Nové předpisy

Nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

   224/2014 Sb.
   NAŘÍZENÍ VLÁDY
   ze dne 15. října 2014,

   kterým  se  mění  nařízení  vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
   zaměstnanců  ve  veřejných  službách  a  správě,  ve  znění  pozdějších
   předpisů

   Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. e) a f) a § 129 odst. 2 zákona
   č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona
   č. 347/2010 Sb., zákona č. 364/2011 Sb. a zákona č. 365/2011 Sb.:

   Čl. I
   Nařízení  vlády  č.  564/2006  Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
   veřejných  službách  a  správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.,
   nařízení  vlády  č.  130/2009  Sb.,  nařízení  vlády  č.  133/2009 Sb.,
   nařízení  vlády  č.  201/2009  Sb.,  nařízení  vlády  č.  381/2010 Sb.,
   nařízení vlády č. 44/2011 Sb. a nařízení vlády č. 448/2011 Sb., se mění
   takto:

   1. V § 4 odst. 8 a 10 se číslo „5“ nahrazuje číslem „8“.

   2. § 5 včetně nadpisu zní:

   „§ 5
   Platový tarif

   (1)  Zaměstnanci přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů
   uvedené  v  příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový
   stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.

   (2)  Zaměstnanci,  který  není uveden v odstavcích 5 a 7, poskytovatele
   zdravotních  služeb,  který  není uveden v odstavci 4, přísluší platový
   tarif  stanovený podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č.
   2 k tomuto nařízení.

   (3) Zaměstnanci, který je

   a) uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce,

   b) úředníkem územního samosprávného celku^23),

   c) zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,

   d) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,

   e) zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,

   přísluší  platový  tarif  stanovený  podle  stupnice  platových  tarifů
   uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

   (4)  Zaměstnanci,  který  je zdravotnickým pracovníkem^18) poskytujícím
   zdravotní  služby  v  zařízení sociálních služeb^18a), ve zdravotnickém
   zařízení  Ministerstva  obrany,  které  není příspěvkovou organizací, v
   centru   letecké   záchranné   služby   Armády   České   republiky,  ve
   Zdravotnickém   zařízení  Ministerstva  vnitra  České  republiky  a  ve
   Vězeňské službě České republiky, přísluší platový tarif stanovený podle
   stupnice  platových  tarifů  uvedené  v příloze č. 4 k tomuto nařízení,
   není-li v odstavci 6 stanoveno jinak.

   (5)  Zaměstnanci,  který  je zdravotnickým pracovníkem^18) poskytujícím
   zdravotní  služby  u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový
   tarif  stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5
   k tomuto nařízení, není-li v odstavci 4 nebo 7 stanoveno jinak.

   (6)  Zaměstnanci,  který  je lékařem orgánu sociálního zabezpečení^29),
   lékařem  nebo  zubním  lékařem  ve  Zdravotnickém zařízení Ministerstva
   vnitra  České  republiky a ve Vězeňské službě České republiky, přísluší
   platový  tarif  stanovený  podle  stupnice  platových  tarifů uvedené v
   příloze č. 6 k tomuto nařízení.

   (7) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem^18d) poskytujícím
   zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče nebo u
   poskytovatele  zdravotnické  záchranné  služby,  přísluší platový tarif
   stanovený  podle  stupnice  platových  tarifů  uvedené v příloze č. 7 k
   tomuto nařízení.

   (8)  Zaměstnanci,  který  je  pedagogickým  pracovníkem^18b),  přísluší
   platový  tarif  stanovený  podle  stupnice  platových  tarifů uvedené v
   příloze č. 8 k tomuto nařízení.“.

   3. § 6 včetně nadpisu zní:

   „§ 6
   Zvláštní způsob určení platového tarifu

   (1)  Zaměstnavatel  může  určit platový tarif v rámci rozpětí platových
   tarifů  stanovených  pro  nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné
   platové třídy zaměstnanci zařazenému do

   a) první až páté platové třídy, nebo

   b)   šesté   a   vyšší   platové   třídy,   který   vykonává  umělecké,
   uměleckotechnické,  uměleckopedagogické  práce,  činnost sportovce nebo
   trenéra,  nebo práci výkonného letce, pokud okruh zaměstnanců, jichž se
   tento  způsob  určení  platového  tarifu  týká,  a  pravidla pro určení
   platového  tarifu  v  rámci  rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového
   stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví
   vnitřním předpisem.

   (2)  Zaměstnavatel,  který je poskytovatelem zdravotních služeb, může s
   předchozím  souhlasem  zřizovatele  sjednat  v  kolektivní smlouvě nebo
   stanovit vnitřním předpisem způsob určení platového tarifu zaměstnancům
   zařazeným  do  šesté  a  vyšší  platové třídy v rámci rozpětí platových
   tarifů  stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné
   platové  třídě.  Výše  takto  určeného platového tarifu musí být určena
   nejméně  ve  výši  odpovídající  platovému tarifu, který by zaměstnanci
   příslušel při zařazení do platového stupně podle § 4.“.

   4. V § 8 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „9“.

   5. Přílohy č. 1 až 5 znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice  platových  tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1(v Kč měsíčně)Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2
(v Kč měsíčně)
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3
(v Kč měsíčně)
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
(v Kč měsíčně)
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5
(v Kč měsíčně)

6. Za přílohu č. 5 se vkládají nové přílohy č. 6 až 8, které znějí:

„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 6
(v Kč měsíčně)
Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 7
(v Kč měsíčně)
Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 8
(v Kč měsíčně)
Dosavadní příloha č. 6 se označuje jako příloha č. 9.

   7.  V  příloze  č. 9 v I. skupině se na konci bodu 3.2. nahrazuje tečka
   čárkou a doplňuje se bod 3.3., který zní:

   „3.3.  občany  v  mimořádně  tíživé  nebo  neočekávané sociální situaci
   nárokující nepojistné sociální dávky.“.

   8.  V  příloze  č.  9  ve  II.  skupině v bodu 3 se v úvodní větě slova
   „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

   9.  V  příloze č. 9 ve II. skupině se v bodu 3.1. za slovo „operačních“
   vkládají slova „a porodních“.

   10. V příloze č. 9 ve II. skupině v bodu 4 úvodní věta zní:

   „Soustavné  poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám
   u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb“.

   Čl. II
   Přechodná ustanovení

   (1)  Zaměstnanci,  který  není  uveden v § 6 nařízení vlády č. 564/2006
   Sb., ve znění účinném od 1. listopadu 2014, a kterému byl určen platový
   tarif  v  rámci  rozpětí  platových  tarifů stanovených pro nejnižší až
   nejvyšší  platový  stupeň příslušné platové třídy, a jeho platový tarif
   je   v   důsledku   tohoto   postupu  nižší,  než  by  odpovídalo  jeho
   započitatelné praxi, se platový tarif určí tak, aby odpovídal platovému
   stupni podle započitatelné praxe.

   (2)  Zaměstnanec,  který  není  uveden v § 6 nařízení vlády č. 564/2006
   Sb., ve znění účinném od 1. listopadu 2014, a kterému byl určen platový
   tarif  v  rámci  rozpětí  platových  tarifů stanovených pro nejnižší až
   nejvyšší  platový  stupeň příslušné platové třídy, a jeho platový tarif
   je   v   důsledku   tohoto   postupu  vyšší,  než  by  odpovídalo  jeho
   započitatelné  praxi,  se  zařadí  do  platového  stupně,  pro který je
   stanoven  platový  tarif  hodnotově  nejbližší. V tomto platovém stupni
   bude zaměstnanec zařazen do doby, než dosáhne délky započitatelné praxe
   stanovené pro vyšší platový stupeň. Obdobně se postupuje u zaměstnance,
   který  byl zařazen do vyššího platového stupně, než odpovídá délce jeho
   započitatelné praxe.

   Čl. III
   Účinnost

   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014.

   Předseda vlády:
   Mgr. Sobotka v. r.

   Ministryně práce a sociálních věcí:
   Mgr. Marksová v. r.