Nové předpisy

Nález Ústavního soudu č. 219/2014 Sb., o vyslovení protiústavnosti části zákona o zaměstnanosti

   219/2014 Sb.
   NÁLEZ
   Ústavního soudu

   Jménem republiky

   Ústavní  soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 52/13 dne 9. září 2014 v plénu
   složeném  z  předsedy  soudu Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida,
   Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Ivany Janů (soudce zpravodaj), Vladimíra
   Kůrky,  Vladimíra  Sládečka,  Radovana  Suchánka,  Kateřiny Šimáčkové a
   Vojtěcha  Šimíčka,  ve věci návrhu Městského soudu v Praze na vyslovení
   protiústavnosti  ustanovení  §  140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004
   Sb.,  o  zaměstnanosti,  ve  znění  účinném  od  1. 1. 2012, ve slovech
   "nejméně  však  ve  výši  250  000  Kč",  za účasti Poslanecké sněmovny
   Parlamentu  České  republiky  a  Senátu Parlamentu České republiky jako
   účastníků  řízení,  a  Krajského soudu v Hradci Králové jako vedlejšího
   účastníka řízení,

   takto :

   I.  Ustanovení  §  140  odst.  4  písm.  f)  zákona  č. 435/2004 Sb., o
   zaměstnanosti,  ve znění zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 1/2012 Sb.,
   ve  slovech  "nejméně však ve výši 250 000 Kč", tedy ve znění před jeho
   novelizací,  provedenou  zákonem č. 136/2014 Sb., je v rozporu s čl. 1,
   čl.  4 odst. 4, čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 1
   Dodatkového  protokolu  k  Úmluvě  o ochraně lidských práv a základních
   svobod.

   II.  Ustanovení  §  140  odst.  4  písm.  f)  zákona č. 435/2004 Sb., o
   zaměstnanosti,  ve znění zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 1/2012 Sb.,
   ve  slovech  "nejméně  však ve výši 250 000 Kč", se ruší dnem vyhlášení
   nálezu ve Sbírce zákonů.

   Odůvodnění

   I.

   1.  Městský  soud  v Praze se návrhem ze dne 4. 11. 2013, který Ústavní
   soud  obdržel  dne  7.  11.  2013,  podle  čl.  95 odst. 2 Ústavy České
   republiky  a  § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve
   znění  pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu") domáhal
   zrušení části ustanovení § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb.,
   o  zaměstnanosti,  ve  znění  zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 1/2012
   Sb., a to ve slovech "nejméně však ve výši 250 000 Kč".

   2.  Ke  skutkovým  okolnostem  věci  navrhovatel  uvedl, že rozhodnutím
   Oblastního  inspektorátu  práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj ze
   dne  27.  2.  2013,  č.  j.  324/9.30/13/14.3-RZ  byla podle napadeného
   ustanovení  uložena  pokuta ve výši 300.000,- Kč společnosti KUBE-PLUS,
   v. o. s. za správní delikt podle § 10 (pozn. red.: správně § 140) odst.
   1  písm. c) zákona o zaměstnanosti, kterého se společnost měla dopustit
   tím,  že  připustila  výkon  nelegální  práce,  neboť  dne  19. 9. 2012
   umožnila na specifikované stavbě vykonávat pomocné stavební práce dvěma
   cizincům  ukrajinské  státní  příslušnosti  na základě písemné pracovní
   smlouvy,  avšak v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání, konkrétně s
   místem výkonu práce, uvedeným v tomto povolení.

   3.  Společnost  KUBE-PLUS,  v.  o.  s.,  podala proti tomuto rozhodnutí
   odvolání,  o  němž  bylo rozhodnuto rozhodnutím Státního úřadu inspekce
   práce  ze dne 1. 7. 2013, č. j. 1728/1.30/13/14.3 tak, že odvolání bylo
   zamítnuto a prvoinstanční rozhodnutí potvrzeno. Proti tomuto rozhodnutí
   podala  společnost  KUBE-PLUS,  v.  o.  s.,  dne  5.  9.  2013 žalobu k
   Městskému  soudu  v  Praze. Řízení o této žalobě probíhá u tohoto soudu
   pod  sp.  zn.  10  Ad  20/2013, soud však dospěl k závěru, že předmětné
   zákonné  ustanovení  je  v rozporu s ústavním pořádkem České republiky,
   proto  řízení  přerušil  a podal Ústavnímu soudu tento návrh na zrušení
   právního předpisu.

   4.  Ustanovení  § 140 odst. 4 písm. f) zákona o zaměstnanosti, ve znění
   zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 1/2012 Sb., podle něhož byla v daném
   případě pokuta uložena, zní takto:

   "Za  správní  delikt se uloží pokuta do 10 000 000 Kč, jde-li o správní
   delikt podle odstavce 1 písm. c) a e), nejméně však ve výši 250 000 Kč.

   5.  V  odůvodnění  navrhovatel  zejména  uvedl, že uvedený text se stal
   součástí  zákona na základě novelizace zákona o zaměstnanosti provedené
   zákonem  č.  367/2011  Sb.,  přičemž  sporný  text  zákona  vstoupil do
   legislativního  procesu  na  základě  pozměňovacího návrhu v Poslanecké
   sněmovně.  V  důsledku  toho důvodová zpráva k zákonu č. 367/2011 Sb. o
   důvodech  zavedení  spodní hranice pokuty nehovoří. Vzhledem k tomu, že
   zavedení  spodní  hranice  bylo ale spojeno i se zvýšením horní hranice
   pro  uložení pokuty, lze podle navrhovatele soudit, že důvodem zavedení
   spodní  hranice  pokuty  bylo přesvědčení zákonodárce o nedostatečnosti
   doposud ukládaných sankcí.

   6.  Městský  soud  v  Praze  při  předběžném posouzení věci vycházel ze
   závěrů  vyjádřených v nálezu Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2002 ve věci
   sp.  zn.  Pl.  ÚS  3/02  (N  105/27  SbNU  177;  405/2002 Sb.) o návrhu
   Krajského  soudu  v  Hradci Králové na zrušení slov "od 500 000 Kč" v §
   106 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
   (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

   7.  V citovaném nálezu Ústavní soud konstatoval, že zakotvení minimální
   výše  pokuty  do  zákona  v  zásadě sleduje legitimní cíl, neboť daleko
   zřetelnějším  způsobem,  než  by  tomu  bylo  pouze při stanovení horní
   hranice  sazby, umožňuje odlišit závažnost či nebezpečnost těch kterých
   typů  protiprávních  jednání. Vedlejším dopadem tohoto kroku ale je, že
   se omezuje prostor pro správní uvážení příslušných státních orgánů, což
   má  své  pozitivní  důsledky  např. v tom, že do určité míry sjednocuje
   výši  ukládaných  trestů,  případně  omezuje  prostor  pro  svévolné či
   korupcí  ovlivněné  jednání  správních  orgánů.  Může se tak jevit jako
   určitý prostředek ochrany před eventuální diskriminací, na druhé straně
   však  větší či menší měrou paušalizuje závažnost protiprávního jednání,
   což  vede k omezení možnosti správního orgánu přihlédnout ke konkrétním
   okolnostem případu, osobě delikventa a k jeho poměrům.

   8.  Ústavní  soud  proto  dospěl  k  závěru, že pokuta může za určitých
   okolností  představovat  zásah zejména do základního práva podle čl. 11
   odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Pokutu lze považovat za zásah
   s  ústavněprávní dimenzí, a to v případě, pokud zasahuje do majetkových
   poměrů jedince se značnou intenzitou. Ústavní soud proto posuzoval účel
   zásahu  ve  vztahu  k  použitým  prostředkům, přičemž měřítkem pro toto
   posouzení byla zásada proporcionality. Stupňování represe představované
   zvýšením  horní  hranice sankce může naplnit zamýšlený cíl a vzhledem k
   dostatečnému  prostoru  pro  zohlednění  okolností  konkrétního případu
   umožňuje dostát i podmínce přiměřenosti zásahu. Stanovování a zvyšování
   dolní  hranice sankce minimalizující tento prostor neumožňuje přirozeně
   vždy uplatnit zásah přiměřený, poněvadž může mít ve vztahu k subjektům,
   jimž  je  sankce v podobě pokuty ukládána, někdy i charakter likvidační
   [viz také nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 12/03 ze dne 10. 3. 2004
   (N 37/32 SbNU 367; 300/2004 Sb.)].

   9.  Rovněž  v  daném  případě je stanovena dolní hranice pokuty za jiný
   správní  delikt,  a  to  na  částku  250.000,-  Kč. V případě, který je
   předmětem posuzování v řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.
   zn.  10  Ad 20/2013, nebyla pokuta uložena přímo na samé spodní hranici
   zákonného  rozpětí,  ale  ve  výši  300  000 Kč, přičemž zákon umožňuje
   uložení  pokuty  až  do  výše  10  mil.  Kč  a  jde tedy stále o pokutu
   prakticky   těsně  nad  minimální  hranicí  rozpětí  zákonné  sazby.  Z
   odůvodnění   rozhodnutí   správních  orgánů  obou  stupňů  vyplývá,  že
   konkrétní  výši  pokuty  stanovovaly  právě  s  ohledem na šíři zákonem
   daného  rozpětí a kupř. Státní úřad inspekce práce výslovně poukázal na
   to,  že  "míru typové závažnosti daného protiprávního jednání vyjadřuje
   zákonodárce pomocí rozmezí výše pokuty, v jejímž rámci lze daný správní
   delikt sankcionovat".

   10.  Z  popisu  skutku,  v němž správní orgány spatřují správní delikt,
   přitom  podle navrhovatele vyplývá, že v žádném případě nejde o jednání
   vykazující   v  rámci  tohoto  typu  správních  deliktů  vysoký  stupeň
   společenské  nebezpečnosti,  ba spíše naopak. Ke správnímu deliktu mělo
   dojít  tak,  že  dva  zaměstnanci  v  průběhu  jednoho kalendářního dne
   pracovali   mimo   místo,  které  bylo  uvedeno  v  jejich  povolení  k
   zaměstnání.  Navrhovatel uvedl, že nechce nyní předjímat, zda posouzení
   tohoto  jednání  jako  správního deliktu bylo skutečně správné, je však
   zřejmé,  že  i  kdyby  tomu  tak  bylo, šlo by o jednání poměrně malého
   stupně  společenské nebezpečnosti": jednalo se pouze o dva zaměstnance,
   pouze  o  jediný  den  a  šlo  o  cizince, kteří měli platné povolení k
   zaměstnání,  "pouze"  s  jiným  místem výkonu práce; přitom šlo o výkon
   práce na základě řádně uzavřené pracovní smlouvy.

   11.  Pro  porovnání  navrhovatel poukázal na dva jiné případy správního
   deliktu  spočívajícího  v  umožnění  výkonu nelegální práce, s nimiž se
   setkal  ve  své  rozhodovací  praxi:  případ,  kde byla nelegální práce
   umožněna celkem 197 cizincům, kteří pracovali zcela bez povolení, nadto
   dílem  bez  pracovní  smlouvy,  ke  správnímu deliktu docházelo po dobu
   jedenácti měsíců a jednalo se o zcela úmyslné, plánovité a systematické
   porušování právních předpisů, za něž byla ve výsledku uložena pokuta ve
   výši  1,5  mil. Kč. Dle navrhovatele si lze představit, že právě takové
   případy  mohly  zákonodárce  motivovat ke zpřísnění postihu za umožnění
   výkonu  nelegální  práce. Pod stejné zákonné ustanovení ovšem spadají i
   případy   podstatně   méně   závažné  a  nemusí  jít  jen  o  nelegální
   zaměstnávání  cizinců  významně  narušující  trh  práce,  ale o případy
   mající  spíše  charakter  administrativních  nedbalostních pochybení na
   straně  zaměstnavatele.  Takový je i druhý příklad z rozhodovací praxe:
   případ  družstva,  které  se  dopustilo  správního  deliktu  závažností
   srovnatelného  s nyní projednávaným případem - šlo také o výkon práce v
   rozporu  s  vydaným  povolením  k zaměstnání, přičemž rozpor spočíval v
   odlišném  místu  výkonu  práce,  a  k  nelegální  práci došlo u jednoho
   cizince  ve  dvou  kalendářních  dnech.  Při neexistenci spodní hranice
   pokuty  v  tehdy  účinném  znění  zákona  o zaměstnanosti byla za tento
   správní delikt uložena pokuta ve výši 50 000 Kč.

   12.  Navrhovatel  tedy  dospěl k závěru, že výše sankce v projednávaném
   případě   neodráží  skutečnou  výši  stupně  společenské  nebezpečnosti
   projednávaného  správního  deliktu.  Pro  společnost s pouhými dvanácti
   zaměstnanci   skutečně   může   zaplacení   několikasettisícové  sankce
   představovat  významné  existenční problémy, pokud nebude taková pokuta
   přímo  likvidační,  což  ostatně  ilustruje  i  skutečnost,  že vlastní
   kapitál postiženého činí v daném případě jen 70 000 Kč. Správní soud je
   sice oprávněn výši uložené pokuty za správní delikt snížit (pokud by to
   žalobce  v  průběhu  řízení navrhl), avšak i v takovém případě je vázán
   spodní hranicí stanovenou zákonodárcem. Z hlediska dopadů na žalobce je
   přitom  zdejší  soud  přesvědčen, že i snížení uložené pokuty na částku
   250  000  Kč, tedy na zákonem stanovené minimum, bude pro žalobce stále
   představovat sankci velmi citelnou, blížící se či dosahující likvidační
   výše  a  vzhledem  ke  společenské  nebezpečnosti jeho jednání i sankci
   nepřiměřenou.

   13. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je navrhovatel - Městský soud
   v Praze přesvědčen, že § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o
   zaměstnanosti,  ve znění zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 1/2012 Sb.,
   je  ve  své  napadené  části v rozporu s čl. 11 odst. 1 a čl. 4 odst. 4
   Listiny  základních  práv a svobod. Proto navrhl, aby Ústavní soud toto
   ustanovení zrušil.

   II.

   14.  Ve  vyjádření Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je po
   rekapitulaci  předmětného  návrhu na zrušení části zákonného ustanovení
   uvedeno, že vládní návrh zákona, který byl po uskutečněném zákonodárném
   procesu  vyhlášen  ve  Sbírce  zákonů pod č. 367/2011 Sb., byl rozeslán
   poslancům  jako  tisk 373 dne 27. května 2011. Pokud jde o ustanovení o
   výši sankce za správní delikt uvedený v § 140 odst. 1 písm. c) zákona o
   zaměstnanosti,  ponechával  jej  v  dosavadním znění, tj. bez stanovení
   dolní  hranice sankce a v jiné výši, než která byla později Poslaneckou
   sněmovnou schválena.

   15.  První  čtení  tisku  373  proběhlo  dne  8.  června 2011, tisk byl
   přikázán výboru pro sociální politiku, který po přerušeném projednávání
   přijal  dne  30.  srpna  2011  usnesení, ve kterém doporučil Poslanecké
   sněmovně  schválit  návrh  zákona  ve znění jím přijatých pozměňovacích
   návrhů. Mezi těmito pozměňovacími návrhy byl rovněž návrh na nové znění
   ustanovení § 140 odst. 4 písm. f).

   16.  Tisk  373 prošel obecnou i podrobnou rozpravou ve druhém čtení dne
   1. září 2011. V podrobné rozpravě bylo předneseno několik pozměňovacích
   návrhů,  žádný  se  však  napadeného  ustanovení  nedotýkal.  Návrh  na
   zamítnutí  návrhu  zákona  podaly  poslankyně  Dana  Váhalová  a  Marta
   Semelová.  Ve  třetím  čtení  konaném  dne  9. září 2011 nebyl návrh na
   zamítnutí  návrhu  zákona Poslaneckou sněmovnou přijat. Pro pozměňovací
   návrhy  výboru  pro  sociální  politiku, mezi kterými byl návrh na nové
   znění  ustanovení  § 140 odst. 4 písm. f), hlasovalo z přihlášených 143
   poslanců 85 pro, 30 proti a návrhy byly přijaty. V konečném hlasování o
   návrhu  zákona  ve  znění  přijatých  pozměňovacích  návrhů hlasovalo z
   přihlášených 143 poslanců 84 pro, 58 proti.

   17.  Poslanecká  sněmovna  postoupila  dne  19.  září 2011 návrh zákona
   Senátu,  který  jej  dne  13. října 2011 projednal a zamítl. Poslanecká
   sněmovna  o  návrhu  zamítnutém  Senátem znovu jednala ve dnech 3. a 6.
   listopadu  2011,  kdy  setrvala  na svém původním návrhu zákona, když z
   přihlášených  179  poslanců  hlasovalo  108  pro  a 69 proti. Prezident
   republiky  zákon  podepsal dne 22. listopadu 2011 a schválený zákon byl
   ve Sbírce zákonů vyhlášen dne 6. prosince 2011.

   18.  Vyjádření  Poslanecké sněmovny je uzavřeno konstatováním, že návrh
   zákona  byl  přijat  po  řádně  provedeném zákonodárném procesu a je na
   Ústavním  soudu,  aby v souvislosti s podaným návrhem Městského soudu v
   Praze posoudil jeho ústavnost a vydal příslušné rozhodnutí.

   19.  Senát  Parlamentu  České  republiky  se  k  zaslanému návrhu nijak
   nevyjádřil.

   III.

   20.  Dalším návrhem, tentokrát ze dne 27. 11. 2013, doručeným Ústavnímu
   soudu dne 12. 12. 2013 se Krajský soud v Hradci Králové domáhal zrušení
   identického  ustanovení.  Podle  zákona  o  Ústavním  soudu je návrh na
   zahájení  řízení  nepřípustný,  jestliže  Ústavní  soud již v téže věci
   jedná; podal-li jej oprávněný navrhovatel, má právo účastnit se jednání
   o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník. Ústavní soud proto tento
   návrh  usnesením  sp. zn. Pl. ÚS 58/13 ze dne 15. 4. 2014 (dostupným na
   http://nalus.usoud.cz) odmítl.

   21.  Jelikož  navrhovatel  Krajský soud v Hradci Králové má v souladu s
   ustanovením  §  35  odst.  2  zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu,
   právo  účastnit  se  řízení  o návrhu ve věci sp. zn. Pl. ÚS 52/13 jako
   vedlejší  účastník,  vzal  Ústavní  soud  v  úvahu relevantní část jeho
   ústavněprávní  argumentace: předmětem řízení vedeného u Krajského soudu
   v Hradci Králové pod sp. zn. 30 Ad 15/2012 byla žaloba proti rozhodnutí
   správního  orgánu podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád
   správní.  Žalobce  podnikající  jako  fyzická osoba se domáhal soudního
   přezkumu  rozhodnutí  Státního úřadu inspekce práce, se sídlem v Opavě,
   kterým  bylo  zamítnuto  jeho  odvolání  a  potvrzeno rozhodnutí vydané
   Oblastním  inspektorátem  práce  pro  Královéhradecký kraj a Pardubický
   kraj,  se  sídlem  v  Hradci  Králové.  Tímto rozhodnutím správní orgán
   prvního  stupně  uznal  žalobce vinným ze spáchání správního deliktu na
   úseku  zaměstnanosti  podle  ustanovení § 140 odst. 1 písm. c) zákona o
   zaměstnanosti  a  uložil mu dle ustanovení § 140 odst. 4 písm. f) téhož
   zákona pokutu ve výši 250 000 Kč. Žalobce brojil mimo jiné i proti výši
   pokuty a uvedl, že není v jeho možnostech uloženou pokutu zaplatit a že
   by  to znamenalo okamžité ukončení veškeré jeho podnikatelské činnosti.
   Na podporu svého tvrzení přiložil mimo jiné fotokopie daňových přiznání
   k dani z příjmů fyzických osob za roky 2010 a 2011.

   22.  Ze  shora  uvedených  rozhodnutí vyplývá, že ve správním řízení, v
   němž  byla  rozhodnutí  vydána,  postupovaly  oba  správní orgány podle
   zákona  o  zaměstnanosti  ve znění jeho novelizace provedené zákonem č.
   367/2011  Sb.,  kterým byla s účinností od 1. 1. 2012 změněna dosavadní
   výše  pokut  v  oblasti  postihu  nelegální  práce, přičemž při postihu
   výkonu  nelegální  práce  dle  ustanovení  §  140 odst. 1 písm. c) a e)
   zákona o zaměstnanosti byla jako nejnižší možná sankce stanovena pokuta
   ve výši 250 000 Kč.

   23.  Krajský soud v Hradci Králové je toho názoru, že část ustanovení §
   140  odst.  4  písm. f) zákona o zaměstnanosti (konkrétně část na konci
   tohoto  ustanovení  znějící:  "nejméně však ve výši 250.000,- Kč") je v
   rozporu  s  ústavním  pořádkem  České  republiky, a to zejména s čl. 11
   Listiny  základních  práv  a  svobod,  neboť  nerespektuje  zásadu, aby
   uložení   pokuty,  byť  i  v  minimální  výši,  nebylo  pro  delikventa
   likvidační.  Jedná  se  o takový zásah do majetkových práv jednotlivce,
   který vzhledem ke své intenzitě představuje porušení zmíněného článku a
   současně zakládá porušení čl. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť
   způsobuje  zásadní nerovnost subjektů v oblasti sociální. Správní orgán
   totiž  nemůže  dle  shora  uvedené  právní  úpravy  uložit  za spáchání
   správního deliktu na úseku zaměstnanosti podle ustanovení § 140 odst. 1
   písm. c) nebo e) zákona o zaměstnanosti pokutu nižší než 250.000,- Kč a
   jakkoli  zohlednit  alespoň  do  určité  míry majetkové a osobní poměry
   delikventa.

   24.  Krajský  soud  v  této  souvislosti  rovněž  poukázal na dosavadní
   ustálenou  judikaturu  Ústavního soudu, týkající se zákazu likvidačních
   pokut, tedy na nález ze dne 13. 8. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 3/02 a nález ze
   dne  9.  3.  2004,  sp.  zn.  Pl.  ÚS 38/02 a upozornil, že na citované
   plenární  nálezy  navazuje  i senátní judikatura Ústavního soudu [např.
   nález  ze  dne  13. 12. 2004 sp. zn. I. ÚS 416/04 (N 190/35 SbNU 485)],
   která  potvrzuje  názor,  že  z  ústavního  hlediska  je  nutno zamezit
   nepřiměřeným pokutám.

   25.  Krajský  soud  proto shrnul, že sankce musí být přiměřená nejen ve
   vztahu  k  objektivní a subjektivní stránce jiného správního deliktu (k
   závažnosti  správního  deliktu, způsobu jeho spáchání, jeho následkům a
   okolnostem, za nichž byl spáchán), ale též ve vztahu k osobě delikventa
   a  jeho  poměrům.  Stanovení  dolní  sazby  pokuty  zákonodárcem přitom
   správní  uvážení  příslušného orgánu omezuje, což může ve svém důsledku
   znamenat  překážku pro zohlednění nejen faktické závažnosti konkrétního
   protiprávního  jednání,  ale i ekonomické situace delikventa. Ve světle
   citované judikatury Ústavního soudu je přitom nutno dospět k závěru, že
   se  správní  orgán  dopustí  neústavního  zásahu  do vlastnického práva
   delikventa  tehdy,  pokud mu uloží likvidační pokutu, protože tím zmaří
   samotnou  podstatu  jeho  majetku.  Správní orgány tedy musí při určení
   výše pokuty vždy přihlédnout k osobním a majetkovým poměrům delikventa,
   aby  se  vyhnuly  uložení  likvidační pokuty, tj. pokuty, která by byla
   způsobilá  mu  sama  o sobě přivodit platební neschopnost či ho donutit
   ukončit  podnikatelskou  činnost,  příp.  přivodit  situaci, že by se v
   důsledku   takové   pokuty   stalo  v  podstatě  jediným  smyslem  jeho
   podnikatelské  činnosti  na dlouhou dobu splácení této pokuty s reálným
   rizikem,  že  se sám, nebo i jeho rodina (jde-li o podnikající fyzickou
   osobu) na základě této pokuty dostanou do existenčních potíží. Aby však
   mohl  správní orgán dostát své povinnosti a neuložit takovou likvidační
   pokutu,  musí  mít  možnost  majetkové  poměry  delikventa zhodnotit. S
   ohledem  na shora uvedené krajský soud navrhl předmětnou pasáž zákona o
   zaměstnanosti zrušit.

   IV.

   26.  Ústavní  soud  se  v  souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona č.
   182/1993  Sb.,  o  Ústavním  soudu,  ve  znění  zákona  č. 48/2002 Sb.,
   nejdříve   zabýval   otázkou,   zda   zákon,   u  kterého  je  namítána
   protiústavnost  jeho  ustanovení,  byl  přijat a vydán v mezích Ústavou
   České  republiky  stanovené  kompetence a ústavně předepsaným způsobem.
   Jak  Ústavní  soud  ověřil  z  příslušných  sněmovních tisků, z údajů o
   průběhu  hlasování  a  z vyjádření Poslanecké sněmovny Parlamentu České
   republiky, stalo se tak předpokládaným, ústavně souladným způsobem

   27. V průběhu řízení před Ústavním soudem byl dne 22. 7. 2014 ve Sbírce
   zákonů vyhlášen zákon č. 136/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004
   Sb.,  o  zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991
   Sb.,   o  organizaci  a  provádění  sociálního  zabezpečení,  ve  znění
   pozdějších  předpisů,  a  zákon  č.  251/2005 Sb., o inspekci práce, ve
   znění  pozdějších  předpisů.  Bodem  50 čl. I části první tohoto zákona
   došlo  s  účinností od 1. 1. 2015 k novelizaci napadeného ustanovení, a
   to tak, že částka 250 000,- Kč se nahrazuje částkou 50 000,- Kč (k tomu
   blíže sub 36).

   28.  Důvodová zpráva k tomuto bodu zní: "Na základě provedených kontrol
   a následně vedených správních řízení je možno učinit závěr, že současná
   minimální   výše   pokuty   (250.000  Kč)  překračuje  v  řadě  případů
   preventivní   funkci   včetně   aspektu  zaměřeného  na  odrazování  od
   nelegálního  zaměstnávání.  Minimální  výše  pokuty  se  tak  v  těchto
   případech  stává fakticky likvidační a přesahuje tak záměr zákonodárce.
   Pro  zachování  cíle sledujícího preventivní, ale i odstrašující účinek
   se   jeví  jako  užitečné  změnit  stanovenou  minimální  výši  sankce.
   Stanovení  nové  hranice  minimální sankce má kromě výše uvedených cílů
   naplňovat   i   skutečnost,   že   nelegální   zaměstnávání   se  nesmí
   zaměstnavatelům  vyplácet.  Tyto  aspekty  splňuje minimální hranice ve
   výši cca 50.000 Kč. Takto stanovená sankce ponechává dostatečný prostor
   v  rámci  správní  úvahy  vedené  v daném správním řízení stanovit výši
   sankce   s  přihlédnutím  ke  konkrétním  okolnostem,  především  počtu
   nelegálně zaměstnávaných, až do hranice maximálního rozpětí tj. 10 mil.
   Kč."

   29.  Dne  22.  srpna  2014 reagoval na vzniklou situaci i navrhovatel a
   pozměnil  petit  svého  původního návrhu. Uvedl přitom, že jelikož musí
   při  přezkumu  rozhodnutí  správního  orgánu  vycházet  ze skutkového a
   právního  stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75
   odst.  1 soudního řádu správního), není změna zákonné úpravy pro řízení
   před  ním  vedené  rozhodná.. Navrhl proto, pro případ, že Ústavní soud
   dospěje k závěru, že původnímu návrhu není možno vyhovět, aby připustil
   změnu  návrhu  a  aby v řízení bylo pokračováno jako o návrhu na vydání
   nálezu,  ve  kterém  bude  konstatováno, že napadené ustanovení bylo ve
   znění  před svojí novelizací v rozporu s čl. 11 odst. 1 a čl. 4 odst. 4
   Listiny základních práv a svobod.

   V.

   30.  Ústavní  soud  po  přezkoumání  podstaty věci zjistil, že návrh je
   důvodný.

   31. Nálezem ze dne 9. 3. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 38/02 Ústavní soud zamítl
   návrh skupiny poslanců na zrušení části § 11 odst. 3 zákona č. 129/2000
   Sb.,  o  krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který
   stanovil  kritéria  pro  výši pokuty za správní delikt. Zmíněný nález k
   námitce  diskriminace  na základě majetku zdůraznil, že nechápe rovnost
   jako  absolutní, nýbrž jako relativní (a nadto akcesorickou ve vztahu k
   jiným  základním  právům  a svobodám). S pojmem relativní rovnosti úzce
   souvisí  pojem  přiměřenosti  zásahu  do  základních práv. Z charakteru
   pokuty   jako   majetkové   sankce   nutně   vyplývá,   že   má-li  být
   individualizovaná  a  přiměřená,  musí  reflektovat  i majetkové poměry
   potrestaného.  Stejná  výše pokuty uložená majetnému se bude jevit jako
   směšná  a  neúčinná, zatímco v případě postihu nemajetného může působit
   drakonicky   a  likvidačně.  Není  tedy  porušením  principu  relativní
   rovnosti, jestliže dvěma osobám v různých situacích bude uložena pokuta
   v  různé  výši,  byť  by jediným rozdílem jejich situace měly být právě
   rozdílné   majetkové  poměry.  Kritérium  zkoumání  majetkových  poměrů
   delikventa   při   úvaze   o   výši   ukládané  pokuty  je  nezbytné  a
   komplementární   -  nikoli  ovšem  proto,  že  vysoké  pokuty  by  byly
   nevymahatelné,  ale  vzhledem  k riziku likvidačního účinku nepřiměřeně
   vysoké  pokuty.  Pokuta  jakožto  trest  musí  být  diferencovaná,  aby
   efektivně  působila  jako  trest  i  jako  odstrašení  (individuální  a
   generální prevence).

   32.  Ústavní  soud  tedy v citovaném nálezu nejenže odmítl názor, že by
   zohlednění  majetkových  poměrů  a  jejich  promítnutí  do celkové výše
   pokuty  bylo  diskriminační  (naopak  je  shledal v souladu s principem
   relativní  rovnosti), ale dokonce pokládá zohledňování těchto poměrů za
   nutné a nezbytné, aby byl dosažen účel trestu.

   33. Ještě bližším případem, dopadajícím na nyní zkoumanou věc, je nález
   ze  dne  13.  8.  2002,  sp. zn. Pl. ÚS 3/02 (na který navrhovatel také
   správně  upozornil),  jímž  Ústavní  soud  zrušil část ustanovení § 106
   odst.  3  zákona  č.  50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
   (stavební  zákon),  ve  znění  zákona č. 83/1998 Sb., které stanovovalo
   dolní  hranici  pokuty  za jiný správní delikt dle stavebního zákona ve
   výši  500.000,-  Kč.  V  uvedeném  případě  bylo  posuzováno,  zda toto
   zákonodárcem přijaté řešení bylo legitimním zásahem do základních práv,
   konkrétně  do  práva  vlastnit  majetek. Bylo konstatováno, že ne každé
   odnětí  majetku  na  základě  pokuty, případně poplatků a daní, zakládá
   zásah  do  vlastnických  práv,  ale  jen  takové,  jež majetkové vztahy
   dotčeného  subjektu  zásadně  mění,  a  to  tak,  že mění jeho celkovou
   majetkovou  pozici  "zmařením  samé  podstaty majetku". U podnikajících
   osob  Ústavní  soud  vyloučil  zásah, v jehož důsledku by byla "zničena
   majetková základna pro další podnikatelskou činnost".

   34.  Nepřípustné  jsou  tedy  podle zmíněného nálezu takové pokuty, jež
   mají  "likvidační  charakter,  čímž se rozumí i takové případy, v nichž
   pokuta  natolik  přesáhne možné výnosy z podnikání, že se podnikatelská
   činnost  v  podstatě  stává  bezúčelnou  (tj.  směřující pouze k úhradě
   uložené  pokuty  po  značné časové období). Bylo zdůrazněno i nebezpečí
   likvidační  pokuty,  spočívající  v dopadech na pachatelovo okolí, a to
   zejména  u  podnikajících  fyzických  osob,  vzhledem  k  tomu, že není
   oddělen  jejich  soukromý majetek a majetek určený k podnikání. V daném
   případě  dospěl  Ústavní  soud  k  závěru,  že posuzovaná dolní hranice
   pokuty je v rozporu s čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a
   čl.  1  Dodatkového  protokolu  k  Úmluvě  o  ochraně  lidských  práv a
   základních  svobod, neboť "paušalizuje závažnost protiprávního jednání,
   což  vede k omezení možnosti správního orgánu přihlédnout ke konkrétním
   okolnostem  případu,  osobě  delikventa  a k jeho poměrům". V citovaném
   nálezu  byla  posuzovaná úprava shledána také v rozporu s čl. 4 odst. 4
   Listiny základních práv a svobod a s ústavní zásadou rovnosti podle čl.
   1  Listiny  základních práv a svobod, spočívajícím ve fakticky nerovném
   dopadu  zcela  shodných  pokut na rozdílné delikventy: "V tomto případě
   sice  napadené  ustanovení  z  formálního  hlediska  zachází  se  všemi
   subjekty  stejně,  avšak  zásadním  způsobem  brání  rozlišovat  jejich
   majetkovou  situaci."  Bylo  proto  konstatováno,  že  vzniklá faktická
   sociální  nerovnost je takové intenzity, že zakládá zásah do základních
   práv a svobod a je tedy nerovností v ústavněprávním smyslu.

   35.  Podle  názoru  Ústavního  soudu je tedy zřejmé, že uvedené závěry,
   plynoucí  z  jeho  předchozích  nálezů,  se  obdobně vztahují i na nyní
   zkoumaný  případ.  Protože  je  nadbytečné  opakovat  totéž jen poněkud
   jinými  slovy,  odkazuje  Ústavní  soud na svoje již vyslovené závěry a
   shrnuje, že přijatá právní úprava, která, jak bylo shora vyloženo, sice
   již   byla   změněna,   ale   je   stále   ještě  platná,  brání  řádné
   individualizaci  konkrétního  případu,  neboť  spodní hranice pokuty je
   stanovena   v  takové  výši,  že  omezuje  rozhodující  správní  orgány
   přihlédnout ke specifickým okolnostem různých případů, jakož i k osobám
   delikventů  a  jejich  majetkovým poměrům. Do těchto majetkových poměrů
   může v některých případech zasáhnout se značnou intenzitou, a jde proto
   o  zjevně  nepřiměřenou  výši  spodní  hranice  pokuty,  která dosahuje
   ústavní  dimenze.  Uvedené  ilustrují i shora popsané konkrétní případy
   (navrhovatelem  a  vedlejším  účastníkem  řízení),  i když Ústavní soud
   předmětnou  problematiku  v řízení o návrhu na zrušení zákona nebo jeho
   jednotlivého  ustanovení  posuzuje  abstraktně, a nikoliv konkrétně; to
   bude  následně  úkolem  obecných  soudů.  Z  uvedeného  je  zřejmé,  že
   rozhodnutí správních orgánů by nemohla být v důsledku posuzované právní
   úpravy  v  nezanedbatelném  množství  případů  spravedlivá,  a tedy ani
   ústavně konformní.

   36.  Tyto  důvody  ostatně  v  zásadě  akceptoval  i  zákonodárce, když
   napadené   zákonné   ustanovení   novelizoval   (viz   výše   citovanou
   zpravodajskou  zprávu).  Ústavní  soud  v  této souvislosti považuje za
   potřebné  s  ohledem  na  princip  minimalizace  zásahu  do rozhodování
   zákonodárce   zdůraznit,  že  předmětem  nynějšího  řízení  byla  právě
   ústavnost  dolní hranice minimální výše pokuty rozhodná pro rozhodování
   navrhovatele  a  vedlejšího  účastníka nynějšího řízení v řízeních (viz
   blíže body 1 až 3 a 21 až 23), ze kterých vzešel jejich návrh ve smyslu
   čl.   95  odst.  2  Ústavy  České  republiky.  Nebyla  proto  prováděna
   abstraktní kontrola ústavnosti ustanovení § 140 odst. 4 písm. f) zákona
   o  zaměstnanosti,  ve  znění účinném od 1. 1. 2015, tedy obecná ústavní
   přípustnost jinak vymezené dolní hranice předmětné pokuty, nýbrž toliko
   ústavnost dolní hranice pokuty ve výši 250.000 Kč. Ústavní soud proto v
   tomto  řízení není oprávněn jakkoliv se vyslovovat k otázce, zda vůbec,
   a pokud ano, v jaké výši by v případě tohoto správního deliktu měla být
   dolní  hranice  pokuty  zákonem  stanovena. Od vykonatelnosti nálezu do
   nabytí  účinnosti  uvedené  novely  zákona  o zaměstnanosti, popř. jiné
   úpravy  textu § 140 odst. 4 písm. f) zákona o zaměstnanosti, tak nebude
   dolní hranice pokuty stanovena vůbec. Bude pak věcí zákonodárce, aby po
   zrušení  slov  "nejméně však ve výši" v předmětném ustanovení jeho text
   stylisticky  upravil.  S  ohledem  na  rámec  tzv.  konkrétní  kontroly
   ústavnosti,  která  je  vázána  na  "souvislost" s rozhodovací činností
   navrhovatele a vedlejšího účastníka řízení, nebylo v tomto řízení možné
   předjímat, k jakému závěru ohledně stanovení konkrétní výše pokuty tyto
   soudy (s ohledem na své moderační právo) případně dospějí, ať již podle
   právního  stavu  do  konce roku 2014 či od 1. 1. 2015, neboť posuzování
   konkrétních  okolností  případu uložení pokuty Ústavnímu soudu v řízení
   podle § 64 odst. 3 zákona o Ústavním soudu nepřísluší.

   37.  Ústavní  soud  proto  navrhovateli vyhověl a vyslovil, že (mezitím
   novelizované) ustanovení § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb.,
   o  zaměstnanosti,  ve  znění  zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 1/2012
   Sb.,  ve  slovech "nejméně však ve výši 250 000 Kč", je v rozporu s čl.
   1, čl. 4 odst. 4, čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl.
   1  Dodatkového  protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních
   svobod.

   Předseda Ústavního soudu
   JUDr. Rychetský, v.r.