   20. V § 75 odst. 3 se číslo „10“ nahrazuje číslem „20“.

   21. V § 86 se za slova „§ 19,“ vkládají slova „§ 22a,“.

   22.  V  příloze  č. 1 se v části I v bodě 2 písm. a) slova „ , zápisy z
   porad vedení“ zrušují.

   23.  V  příloze  č.  1  se v části I v bodě 5 na konci písmene c) čárka
   nahrazuje tečkou a písmena b) a d) se zrušují.

   Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

   Čl. II
   Přechodné ustanovení

   Řízení  zahájená  přede  dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
   podle dosavadních právních předpisů.

   Čl. III
   Účinnost
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.